Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Anordning
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 18-12-2002
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

5. september 1995Nr. 720

Anordning om ikrafttræden på Færøerne af lov om Erhvervsfremme 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 17 i lovbekendtgørelse nr. 84 af 22. februar 1993 om erhvervsfremme med de ændringer, derfølger af lov nr. 1093 af 22. december 1993 og lov nr. 284 af 27. april 1994 bestemmes, at loven skal gælde for Færøerne i følgende affattelse:

§ 1. Formålet med denne lov er at styrke erhvervsudviklingen i Danmark og Færøerne og den internationale konkurrenceevne ved erhvervsfremmende foranstaltninger, der navnlig sigter på:

1)     At fremme udvikling og udnyttelse af teknologisk, ledelsesmæssig og markedsmæssigviden.

2)   At fremme virksomhedernes eksport og internationalisering.

3)   At fremme forsknings- og udviklingsindsatsen i virksomhederne.

4)   At fremme tilpasningen i erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, miljøforhold og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt.

§ 2. Med henblik på opfyldelse af lovens formål kan statslige erhvervsfremmende aktiviteter navnlig finde sted ved:

1)     Medfinansiering af særlig risikofyldte udviklingsprojekter.

2)   Udnyttelse i erhvervsmæssigt øjemed af det offentliges viden og efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser.

3)   Initiativer til fremme af tilgangen af nye virksomheder.

4)   Initiativer med henblik på at fremme tilpasningen i erhvervsstrukturen.

5)   Initiativer til fremme af virksomhedernes internationalisering.

6)   Eksportfremmende foranstaltninger.

7)   Udvikling, indsamling og bearbejdning af teknisk og dermed sammenhørende virksomhedsøkonomisk og ledelsesmæssig viden til videreformidling.

8)   Faciliteter for måleteknik, prøvning, certificering m.v.

9)   Regionale og lokale erhvervsfremmende foranstaltninger.

10) Midlertidige initiativer til fremme af den erhvervsmæssige udvikling i egne af landet, hvor dette er særligt påkrævet.

§ 3. Der kan ydes medfinansiering og tilbydes andre økonomiske incitamenter til aktiviteter, som omfattes af lovens formål.

Stk. 2. Til opfyldelse af lovens formål kan følgende midler tages i anvendelse:

1)     Tilskud.

2)   Kapitalindskud.

3)   Lån.

4)   Udviklingskontrakter.

5)   Projektgaranti.

Stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter regler om tilbagebetaling.

§ 4. Til fremme af lovens formål nedsætter erhvervsministeren et erhvervsudviklingsråd og et eksportfremmeråd.

Stk. 2. Til behandling af ansøgninger om medfinansiering til virksomheder, enkeltpersoner m.v. nedsætter erhvervsministeren et bevillingsudvalg.

Stk. 3. Erhvervsfremme Styrelsen er sekretariat for Erhvervsudviklingsrådet, Eksportfremmerådet og Bevillingsudvalget.

§ 5. Efhvervsudviklingsrådet rådgiver regeringen om forhold af væsentlig betydning for virksomhedernes produktionsvilkår og for erhvervsudviklingen i øvrigt.

Stk. 2. Erhvervsudviklingsrådet har inden for rammerne af § 2 til opgave at:

1)         Udarbejde analyser og forslag vedrørende virksomhedernes   produktionsvilkår  samt forhold i øvrigt af væsentlig betydning for virksomhedernes erhvervsmæssige og teknologiske udvikling.

2)     Samordne, vurdere og iværksætte foranstaltninger til vedligeholdelse og fremme af den samfundsmæssige indsats for den regionale og nationale erhvervsmæssige infrastruktur samt fremme af den samfundsmæssige indsats vedrørende forskning og udvikling samt strukturtilpasning.

3)     Træffe afgørelse i større principielle sager, jf. dog § 9, stk. 1, og fastsætte principper for Bevillingsudvalgets behandling af øvrige sager, herunder sager om medfinansiering til virksomheder, enkeltpersoner m.v., der henhører under Erhvervsudviklingsrådets kompetence.

Stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for rådets virke, herunder regler for medfinansiering af projekter og kontrol og tilsyn hermed, udvikling og vedligeholdelse af en teknologisk servicestruktur, standardiserings-og normarbejde, prøvning og metrologi.

Stk. 4. Rådets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men Erhvervsministeriets medlem af rådet kan begære en sag forelagt erhvervsministeren til afgørelse, såfremt den skønnes at være af principiel betydning.

§ 6. Erhvervsudviklingsrådet består af en formand og 20 medlemmer. Rådets formand og medlemmerne udpeges af erhvervsministeren. Erhvervsministeren udpeger en næstformand blandt rådets medlemmer. Rådet sammensættes således, at erhvervsmæssig, lokal og regional, teknologisk, finansiel og samfundsmæssig indsigt er repræsenteret.

Stk. 2. Formanden og medlemmerne udpeges for indtil 3 år ad gangen og kan udpeges i alt 2 gange.

Stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter en forretningsorden for rådet. I forretningsordenen kan optages bestemmelser om, i hvilket omfang Erhvervsfremme Styrelsen træffer afgørelse på rådets vegne.

§ 7. Eksportfremmerådet har inden for rammerne af § 2 til opgave at:

1)         Rådgive Erhvervsudviklingsrådet om eksportfremmesporgsmål af væsentlig betydning.

2)     Udarbejde analyser og forslag vedrørende eksportfremme af væsentlig betydning for virksomhederne til  forelæggelse  for Erhvervsudviklingsrådet.

3)     Udpege områder, inden for hvilke det skønnes nødvendigt med en særlig indsats for at overvinde barrierer, der vanskeliggør eller hindrer etablering eller forøgelse af eksport, samt at anvise og i givet fald træffe beslutning om egnede foranstaltninger til at overvinde sådanne hindringer.

4)     Fastsætte principper for Bevillingsudvalgets ydelse af medfinansiering til eksportfremmende formål.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for rådets virke.

Stk. 3. Rådets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men Erhvervsministeriets medlem af rådet kan begære en sag forelagt erhvervsministeren til afgørelse, såfremt den skønnes at være af principiel betydning.

§ 8. Eksportfremmerådet består af en formand og 17 medlemmer. Rådets formand og medlemmerne udpeges af erhvervsministeren. Ministeren udpeger en næstformand blandt rådets medlemmer. Rådet sammensættes således, at eksportøkonomisk sagkundskab, samfundsmæssig indsigt og praktisk kendskab til eksportforhold inden for forskellige virksomhedstyper og erhverv er repræsenteret.

Stk. 2. Formanden og medlemmerne udpeges for indtil 3 år ad gangen. De kan udpeges i alt 2 gange.

Stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter en forretningsorden for rådet.

§ 9. Bevillingsudvalget har til opgave at træffe afgørelse i sager vedrørende ansøgninger om medfinansiering til virksomheder, enkeltpersoner m.v. Erhvervsudviklingsrådet og Eksportfremmerådet kan overlade Bevillingsudvalget andre bevillingsopgaver. Bevillingsudvalget kan henlægge visse afgørelser til Erhvervsfremme Styrelsen.

Stk. 2. Udvalgets afgørelser er endelige, men Erhvervsministeriets medlem af udvalget kan begære en sag forelagt erhvervsministeren til afgørelse, såfremt sagen skønnes at være af principiel betydning. Afgørelser truffet af Erhvervsfremme Styrelsen er endelige.

Stk. 3. Bevillingsudvalget består af en formand og 6 medlemmer, der udpeges af erhvervsministeren. Erhvervsministeren udpeger en næstformand blandt udvalgets medlemmer.

Stk. 4. Erhvervsministeren fastsætter en forretningsorden for Bevillingsudvalget.

§ 10. Erhvervsministeren fastsætter regler om, hvilke måleenheder der finder anvendelse, regler om etablering og vedligeholdelse af primær og referencenormaler, regler om måleteknik, måleinstrumenter og deres anvendelse samt måleteknisk kontrol. Der kan herunder foreskrives anmeldelsespligt for ibrugværende måleinstrumenter.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter regler om akkreditering af virksomheder, laboratorier og andre organisationer til teknisk prøvning, inspektion og certificering samt regler om inspektion og certificering af personer, produkter og systemer.

Stk. 3. På områder, hvor der efter anden lovgivning er givet forskrifter om akkrediteret teknisk prøvning, inspektion og certificering eller om måleteknik, kan erhvervsministeren alene fastsætte bestemmelser i henhold til stk. 1 eller 2 efter aftale med vedkommende myndighed.

Stk. 4. En akkreditering, certificering m.v. kan tilbagekaldes, hvis forudsætningerne herfor ikke længere er opfyldt, eller i tilfælde af grov eller oftere gentagen overtrædelse af vilkårene.

Stk. 5. Tilbagekaldelse af en akkreditering, certificering m.v. kan af den, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Begæring herom skal fremsættes inden 4 uger, fra afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 11. Erhvervsministeren kan bemyndige akkrediterede eller certificerede personer, virksomheder, laboratorier og andre organer samt statslige og kommunale myndigheder til at foretage tilsyn inden for afgrænsede områder af måleteknik, måleinstrumenter og deres anvendelse samt måleteknisk kontrol.

§ 12. Erhvervsministeren kan kræve meddelt alle sådanne oplysninger, som skønnes nødvendige for virksomheden i henhold til §§ 10 og 11.

Stk. 2. Erhvervsministeren har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at varetage hvervet i forbindelse med måleteknisk kontrol og akkrediteret teknisk prøvning, inspektion og certificering i henhold til § 10, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Erhvervsministeren kan bestemme, at stk. 2 finder anvendelse på bemyndigede i henhold til § 11.

§ 13. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om gebyrer til dækning af udgifterne ved administration af loven.

§ 13 a. Færøernes Regnskabsdirektorat og Finansforvaltning inddriver efter begæring af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) med tillæg af renter og omkostninger statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge denne lov ydet statsgaranti samt misligholdte statslån ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i den færøske skattelov.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Færøernes Regnskabsdirektorat og Finansforvaltning kan, herunder til brug for Hypotekbanken, indhente de oplysninger  skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

§ 14. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bedeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

§ 15. Henlægger erhvervsministeren sine beføjelser efter §§ 10-12 til Erhvervsfremme Styrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 16. De i henhold til tidligere lov om mål og vægt (metrologi), udstedte forskrifter og typegodkendelser, meddelte tilladelser og bemyndigelser vedbliver at have gyldighed, indtil de ændres eller tilbagekaldes i medfør af bestemmelser i denne lov.

Stk. 2. Den i henhold til tidligere lov nr. 104 af 20. marts 1970 om »Fondet til fremme af teknisk og industriel udvikling« oparbejdede formue tilfalder ved fondets opløsning statskassen. Renter, afdrag, afgifter m.v. indgået efter fondets opløsning tilfalder ligeledes statskassen. De forpligtelser, som fondet har påtaget sig over for borgere, virksomheder m.v., overtages ligeledes af staten.

§ 17. Anordning nr. 369 af 11. juni 1993 om ikrafttræden på Færøerne af lov om erhvervsfremme ophæves.

§ 18. Anordningen træder i kraft dagen efter kundgørelsen i Kunngerðablaðið.

 

Givet på Amalienborg, den 5. september 1995

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

/ Mimi Jakobsen

 1) Teksturin er lýstur í Kunngerðablaðið B 2002 á síðu 1228