Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 15-01-1960
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Bekendtgørelse nr. 11 af 15. januar 1960 om skibsmandskabets opholdsrum m.v. i færøske fiskeskibe, som ændret ved bekendtgørelse nr. 375 af 28. juli 1972.

 I medfør af § 4, nr. 18, jfr. § 6 i lov nr. 117 af 28. marts 1951 om tilsyn med skibe fastsætter handelsministeriet herved følgende:

Almindelige bestemmelser.

Definitioner.

 § 1. I denne bekendtgørelse skal de nedenstående udtryk anses defineret eller nærmere bestemt på følgende måde:

 „Fiskeskib“: skib, der er forsynet med fiskericertifikat.

„Opholdsrum“: indbefatter såvel soverum som spiserum.

„Officerer“: styrmænd, maskinmestre, telegrafister, bedstemænd  og andre medlemmer af den overordnede besætning, føreren undtaget.

„Skibsmandskabet“ eller „mandskabet“: omfatter såvel officerer som dæks- og maskinfolk, fiskere, flækkere samt betjeningspersonalet.

„Stål“: omfatter også jern eller tilsvarende metalliske materialer.

„Tons“: registertons brutto.

„Maskinrum“: indbefatter også kedelrum.

Anvendelsesområde.

 § 2.1) De i denne bekendtgørelse indeholdte forskrifter kommer, hvor intet andet er bestemt og med de nedenfor nævnte undtagelser, til anvendelse på alle på Færøerne hjemmehørende fiskeskibe på 20 tons eller derover, hvis køl er lagt efter 1. juli 1960, og som ikke omfattes af bekendtgørelse nr. 247 af 3. juni 1971 om skibsmandskabets opholdsrum m.v. i fiskeskibe, jfr. § 20, stk. 3, som ændret ved bekendtgørelse nr. 374 af 28. juli 1972.

 Skibe af den nævnte størrelse, som efter nærværende bekendtgørelses ikrafttræden er indført fra udlandet, skal, i det omfang det efter Statens Skibstilsyns skøn er rimeligt og muligt under hensyn til skibets eksisterende indretning, konstruktion og påtænkte anvendelse, bringes til at opfylde bekendtgørelsens forskrifter.

 Stk. 3.1)  (Ophævet).

Godkendelse

 § 3. For alle nybygninger på 50 tons og derover såvel som for skibe af nævnte størrelse, der indføres fra udlandet, skal der på tidligst mulige tidspunkt til Statens Skibstilsyn, jfr. § 23, stk. 2, indsendes til godkendelse 3 eksemplarer af tegninger visende opholdsrummenes beliggenhed, indretning og udstyr m.v., ledsaget af nærmere oplysninger om skibets omtrentlige bruttotonnage og maskineriets hestekraft, sanitære anlæg, ventilation, belysning, opvarmning, det for skibet begærede fartsområde, mandskabets antal og fordeling efter kategorier samt om, til hvilken art fiskeri skibet skal indrettes og anvendes.

 Endvidere vil der vedrørende enhver ændring af opholdsrum i skibe på 50 tons og derover på tilsvarende måde være at indsende tegninger og oplysninger til godkendelse.

Afsnit I. Opholdsrum.

Almindelige bestemmelser.

Anbringelse.

 § 4. Opholdsrum skal være anbragt enten under dæk eller i solide og tætte opbygninger. I skibe, der skal have kollisionsskod, må opholdsrum ikke anbringes foran dette. Hvor opholdsrum er anbragt i et dækshus, skal der fra dette være to udgange, så vidt muligt en til hver side.

 Fra soverum må der ikke være direkte adgang til fælles klosetrum, fælles vaskerum, maskinrum, lastrum, lamperum, rum til opbevaring af maling, kabelrum, tørrerum eller lignende rum. Hvis der fra samme gang er indgang til såvel soverum som maskinrum, skal døren til maskinrummet være selvlukkende og enten være af stål eller ind mod maskinrummet være beklædt med et brandhæmmende materiale.

 Hvis ståldæk eller stålskodder i opholdsrum danner top eller side i en olietank, skal disse udføres tætte samt belægges med et ildfast materiale af mindst 40 mm tykkelse. I opholdsrum må ikke anbringes mandehuller eller andre åbninger til olietanke.

Bygning.

 § 5. Udvendige skodder og skibssider, der begrænser opholdsrum, skal være passende isoleret. Skodder mellem opholdsrum og maskinrum eller lastrum skal i stålskibe være af stål. I træskibe skal de være bygget af to lag træ med passende isolation imellem eller af 60 mm træ med beklædning af isoleringsplader. Hvor kabyssen skal være anbragt i et særskilt rum, gælder tilsvarende regler for skodder mellem opholdsrum og kabys; dog kan der i sådanne skodder tillades anbragt en forsvarlig dør eller serveringslem.

 I opholdsrum skal alt stål (spanter, skibssider, dæk og dæksbjælker m.v.) klædes med træ eller andet materiale af tilsvarende isolationsevne.

 Udsatte ståldæk over opholdsrum og gange skal enten på oversiden være beklædt med træ af ikke under 45 mm tykkelse eller på over- eller undersiden være beklædt med andet materiale, der giver en lige så effektiv isolation.

 Såfremt ankerkæder føres gennem et opholdsrum, skal de omsluttes af vandtætte rør eller kasser af rigelig størrelse.

 Hoveddamprør og spildedampledninger, der nødvendigvis må føres gennem opholdsrum eller gange, skal være godt isoleret og beskyttet.

Forbud mod henstuvning af gods m.v.

 § 6. I opholdsrum må ikke opbevares giftige, brandfarlige eller ildelugtende stoffer.

 Opholdsrum skal holdes fri for enhver slags vare eller forråd, som ikke er mandskabets personlige ejendom. Dog kan der i skibe under 100 tons, når det ikke medfører fare eller ulempe for mandskabet, i forbindelse med opholdsrummet tillades indrettet et særligt rum eller skab til opbevaring af skibsudstyr.

Håndlister.

 § 7. Alle op- og nedgange til opholdsrum skal være forsynet med forsvarlige håndlister eller håndgreb, så vidt muligt i begge sider.

Belysning.

 § 8. Ethvert opholdsrum skal såvidt muligt være oplyst ved dagslys gennem koøjer, skylighter, dæksglas el. lign.

 Der skal i rummene findes tilstrækkelig kunstig belysning anbragt således, at den giver det største udbytte for de personer, der opholder sig i rummene.

 I skibe med elektrisk belysning skal der være reservebelysning bestående af petroleumslamper eller elektriske batterilamper.

 Petroleumslamper skal være forsvarligt ophængt, og beholdere skal være af metal, rustfrit stål el. lign.

 I skibe med elektrisk belysning fra dynamo skal der ved hver køje være anbragt en læselampe med kontakt.

Ventilation.

 § 9. Opholdsrum og gange skal være ventileret således, at der under alle forhold er såvel tilstrækkelig tilførsel som afgang af luft, når døre, koøjer, skylighter eller lignende er lukket.

 Opholdsrum ved gange under dæk skal, såfremt der ikke findes kunstig ventilation, ventileres ved luftkanal med ventilationsåbning til hvert rum og ved luftventiler i dør eller skod til gang.

 I skibe på 150 tons og derover med naturlig ventilation skal såvel til- som afgangen til soverum have et frit gennemstrømningsareal på mindst 20 cm2 for hver person, rummet er indrettet til.

 Luftrør må ikke udmunde over eller umiddelbart ved en køje.

 I soverum, hvor der tillige er indrettet kabys, skal der over kabyssen findes en emhætte med aftræk til fri luft.

Opvarmning.

 § 10. Opholdsrum skal kunne opvarmes. Ildovne skal være af tilstrækkelig størrelse og være forsvarligt opstillet og sikret. Træværk og andet brændbart materiale såvel i ildovnens nærhed som ved røgrørets gennemførelse i skod og dæk skal udføres efter skibstilsynets anvisning.

 Elektriske ovne skal være af godkendt type.

 Gasanlæg skal være i overensstemmelse med de herom i særskilt bekendtgørelse indeholdte bestemmelser.

 Petroleumsovne må ikke anvendes.

Maling og rengøring.

 § 11. Opholdsrum, gange, kabysrum, vaske- og baderum samt klosetrum skal holdes i lyse farver. Hvidtekalk må ikke anvendes.

 Rummene skal males (oppudses) mindst 1 gang årlig.

 Rummene skal rengøres mindst 2 gange ugentlig. Føreren eller den, hvem han særlig har overdraget dette hverv, skal inspicere alle opholdsrum med højst en uges mellemrum.

 Hovedrengøring af rummene skal foretages, forinden et skib sættes i fart efter at have været oplagt i mere end 14 dage, samt for skibe, der er i drift i mere end 8 måneder af året, mindst 2 gange årlig. Hovedrengøring skal i øvrigt foretages, når det skønnes nødvendigt.

 Grundig rengøring og desinfektion skal foretages i fornødent omfang efter karantænelægens eller anden sundhedsmyndigheds anvisning, når der om bord har været konstateret tilfælde af smitsom sygdom eller forekomst af utøj.

Særlige bestemmelser vedrørende soverum.

Antal personer i hvert soverum.

 § 12. I hvert soverum må der ikke anbringes flere personer end nedenfor angivet:

I skibe under 150 tons

 

12 mand

I skibe på 150 tons og derover,

 

 

 men under 500 tons

 

10 mand

I skibe på 500 tons og derover,

 

 

 men under 700 tons

 

 8 mand

I skibe på 700 tons og derover

 

 6 mand

Størrelse af soverum.

 § 13. I skibe under 50 tons skal soverum være så store som muligt under hensyn til skibets drift og fartsområde.

 I skibe på 50 tons og derover, men under 150 tons skal dørkfladen være mindst 0,5 m2 pr. mand og i skibe på 150 tons og derover mindst 0,75 m2 pr. mand.

 I soverum for 1 mand skal dørkfladen være mindst 50 pct. større end ovenfor angivet.

 I ovennævnte mål medregnes ikke sådanne dele af dørkfladen, der optages af køjer, skabe og lignende, samt mindre uregelmæssigt formede dele af dørkfladen, der ikke kan benyttes til ophold. Dørkflade, der optages af borde og siddepladser, kan dog medregnes.

 Højden af soverum skal fra overkant af dørk til underkant af dæksbjælke i skibe under 150 tons være mindst 1,85 m og i skibe på 150 tons og derover mindst 1,90 m.

Særskilte soverum.

 § 14. I skibe på 150 tons og derover skal officerer have særskilt soverum; hvor pladsforholdene ikke tillader dette, kan to officerer dog anbringes i samme rum.

Køjer.

 § 15. Enhver af mandskabet skal have særskilt køje.

 I skibe under 150 tons skal hver køje indvendig målt være mindst 1,85 m lang og 0,50 m bred, og i skibe på 150 tons og derover mindst 1,85 m lang og 0,55 m bred.

 Når særlige omstændigheder taler derfor, kan skibstilsynet tillade en mindre bredde i køjens fodende.

 Flere end 2 køjer må ikke anbringes over hinanden, og køjer må ikke anbringes umiddelbart på siden af hinanden.

 Køjebunden skal være mindst 0,30 m over dørken, og afstanden mellem køjebundene indbyrdes såvel som mellem øverste køjebund og dæksbjælkens underkant må ikke være mindre end 0,75 m.

 Køjebunde skal være af træ eller lignende materiale og skal i overkøjer være støvtætte.

 Enhver køje skal være forsynet med et forhæng, og skydedøre og lemme må ikke anbringes.

Skabe og andet inventar.

 § 16. I skibe med fartsområde udover lokal fart ved Færøerne skal der i hvert soverum indrettes skabe som nedenfor angivet:

I skibe på 500 tons

 

Højde

Bredde

Dybde

 og derover pr.

 

 

 

 

 mand, mindst

 

1,50 m

0,30 m

0,50m

I skibe på 150 tons

 

 

 

 

 og derover, men

 

 

 

 

 under 500 tons pr.

 

 

 

 

 2 mand mindst

 

1,50m

0,40m

0,50m

 I skibe under 150 tons skal der for hver 5 mand være et skab af størst muligt rumfang.

 Endvidere skal der i sådanne skibe for hver mand, soverummet er bestemt for, være indrettet skuffeplads eller småskabe af et mindste rumfang som nedenfor angivet:

I skibe på 500 tons og derover

0,056 m3

I skibe på 150 tons og derover,

 

 men under 500 tons

0,042 m3

I skibe under 150 tons

0,028 m3

 I skibe med fartsområde ikke udover lokal fart ved Færøerne skal skabs- og skuffeplads indrettes så rummelige, som pladsforholdene tillader.

 Skabe og skuffer skal enten være forsynet med lås og nøgler eller med beslag for hængelås.

 I hvert soverum skal findes bord- eller skriveplads samt så vidt muligt siddeplads til hver mand, rummet er indrettet til. Endvidere skal der anbringes et spejl og et tilstrækkeligt antal knager.

 I skibe på 500 tons og derover skal der til opbevaring af arbejdsklæder, olietøj og lignende udenfor soverummet findes et eller flere skabe eller rum af passende størrelse. I skibe på 50 tons og derover, men under 500 tons skal et sådant rum indrettes, såvidt pladsforholdene tillader det. Rummet skal være ventileret og forsynet med knager.

Afsnit II. Andre rum.

Særlige bestemmelser vedrørende spiserum.

 § 17. I skibe på 150 tons og derover skal der være indrettet særskilt spiserum med bord- og siddeplads for mindst halvdelen af mandskabet. I spiserummet skal forefindes fornødne skabe eller skuffer til opbevaring af spisegrejer.

 I skibe under 150 tons, hvor der ikke er indrettet særskilt spiserum, skal der i det til spisning benyttede rum være bord- og siddeplads til mindst halvdelen af mandskabet.

Kabysrum.

 § 18. I skibe på 150 tons og derover skal kabyssen være indrettet i et særskilt rum.

 I skibe under 150 tons skal kabyssen, såfremt pladsforholdene tillader det, indrettes i et særskilt rum.

 Rummet skal være af passende størrelse svarende til formålet og være ventileret til fri luft.

 I kabyssen skal forefindes ferskvandspumpe eller -hane.

Vaske- og baderum.

 § 19. I skibe på 500 tons og derover skal der være indrettet mindst 2 vaskerum og mindst 1 baderum (styrtebad).

 I vaskerummene skal for hver 8 mand af skibsmandskabet forefindes mindst 1 vaskekumme med tilgang af ferskvand, og der skal være mulighed for at opvarme vandet.

 I baderum skal der være tilgang af varmt og koldt vand. Søvand kan anvendes.

 Baderum kan indrettes i forbindelse med vaskerum, men vaskekummer og bad skal da kunne benyttes samtidig af hver sin person.

 I skibe på 150 tons og derover, men under 500 tons skal der være indrettet mindst 1 vaskerum med kummer eller bænke med pøse eller vaskefade.

Tørrerum.

 § 20. I skibe på 150 tons og derover skal der være indrettet et rum til tørring af tøj.

 Tørrerummet skal være passende ventileret og skal kunne opvarmes. Det skal være udstyret med tørresnore eller andre indretninger til ophængning af tøj. Varmeanordningen skal være således anbragt, at denne ikke kan give anledning til brandfare.

 Såfremt indretning af særligt tørrerum ikke er muligt, vil det i § 16, sidste stk., omhandlede rum kunne benyttes.

Klosetrum.

 § 21. I skibe på 40 tons og derover skal der til brug for mandskabet være indrettet klosetrum med mindst 1 kloset for hver 12 mand.

 I skibe under 150 tons kan klosetterne være tørklosetter.

 I skibe på 150 tons og derover skal alle klosetter være vandklosetter med effektiv skylleindretning.

 I klosetrum eller i deres umiddelbare nærhed skal der være anbragt en håndvask.

 Klosetrum skal være således beliggende, at luft derfra ikke kan trænge ind i opholds-, kabys- eller proviantrum.

 Klosetrum skal være forsvarligt bygget, indrettet og oplyst samt være ventileret til fri luft.

 Dørken skal være uigennemtrængelig for vand og skal have fornødent afløb.

 Skodderne skal i skibe på 500 tons og derover være af stål eller andet tilsvarende materiale og skal være uigennemtrængelige for vand indtil mindst 23 cm fra dørken.

 Er der i klosetrum anbragt flere klosetter, skal disse være passende adskilt.

 I klosetrum skal til enhver tid findes tilstrækkeligt toiletpapir.

Påmærkning.

 § 22. Soverum skal være mærket med angivelse af det antal mand, for hvilket det er indrettet. Mærkningen skal være foretaget ved indhugning eller indskæring på et synligt sted i rummet.

 På eller ved dørens udvendige side skal være angivet, for hvem rummet er bestemt. I skibe af enkel bygningsmåde og indretning kan sådan påmærkning dog undlades efter nærmere aftale med skibstilsynet.

Afsnit III.

Afvigelser.

 § 23. Under hensyntagen til de for det enkelte skib foreliggende særlige omstændigheder kan der tilstås afvigelser fra de i nærværende bekendtgørelse indeholdte bestemmelser.

 Andragende om sådanne tilladelser m.v. rettes til Direktoratet for Statens Skibstilsyn, men indgives gennem inspektoratet for Færøerne. Det samme gælder om de i §§ 2 og 3 omtalte henvendelser til Statens Skibstilsyn.

Overtrædelse:

 § 24. Overtrædelse af de i nærværende bekendtgørelse indeholdte bestemmelser straffes efter reglerne i § 42 i lov om tilsyn med skibe af 28. marts 1951 med bøder.

Ikrafttræden.

 § 25. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. marts 1960.

 Samtidig ophæves reglement nr. 249 af 6. november 1893 om skibsmandskabets opholdsrum i færøske fiskeskibe.1) Broytt vi› B. nr. 375 frá 28.07.1972.