Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Anordning
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Umhvørvis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 19-02-1934
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

19. februar 1934Nr. 49

Kongelig anordning for Færøerne om Gifte og andre for Sundheden farlige Stoffer

I Medfør af den Regeringen ved § 21 i Lov Nr. 34 af 28. februar 1931 om Gifte og andre for Sundheden farlige Stoffer meddelte Bemyndigelse fastsættes, at Loven skal være gældende for Færøerne i følgende Affattelse:

I. Bestemmelser vedrørende Gifte.

§ 1. Til Gifte henregnes i denne Anordnings §§ 2-11 de Stoffer, der er opført paa de Anordningen vedføjede Lister I og II, samt Forbindelser og Præparater af disse, der er i Besiddelse af Stoffets giftige Egenskaber.

 Justitsministeren kan efter Indstilling fra Sundhedsstyrelsen foretage Ændringer i og Tilføjelser til de nævnte Lister.

 Sprængstoffer berøres ikke af denne Anordnings Regler.

 Det har sit Forblivende ved Reglerne i Lov Nr. 95 af 31. Marts 1930 om Fremstilling af og Handel med Opium m.m.

 § 2. Berettigede til at fremstille Gifte er:

1.    Apotekere.

2.    Statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske Laboratorier og Institutioner samt de af Staten autoriserede Laboratorier.

 § 3. Berettigede til at indføre Gifte er:

1.    Apotekere.

2.    De i § 2, Nr. 2, nævnte Laboratorier og Institutioner.

3.    Industridrivende (Fabrikanter og Haandværkere), der anvender Gifte i deres Næringsvirksomhed, dog kun til Brug i denne.

 § 4. Gifte til teknisk Brug maa kun af Apotekere udleveres til Forbrugere, derunder til de i § 2, Nr. 2, nævnte Laboratorier og Institutioner.

 Som Lægemiddel maa Gifte kun udleveres af Apotekere, af dispenserende og distribuerende Læger og Dyrlæger og af de i Henhold til Lov Nr. 40 af 25. Februar 1916 om Udøvelse af Tanlægevirksomhed godkendte Tandlæger, alt i Overensstemmelse med de herom til enhver Tid gældende Bestemmelser.

 § 5. Justitsministeren fastsætter nærmere Regler for Apotekeres Udlevering af Gifte til teknisk Brug.

 § 6. Udlevering af Gifte til teknisk Brug til Forbrugere, derunder til de i § 2, Nr. 2, nævnte Laboratorier og Institutioner, maa kun finde Sted efter en dateret, egenhændig underskreven Rekvisition paa en dertil bestemt, trykt Blanket, som indeholder Oplysning om Giftens Navn, Mængde og Anvendelse, Rekvirentens Stilling og Adresse samt Erklæring om, at han vil opbevare Giften omhyggeligt og ikke overlade noget af den til andre.

 Rekvisitionen skal af Politiet være forsynet med Paategning om, at der intet vides til Hinder for, at den ekspederes. Saadan Paategning er dog unødvendig, naar Udlevering finder Sted til de i § 2, Nr. 2, nævnte Laboratorier og Institutioner. Justitsministeren kan bestemme, at Gift under visse Betingelser eller til visse Personer og Virksomheder kan udleveres uden Politipaategning paa Rekvisitionen.

 Udlevering maa kun finde Sted til Personer, der er fyldt 18 Aar.

 Den, der udleverer Gifte til Forbrugere, skal føre en autoriseret Giftbog, i hvilken det indføres, hvilken Gift der er udleveret, de udleverede Partiers Vægt eller Rumfang, samt til hvem og hvornaar Udleveringen har fundet Sted.

 De nærmere Regler om Giftbogens Førelse og Opbevaring af Rekvisitionerne samt om Kontrollen hermed fastsættes af Justitsministeren.

 § 7. Gifte til teknisk Brug maa til Forbrugere kun udleveres i hel og stærk Emballage, der er forsvarligt tillukket eller tilproppet. Gifte maa aldrig udleveres i saadanne Flasker, Krukker eller Kar, der kan give Anledning til Forveksling af Indholdet med Nærings- eller Nydelsesmidler, saaledes navnlig ikke i Øl-, Mineralvands-, Mælke- eller Vinflasker, og maa heller ikke af handlende opbevares i saadanne Beholdere.

 Iøvrigt kan Justitsministeren udfærdige nærmere Regler angaaende Emballagens Forsyning med særlig Etikette og Paaskrift og om dens Forsegling, Plombering eller Forsyning med Oblat.

 § 8. Farver, som indeholder Arsenforbindelser i saadanne Mængder, at 1 g tør Farve indeholder mere end 1 mg Arsen, maa ikke anvendes til Malerfarve eller til Fremstilling af færdig tilberedte Malerfarver. Ved Undersøgelse af Arsenindholdet skal anvendes en af Justitsministeren godkendt analytisk Metode.

 § 9. Færdig tilberedte Farver til kunstnerisk Brug, færdig fremstillede Skibsbundfarver i lukkede Beholdere og færdig fremstillede Vædsker til fotografisk Brug, der er forsynet med Angivelse af at skulle benyttes hertil, skal, naar de indeholder Gift, paa tydelig Maade mærkes med Fabrikantens eller, for indførte Varers Vedkommende, Importørens Firmanavn samt Ordet „Giftig“ i hvide Bogstaver paa sort Grund. I øvrigt er de ikke undergivet denne Anordnings Regler.

 § 10. Justitsministeren kan fastsætte Forsigtighedsregler, der skal iagttages ved Anvendelse af Cyanbrinte og Arsenforbindelser til Udryddelse af Insekter og andre skadelige Dyr i Boliger, Arbejdsrum, Væksthuse, Magasiner, Skibe o. lign., og kan ligeledes bestemme, hvem der skal være berettiget til at foretage saadan Udryddelse. Justitsministeren kan endvidere fastsætte saadanne Regler for Anvendelse af andre giftige eller farlige Stoffer til Udryddelse af Insekter og andre skadelige Dyr i de nævnte Rum.

 § 11. Landbrugsministeren kan fastsætte Forsigtighedsregler, der skal iagttages ved Anvendelse af Arsenik til Kreaturvask.

II. Bestemmelser vedrørende andre for Sundheden farlige Stoffer.

 § 12. Enhver, der sælger, og enhver Have- eller Landbrugsorganisation, der til sine Medlemmer udleverer:

Ammoniakvand (Salmiakspiritus).

Kalilud (Opløsning af Kaliumhydroksyd).

Methylalkohol.

Natronlud (Opløsning af Natriumhydroksyd).

Flussyre.

Salpetersyre over 10 pCt. holdig.

Saltsyre over 10 pCt. holdig.

Svovlsyre over 10 pCt. holdig.

Klorzinkopløsninger.

Raa Karbolsyre.

Kresoler.

Sapokresoler, f. Eks. Lysol.

Kreolin.

Formaldehydopløsning over 10 pCt. holdig.

Nitrobenzol og

Eddikesyre over 25 pCt. holdig,

skal iagttage, at de nævnte Vædsker ikke sælges, udleveres eller forefindes paafyldt til Udlevering i Øl-, Minderalvands-, Mælke- eller Vinflasker (Champagne-Helflasker undtaget), i runde Medicinflasker af Rumfang 750 cm3 og derunder eller i det hele taget i saadanne Flasker og Beholdere (Kogekar, Krukker, Kopper, Drikkeglas eller lignende), der paa Grund af Form eller sædvanlig Anvendelse kan give Anledning til Fejltagelse.

 I øvrigt fastsætter Justitsministeren nærmere Regler for Vædskernes Opbevaring og Emballagens Forsyning med særlig Etikette og Paaskrift, ligesom Justitsministeren efter Indstilling fra Sundhedsstyrelsen kan bestemme, at de i denne Paragraf omhandlede Forsigtighedsregler ogsaa skal finde Anvendelse paa andre Vædsker, der er i Besiddelse af lignende farlige Egenskaber som de i nærværende Paragraf nævnte Vædsker.

 Sundhedsstyrelsen kan fastsætte Forsigtighedsregler, som Apotekerne skal iagttage ved Opbevaring samt ved Udlevering til medicinsk Brug af de i denne Paragraf nævnte Vædsker og andre Vædsker, der kan fremkalde Ætsninger.

 § 13. Justitsministeren kan fastsætte nærmere Regler for Opbevaring, Behandling, Afvejning og Udlevering i Detailhandelen af Sabadillefrø og Præparater deraf samt af nedennævnte farlige Stoffer i tør Tilstand:

Antimontriklorid (Antimonsmør).

Baryumkarbonat (Witherit).

Baryumklorid.

Blyacetat (Blysukker).

Blyhvidt.

Blyilte (Sølverglød).

Blyoverilte.

Mønnie.

Hydroxylamin.

Kalium.

Kaliumklorat.

Kaliumhydroksyd (Ætskali).

Kaliumbikromat, tvekromsur Kali.

Kaliumkromat, kromsur Kali.

Natrium.

Natriumhydroksyd (Ætsnatron).

Oksalsyre.

Syresalt.

Parafenylendiamin.

Sølvnitrat (Helvedessten).

Uranforbindelser samt

Kromfarver.

 Justitsministeren kan efter Indstilling fra Sundhedsstyrelsen fastsætte saadanne Regler med Hensyn til andre Stoffer, der er i Besiddelse af lignende farlige Egenskaber som de i nærværende Paragraf nævnte Stoffer.

 Sundhedsstyrelsen kan fastsætte Forsigtighedsregler, som Apotekerne skal iagttage ved Opbevaring samt ved Udlevering til medicinsk Brug af de i denne Paragraf nævnte Stoffer.

 § 14. Regler om Anvendelse af sundhedsfarlige Farver, Klæbemidler eller Stoffer til henholdsvis teknisk Brug, Legetøj, Fyrværkeri, Skorensningsmidler, Vaskemidler samt kosmetiske Midler  – herunder Afmagringsmidler  – kan fastsættes af Justitsministeren efter Forhandling med de interesserede Erhvervsorganisationer.

III. Almindelige Bestemmelser.

 § 15. Overtrædelse af denne Anordning eller af de i Medfør af denne udfærdigede Bestemmelser straffes med Bøde, under skærpende Omstændigheder og i Tilfælde af gentagen Overtrædelse kan Straffen stige til Hæfte eller til Fængsel i indtil 6 Maaneder.

 Sagerne behandles som Politisager. Bøderne tilfalder Statskassen.

 § 16. Denne Anordning træder i Kraft den 1. April 1934.

Liste I.

A.

Akonitin.

Apomorfin.

Arekolin.

Atropin og Derivater deraf.

Brucin.

Colchicin.

Delfinin.

Digitoxin og Glykosider med lignende Virkninger.

Emetin.

Ergotoxin og andre i Meldrøje indeholdte giftige Substanser.

Fysostigmin.

Gelseminin.

Homatropin.

Hydrastin.

Hydrastinin.

Kantaridin.

Kokain*) og Derivater deraf.

Koniin.

Kurarin.

Lobelin.

Opiumsalkaloider og deres Derivater*).

Pikrotoxin.

Pilokarpin.

Skopolamin.

Spartein.

Strofantin.

Stryknin, jfr. dog Liste B.

Veratrin.

Yohimbin.

B.

Arsen og Arsenforbindelser, herunder arsenholdige Farver**).

Cyanbrinte og denne Syres Salte, f. Eks. Cyankalium og Cyannatrium.

Fosfor (gult).

Kviksølvforbindelser undtagen Kalomel og Cinnober.

Nikotin og Nikotinpræparater.

Stryknin i Pulverblandinger med højst 5 pCt. Strykninnitrat og Strykninhvede eller anden med Strykninnitrat behandlet Kornsort med højst 1/2 pCt. Strykninnitrat.

*) For Udlevering af Morfin, Heroin og Kokain gælder særlige Bestemmelser.

**) Ved arsenholdige Farver forstaas saadanne, som i 1 g tør Farve indeholder mere end 1 mg Arsen.

Liste II.

A.

Acetanilid og Derivater deraf.

Adrenalin.

Agaricin.

Alypin.

Amylenhydrat.

Amylnitrit.

Antipyrin og Derivater deraf.

Bakteriegifte.

Barbitursyrederivater.

Droger*) (Blade, Frugter, Frø, Gummiharpiks, Knolde, Mælkesaft o.s.v.), som indeholder de paa Liste I A nævnte Stoffer, undtagen Sabadillefrø og Frø, Knolde, Løg o.l. til Havebrug.

Elaterin.

Eukain.

Euphorbium.

Indisk Hamp.

Jalapeharpix.

Kantarider.

Kloralhydrat og Derivater deraf.

Koffein.

Krotonfrø og Krotonolie.

Novokain.

Organoterapeutiske Præparater.

Paraldehyd.

Resorcin.

Santonin.

Sevenbom og Sevenbomolie.

Stovain.

Sulfonal og Derivater deraf.

Tropakokain.

Alle Plantedele af Rhus toxicodendron og Primula obconica.

B.

Brom.

Brækvinsten.

Fenol.

Gummigut.

Jod.

Kalomel.

Kloroform.

Kolokvinter.

Kromsyre.

Æterisk Sennepsolie.

*) For Udlevering af Opium gælder særlige Bestemmelser.