Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 28-02-2017
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Bekendtgørelse 199 frá 27. februar 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

27. februar 2017Nr. 199

Bekendtgørelse for Færøerne af York-Antwerpen reglerne af 1990

I medfør af § 461 i søloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 187 af 8. februar 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Efter sølovens § 461, bekendtgøres York – Antwerpen reglerne af 1974, som ændret i 1990, i deres engelske tekst og i dansk oversættelse.

§ 2. York - Antwerpen reglerne af 1990 er optaget som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017.

 

 

Søfartsstyrelsen, den 27. februar 2017

 

HENRIETTE BYTOFT FLÜGGE

 

/ Frank B. Mortensen

 

 

 

Bilag 1

 

York - Antwerpen reglerne af 1990

 

RULE OF INTERPRETATION

FORTOLKNINGSREGEL

In the adjustment of general average the following lettered and numbered Rules shall apply to the exclusion of any Law and Practice inconsistent therewith.

Ved opgørelsen af havari grosse skal de følgende bogstav- og nummerregler gælde, således at de udelukker al lov og praksis, der er uforenelig med dem.

 

Except as provided by the numbered Rules, general average shall be adjusted according to the lettered Rules.

Hvor ikke andet følger af nummerreglerne, skal havari grosse opgøres efter bogstavreglerne.

 

 

 

RULE A.

REGEL A.

There is a general average act when, and only when, any extraordinary sacrifice or expenditure is intentionally and reasonably made or incurred for the common safety for the purpose of preserving from peril the property involved in a common maritime adventure.

Der foreligger en havari grosse handling, når – og kun når - en ekstraordinær opofrelse eller udgift forsætligt og rimeligt foretages eller pådrages for til fælles frelse at redde værdier, der sammen er udsat for fare på søen.

 

 

RULE B.

REGEL B.

General average sacrifices and expenses shall be borne by the different contributing interests on the basis hereinafter provided.

Havari grosse opofrelser og omkostninger bæres af de forskellige bidragydende interesser på det i de efterfølgende regler fastsatte grundlag.

 

 

RULE C.

REGEL C.

Only such losses, damages or expenses which are the direct consequence of the general average act shall be allowed as general average.

Kun sådanne skader, tab eller omkostninger, der er en direkte følge af havari grosse handlingen, godtgøres som havari grosse.

Loss or damage sustained by the ship or cargo through delay, whether on the voyage or subsequently, such as demurrage, and any indirect loss whatsoever, such as loss of market, shall not be admitted as general average.

Tab eller skade, som skib eller ladning lider ved forsinkelse på rejsen eller senere, såsom tidstab, og indirekte tab af enhver art, såsom tab af marked, godtgøres ikke som havari grosse.

 

 

RULE D.

REGEL D.

Rights to contribution in general average shall not be affected, though the event which gave rise to the sacrifice or expenditure may have been due to the fault of one of the parties to the adventure, but this shall not prejudice any remedies or defences which may be open against or to that party in respect of such fault.

Retten til godtgørelse i havari grosse påvirkes ikke af, at den hændelse, der foranledigede opofrelsen eller udgiften, måtte skyldes fejl hos en af de i rejsen interesserede parter; men dette udelukker ikke anvendelsen af noget retsmiddel, eller fremsættelsen af nogen indsigelse, som kan påberåbes mod eller af vedkommende part på grund af sådan fejl.

 

 

RULE E.

REGEL E.

Tue onus of proof is upon the party claiming in general average to show that the loss or expense claimed is properly allowable as general average.

Bevisbyrden for, at et tab eller en udgift rettelig bør godtgøres som havari grosse, påhviler den, der fordrer godtgørelse.

 

 

RULE F.

REGEL F.

Any extra expense incurred in place of another expense which would have been allowable as general average shall be deemed to be general average and so allowed without regard to the saving, if any, to other interests, but only up to the amount of the general average expense avoided.

Enhver ekstra udgift, der afholdes i stedet for en anden udgift, der ville have været at beregne som havari grosse, skal anses for og godtgøres som havari grosse uden hensyn til mulig besparelse for andre interesser, men kun indtil beløbet af den havari grosse udgift, der derved er undgået.

 

 

RULE G.

REGEL G.

General average shall be adjusted as regards both loss and contribution upon the basis of values at the time and place when and where the adventure ends.

Havari grosse opgøres med hensyn til tab som bidrag på grundlag af værdierne på det tidspunkt da, og på det sted hvor, rejsen ender.

This rule shall not affect the determination of the place at which the average statement is to be made up.

Denne regel har ingen indflydelse på afgørelsen af, på hvilket sted havari grosse opgørelsen skal ske.

 

 

RULE I. - Jettison of Cargo

REGEL I. Kastning af ladning

No jettison of cargo shall be made good as general average, unless such cargo is carried in accordance with the recognised custom of the trade.

Overbordkastning af ladning godtgøres ikke som havari grosse, medmindre ladningen transporteres i overensstemmelse med anerkendt sædvane inden for vedkommende fragtfart.

 

 

RULE II. - Damage by Jettison and Sacrifice for the Common Safety

REGEL II. Skade ved kastning og opofrelse til fælles frelse

Damage done to a ship and cargo, or either of them, by or in consequence of a sacrifice made for the common safety, and by water which goes down a ship’s hatches opened or other opening made for the purpose of making a jettison for the common safety, shall be made good as general average.

Som havari grosse godtgøres skade tilføjet skib eller ladning, ved eller som følge af en opofrelse til fælles frelse, eller ved vand, der trænger ned gennem skibets luger, når disse åbnes for at udføre en overbordkastning til fælles frelse, eller gennem skibets luger, når disse åbnes for at udføre en overbordkastning til fælles frelse, eller gennem anden åbning, der frembringes i samme hensigt.

 

 

RULE III. - Extinguishing Fire on Shipboard

REGEL III. Slukning af ild ombord

Damage done to a ship and cargo, or either of them, by water or otherwise, including damage by beaching or scuttling a burning ship, in extinguishing a fire on board the ship, shall be made good as general average; except that no compensation shall be made for damage by smoke or heat however caused.

Som havari grosse godtgøres skade tilføjet skib eller ladning for at slukke ild om bord ved vand eller på anden måde, herunder skade ved strandsætning eller sænkning af et brændende skib; dog godtgøres under ingen omstændigheder skade forårsaget af røg eller varme, der skyldes ilden.

 

 

RULE IV. - Cutting away Wreck

REGEL IV. Bortkapning af vraggods

Loss or damage sustained by cutting away wreck or parts of the ship which have been previously carried away or are effectively lost by accident shall not be made good as general average.

Som havari grosse godtgøres ikke tab eller skade opstået ved bortkapning af vraggods eller dele af skibet, der forinden er brækket eller fuldstændig tabt ved ulykkelig hændelse.

 

 

RULE V. - Voluntary Stranding

REGEL V. Frivillig stranding

When a ship is intentionally run on shore for the common safety, whether or not she might have been driven on shore, the consequent loss or damage shall be allowed in general average.

Når et skib forsætligt sættes på grund for fælles frelse, godtgøres opstået tab eller skade derved som havari grosse, uden hensyn til om skibet alligevel ville være drevet i land.

 

 

RULE VI. - Salvage

REGEL VI. Bjærgeløn

(a) Expenditure incurred by the parties to the adventure in the nature of salvage, whether un der contract or otherwise, shall be allowed in general average provided that the salvage operations were carried out for the purpose of pre serving from peril the property involved in the common maritime adventure.

(a) Bjærgningsudgifter afholdt af de i rejsen interesserede parter, hvad enten bjærgningen foretages i henhold til kontrakt eller på anden vis, erstattes i havari grosse i det omfang, bjærgningen blev foretaget for fælles frelse at redde værdier, der sammen er udsat for fare på søen.

Expenditure allowed in general average shall include any salvage remuneration in which the skill and efforts of the salvors in preventing or minimising damage to the environment such as is referred to in Art. 13 paragraph 1 (b) of the International Convention on Salvage, 1989 have been taken into account.

Udgifter, der godtgøres som havari grosse, skal omfatte bjærgeløn, hvor den dygtighed og de anstrengelser, som bjærgeren har udvist for at forhindre eller begrænse miljøskade som nævnt i art. 13, § 1 (b) i Den Internationale Konvention om Bjærgning af 1989, er taget i betragtning.

(b) Special compensation payable to a salvor by the shipowner under Art. 14 of the said Convention to the extent specified in paragraph 4 of that Article or under any other provision similar in substance shall not be allowed in general average.

(b) Som havari grosse godtgøres ikke særligt vederlag, som rederen skal betale til bjærgeren, i det omfang som nævnes i art. 14, § 4 i nævnte konvention eller i henhold til andre bestemmelser af lignende indhold.

 

 

RULE VII. - Damage to Machinery and Boilers

REGEL VII. Skade på maskineri og kedler

Damage caused to any machinery and boilers of a ship which is ashore and in a position of peril, in endeavouring to refloat, shall be allowed in general average when shown to have arisen from an actual intention to float the ship for the common safety at the risk of such damage; but where a ship is afloat no loss or damage caused by working the propelling machinery and boilers shall in any circumstances be made good as general average.

Som havari grosse godtgøres skade tilføjet enhver form for maskineri og kedler i et skib, der er grundstødt og i en farefuld stilling, under bestræbelser for at bringe skibet flot, når skaden oplyses at hidrøre fra handlinger foretaget i den bestemte hensigt til fælles frelse at flotbringe skibet med risiko for sådan skades opståen; men når et skib er flot, godtgøres tab eller skade forårsaget ved brug af fremdrivningsmaskineri og kedler ikke under nogen omstændigheder som havari grosse.

 

 

RULE VIII. - Expenses lightening a Ship when Ashore, and Consequent Damage

REGEL VIII. Udgifter ved at lette grundstødt skib og deraf opstået skade

When a ship is ashore and cargo and ship’s fuel and stores or any of them are discharged as a general average act, the extra cost of lightening, lighter hire and reshipping (if incurred) and the loss or damage sustained thereby, shall be admitted as general average.

Når et skib er grundstødt, og ladning eller skibets brændsel eller udrustningsgenstande losses under omstændigheder, der gør det til havari grosse handling, godtgøres merudgiften (hvis der er en sådan) ved at lette skibet, lægterleje og mulig genindladning, og herved opstået skade eller tab, som havari grosse.

 

 

RULE IX. – Ship’s Materials and Stores Burnt for Fuel

REGEL IX. Skibsinventar og udrustningsgenstande anvendt som brændsel

Ship’s materials and stores, or any of them, necessarily burnt for fuel for the common safety at a time of peril, shall be admitted as general average, when and only when an ample supply of fuel had been provided, but the estimated quantity of fuel that would have been consumed, calculated at the price current at the ship’s last port of departure at the date of her leaving, shall be credited to the general average.

Skibsinventar eller udrustningsgenstande, som under farefulde omstændigheder og til fælles frelse nødvendigvis er anvendt til brændsel, godtgøres som havari grosse, når - og kun når - skibet havde rigelig forsyning af brændsel om bord; men værdien af det kvantum brændsel, som skønnes at ville være blevet forbrugt, beregnet efter gængs pris i skibets sidste afgangshavn den dag, det afsejlede, skal krediteres havari grosse.

 

 

RULE X. - Expenses at Port of Refuge etc.

REGEL X. Nødhavnsomkostninger etc.

 

 

(a) When a ship shall have entered a port or place of refuge, or shall have returned to her port or place of loading in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary circumstances, which render that necessary for the common safety, the expenses of entering such port or place shall be admitted as general average ; and when she shall have sailed thence with her original cargo, or a part of it, the corresponding expenses of leaving such port or place consequent upon such entry or return shall likewise be admitted as general average.

(a) Når et skib har anløbet en havn eller plads som nødhavn eller er vendt tilbage til sin lastehavn eller -plads på grund af ulykkelig hændelse, opofrelse eller andre ekstraordinære omstændigheder, som gør dette nødvendigt for den fælles frelse, godtgøres udgifterne ved at anløbe sådan havn eller plads som havari grosse; og når skibet afsejler derfra med hele sin oprindelige ladning eller del deraf, godtgøres som havari grosse ligeledes de tilsvarende udgifter ved at forlade havnen eller pladsen, når udgifterne er en følge af anløbet eller returneringen.

When a ship is at any port or place of refuge and is necessarily removed to another port or place because repairs cannot be carried out in the first port or place, the provisions of this Rule shall be applied to the second port or place as if it were a port or place of refuge and the cost of such removal including temporary repairs and towage shall be admitted as general average. The provisions of Rule XI shall be applied to the prolongation of the voyage occasioned by such removal.

Når et skib nødes til at forsejle fra en havn eller plads, hvor det er i nødhavn, til en anden havn eller plads, fordi reparation ikke kan udføres det første sted, skal bestemmelserne i denne regel finde anvendelse på den anden havn eller plads, som om denne var en nødhavn, og omkostningerne ved en sådan forsejling, herunder omkostninger ved midlertidig reparation og slæbning, erstattes i havari grosse. Bestemmelserne i regel XI skal finde anvendelse på den forlængelse af rejsen, der er en følge af sådan forsejling.

(b) The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores whether at a port or place of loading, call or refuge, shall be admitted as general average, when the handling or discharge was necessary for the common safety or to enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of the voyage, except in cases where the damage to the ship is discovered at a port or place of loading or call without any accident or other extra ordinary circumstance connected with such damage having taken place during the voyage.

(b) Omkostninger ved om bord at håndtere eller ved at oplosse ladning, brændsel eller udrustningsgenstande i lastehavn, mellemhavn eller nødhavn eller på tilsvarende plads, godtgøres som havari grosse, når håndteringen eller oplosningen var nødvendig til fælles frelse, eller for at muliggøre reparation af skade på skibet, hidrørende fra opofrelse eller fra ulykkelig hændelse, for så vidt reparationen var nødvendig for, at skibet med sikkerhed kunne fortsætte rejsen; dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor skaden på skibet opdages i en lastehavn, mellemhavn eller på tilsvarende plads, uden at en ulykkelig hændelse eller en anden ekstraordinær omstændighed forbundet med en sådan skade er indtruffet på rejsen.

The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores shall not be admissible as general average when incurred solely for the purpose of restowage due to shifting during the voyage, unless such restowage is necessary for the common safety.

Omkostninger ved om bord at håndtere eller ved at oplosse ladning, brændsel eller udrustningsgenstande godtgøres ikke som havari grosse, når omkostningerne kun er påløbet for at omstuve ladning, der har forskubbet sig på rejsen, medmindre sådan omstuvning er nødvendig af hensyn til den fælles frelse.

(c) Whenever the cost of handling or discharging cargo, fuel or stores is admissible as general average, the costs of storage, including insurance if reasonably incurred, reloading and stowing of such cargo, fuel or stores shall likewise be admitted as general average.

(c) Når omkostningerne ved flytning eller oplosning af ladning, brændsel eller udrustningsgenstande beregnes som havari grosse, godtgøres ligeledes omkostningerne ved lagring inklusive forsikring, som det har været rimeligt at tegne genindladning og stuvning af sådan ladning, brændsel og udrustningsgenstande.

But when the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, storage expenses shall be admitted as general average only up to the date of the ship’s condemnation or of the abandonment of the voyage or up to the date of completion of discharge of cargo if the condemnation or abandonment takes place before that date.

Men hvis skibet bliver kondemneret eller ikke fortsætter sin oprindelige rejse, godtgøres lagringsudgifter kun som havari grosse indtil den dag, skibet blev kondemneret eller rejsen opgivet, eller hvis skibet kondemneres eller rejsen opgives, førend ladningen er fuldstændig udlosset, indtil den dag, udlosningen er tilendebragt.

 

 

RULE XI. - Wages and Maintenance of Crew and other expenses bearing up for and in a Port of Refuge etc.

REGEL XI. Hyre og kostpenge til besætning og andre omkostninger ved at søge ind til og under ophold i nødhavn etc.

(a) Wages and Maintenance of master, officers

and crew reasonably incurred and fuel and stores consumed during the prolongation of the voyage occasioned by a ship entering a port or place of refuge or returning to her port or place of loading shall be admitted as general average when the expenses of entering such port or place are allowable in general average in accordance with RULE X (a).

(a) Hyre og kostpenge til fører, officerer og mandskab, som med rimelighed er påløbet, og brændsel og udrustningsgenstande, der er forbrugt under en forlængelse af rejsen foranlediget ved, at et skib anløber en havn eller plads som nødhavn eller vender tilbage til sin lastehavn eller -plads, godtgøres som havari grosse, hvis udgifterne ved at anløbe en sådan havn eller plads godtgøres som havari grosse i henhold til regel X (a).

(a) When a ship shall have entered or been detained in any port or place in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary circumstances which render that necessary for the common safety, or to enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of the voyage, the wages and maintenance of the master, officers, and crew reasonably incurred during the extra period of detention in such port or place until the ship shall or should have been made ready to proceed upon her voyage, shall be admitted in general average.

(b) Når et skib har anløbet eller er blevet opholdt i en havn eller på en plads på grund af ulykkelig hændelse, opofrelse eller andre ekstraordinære omstændigheder, som gør dette nødvendigt for den fælles frelse, eller for at muliggøre reparation af skade på skibet, hidrørende fra opofrelse eller fra ulykkelig hændelse, for så vidt reparationen var nødvendig for, at skibet med sikkerhed kunne fortsætte rejsen, godtgøres som havari grosse hyre og kostpenge til fører, officerer og mandskab, som med rimelighed er påløbet under det ekstraordinære ophold i sådan havn eller på sådan plads, indtil skibet er rede eller burde være rede til at fortsætte sin rejse.

Provided that when damage to the ship is discovered at a port or place of loading or call without any accident or other extraordinary circumstance connected with such damage having taken place during the voyage, then the wages and maintenance of master, officers and crew and fuel and stores consumed during the extra detention for repairs to damages so discovered shall not be admissible as general average, even if the repairs are necessary for the safe prosecution of the voyage.

Hvis skaden på skibet opdages i lastehavn, mellemhavn eller nødhavn eller på tilsvarende plads, uden at en ulykkelig hændelse, eller en anden ekstraordinær omstændighed forbundet med en sådan skade, er indtruffet på rejsen, godtgøres hyre og kostpenge til fører, officerer og mandskab samt brændsel og udrustningsgenstande, der er forbrugt under det ekstraordinære ophold for at reparere sådan skade, ikke som havari grosse, selvom reparationen var nødvendig, for at skibet sikkert kunne fortsætte rejsen.

When the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, wages and maintenance of the master, officers and crew and fuel and stores consumed shall be admitted as general average only up to the date of the ship’s condemnation or of the abandonment of the voyage or up to the date of completion of discharge of cargo if the condemnation or abandonment takes place before that date.

Hvis skibet kondemneres eller ikke fortsætter sin oprindelige rejse, godtgøres hyre og kostpenge til fører, officerer og mandskab og forbrug af brændsel og udrustningsgenstande som havari grosse ikke udover den dag, da skibet blev kondemneret eller rejsen opgivet, eller, dersom ladningen ikke da er fuldstændig udlosset, udover den dag, da losningen er tilendebragt.

Fuel and stores consumed during the extra period of detention shall be admitted as general average, except such fuel and stores as are consumed in effecting repairs not allowable in general average.

Brændsel og udrustningsgenstande forbrugt under det ekstraordinære ophold godtgøres som havari grosse, undtagen brændsel og udrustningsgenstande, der er forbrugt ved udførelsen af reparationer, som ikke erstattes i havari grosse.

Port charges incurred during the extra period of detention shall likewise be admitted as general average except such charges as are incurred solely by reason of repairs not allowable in general average.

Havneudgifter påløbet under det ekstraordinære ophold godtgøres ligeledes som havari grosse, undtagen udgifter, som alene er påløbet på grund af reparationer, der ikke erstattes i havari grosse.

(c) For the purpose of this and the other Rules wages shall include all payments made to or for the benefit of the master, officers and crew, whether such payments be imposed by law upon the shipowners or be made under the terms or articles of employment.

(c) I denne og de andre regler skal hyre forstås som omfattende enhver betaling til eller til fordel for fører, officerer og mandskab, hvad enten ydelsen deraf er pålagt rederen ved lov eller sker i henhold til hyrekontrakten.

(d) When overtime is paid to the master, officers or crew for maintenance of the ship or repairs, the cost of which is not allowable in general average, such overtime shall be allowed in general average only up to the saving in expense which would have been incurred and admitted as general average, had such overtime not been incurred.

(d) Når overtidsbetaling ydes til fører, officerer eller mandskab for vedligeholdelsesarbejder på skibet eller reparationer, der ikke erstattes i havari grosse, godtgøres sådan overtidsbetaling kun som havari grosse indtil beløbet af de udgifter, der er sparet, men ville være påløbet og godtgjort som havari grosse, hvis sådan overtid ikke var blevet

anvendt.

 

 

RULE XII. - Damage to Cargo in Discharging, etc.

REGEL XII. Skade på ladning ved losning etc.

Damage to or loss of cargo, fuel or stores caused in the act of handling, discharging, storing, reloading and stowing shall be made good as general average, when and only when the cost of those measures respectively is admitted as general average.

Skade på eller tab af ladning, brændsel eller udrustningsgenstande, forårsaget ved selve håndteringen om bord, oplosningen, lagringen, genindladningen og stuvningen, godtgøres som havari grosse, når - og kun når - omkostningerne ved de pågældende foranstaltninger beregnes som havari grosse.

 

 

RULE XIII. - Deductions from Cost of Repairs

REGEL XIII. Afdrag i reparationsomkostninger

Repairs to be allowed in general average shall not be subject to deductions in respect of "new for old" where old material or parts are replaced by new unless the ship is over fifteen years old in which case there shall be a deduction of one third. The deductions shall be regulated by the age of the ship from the 3lst December of the year of completion of construction to the date of the general average act, except for insulation, life and similar boats, communications and navigational apparatus and equipment, machinery and boilers for which the deductions shall be regulated by the age of the particular parts to which they apply.

Reparationsomkostninger, der godtgøres i havari grosse, skal, når gamle materialer og dele erstattes med nyt, ikke gøres til genstand for afdrag »nyt for gammelt«, medmindre skibet er over 15 år gammelt, i hvilket tilfælde der gøres en tredjedels afdrag. Afdragene bestemmes efter skibets alder regnet fra den 31. december i det år, da skibet blev færdigbygget, til den dag, da havari grosse handlingen blev foretaget, undtagen for isolation, redningsbåde og lignende både, kommunikations- og navigationsapparater og udstyr, maskineri og kedler, for hvilke afdragene skal bestemmes efter den pågældende dels alder.

 

The deductions shall be made only from the cost of the new material or parts when finished and ready to be installed in the ship.

Afdragene gøres kun i udgifterne til det nye materiale eller de nye dele, når disse er færdiggjort og rede til at blive installeret i skibet.

No deduction shall be made in respect of provisions, stores, anchors and chain cables.

Intet afdrag gøres for forråd, udrustningsgenstande, ankre og ankerkæder.

 

Drydock and slipway dues and costs of shifting

the ship shall be allowed in full.

Tørdok- og beddingsleje og omkostninger ved forhaling af skibet godtgøres fuldt ud.

The costs of cleaning, painting or coating of bottom shall not be allowed in general average unless the bottom has been painted or coated within the twelve months preceding the date of the general average act in which case one half of such costs shall be allowed.

Omkostningerne ved rensning, maling eller smøring af bunden godtgøres ikke som havari grosse, medmindre bunden er blevet malet eller smurt inden for de sidste 12 måneder før havari grosse handlingen fandt sted, i hvilket tilfælde halvdelen af omkostningerne godtgøres.

 

 

RULE XIV. - Temporary Repairs

REGEL XIV. Midlertidige reparationer

Where temporary repairs are effected to a ship at a port of loading, call or refuge, for the common safety, or of damage caused by general average sacrifice, the cost of such repairs shall be admitted as general average.

Når midlertidig reparation udføres på et skib i lastehavn, mellemhavn eller nødhavn til fælles frelse eller for at afhjælpe skade forårsaget ved en havari grosse opofrelse, godtgøres omkostningerne ved sådan reparation som havari grosse.

Where temporary repairs of accidental damage are effected in order to enable the adventure to be completed, the cost of such repairs shall be admitted as general average without regard to the saving, if any, to other interests, but only up to the saving in expense which would have been incurred and allowed in general average if such repairs had not been effected there.

Når midlertidig reparation af hændelig skade foretages alene, for at rejsen kan fuldføres, skal omkostningerne ved sådan reparation godtgøres som havari grosse uden hensyn til mulig besparelse for andre interesser, men kun indtil beløbet af de udgifter, der er sparet, men ville være påløbet og godtgjort som havari grosse, hvis midlertidig reparation ikke var blevet udført der.

No deductions "new for old" shall be made from the cost of temporary repairs allowable as general average.

Intet afdrag »nyt for gammelt« foretages fra omkostningerne ved midlertidige reparationer, der godtgøres som havari grosse.

 

 

RULE XV. - Loss of Freight

REGEL XV. Tab af fragt

Loss of Freight arising from damage to or loss of cargo shall be made good as general average, either when caused by a general average act, or when the damage to or loss of cargo is so made good.

Som havari grosse godtgøres tab af fragt, der skyldes skade på eller tab af ladning, når enten fragttabet skyldes en havari grosse handling, eller skaden på eller tabet af ladningen godtgøres som havari grosse.

Deduction shall be made from the amount of gross freight lost, of the charges which the owner thereof would have incurred to earn such freight, but has, in consequence of the sacrifice, not incurred.

I beløbet af den tabte bruttofragt skal fradrages de udgifter, som den, hvem fragten tilkommer, skulle have afholdt for at tjene sådan fragt, men som på grund af opofrelsen ikke er blevet afholdt.

 

 

RULE XVI. - Amount to be made good for Cargo Lost or Damaged by Sacrifice

REGEL XVI. Erstatning for ladning tabt eller beskadiget ved opofrelse

The amount to be made good as general average for damage to or loss of cargo sacrificed shall be the loss which has been sustained thereby based on the value at the time of discharge, ascertained from the commercial invoice rendered to the receiver or if there is no such invoice from the shipped value. The value at the time of discharge shall include the cost of insurance and freight except insofar as such freight is at the risk of interests other than the cargo.

Havari grosse godtgørelse for skade på eller tab af ladning, der er opofret, skal svare til det tab, som er lidt derved beregnet på grundlag af værdien på udlosningstidspunktet ifølge modtagerens faktura, eller i mangel af sådan faktura, den indskibede værdi. Værdien på udlosningstidspunktet skal indbefatte udgifter til forsikring samt fragt, dog med undtagelse af sådan fragt, som er i risiko for andre interesser end ladningen.

When cargo so damaged is sold and the amount of the damage has not been otherwise agreed, the loss to be mad e good in general average shall be the difference between the net proceeds of sale and the net sound value as computed in the first paragraph of this Rule.

Når således beskadigede varer sælges, og der ikke er truffet anden overenskomst om skadens størrelse, bliver det tab, som skal godtgøres i havari grosse, at bestemme som forskellen mellem salgets nettoprovenu og nettoværdien i ubeskadiget stand beregnet som anført i denne regels første stykke.

 

 

RULE XVII. - Contributory Values

REGEL XVII. Bidragsværdier

The contribution to a general average shall be made upon the actual net values of the property at the termination of the adventure except that the value of cargo shall be the value at the time of discharge, ascertained from the commercial invoice rendered to the receiver or if there is no such invoice from the shipped value. The value of the cargo shall include the cost of insurance and freight unless and insofar as such freight is at the risk of interests other than the cargo, deducting therefrom any loss or damage suffered by the cargo prior to or at the time of discharge. The value of the ship shall be assessed without taking into account the beneficial or detrimental effect of any demise or time charterparty to which the ship may be committed.

Bidrag til havari grosse skal pålignes genstandenes virkelige nettoværdi ved rejsens slutning, dog at værdien af ladningen skal være værdien på udlosningstidspunktet ifølge modtagerens faktura, eller i mangel af sådan faktura, den indskibede værdi. Værdien af ladningen skal indbefatte udgifter til forsikring samt fragt, dog med undtagelse af sådan fragt, som er i risiko for andre interesser end ladningen, hvorfra skal træffes enhver art af skade eller tab, som ladningen er blevet påført før eller under udlosningen. Værdien af skibet skal fastsættes, uden at der tages hensyn til en eventuel fordelagtig eller ufordelagtig lejekontrakt eller tidscerteparti, som skibet måtte sejle under.

To these values shall be added the amount made good as general average for property sacrificed, if not already included, deduction being made from the freight and passage money at risk of such charges and crew’s wages as would not have been incurred in earning the freight had the ship and cargo been totally lost at the date of the general average act and have not been allowed as general average; deduction being also made from the value of the property of all extra charges incurred in respect thereof subsequently to the general average act, except such charges as are allowed in general average.

Til disse værdier lægges det beløb, der godtgøres som havari grosse for de opofrede genstande, såfremt det ikke allerede er inkluderet. I reders fragt og passagerpenge i risiko afdrages sådanne udgifter og hyrer, som ikke ville være påløbet for at indtjene fragten, hvis skib og ladning var gået totalt tabt, da havari grosse handlingen fandt sted, og som ikke er blevet godtgjort som havari grosse. Ligeledes afdrages i genstandenes værdi alle de udgifter, der er anvendt på dem efter havari grosse handlingen, med undtagelse af sådanne udgifter, der godtgøres som havari grosse.

Where cargo is sold short of destination, however, it shall contribute upon the actual net proceeds of sale, with the addition of any amount made good as general average.

Sælges ladning andetsteds end på bestemmelsesstedet, skal den bidrage med det virkelige nettoprovenu af salget med tillæg af ethvert beløb, der godtgøres som havari grosse.

Passenger’s luggage and personal effects not shipped under bill of lading shall not contribute in general average.

Passagerers bagage og personlige ejendele, der ikke er afskibet på konnossement, bidrager ikke til havari grosse.

 

 

RULE XVIII. - Damage to Ship

REGEL XVIII. Skade på skib

The amount to be allowed as general average for damage or loss to the ship, her machinery and/ or gear caused by a general average act shall be as follows:

Det beløb, der godtgøres i havari grosse for skade eller tab på skibet, dets maskineri eller tilbehør, for skade forårsaget ved en havari grosse handling, skal udgøre følgende:

(a) When repaired or replaced,

 

The actual reasonable cost of repairing or replacing such dam age or loss, subject to deduction in accordance with Rule XIII;.

(a) I tilfælde af reparation eller genanskaffelse de virkelige og rimelige omkostninger ved sådan reparation eller genanskaffelse med fradrag efter regel XIII.

(b) When not repaired or replaced,

 

The reasonable depreciation arising from such damage or loss, but not exceeding the estimated cost of repairs. But where the ship is an actual total loss or when the cost of repairs of the damage would exceed the value of the ship when repaired, the amount to be allowed as general average shall be the difference between the estimated sound value of the ship after deducting therefrom the estimated cost of repairing damage which is not general average and the value of the ship in her damaged state which may be measured by the net proceeds of sale, if any.

(b) Når reparation ikke udføres, godtgøres den rimelige værdiforringelse, som sådan skade eller tab har medført, dog ikke udover den takserede reparationsudgift. Men når der foreligger et virkeligt totalforlis af skibet, eller når omkostningerne ved at reparere skaden ville overstige skibets værdier i repareret stand, skal det beløb, der godtgøres i havari grosse, være lig med forskellen mellem den takserede værdi af skibet i god stand med fragt af den takserede reparationsudgift for skade, der ikke er havari grosse, og værdien af skibet i beskadiget stand, som kan sættes lig med et eventuelt salgsprovenu.

 

 

RULE XIX. - Undeclared or Wrongfully Declared Cargo

REGEL XIX. Uanmeldt eller urigtigt angivet ladning

Damage or loss caused to goods loaded without the knowledge of the shipowner or his agent or to goods wilfully misdescribed at time of shipment shall not be allowed as general average, but such goods shall remain liable to contribute, if saved.

Skade på eller tab af varer, indladet uden rederens eller hans agents vidende, eller på varer, som med vilje er urigtigt betegnet ved afskibningen, godtgøres ikke som havari grosse; men sådanne varer er dog bidragspligtige, hvis de reddes.

Damage or loss caused to goods which have been wrongfully declared on shipment at a value which is lower than their real value shall be contributed for at the declared value, but such goods shall contribute upon their actual value.

Skade på eller tab af varer, som ved afskibningen er urigtigt angivet til en lavere værdi end deres virkelige, godtgøres som havari grosse efter den angivne værdi, men sådanne varer er bidragspligtige efter deres virkelige værdi.

 

 

RULE XX. - Provision of funds

REGEL XX. Tilvejebringelse af pengemidler

A commission of 2 per cent on general average disbursements, other than the wages and maintenance of master, officers and crew and fuel and stores not replaced during the voyage, shall be allowed in general average, but when the funds are not provided by any of the contributing interests, the necessary cost of obtaining the funds required by means of a bottomry bond or otherwise, or the loss sustained by owners of goods sold for the purpose, shall be allowed in general average.

En kommission på 2% af havari grosse udlæg, undtagen hyre og kostpenge til fører, officerer og mandskab samt brændsel og udrustningsgenstande, der ikke er genanskaffet under rejsen, godtgøres som havari grosse, men når beløbene ikke er udlagt af nogen af de bidragende parter, godtgøres som havari grosse de nødvendige omkostninger ved at tilvejebringe de fornødne midler ved hjælp af det bodmerilån eller på anden måde, eller det tab, der er påført ejeren af varer solgt i samme hensigt.

The cost of insuring money advanced to pay for general average disbursements shall also be allowed in general average.

Omkostningerne ved at forsikre beløb udlagt til

dækning af havari grosse udgifter godtgøres ligeledes som havari grosse.

 

 

RULE XXI. - Interest on Losses made good in General Average

REGEL XXI. Renter af havari grosse godtgørelse

Interest shall be allowed on expenditure, sacrifices and allowances charged to general average at the rate of 7 per cent per annum, until the date of the general average statement, due allowance being made for any interim reimbursement from the contributory interests or from the general average deposit fund.

Af udgifter, opofrelse og erstatninger, der er henført til havari grosse, beregnes renter efter en rentefod af 7% p.a. indtil datoen for havari grosse dispachens udstedelse, idet der ydes behørig rentegodtgørelse for enhver foreløbig indbetaling fra de bidragende parter eller fra havari grosse depositumskontoen.

 

 

RULE XXII. - Treatment of Cash Deposits

REGEL XXII. Behandling af kontante deposita

Where cash deposits have been collected in respect of cargo’s liability for general average, salvage or special charges, such deposits shall be paid without any delay into a special account in the joint names of a representative nominated on behalf of the shipowner and a representative nominated on behalf of the depositors in a bank to be approved by both. The sum so deposited together with accrued interest, if any, shall be held as security for payment to the parties entitled thereto of the general average, salvage or special charges payable by cargo in respect to which the deposits have been collected. Payments on account or refund of deposits may be made if certified to in writing by the average adjuster. Such deposits and payments or refunds shall be without prejudice to the ultimate liability of the parties.

Såfremt kontante deposita for ladningsbidrag til

havari grosse, bjærgeløn eller særlige omkostninger er blevet opkrævet, skal sådanne deposita ufortøvet indsættes i en bank godkendt af en repræsentant udnævnt for rederiet og en repræsentant udnævnt for deponenterne, på en separatkonto lydende på de to repræsentanters navne i forening. Det således deponerede beløb tillige med muligt påløbne renter skal henstå til sikkerhed for betaling til rette vedkommende af havari grosse, bjærgeløn eller særlige omkostninger, der skal betales af den ladning, for hvilken disse deposita er blevet opkrævet.