Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Áður galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Áður galdandi
  • Myndugleiki: Eingin
  • Útgávudagur: 31-08-2017
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Bekendtgørelse 1010 frá 29. august 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

29. august 2017Nr. 1010

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1467 af 28. november 2016 for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 823 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer:

 

1.    Indledningen affattes således:

»I medfør af § 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, som ændret ved lov nr. 602 af 4. juni 2016, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1373 af 4. december 2013, som ændret ved anordning nr. 996 af 25. august 2017, og § 31 i lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 28. august 2013, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 1042 af 28. november 2000, fastsættes efter bemyndigelse, herunder i henhold til luftfartslovens § 152, stk. 1:«

 

2.    I § 1 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder ikke for virksomheder, organisationer, personer og luftfartøjer hjemmehørende i Danmark og Grønland.«

 

3.    Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2017.

 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 29. august 2017

 

CARSTEN FALK HANSEN

 

/ Lars Colding Laustrup

 

 

 

Bilag 1

 

Gebyr- og afgiftssatser for 2017

 

Forord

 

Dette bilag indeholder gebyr- og afgiftssatserne gældende for resten af 2017 for Færøerne. Alle satser er angivet i danske kroner.

 

Kapitel 1: Efter regning

 

Tabel 1A. Timesats efter regning

 

Udstedelsesgebyr

A1

Gebyrsats pr. time, for gebyrer, der faktureres efter regning

990

A2

Gebyrsats pr. time, for gebyrer, der faktureres efter regning

1.030

 

Kapitel 2: Generelle gebyrer

 

Tabel 2B. Safety-bidrag

 

Afgift

B1

Safety-bidrag

5,25 kr. pr. passager

 

Tabel 2C. Øvrige opgaver

 

Udstedelsesgebyr

C1

Øvrige opgaver, der ikke er beskrevet

Efter regning A1

 

Sikkerhedsgodkendelse i forbindelse med security

 

Tabel 2D. Sikkerhedsgodkendelse af security-medarbejdere

 

Udstedelsesgebyr

D1

Sikkerhedsgodkendelse af security-medarbejdere

2.485

 

Kapitel 3: Luftfartøjsregistret

 

Tabel 3A. Nyregistrering, genregistrering og midlertidig registrering af et luftfartøj, som ikke er optaget i Nationalitetsregistret, samt registrering af ejer- og brugerskifte for et luftfartøj, som er optaget i Nationalitetsregistret

 

Udstedelsesgebyr

A1

Registrering af luftfartøjer samt ejer- og brugerskifte

2.280

 

Tabel 3C. Registreringer i og udskrifter fra rettighedsregisteret

 

Udstedelsesgebyr

C1

Registrering af rettigheder over luftfartøjer, jf. § 2, nr. 2 og 3, i lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

3.435

The Market

C2

Attester, afskrifter, udskrifter, fotokopier eller lignede fra rettighedsregisteret

645

 

Kapitel 4: Certifikater

 

Tabel 4A. Certifikater, piloter

 

Udstedelsesgebyr

A1

Udstedelse af pilotcertifikat og tilføjelse af ny rettighed, pr. certifikat

115

A5

Udstedelse/udvidelse af autorisation som kontrollant i forbindelse med Part FCL, pr. autorisation (inkl. seminar)

11.760

A6

Udstedelse/ fornyelse/ udvidelse af autorisation som instruktør, pr. autori- sation (inkl. seminar)

970

 

Tabel 4B. Certifikater, ATM

 

Udstedelsesgebyr

B1

Førstegangsudstedelse af flyveleder- og FIS-certifikat

Efter regning A1

B1

Tilføjelse af ny rettighed flyveleder- og FIS-certifikat

Efter regning A1

B3

Udstedelse af flyveleder- og FIS-elevcertifikat

Efter regning A1

B4

Førstegangsudstedelse af autorisation som kontrollant/assessor i forbindel- se med ATM, pr. autorisation

Efter regning A1

B5

Fornyelse eller udvidelse af autorisation som kontrollant/assessor i forbin- delse med ATM, pr. autorisation

Efter regning A1

 

Tabel 4C. Certifikater, tekniske

 

Udstedelsesgebyr

C1

Førstegangsudstedelse Part FCL/Part-66 AML-certifikat

Efter regning A1

C2

Fornyelse eller udvidelse Part FCL/Part-66 AML-certifikat

4.590

C3

Førstegangsgodkendelse af assessor/typeeksaminer

Efter regning A1

C4

Fornyelse af assessor/typeeksaminer

Efter regning A1

 

Tabel 4D. Certifikater, øvrige

 

Udstedelsesgebyr

D1

Udstedelse af F-certifikat

Efter regning A1

D2

Udstedelse af C/C attestation

125

D3

Udstedelse af luftradiotelefonistcertifikat

960

D4

Udstedelse af K-certifikat

Efter regning A1

 

Tabel 4E. Validering eller blokvalidering af certifikat

 

Udstedelsesgebyr

E1

Validering eller blokvalidering af certifikat

Efter regning A1

E2

SOLI (change of state of license issue)

Efter regning A1

 

Praktiske prøver

 

Tabel 4F. Praktiske prøver, pilot

 

Udstedelsesgebyr

F1

Praktiske pilot prøver, herunder:

-  PPL, CPL, IR, instruktørrettighed, klasse- eller typerettighed på én-pilot luftfartøj

-  Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL

-  Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL, CREW

Efter regning A1

 

Tabel 4G. Praktiske prøver, ATM

 

Udstedelsesgebyr

G1

Flyveledere og FIS

Efter regning A1

 

Tabel 4H. Praktiske prøver, tekniske certifikater

 

Udstedelsesgebyr

H1

Part-66 AML-certifikat

Efter regning A1

 

Tabel 4I. Praktiske prøver, øvrige certifikater

 

Udstedelsesgebyr

I1

Prøve/omprøve luftfartsradiotelefonist

670

 

Teoretiske prøver

 

Tabel 4J. Teoretiske prøver, pilot

 

Udstedelsesgebyr

J1

PPL pr. prøve/omprøve pr. fag

585

J2

ATPL, CPL eller instrumentrettighed, pr. prøve/omprøve pr. fag inkl. morseprøve

945

J3

Instruktørrettighed sektion 1

Efter regning A1

 

Tabel 4K. Teoretiske prøver, ATM

 

Udstedelsesgebyr

K1

Flyveleder/FIS-certifikat, pr. prøve/omprøve pr. fag

Efter regning A1

 

Tabel 4L. Teoretiske prøver, Teknisk personale

 

Udstedelsesgebyr

L1

Web-baseret eksamination af personale i Part-M og Part-145 på vegne af EASA

Efter regning A1

 

Tabel 4M. Medical transfer

 

Udstedelsesgebyr

M1

Transfer af udenlandske Medicals

1.135

 

Kapitel 5: Luftfartsskoler og organisationer under personcertificering

 

Tabel 5A Luftfartsskoler og flyvelæger

 

Udstedelsesgebyr

A1

Luftfartskoler, piloter

Efter regning A1

A2

Registrering af »Registered Facility«

Efter regning A1

A3

Luftfartskoler, ATM, praktisk og teoretisk uddannelse

Efter regning A1

A4

Luftfartsskoler, PART 147 skole

Efter regning A1

A5

Flyvelæger/AeMC

Efter regning A1

A6

Godkendelse af kursus typerettighed B1, B2, C-typeuddannelse, pr. kategori

Efter regning A1

A7

Godkendelse af syntetiske flyvetrænere og simulatorer af typen
FNTP

Efter regning A1

 

 

A8

Godkendelse af udbyder af droneføreruddannelse

Efter regning A1

A9

Godkendelse af syntetiske flyvetrænere og simulatorer af typen FTD og FSTD

Efter regning A2

 

Kapitel 6: Luftdygtighed

 

Tabel 6A Luftdygtighed

 

Udstedelsesgebyr

 

A1

Luftdygtighedsbeviser/nationale flyvetilladelser for private og kommercielle, og hvor tilsyn udføres af unioner (DSvU, DBU, KZ og Veteranflyklubben)

 

Efter regning A1

 

Tabel 6D. Leasing af fly på dansk register

 

Udstedelsesgebyr

D1

Betaling for procedurer i forbindelse med, at fly på dansk register leases ud (1. gang som ved forlængelse)

Efter regning A1

 

Tabel 6E. Export statements/Export af luftdygtighedsbeviser

 

Udstedelsesgebyr

E1

Export statement/export af luftdygtighedsbeviser (ikke USA)

Efter regning A1

E2

Export statement/export af luftdygtighedsbeviser - USA

Efter regning A1

 

Tabel 6F. Flyvetilladelse (enkeltstående flyvninger)

 

Udstedelsesgebyr

F1

Flyvetilladelse, inklusive godkendelse af flyvebetingelser

Efter regning A1

F2

Godkendelse af flyvebetingelser eller udstedelse af flyvetilladelse til luft- fartøj med allerede godkendte flyvebetingelser

Efter regning A1

F3

Fornyelse af flyvetilladelse

Efter regning A1

F4

Validering af udenlandsk flyvetilladelse (Flight Permit)

Efter regning A1

 

Tabel 6G. Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat

 

Udstedelsesgebyr

G1

Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat

Efter regning A1

 

Tabel 6H. Diverse ydelser

 

Udstedelsesgebyr

H1

Ændring af flyvehåndbog

Efter regning A1

 

Tabel 6I. Byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj

 

Udstedelsesgebyr

I1

Byggetilladelse eller forlængelse af byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj

Efter regning A1

 

Tabel 6J. Tildeling af ICAO mode S koder samt ELT koder til ultralette fly

 

Udstedelsesgebyr

J1

Tildeling af ICAO mode S samt ELT koder til ultralette fly

Efter regning A1

 

Tabel 6K. Udstedelse af Airworthiness Review Certificate

 

Udstedelsesgebyr

 

K1

Udstedelse af Airworthiness Review Certificate (ARC) (udstedelse af ARC på baggrund af anbefaling fra en godkendt Part M Subpart (G)(I) organisation)

 

Efter regning A1

 

Kapitel 7: Autorisationer til tekniske organisationer

 

Tabel 7A. Udstedelseskontroller, værksteder, fremstillingsvirksomheder og CAMO

 

Udstedelsesgebyr

 

A1

Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel (Part-145, Part-M (F) og BL 2-1) samt Part-145 med A-ratings begrænset til avionic og tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part-145 autorisation

 

Efter regning A1

 

A2

Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjsmateriel (komponentværksted) samt autorisation til udførelse af NDT- arbejde og tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part-145 autorisation

 

Efter regning A1

A3

Autorisation til fremstilling af luftfartøjer eller luftfartøjsmateriel

Efter regning A1

A4

Stand-alone CAMO’er

Efter regning A1

 

Kapitel 8: Flyvepladser og teletekniske anlæg

 

Tabel 8A. Godkendelse af flyvepladser og teletekniske anlæg

 

Udstedelsesgebyr

 

 

A1

Godkendelse af offentlige flyvepladser samt ændringer heraf, herunder

 

-   IMC-flyvepladser i forsvarets regi, der godkendes til erhvervsmæssig, civil luftfart af Trafik- og Byggestyrelsen

 

-   IMC-flyvepladser med andre radiolandingshjælpemidler (VOR/NDB/VDF/radar/R-NAV)

 

 

Efter regning A1

 

A2

Godkendelse og registrering af private flyvepladser, helikopterflyvepladser, svæveflyvepladser (der ikke administreres gennem DSvU) samt ændringer heraf

 

Efter regning A1

A3

Tilsyn med security på flyvepladser

Efter regning A1

A4

Teletekniske anlæg, inklusive betaling for kontrol af måleresultater

Efter regning A1

A5

Godkendelse af kontrolorganisation, der må udføre kontrolmålinger på CNS- og AGA-anlæg med luftfartøj

Efter regning A1

A6

Godkendelse af luftfartshindringer

Efter regning A1

A7

Udstedelse af certifikat til luftfartstjenesteudøvere i henhold til EU’s luftfartstjenesteforordning (forordning nr. 550/2004 som ændret ved forord- ning nr. 1070/2009)

Efter regning A1

A8

Udpegelse af luftfartstjenesteudøvere i henhold til EU’s luftfartstjenesteforordning

Efter regning A1

 

Kapitel 9: Erhvervsmæssig flyvning

 

Tabel 9A. AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed

 

Udstedelsesgebyr

A1

AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed

Efter regning A1

 

Tabel 9B. Tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning (Aerial Work Certificate)

 

Udstedelsesgebyr

B1

Anden erhvervsmæssig flyvning

Efter regning A1

 

Tabel 9C. Yderligere optagelse af et luftfartøj eller luftfartøjstype på en AOC eller på en tilladelse

 

Udstedelsesgebyr

C1

Ny type eller yderligere optagelse af luftfartøj på AOC eller tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning

Efter regning A1

 

Tabel 9D. Licens til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed

 

Udstedelsesgebyr

D1

Licens til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed

Efter regning A1

 

Tabel 9E. Tilsyn med security

 

Udstedelsesgebyr

E1

Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber med luftfarttøjer

Efter regning A1

E2

Sikkerhedsgodkendelse af fragtagenter og cateringleverandører med og uden eftersynsmuligheder

Efter regning A1

E5

Sikkerhedsgodkendelse af landevejstransportører

1.000

 

Tabel 9F. Anmeldelse af firmaflyvning

 

Udstedelsesgebyr

F1

Anmeldelse af firmaflyvning

Efter regning A1

 

Tabel 9G. Lease af fly på udenlandsk register

 

 

Udstedelsesgebyr

G1

Godkendelse af wet-lease i forhold til EU forordning 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Efter regning A1

G2

Godkendelse af dry-lease til andre udenlandske kommercielle operatører

Efter regning A1

 

Tabel 9H. Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer

 

Udstedelsesgebyr

 

H1

Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer (individuelle vedligeholdelsesprogrammer for luftfartøjer, som ikke er opført på en AOC)

 

Efter regning A1

 

Kapitel 10: Særlige tilladelser

 

Tabel 10A. Særlig tilladelse til flyvninger i privat regi

 

Udstedelsesgebyr

A1

Særlig tilladelse til flyvninger i privat regi

Efter regning A1

 

Kapitel 11: Kurser

 

Tabel 11A. Kursussats pr. deltager

 

Udstedelsesgebyr

A1

Security-seminar

6.600

A2

Transportør-kursus

1.775

A3

Fragtagent og kendt kunde-kursus

3.915

A4

Medical refresher

1.680

A8

Radiokontrollant-kursus (inklusive godkendelse)

3.190