Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Anordning
  • Gildisstøða: Søgulig
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Løgmansskrivstovan
  • Útgávudagur: 20-10-2017
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Anordning 1130 frá 16. oktober 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

16. oktober 2017Nr. 1130

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 41) i lov nr. 1103 af 29. december 1999 om ændring af retsafgiftsloven og pasloven (Forhøjelse af afgiften for borgerlige domssager og af betalingen for udstedelse af pas til voksne), § 34, stk. 2,2) i lov nr. 433 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven, afskaffelse af hæftestraffen og prøveløsladelse af livstidsdømte m.v.), § 4, stk. 2,3) i lov nr. 1565 af 20. december 2006 om ændring af færdselsloven og pasloven (Måling og vejning af børn, reservation af parkeringspladser til bestemte køretøjer og betaling af pasgebyr), § 20, stk. 2,4) i lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.), § 4, stk. 2,5) i lov nr. 613 af 14. juni 2011 om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. og udlændingeloven (Fingeraftryk i pas m.v.) og § 19, stk. 2,6) i lov nr. 622 af 12. juni 2013 om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.) bestemmes:

§ 1

I lov nr. 223 af 7. juni 1952 om pas til danske statsborgere m.v., som er gældende for Færøerne med de ændringer, der følger af anordning nr. 324 af 26. april 1996, § 2 i lov nr. 551 af 24. juni 2005 og anordning nr. 1391 af 12. december 2007, foretages følgende ændringer:

 

1.    Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at ansøgning om pas skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som pasmyndigheden anviser (digital selvbetjening). Tilsvarende gælder for materiale, herunder foto, der skal vedlægges en ansøgning om pas.«

 

2.    § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I de i stk. 1, nr. 1, omhandlede tilfælde indbringes begæringen for den ret, som har kompetence til at træffe beslutning om fængsling i medfør af retsplejelovens § 694. I de i stk. 1, nr. 2, omhandlede tilfælde indbringes begæringen for den ret, som har afsagt dom i straffesagen i første instans. I de i stk. 1, nr. 3, omhandlede tilfælde indbringes begæringen for den ret, der er nævnt i retsplejelovens § 698. Ved sagens behandling finder reglerne i retsplejelovens 4. bog i øvrigt anvendelse med de fornødne lempelser.«

 

3.    § 4 a affattes således:

»§ 4 a. For udstedelse af pas betales et gebyr, jf. stk. 2-6.For optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas betales et gebyr, jf. § 4 b.

Stk. 2. For udstedelse af pas til personer, der er fyldt 18 år, men ikke fyldt 67 år, betales 600 kr.

Stk. 3. For udstedelse af fællespas betales 600 kr.

Stk. 4. For udstedelse af pas til personer, der er fyldt 67 år, betales 350 kr.

Stk. 5. For udstedelse af pas til personer, der er under 18 år, betales 115 kr.

Stk. 6. Stk. 1-5 gælder også ved ombytning af pas, udstedelse af ekstra pas og udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden. Dog udstedes nyt pas uden betaling, hvis et pas på grund af forhold, der må tilregnes den pas-udstedende myndighed, lider af væsentlige mangler.«

 

4.    Efter § 4 a indsættes:

Ȥ 4 b. For optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas betales 25 kr.

Stk. 2. Gebyret efter stk. 1 pris- og lønreguleres en gang årligt den 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste kronebeløb. Justitsministeren bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted.«

 

5.    I § 5, stk. 1, ændres »bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder« til: »bøde eller fængsel indtil 6 måneder«.

 

6.    § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De i retsplejelovens kapitel 69 (anholdelse), kapitel 70 (varetægtsfængsling), kapitel 72 (beslaglæggelse) og kapitel 73 (ransagning), omhandlede retsmidler finder anvendelse ved overtrædelse af denne lov i samme omfang som i sager, som det efter de almindelige regler i retsplejeloven tilkommer statsadvokaten at forfølge.«

 

7.    § 6, stk. 3, ophæves.

§ 2

Anordningen træder i kraft den 1. november 2017.

 

 

Givet på Christiansborg Slot, den 16. oktober 2017

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ Søren Pape Poulsen

 

 1) Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§ 2 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.”

2) Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§§ 1, 3, 5-8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 og 27 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.”

3) Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§ 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.”

4) Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§ 8 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.”

5) Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft helt eller delvis for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.”

6) Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§§ 9, 11 og 14 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.”