Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Anordning
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Umhvørvis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 05-03-2019
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2019 B - Anordning 189 frá 12. februar 2019
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

12. februar 2019Nr. 189

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om stedbestemt information

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 22, stk. 21) , i lov nr. 380 af 26. april 2017 om stedbestemt information bestemmes, at loven skal gælde for Færøerne i følgende affattelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Loven fastsætter regler for

1)   de nationale geodætiske infrastrukturer for Færøerne,

2)   landkortlægningen af Færøerne,

3)   søkortlægningen af Færøerne,

4)   (Sættes ikke i kraft) og

5)   samordning og koordination af stedbestemt information med tilhørende infrastruktur.

Kapitel 2

De nationale geodætiske infrastrukturer

§ 2. Som grundlag for opmåling, sø- og landkortlægning og infrastrukturen for stedbestemt information skal energi-, forsynings- og klimaministeren, i samarbejde med landsstyret, etablere, drive og videreudvikle de nationale geodætiske infrastrukturer for Færøerne.

Stk. 2. Ministeren kan efter forhandling med landsstyret og de berørte offentlige myndigheder og private organisationer fastsætte regler om registrerede positioneringstjenester.

§ 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan, efter forhandling med landsstyret, erhverve arealer til fikspunkter og installationer, som er nødvendige for de nationale geodætiske infrastrukturer i Færøerne. Ministeren kan erhverve en ejendomsret eller en brugsret til arealet.

Stk. 2-3. (Sættes ikke i kraft)

Kapitel 3

Landkortlægning

§ 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren varetager, i samarbejde med landsstyret, landkortlægningen af Færøerne og etablering, drift og videreudvikling af de til kortlægningen hørende data, registre og kortværk.

Stk. 2. Ministeren kan efter forhandling med landsstyret og de berørte myndigheder fastsætte regler om de til kortlægningen hørende registre, herunder om myndigheders indberetning til disse registre, hvordan indberetning skal finde sted, og hvilket format data skal have.

Kapitel 4

Søkortlægning, opmåling og eneret til fremstilling af søkort

§ 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren varetager i samarbejde med landsstyret, kortlægningen af farvandene omkring Færøerne og etablering, drift og videreudvikling af de til kortlægningen hørende data, registre og kortværk.

Stk. 2. Ministeren har eneret til fremstilling af søkort.

Stk. 3. Ministeren kan efter forhandling med landsstyret og de berørte myndigheder fastsætte regler om de til kortlægningen hørende registre, herunder om myndigheders indberetning til disse registre, hvordan indberetning skal finde sted, og hvilket format data skal have.

Stk. 4. Ministeren kan, efter forhandling med landsstyret, fastsætte regler om, at den, der udfører aktiviteter i farvandene omkring Færøerne skal indberette data og tegninger over området, der er omfattet af aktiviteten, til ministeren og landsstyret. Ministeren kan endvidere, efter forhandling med landsstyret, fastsætte regler om, hvordan indberetningen skal finde sted, og hvilket format data skal have.

§ 6. Som led i kortlægningen af farvandene omkring Færøerne gennemfører energi-, forsynings- og klimaministeren i samarbejde med Forsvarsministeriet og landsstyret søopmåling heraf.

Stk. 2. Ministeren kan efter indhentning af udtalelse fra landsstyret og Forsvarsministeriet bemyndige andre til på ministerens vegne at gennemføre søopmåling efter stk. 1.

§ 7. Før søopmåling til andre formål end fremstilling af søkort må foretages i farvandene omkring Færøerne, skal der indhentes tilladelse hertil hos energi-, forsynings- og klimaministeren. Til brug for ministerens afgørelse, om der kan gives tilladelse, skal ministeren indhente en udtalelse fra landsstyret og Forsvarsministeriet.

Stk. 2. Når opmålingen er afsluttet, skal kopi af alle opmålingsdata indberettes til ministeren og landsstyret.

Stk. 3. Ministeren kan, efter forhandling med landsstyret, fastsætte regler om ansøgningens udformning og om vilkår, der knytter sig til tilladelsen. Ministeren kan tillige, efter forhandling med landsstyret, fastsætte regler om, hvordan indberetning skal finde sted, og hvilket format opmålingsdata efter stk. 2 skal have.

Kapitel 5

Infrastruktur for stedbestemt information

§§ 8-10. (Sættes ikke i kraft)

Kapitel 6

Samordning og koordination

§ 11. Energi-, forsynings- og klimaministeren har, i samarbejde med landsstyret, ansvaret for koordinationen af offentlige opgaver omfattet af kapitel 2-4, herunder af offentlig opmåling, kortlægning og anden offentlig registrering af stedbestemte informationer. Ministeren kan indgå i tværoffentlige samarbejder til varetagelsen af disse opmålings-, kortlægnings- og registreringsopgaver.

Stk. 2. Ministeren kan efter forhandling med landsstyret og de berørte myndigheder og internationale og private organisationer fastsætte regler om standarder og normer for gennemførelsen af offentlig opmåling, kortlægning og anden offentlig registrering af stedbestemte informationer.

Stk. 3. Offentlige myndigheder og institutioner og koncessionerede selskaber skal efter anmodning give ministeren og landsstyret oplysning om igangværende og påtænkte aktiviteter inden for opmåling, kortlægning og anden registrering af stedbestemte informationer.

Kapitel 7

Distribution af data, adgang til data og betalingsregler

§ 12. Energi-, forsynings- og klimaministeren beslutter, efter forhandling med landsstyret, hvilke af de data, registre, kortværk og ydelser, som er omfattet af lovens anvendelsesområde, der kan udbydes til salg og fastsætter reglerne for betaling herfor.

§ 13. Energi-, forsynings- og klimaministeren beslutter, efter forhandling med landsstyret, hvilke af de data, registre og kortværk, som er omfattet af lovens anvendelsesområde, der kan anvendes frit af andre offentlige myndigheder, virksomheder og borgere, og beslutter, hvorledes disse data, registre og kortværk gøres tilgængelige.

Stk. 2. Kommuner, der er i besiddelse af data, der er indsamlet i samarbejde mellem kommuner og ministeren, og som ministeren har besluttet at gøre tilgængelige efter stk. 1, kan stille disse data frit til rådighed på tilsvarende måde.

§ 14. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forhandling med andre myndigheder opbevare og distribuere deres data, registre og kortværk.

Kapitel 8

Generelle bestemmelser

§ 15. Energi-, forsynings- og klimaministeren har til enhver tid mod behørig legitimation adgang til udendørs lokaliteter for at udføre opgaver efter loven.

§ 16. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt udgraver, beplanter, ødelægger eller fjerner et fikspunkt eller en installation, der er opstillet i henhold til § 3, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17. Med bøde straffes den, som overtræder § 7, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bemyndige en statslig myndighed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet til at udøve de opgaver og beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Ligeledes kan sådan bemyndigelse, efter forhandling med landsstyret, gives til landsstyret eller en myndighed under landsstyret.

Stk. 2. Delegerer ministeren opgaven med at give tilladelse efter § 7, stk. 1, kan ministeren beslutte, at afgørelser efter § 7, stk. 1, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 9

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 19. Anordningen træder i kraft dagen efter dens kundgørelse i Kunngerðarblaðið.

Stk. 2. Lov nr. 82 af 31. marts 1928 om Geodætisk Institut og lov nr. 318 af 16. december 1931 angående Geodætisk Instituts trigonometriske Stationer m.v. ophæves.

Stk. 3. (Sættes ikke i kraft)

§ 20. (Sættes ikke i kraft)

§ 21. (Sættes ikke i kraft)

§ 22. (Udeladt)

 

 

Givet på Amalienborg, den 12. februar 2019

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ Lars Christian Lilleholt

 

 

 

 1) Bestemmelsen har følgende ordlyd: »§ 22. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Stk. 2. Lovens §§ 1-2, § 3, stk. 1, §§ 4-7 og §§ 11-19 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.«