Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Anordning
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Fíggjarmálaráðið
  • Útgávudagur: 22-12-2017
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Anordning 1582 frá 19. desember 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

19. desember 2017Nr. 1582

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af § 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., retsplejeloven og forskellige andre love

(Indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at få den samlede økonomiske værdi af deres pensionsordning overført i forbindelse med visse tilfælde af omvalg, direktørers og andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed, krav til sammensætningen af bestyrelsen i en fond eller forening, der ejer et realkreditaktieselskab, ændring af reglerne om straf for overtrædelse af CO2-auktioneringsforordningen, regulering af CO2-kvotebydere, ændringer af reglerne om forvaltere af alternative investeringsfondes muligheder for at markedsføre alternative investeringsfonde, herunder undtagelse af markedsføring af andele i fondene til medarbejdere og visse detailinvestorer fra kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af mulighed for, at forvaltere fra tredjelande kan markedsføre fonde til detailinvestorer, ændring af grænsen for tilbudspligten i værdipapirhandelsloven samt bedre sikring af mindre aktionærers rettigheder, forbud mod brug af variabel løn, der er afhængig af opnåelse af et bestemt salgsmål til detailkunder, ændring af reglerne om tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn med depositarer for alternative investeringsfonde m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 23, stk. 21) , i lov nr. 403 af 28. april 2014 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., retsplejeloven og forskellige andre love (Indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at få den samlede økonomiske værdi af deres pensionsordning overført i forbindelse med visse tilfælde af omvalg, direktørers og andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed, krav til sammensætningen af bestyrelsen i en fond eller forening, der ejer et realkreditaktieselskab, ændring af reglerne om straf for overtrædelse af CO2-auktioneringsforordningen, regulering af CO2-kvotebydere, ændringer af reglerne om forvaltere af alternative investeringsfondes muligheder for at markedsføre alternative investeringsfonde, herunder undtagelse af markedsføring af andele i fondene til medarbejdere og visse detailinvestorer fra kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af mulighed for, at forvaltere fra tredjelande kan markedsføre fonde til detailinvestorer, ændring af grænsen for tilbudspligten i værdipapirhandelsloven samt bedre sikring af mindre aktionærers rettigheder, forbud mod brug af variabel løn, der er afhængig af opnåelse af et bestemt salgsmål til detailkunder, ændring af reglerne om tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn med depositarer for alternative investeringsfonde m.v.) bestemmes:

§ 1

I lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 969 af 27. august 2014, som ændret ved anordning nr. 34 af 16. januar 2015, anordning nr. 35 af 16. januar 2015, anordning nr. 36 af 16. januar 2015, anordning nr. 37 af 16. januar 2015, anordning nr. 38 af 16. januar 2015, anordning nr. 39 af 16. januar 2015, anordning nr. 40 af 16. januar 2015, anordning nr. 41 af 16. januar 2015, anordning nr. 689 af 22. maj 2015, anordning nr. 693 af 22. maj 2015, § 3 i anordning nr. 756 af 19. juni 2017 og anordning nr. 1588 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

 

1.    (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

2.    I § 1, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 64, stk. 5« til: »§ 64, stk. 6«.

 

3.    I § 1, stk. 4, 4. pkt., indsættes før »344«: »77 e,«.

 

4.    I § 1, stk. 6, ændres »33 og 43,« til: »33, 43 og 77 e,«.

 

5.    (Sættes ikke i kraft for Færøerne) § 1, stk. 10-17 bliver herefter § 1, stk. 8-15.

 

6.    I § 1, stk. 14, der bliver stk. 12, ændres »20 d« til: »20 e«.

 

7.    (Nyt § 1, stk. 13 sættes ikke i kraft for Færøerne)

»§ 1, stk. 15-17 bliver herefter § 1, stk. 14-16.«

 

8.    (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

9.    (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

10.  (Nyt § 10, stk. 3 og 4 sættes ikke i kraft for Færøerne)

§ 10, stk. 3 og 4 bliver herefter § 10, stk. 5 og 6.

 

11.  (Nyt § 13, stk. 4 sættes ikke i kraft for Færøerne) § 13, stk. 4 og 5 bliver herefter § 13, stk. 5 og 6.

 

12.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

13.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

14.  § 64, stk. 3, nr. 4, 2. pkt., ophæves.

 

15.  I § 64 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ved vurderingen af, om et medlem af bestyrelsen eller direktionen lever op til kravene i stk. 2 og stk. 3, nr. 1, 3 og 4, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

 

16.  § 64, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Medlemmerne af bestyrelsen eller direktionen i en finansiel virksomhed skal meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold som nævnt i stk. 1 og 3 i forbindelse med deres indtræden i den finansielle virksomheds ledelse og om forhold som nævnt i stk. 2 og 3, hvis forholdene efterfølgende ændres.«

 

17.  I § 64, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »og stk. 4« til: »og stk. 4 og 5«.

 

18.  § 77 a, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. For personer i ansættelsesforhold, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, finder stk. 1-7 kun anvendelse på aftaler om variable løndele, hvis aftalerne om variabel løn ikke er fastsat i overenskomsten.«

 

19.  Efter § 77 d indsættes:

»§ 77 e. Ansatte hos en værdipapirhandler, der ved direkte kundekontakt sælger eller rådgiver om finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 samt instrumenter og kontrakter omfattet af regler udstedt i medfør af § 17, må ikke modtage variable løndele, der er afhængige af opnåelse af et salgsmål for den ansatte, som angiver en salgsmængde af finansielle instrumenter, som skal være opnået i forhold til kunder, der ikke er professionelle kunder eller godkendte modparter.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 omfatter værdipapirhandlere, som udfører de i bilag 4, afsnit A, nr. 1, 2 og 5, nævnte tjenesteydelser.

Stk. 3. For personer i ansættelsesforhold, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, finder stk. 1 kun anvendelse på aftaler om variable løndele, hvis aftalerne om variabel løn ikke er fastsat i overenskomsten.«

 

20.  § 80, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Det i stk. 4 anførte eksponeringsforbud finder ikke anvendelse i forbindelse med deltagelse i bestyrelserne for Danmarks Skibskredit A/S, Banker og Sparekassers Ungdomskontakt, LR Realkredit A/S, Bornholms Erhvervsfond, Grønlandsbanken A/S, regulerede markeder, clearingcentraler, værdipapircentraler, NASDAQ OMX Stockholm AB, NASDAQ OMX Helsinki Oy, IFU – Investeringsfonden for Udviklingslande, IØ – Investeringsfonden for Østlandene, Landbrugets FinansieringsBank A/S, Bankernes Kontantservice A/S, Fundcollect A/S, Fundconnect A/S og DLR Kredit A/S.«

 

21.  § 80, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Finanstilsynet kan dispensere fra stk. 4 i særlige tilfælde.«

 

22.  I § 81, stk. 3, 3. pkt., og stk. 5, 2. pkt., to steder i § 81 a, stk. 1, og i § 81 a, stk. 3, ændres garantikapital« til: »garantkapital«.

 

23.  I § 83, nr. 2, ændres garantikapitalens« til: »garantkapitalens«.

 

24.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

25.  Overskriften før § 89 ophæves.

 

26.  §§ 89-96 ophæves.

 

27.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

28.  I § 144, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Egne kapitalandele og datterselskabers kapitalandele i moderselskabet medregnes ikke ved opgørelse af stemme og ejerandele.«

 

29.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

30.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

31.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

32.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

33.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

34.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

35.  I § 343 i, stk. 1, ændres »§ 64, stk. 1-4« til: »§ 64, stk. 1-5«.

 

36.  § 343 q, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Reglerne for fælles datacentraler i denne lov gælder også for datacentraler, der udfører både væsentlig it-drift og it-udvikling for den fælles betalingsinfrastruktur.«

 

37.  (Nyt Afsnit X f om CO2-kvotebydere §§ 343 v–343 æ sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

38.  § 351, stk. 6, 4. pkt., affattes således:

»Finanstilsynet indbringer sagen for domstolene inden 4 uger efter modtagelse af anmodning herom.«

 

39.  I § 354 e, stk. 2, ændres »§ 64, stk. 1 og 2« til: »§ 64, stk. 1-3«.

 

40.  I § 355, stk. 2, nr. 12, ændres »§ 10, stk. 1 og 3,« til: »§ 10, stk. 1 og 5,«.

 

41.  I § 360, stk. 1, indsættes efter »tillagt«: »forventede«, og »underlagt« ændres til: »omfattet af«.

 

42.  § 361, stk. 1, affattes således:

»Stk. 1. Følgende virksomheder betaler årligt et grundbeløb til Finanstilsynet:

1)    Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring betaler 510.000 kr.

2)    ATP-fonden (tillægspension, midlertidig pensionsopsparing og særlig pensionsopsparing) betaler 1.180.000 kr.

3)    Operatører af regulerede markeder og alternative markedspladser betaler et grundbeløb på 12.000 kr. pr. selskab, hvis værdipapirer er optaget til handel ultimo det foregående år.

4)    Garantifonden for Indskydere og Investorer betaler 95.000 kr.

5)    Hver finansiel holdingvirksomhed betaler 5.000 kr.

6)    Hver udsteder af collateralized mortgage obligations og lignende virksomheder betaler 10.000 kr. pr. serie.

7)    Lønmodtagernes Dyrtidsfond betaler 670.000 kr.

8)    VP Securities A/S betaler 1.840.000 kr.

9)    Garantifonden for skadesforsikringsselskaber betaler 50.000 kr.

10)  Finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og hvis markedsværdi af de handlede værdipapirer er på 1 mia. kr. eller derover ved udgangen af året, betaler 40.000 kr. Hvis markedsværdien af de handlede værdipapirer er på 250 mio. kr. og derover, men under 1 mia. kr., ved udgangen af året, betales 20.000 kr., og hvis markedsværdien af de handlede værdipapirer er på under 250 mio. kr. ved udgangen af året, betales 10.000 kr. Afdelinger af danske UCITS og specialforeninger, som har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, betaler 5.000 kr.

11)  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

12)  Fysiske eller juridiske personer, som anmoder om Finanstilsynets godkendelse af et prospekt i henhold til kapitel 6 i lov om værdipapirhandel m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, betaler 25.000 kr. i afgift pr. anmodning.

13)  Fysiske eller juridiske personer, som anmoder om optagelse i et register for kvalificerede investorer, jf. § 23, stk. 8, i lov om værdipapirhandel m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, betaler 1.000 kr. pr. anmodning.

14)  Virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 12, i lov om forebyggende foranstalt- ninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, betaler 2.000 kr.

15)  Udstedere, som er forpligtet til at sende oplysninger til Finanstilsynet efter § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, betaler 6.800 kr.

16)  Udstedere, som anmoder om Finanstilsynets officielle notering af aktier, aktiecertifikater eller obligationer, betaler 12.400 kr. i afgift pr. anmodning. De pågældende udstedere betaler herefter 1.650 kr. årligt, så længe værdipapiret er officielt noteret.

17)  Hver operatør af et reguleret marked, der har tilladelse til at drive multilaterale handelsfaciliteter, betaler 12.400 kr.

18)  Investeringsrådgivere betaler 8.250 kr.

19)  Organisationer med et almennyttigt formål, som anmoder om optagelse i et register for almennyttige organisationer, som kan modtage pengeoverførsler på op til 150 euro uden oplysningskrav i forbindelse med pengeoverførsler, jf. lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, § 16, stk. 4, og lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, § 3, stk. 2, betaler 750 kr. pr. anmodning.

20)  Værdipapirhandlere, som er forpligtet til at indberette transaktioner med værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked til Finanstilsynet efter § 33, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, betaler

a)    1.650 kr. for op til 10.000 transaktioner,

b)    8.250 kr. for mellem 10.000 og 100.000 transaktioner,

c)    53.750 kr. for mellem 100.000 og 1 million transaktioner og

d)   227.500 kr. for over 1 million transaktioner.

21)  Betalingsinstitutter, jf. lov om betalingstjenester og elektroniske penge, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, betaler 40.900 kr.

22)  Virksomheder med begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester, jf. lov om betalingstjenester og elektroniske penge, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, betaler 4.100 kr.

23)  Pantebrevsselskaber omfattet af lov om pantebrevsselskaber, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, betaler 10.000 kr.

24)  E-pengeinstitutter, jf. lov om betalingstjenester og elektroniske penge, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, betaler 60.000 kr.

25)  Virksomheder med begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge, jf. lov om betalingstjenester og elektroniske penge, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, betaler 6.000 kr.

26)  Udenlandske investeringsinstitutter omfattet af § 27 i lov om investeringsforeninger m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, betaler 8.000 kr.

27)  For hver meddelelse, anmeldelse eller ansøgning om grænseoverskridende markedsføring af andele i investeringsinstitutter, jf. §§ 27 og 28 i lov om investeringsforeninger m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, betales 2.500 kr.

28)  En fælles datacentral betaler 53.000 kr. Såfremt en fælles datacentral i et regnskabsår gennemsnitligt har færre end 25 fuldtidsansatte, betaler den fælles datacentral 1.000 kr.

29)  Centrale modparter med tilladelse, jf. artikel 14 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen), jf. § 83, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, betaler 387.250 kr.

30)  Udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som har indgået aftale med Færøerne, og udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland, som Danmark er referenceland for, der er meddelt tilladelse til at forvalte danske alternative investeringsfonde, betaler 20.000 kr.

31)  Udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde, som er meddelt tilladelse til at markedsføre en udenlandsk alternativ investeringsfond på Færøerne, betaler 2.000 kr. pr. alternativ investeringsfond plus 2.000 kr. pr. afdeling i fonden.

32)  Virksomheder, der yder rådgivning om finansielle produkter til forbrugere, jf. lov om finansielle rådgivere, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, betaler 12.000 kr.

33)  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

34)  Udenlandske forvaltere af europæiske sociale iværksætterfonde eller udenlandske forvaltere af europæiske kvalificerede venturekapitalfonde, som er meddelt tilladelse til at markedsføre europæiske sociale iværksætterfonde eller europæiske kvalificerede venturekapitalfonde på Færøerne, betaler 2.000 kr. pr. sådan fond plus 2.000 kr. pr. afdeling i fonden.

35)  Godkendte udenlandske clearingcentraler, jf. § 8 a i lov om værdipapirhandel m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, betaler 68.150 kr.

36)  Professionelle foreninger betaler 8.250 kr. pr. forening og 2.450 kr. pr. afdeling.«

 

43.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

44.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

45.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

46.  § 361, stk. 1, nr. 35, ophæves.

 

47.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

48.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

49.  I § 372, stk. 1, indsættes efter »om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som sat i kraft for Færøerne ved lov,«: »eller regler udstedt i medfør af § 29, stk. 8 i Løgtingslóg um góðkendar grannskoðarar og grannskoðanarvirkir (Revisorloven),«.

 

50.  I § 373, stk. 1, ændres »§ 10, stk. 1-4« til: »§ 10, stk. 1, 2, 5 og 6«, og »§ 64, stk. 4« ændres til: »§ 64, stk. 5«.

 

51.  (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

52.  Bilag 5, nr. 3, affattes således:

»3) andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, eller lov om investeringsforeninger m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, og andele i andre institutter for kollektiv investering,«

§ 2

Stk. 1. Anordningen træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 46.

 

 

Givet på Amalienborg, den 19. december 2017

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ Brian Mikkelsen

 

 1) Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. §§ 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19 og 21 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Stk. 3. (udelades).«