Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 01-03-1988
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

1. marts 1988Nr. 107

Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i skibe.1)

I medfør af §§ 5 og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v. fastsættes:

Kapitel 1

Sikkerhedsrepræsentanter, sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg

§ 1. I skibe, hvor der – bortset fra skibsføreren og skibsofficererne – til udførelse af skibstjeneste er ansat mellem 6 og 11 personer, skal skibsføreren anmode disse om iblandt sig at vælge en sikkerhedsrepræsentant.

 Stk. 2. I skibe, hvor der – bortset fra skibsføreren og skibsofficererne – til udførelse af skibstjeneste er ansat 12 personer eller mere, skal disse iblandt sig vælge en sikkerhedsrepræsentant for hvert arbejdsområde (dæk, maskine, restauration). Er der i et arbejdsområde ansat mindre end 3 personer, kan de pågældende beslutte at vælge en sikkerhedsrepræsentant i fællesskab med de ansatte i et andet område.

 Stk. 3. Hvor der til holddrift er ansat flere skiftehold, finder reglerne i stk. 1 og stk. 2 anvendelse på hvert skiftehold.

 Stk. 4. Sikkerhedspræsentanten repræsenterer dem, der har valgt ham, i spørgsmål om de ansattes sikkerhed og sundhed i arbejdet.

 Stk. 5. Senest 8 dage efter valget af en sikkerhedsrepræsentant skal skibsføreren underrettes om valget.

§ 2. I de i § 1, stk. 1, nævnte skibe udpeger skibsføreren en officer, som sammen med sikkerhedsrepræsentanten udgør skibets sikkerhedsgruppe.

 Stk. 2. I de i § 1, stk. 2, nævnte skibe udpeger skibsføreren for hvert arbejdsområde, der har valgt sin egen sikkerhedsrepræsentant, en officer fra det pågældende arbejdsområde. Den pågældende udgør sammen med sikkerhedsrepræsentanten arbejdsområdets sikkerhedsgruppe.

 Stk. 3. I skibe med holddrift finder reglerne i stk. 1 og stk. 2 anvendelse på hvert skiftehold.

§ 3. Sikkerhedsgruppen eller sikkerhedsgrupperne i skibe med flere end en gruppe danner sammen med skibsføreren et sikkerhedsudvalg. Skibsføreren er formand for udvalget.

 Stk, 2. I skibe med holddrift, hvor der er mere end 3 sikkerhedsgrupper, dannes et sikkerhedsudvalg dog ved, at sikkerhedsrepræsentanterne imellem sig vælger 3 medlemmer og de udpegede officerer imellem sig vælger 3 medlemmer til udvalget. Som formand indtræder en af skibsførerne eller en ansvarlig repræsentant for rederen.

 Stk. 3. Udvalget kan, når der er enighed herom, supplere sig med andre besætningsmedlemmer.

§ 4. Skibsføreren skal sørge for, at de ansatte og rederiet er gjort bekendt med, hvem der er medlem af sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg.

§ 5. I skibe, hvor der i henhold til §§ 1 og 2 ikke skal oprettes en sikkerhedsorganisation, skal skibsføreren drage omsorg for, at de ansatte instrueres i forhold vedrørende arbejdets sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige forsvarlige tilrettelæggelse. Han skal drage omsorg for, at de ansatte overholder de trufne foranstaltninger, og at de bruger påbudte personlige beskyttelesmidler.

Kapitel 2.

Opgaver, pligter og rettigheder

§ 6. Sikkerhedsrepræsentanten skal bestræbe sig på at udøve sit hverv på en sådan måde, at det volder mindst mulig afbrydelse i eget eller andres normale arbejde.

 Stk. 2. Sikkerhedsrepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

§ 7. Sikkerhedsgruppen skal virke for et godt samarbejde om bord om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Den skal samarbejde med den, der leder arbejdet inden for det pågældende arbejdsområde, om at løse spørgsmål om de ansattes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

 Stk. 2. Sikkerhedsgruppen og den, der leder arbejdet, skal være opmærksomme på, at værktøj, redskaber og tekniske hjælpemidler vedrørende arbejdsprocesserne er i forsvarlig stand, og at de trufne sikkerhedsforanstaltninger er forsvarlige. De skal være opmærksomme på, om forholdene om bord og de arbejdsprocesser, som udføres, i øvrigt kan frembyde fare, og om der gives de ansatte den fornødne instruktion.

§ 8. Sikkerhedsgruppen og den, der leder arbejdet, skal påse, at eventuelle fejl ved det i § 7, stk. 2 omtalte værktøj m.v. bliver rettet, og at risici ved de i § 7, stk. 2 nævnte arbejdsprocesser og forholdene i øvrigt imødegås. Såfremt fejlene ikke rettes på stedet, eller risikoen ikke imødegås på stedet, skal forholdet indberettes til skibsføreren.

 Stk. 2. Hvor der ikke er tid til at underrette skibsføreren, og sikkerhedsgruppen skønner, der er en overhængende betydelig fare for besætningens sikkerhed og sundhed, som den ikke selv kan afværge, kan gruppen standse arbejdet eller arbejdsprocessen i det omfang, det er nødvendigt for at afværge faren. Sikkerhedsgruppen skal omgående melde standsningen til skibsføreren og afgive forklaring om, hvorfor den var nødvendig.

 Stk. 3. Er et af sikkerhedsgruppens medlemmer, i tilfælde som nævnt i stk. 2, ikke om bord, kan de ombordværende medlemmer handle på gruppens vegne.

§ 9. Sikkerhedsgruppen skal sammen med den, der leder arbejdet, sørge for, at de ansatte overholder de bestemmelser, som er fastsat for at beskytte dem under arbejdet, og at de bruger påbudte personlige beskyttelsesmidler. De skal herudover søge at påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed.

§ 10. Sikkerhedsgruppen skal tages med på råd af skibsføreren og arbejdslederen i spørgsmål om de ansattes sikkerhed og sundhed og skal underrettes om eventuelle konstaterede fejl og mangler, og hvilke foranstaltninger der er truffet.

§ 11. Sikkerhedsudvalget skal planlægge og lede sikkerhedsarbejdet og være rådgiver for de ansatte og rederi ved løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer. Udvalget skal føre kontrol med sikkerheden om bord og sørge for, at de ansatte orienteres og vejledes om sikkerhedsarbejdet.

 Stk. 2. Udvalget skal nøje undersøge årsagerne til ulykkestilfælde og sundhedsskader og tilløb hertil og skal søge at gennemføre sikkerhedsforanstaltninger, der kan hindre gentagelse.

 Stk. 3. Udvalget skal holde sig orienteret om de gældende sikkerhedsbestemmelser og være opmærksom på, at der gives de ansatte den fornødne instruktion, og at der føres en stadig kontrol med overholdelse af sikkerhedsforskrifter.

§ 12. Sikkerhedsudvalget skal holde møder regelmæssigt, dog mindst 8 gange om året, og skal holde ekstraordinære møder, når der indtræffer alvorlige ulykker, alvorlige tilfælde af forgiftninger eller andre sundhedsskader eller alvorlige hændelser, der kunne have medført ulykker eller sundhedsskade.

 Stk. 2. Der skal udarbejdes referat af møderne. Referatet skal udleveres til udvalgets medlemmer, gøres tilgængeligt for samtlige ombordværende samt fremsendes til rederiet. Søfartsstyrelsen skal efter anmodning gøres bekendt med referaterne.

Kapitel 3.

Almindelige bestemmsler

§ 13. Søfartsstyrelsen kan for skibe af særlig konstruktion, for boreplatforme og i øvrigt under særlige omstændigheder tillade afvigelser fra bekendtgørelsens regler. Sådanne afvigelser skal, såvidt det er muligt, tilgodese sikkerhedsarbejdet om bord på tilsvarende måde som foreskrevet i bekendtgørelsen.

§ 14. Med bøde eller hæfte straffes den skibsfører, der

a.    undlader at iværksætte valg av sikkerhedsrepræsentanter i overensstemmelse med § 1,

b.    undlader at lade afholde møder i sikkerhedsudvalget i overensstemmelse med § 12 eller

c.    undlader at drage omsorg for, at de ansatte instrueres i forhold vedrørende arbejdets sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige forsvarlige tilrettelæggelse.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1988.

 Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 612 af 23. september 1987 om sikkerhedsarbejde i skibe.

 

1) Kunngjørd tann 20.02.1991.