Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Løgmansskrivstovan
  • Útgávudagur: 14-09-2017
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Bekendtgørelse 1052 frá 12. september 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

12. september 2017Nr. 1052

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database (PED)

I medfør af § 32, stk. 5, og § 72 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, som sat i kraft for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne ved anordning nr. 754 af 19. juni 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Navn og formål mv.

§ 1. Efter reglerne i denne bekendtgørelse opbevarer og fører Rigspolitiet som dataansvarlig myndighed Politiets Efterforskningsstøtte Database, der tjener som internt arbejdsredskab for politiet.

Stk. 2. Behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database kan alene finde sted i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med løsningen af politimæssige opgaver inden for de områder, som er undergivet systematisk, politimæssig monitering.

Kapitel 2

Indhold

§ 2. Politiets Efterforskningsstøtte Database består af en persondel og en hændelsesdel.

§ 3. I persondelen kan der, når det er nødvendigt, jf. § 1, stk. 2, optages relevante oplysninger om

1)   personer, der er dømt, sigtet eller mistænkt for at have begået eller ville begå et strafbart forhold, og

2)   meddelere, politiagenter og personer, der er undergivet vidnebeskyttelsesforanstaltninger.

Stk. 2. Relevante oplysninger om personer, der er omfattet af stk. 1, kan også omfatte personoplysninger om andre personer, der på baggrund af familiemæssige, samlivsmæssige eller andre sociale relationer har en særlig tilknytning til personer omfattet af stk. 1.

§ 4. I hændelsesdelen kan der, når det er nødvendigt, jf. § 1, stk. 2, optages relevante oplysninger om hændelser.

Stk. 2. Relevante oplysninger om hændelser, der er omfattet af stk. 1, kan omfatte personoplysninger.

Kapitel 3

Adgang til Politiets Efterforskningsstøtte Database

§ 5. Alene personer, som Rigspolitiet har autoriseret dertil, har adgang til Politiets Efterforskningsstøtte Database.

Stk. 2. De enkelte brugere må ikke autoriseres til behandlinger, som de ikke har behov for.

Kapitel 4

Indlæggelse og ajourføring af oplysninger

§ 6. Indlæggelse og ajourføring af oplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database foretages af personer, der er autoriseret hertil, jf. § 5.

§ 7. Rigspolitiet fører kontrol med, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger eller oplysninger uden politimæssig interesse.

Stk. 2. Ved indlæggelse af nye oplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database foretages i fornødent omfang ajourføring af tidligere indlagte oplysninger.

Stk. 3. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller uden politimæssig interesse, skal snarest muligt berigtiges eller slettes.

Kapitel 5

Sletning af oplysninger

§ 8. Sletning af oplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database foretages af personer, der er autoriseret hertil, jf. § 5.

§ 9. Medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov, skal oplysninger, der behandles i Politiets Efterforskningsstøtte Database, slettes efter reglerne i §§ 10-12.

§ 10. Oplysninger i persondelen om bestemte personer slettes, når der ikke er indlagt oplysninger om den pågældende inden for de seneste 10 år.

Stk. 2. Oplysninger i persondelen om meddelere, politiagenter og personer, der er undergivet vidnebeskyttelsesforanstaltninger, slettes dog ikke, så længe de pågældende er i live.

Stk. 3. Sletning af oplysninger om bestemte personer i persondelen sker senest 2 år efter den pågældendes død. Får Rigspolitiet først efterfølgende underretning om dødsfaldet, slettes oplysningerne om den pågældende på dette tidspunkt.

§ 11. Oplysninger i hændelsesdelen om personer, der ikke tillige indgår i persondelen, slettes senest 2 år efter det tidspunkt, hvor oplysningerne er indlagt.

Stk. 2. Oplysninger i hændelsesdelen om personer, der også indgår i persondelen, slettes samtidig med oplysningerne om de pågældende i persondelen.

Stk. 3. Oplysninger i hændelsesdelen, der ikke vedrører personer, slettes senest 25 år efter det tidspunkt, hvor oplysningerne er indlagt.

§ 12. Sletning af oplysninger efter § 10 eller § 11 kan undlades, hvis væsentlige hensyn til efterforskningen gør det nødvendigt at opretholde registreringen.

Kapitel 6

Undtagelse fra den registreredes indsigtsret

§ 13. I medfør af § 32, stk. 5, i lov om behandling af personoplysninger finder den registreredes ret til at få oplysninger i medfør af § 31, stk. 1, i lov om behandling af personoplysninger ikke anvendelse i forhold til oplysninger behandlet i Politiets Efterforskningsstøtte Database.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan Rigspolitiet, når særlige hensyn taler herfor, over for en person bekræfte, at der ikke behandles oplysninger om vedkommende i Politiets Efterforskningsstøtte Database.

Kapitel 7

Videregivelse af oplysninger til private

§ 14. Oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, må ikke videregives til private, medmindre det følger af § 15.

§ 15. Rigspolitiet kan videregive enkeltstående oplysninger fra Politiets Efterforskningsstøtte Database til private, hvis

1)   videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår, eller

2)   videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det offentlige.

Kapitel 8

Videregivelse af oplysninger til offentlige og udenlandske myndigheder

§ 16. Oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, må ikke videregives til anden offentlig myndighed, herunder udenlandske myndigheder eller internationale organisationer, medmindre det følger af § 17 eller § 18.

§ 17. Rigspolitiet kan i fornødent omfang videregive oplysninger fra Politiets Efterforskningsstøtte Database til anden offentlig myndighed, hvis

1)   videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår, eller

2)   videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe.

§ 18. Rigspolitiet kan i fornødent omfang videregive oplysninger fra Politiets Efterforskningsstøtte Database til udenlandske myndigheder samt Interpol og tilsvarende internationale organisationer, hvis

1)   videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår, og

2)   videregivelsen er nødvendig af hensyn til forebyggelse, efterforskning eller forfølgning af strafbare forhold, straffuldbyrdelse eller beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.

Stk. 2. Videregivelse af oplysninger fra Rigspolitiet til Europol sker efter reglerne i lov om Den Europæiske Politienhed (Europol).

Kapitel 9

Videregivelse af oplysninger til forskningsbrug

§ 19. Rigspolitiet kan videregive oplysninger fra Politiets Efterforskningsstøtte Database på nærmere angivne vilkår, når videregivelsen er nødvendig for udførelsen af videnskabelige eller statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og videregivelsen findes ubetænkelig.

Kapitel 10

Vilkår

§ 20. Rigspolitiet kan fastsætte vilkår for anvendelsen af de oplysninger, der er videregivet i medfør af kapitlerne 7-9.

Kapitel 11

Sikkerhedsforanstaltninger

§ 21. Om behandlingssikkerheden gælder de regler, der er fastsat i lov om behandling af personoplysninger kapitel 11 og i bekendtgørelse nr. 1051 af 12. september 2017 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den del af den offentlige forvaltning, der henhører under rigsmyndighederne.

§ 22. Rigspolitiet skal foretage logning af behandlinger af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database samt udføre stikprøvekontrol af disse logfiler.

§ 23. Rigspolitiet fastsætter interne retningslinjer for adgangen til og behandlingen af oplysningerne i Politiets Efterforskningsstøtte Database, herunder manuel behandling af sådanne oplysninger, samt for logning af behandlinger af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database og foretagelse af stikprøvekontrol.

Kapitel 12

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2017.

 

 

Justitsministeriet, den 12. september 2017

 

SØREN PAPE POULSEN

 

/ Jakob Lundsager