Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Anordning
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Mentamálaráðið
  • Útgávudagur: 28-12-1999
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

8. december 1999Nr. 888

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om folkekirkens kirkebygninger

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 49, stk. 2, i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 454 af 11. juni 1992, som ændret ved lov nr. 433 af 1. juni 1994 og ved lov nr. 391 af 22. maj 1996, bestemmes, at loven skal gælde for Færøerne i følgende affattelse:

Kapitel I

Formål

§ 1. Denne lov har til formål

1)   at virke til, at folkekirkens kirkebygninger danner den bedst mulige ramme om menighedens gudstjenester, de kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter, og

2)   at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger.

Kapitel II

Kirkebygninger

§ 2. Opførelse af kirker og nedbrydning af kirker skal godkendes af Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender.

Stk. 2. Forinden en ny kirke indvies, skal der afholdes et afleveringssyn efter regler, der fastsættes af Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender.

Stk. 3. Udvidelse, ombygning og ændring af kirkebygninger skal godkendes af stiftsøvrigheden.

§ 3. Menighedsrådet sørger for vedligeholdelse af kirken og dens inventar og udsmykning.

Stk. 2. Nærmere regler herom samt om nyanskaffelse af inventar m.v. fastsættes af Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender.

§ 4. Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender kan fastsætte bestemmelser om forsikring af kirkebygninger, deres inventar og andet løsøre.

§ 5. Ved enhver kirke skal der være en af provsten autoriseret protokol. Nærmere regler om protokollens førelse fastsættes af Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender.

§ 6. Landsarkitekturin og Føroya Fornminnissavn yder Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender og stiftsøvrigheden sagkyndig bistand i forhold, der vedrører kirker.

Stk. 2. Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender kan udpege særligt sagkyndige til at rådgive i spørgsmål om varmeanlæg, orgler, klokker og andre forhold, hvor vejledning skønnes ønskelig.

Kapitel III

Tilsyn

§ 7. Menighedsrådet har det daglige tilsyn med kirken.

§ 8. Hvert år inden 1. oktober skal menighedsrådet sammen med en bygningssagkyndig, der udpeges af provstiudvalget, foretage syn over kirken.

Stk. 2. Synet bortfalder det år, hvor provsten i medfør af § 10 foretager syn over kirken.

§ 9. Om synsforretningen foretages tilførsel til kirkens protokol. En udskrift af denne indsendes til provstiudvalget, der afgør, hvad der videre skal foretages.

§ 10. Med ikke over 3 års mellemrum skal provsten og en bygningskyndig person, der er udpeget af stiftsøvrigheden, sammen med menighedsrådet foretage syn over kirken. Dette syn ledes af provsten, der fastsætter datoen for synet og indkalder menighedsrådet til deltagelse i synet. Forretningen indføres i en for hele provstiet fælles synsprotokol og i kirkens protokol. Provsten sender en udskrift af forretningen til provstiudvalget, der afgør, hvad der videre skal foretages.

§ 11. Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender fastsætter nærmere regler om afholdelse af de i §§ 8-10 nævnte synsforretninger.

§ 12. Provstiudvalget fastsætter en frist for afhjælpning af de mangler, der er udsat ved synet.

Stk. 2. Provsten kan foranledige, at udførelsen af synsudsatte arbejder kontrolleres ved et ekstraordinært syn, jf. § 15.

§ 13. Inden en måned efter, at menighedsrådet har modtaget meddelelse om provstiudvalgets afgørelse i henhold til §§ 9 og 10, dog senest inden udløbet af den af provstiudvalget fastsatte frist for manglernes afhjælpning, kan afgørelsen af menighedsrådet indbringes for stiftsøvrigheden.

§ 14. Spørgsmålet om, hvorvidt der i henhold til synsforretningen er pålagt kirken noget, som ikke lovligt kan pålægges den, kan af menighedsrådet indbringes for domstolene ved sagsanlæg inden to måneder efter, at menighedsrådet har modtaget meddelelse om afgørelsen.

§ 15. Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender, stiftsøvrigheden eller provsten kan foranledige, at der afholdes et ekstraordinært syn efter reglerne i § 10.

§ 16. Bestemmelser om ydelse af vederlag og befordringsgodtgørelse til deltagere i synsforretninger fastsættes af Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender.

Kapitel IV

Særligt tilsyn

§ 17. Ved hovedistandsættelse eller større udvidelse af en kirke kan Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender nedsætte et særligt syn bestående af 3 sagkyndige personer. Synets beføjelser fastsættes af Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender i hvert enkelt tilfælde.

Kapitel V

Ikke-selvejende kirker

§ 18. Opgaver og beføjelser, der ved denne lov er henlagt til menighedsrådet, varetages ved kirker, der ikke er selvejende, af den, der ejer kirken.

§ 19. Det udvalg, der er nævnt i § 19 i lov om menighedsråd, skal være til stede ved syn over kirken, jf. § 8 og § 10.

Kapitel VI

Særlige bestemmelser

§ 20. Loven gælder for valgmenigheders kirker med de fravigelser, som måtte blive fastsat af Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender.

Kapitel VII

Klageadgang

§ 21. Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender fastsætter nærmere regler om klageadgang over afgørelse efter kapitel I-VI.

Kapitel VIII

Ikrafttrædelse

§ 22. Anordningen træder i kraft 1. januar 2000.