Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Áður galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Áður galdandi
  • Myndugleiki: Eingin
  • Útgávudagur: 30-06-2017
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Bekendtgørelse 792 frá 17. juni 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

17. juni 2017Nr. 792

Bekendtgørelse for Færøerne om et autorisationsregister og offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet

I medfør af § 11, stk. 2, og § 11 a, stk. 4, i lov om psykologer m.v., som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014, og som ændret ved anordning nr. 496 af 22. maj 2017, fastsættes:

Fortegnelse over autoriserede psykologer

§ 1. Psykolognævnet fører en fortegnelse over, hvilke psykologer der har en autorisation.

Stk. 2. Af fortegnelsen skal fremgå:

1)   Den autoriserede psykologs navn.

2)   Den autoriserede psykologs uddannelse.

3)   Den autoriserede psykologs autorisationsnummer.

4)   I hvilket år den autoriserede psykolog har modtaget sin autorisation.

Stk. 3. Psykolognævnet skal gøre fortegnelsen offentligt tilgængelig på nævnets hjemmeside.

§ 2. Psykolognævnet skal fjerne en autoriseret psykologs oplysninger fra fortegnelsen, jf. § 1, hvis:

1)   Den autoriserede psykolog fraskriver sig sin autorisation, jf. § 10 i lov om psykologer m.v.

2)   Psykolognævnet træffer afgørelse om fratagelse af autorisation efter § 3 i lov om psykologer m.v., og den autoriserede psykolog ikke ønsker sagen afgjort ved dom.

3)   Der foreligger en endelig dom om fratagelse af autorisation, jf. § 3, stk. 1 og 2, i lov om psykologer m.v.

4)   Psykolognævnet træffer afgørelse om midlertidig fratagelse af autorisation, jf. § 5 i lov om psykologer m.v.

5)   Psykolognævnet træffer afgørelse om fratagelse af autorisation efter § 7, stk. 2, i lov om psykologer m.v.

6)   Der foreligger en dom eller kendelse om frakendelse af retten til at udøve hverv som autoriseret psykolog, jf. § 79, stk. 1 eller 4, i den færøske straffelov.

Stk. 2. Psykolognævnet skal foretage fjernelse efter stk. 1 snarest og senest 14 dage efter, at Psykolognævnet har modtaget meddelelse om fraskrivning som nævnt i stk. 1, nr. 1, har truffet afgørelse som nævnt i stk. 1, nr. 2, 4 og 5, en dom er endelig som nævnt i stk. 1, nr. 3, eller Psykolognævnet har modtaget meddelelse om en dom eller kendelse som nævnt i stk. 1, nr. 6.

Offentliggørelse af afgørelser, domme og kendelser om autorisationsfratagelse

§ 3. Psykolognævnet offentliggør, jf. § 11 a, stk. 1-3, i lov om psykologer m.v., følgende afgørelser, domme og kendelser vedrørende autorisationsfratagelse:

1)   Dom om fratagelse af autorisation, jf. § 3, stk. 1 og 2, i lov om psykologer m.v.

2)   Psykolognævnets afgørelse om fratagelse af autorisation, jf. § 3 i lov om psykologer m.v., når den autoriserede psykolog ikke ønsker sagen afgjort ved dom.

3)   Psykolognævnets afgørelse om midlertidig fratagelse af autorisation, jf. § 5 i lov om psykologer m.v.

4)   Psykolognævnets afgørelse om fratagelse af autorisation, jf. § 7, stk. 2, i lov om psykologer m.v.

5)   Dom eller kendelse om frakendelse af retten til at udøve hverv som autoriseret psykolog, jf. § 79, stk. 1 eller 4, i den færøske straffelov.

§ 4. Offentliggørelse efter § 3 skal ske på Psykolognævnets hjemmeside.

Stk. 2. Ved offentliggørelse efter § 3 offentliggøres følgende oplysninger:

1)   Psykologens navn og autorisationsnummer.

2)   Tidspunktet for afsigelsen af dommen eller kendelsen, eller det tidspunkt hvor afgørelsen er truffet.

§ 5. Offentliggørelse af en afgørelse, dom eller kendelse, jf. § 3, skal ske umiddelbart efter, at den er truffet eller meddelt til Psykolognævnet, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. En dom, jf. § 3, nr. 1 og 5, offentliggøres først, når dommen er endelig, og dommen ikke længere kan ankes uden tilladelse.

Stk. 3. En kendelse, jf. § 3, nr. 5, offentliggøres først, når kendelsen er endelig og ikke kan kæres uden tilladelse.

Stk. 4. En afgørelse, jf. § 3, nr. 2-4, offentliggøres dagen efter, at afgørelsen er sendt til vedkommende psykolog.

Stk. 5. En afgørelse, dom eller kendelse, som er offentliggjort, jf. § 3, forbliver offentlig, så længe afgørelsen er gældende, dog højst i 5 år.

Stk. 6. Anmodning om genoptagelse af en afgørelse afbryder ikke offentliggørelse efter § 3.

Dataansvar

§ 6. Psykolognævnet er dataansvarlig for oplysninger, som nævnet offentliggør efter reglerne i dette kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

 

 

Børne- og Socialministeriet, den 17. juni 2017

 

MAI MERCADO

 

/ Lone Larsen