Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Løgmansskrivstovan
  • Útgávudagur: 14-09-2017
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Bekendtgørelse 1058 frá 12. september 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

12. september 2017Nr. 1058

Bekendtgørelse for Færøerne om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for den del af den offentlige forvaltning, der henhører under rigsmyndighederne

I medfør af § 44, stk. 2, og § 44, stk. 4, i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, som sat i kraft for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne ved anordning nr. 754 af 19. juni 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for behandling af personoplysninger, der foretages af den del af den offentlige forvaltning, der henhører under rigsmyndighederne, og som foretages ved hjælp af elektronisk databehandling (edb-behandling), og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der foretages af den del af den offentlige forvaltning, der henhører under rigsmyndighederne, og som er eller vil blive indeholdt i et register (manuelt register).

§ 2. Behandlinger, som ikke omfatter oplysninger af fortrolig karakter, er undtaget fra anmeldelsespligten i lov om behandling af personoplysninger § 43.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte behandlinger kan - uden anmeldelse - tillige omfatte identifikationsoplysninger, herunder persontal og personnummer, og oplysninger om betaling til og fra en offentlig myndighed, medmindre der er tale om en behandling som nævnt i lovens § 45, stk. 1.

§ 3. De typer af behandlinger, som er nævnt i denne bekendtgørelses kapitel 2, er endvidere undtaget fra anmeldelsespligten, medmindre behandlingerne er omfattet af lovens § 45, stk. 1.

Stk. 2. De behandlinger, der er undtaget fra anmeldelsespligten efter stk. 1, kan - uden anmeldelse - tillige omfatte enhver ikke-fortrolig oplysning, identifikationsoplysninger, herunder persontal og personnumre, samt oplysninger om betaling til og fra en offentlig myndighed, medmindre der er tale om en behandling som nævnt i lovens § 45, stk. 1.

§ 4. Oplysninger, der er omfattet af de i §§ 2 og 3 nævnte typer af behandlinger, kan overføres til offentlige myndigheder, fysiske personer, virksomheder, foreninger, institutioner eller lignende, hvis behandlingsreglerne i lov om behandling af personoplysninger er opfyldt. Oplysningerne kan i øvrigt overføres til en databehandler.

Stk. 2. Den dataansvarlige myndighed skal udarbejde en oversigt over modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne kan overføres til.

§ 5. Oplysninger, der er omfattet af de i §§ 2 og 3 nævnte typer af behandlinger, kan opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Oplysningerne skal herefter slettes eller overføres til arkiv efter reglerne herom.

Stk. 2. Den dataansvarlige myndighed skal fastsætte tidspunktet for sletning af oplysningerne og opbevare dokumentation herfor.

Stk. 3. Den dataansvarlige myndighed skal mindst én gang årligt kontrollere, at der ikke behandles oplysninger, som ikke er nødvendige for at varetage myndighedens opgaver.

Kapitel 2

Behandlingstyper

Personaleadministrationssystemer

§ 6. Behandlinger, som foretages i forbindelse med administration af personaleforhold. Behandlingerne kan omfatte følgende oplysninger om personer, der virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, jf. dog § 3, stk. 2:

1)   Oplysninger om sygefravær og sygdomsperioder.

2)   Oplysninger om begrundelsen for andet fravær fra arbejdet.

3)   Pensionsforhold.

4)   Skatteoplysninger.

5)   Oplysninger om kontonummer, hvortil løn skal anvises.

6)   Lønindeholdelse, bortset fra oplysninger om begrundelsen for indeholdelsen.

7)   Oplysninger om fratrædelsesgrund.

Undervisningssystemer

§ 7. Behandlinger, som foretages i forbindelse med administration og planlægning af undervisning, og som ikke omfatter fortrolige oplysninger om værger og personale og ikke andre end følgende oplysninger om elever, jf. dog § 3, stk. 2:

1)   Eksamenskarakterer og bedømmelser.

2)   Oplysninger om sygefravær og sygdomsperioder.

3)   Oplysninger om begrundelsen for andet fravær end fravær på grund af sygdom.

4)   Oplysninger om særlige undervisningsforanstaltninger og dispensationer fra undervisning, bortset fra oplysninger om begrundelsen herfor.

Bibliotekssystemer

§ 8. Behandlinger, som foretages i forbindelse med administration af udlån på biblioteker, og som ikke omfatter andre end følgende oplysninger om låneren, jf. dog § 3, stk. 2:

1)   Oplysninger om låneren og udlånet, hvis forbindelsen mellem de enkelte udlån og låneren slettes snarest og senest 4 uger efter udlånets ophør. Ved udlån efter en særlig serviceordning kan registreringen med lånerens skriftlige samtykke opretholdes i op til 5 år.

2)   Spærring af lånere, dog uden oplysninger om begrundelsen herfor.

Beredskabssystemer m.v.

§ 9. Behandlinger, som foretages i forbindelse med administration af tjenestgørende og mobiliseringspligtigt personel i redningsberedskabet, og som ikke omfatter andre end følgende oplysninger, jf. dog § 3, stk. 2:

1)   Legemlige kendetegn.

2)   Bedømmelser.

3)   Tjenstlige forhold.

§ 10. Behandlinger, som foretages i forbindelse med administration af kontrol med brandfarlige bygninger, og som alene indeholder følgende oplysninger om ejeren eller brugeren af bygningen, jf. dog § 3, stk. 2:

1)   Oplysninger om bygningen, herunder brandmateriel, alarmeringssystemer og lignende.

2)   Oplysninger om foretagne og planlagte brandsyn.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2017.

 

 

Justitsministeriet, den 12. september 2017

 

SØREN PAPE POULSEN

 

/ Jakob Lundsager