Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 17-03-1981
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

B. nr. 120 af 17.03.1981 af forretningsorden for tilbageholdelsesnævnet1)

I medfør af § 18, stk. 1, i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v. fastsættes:

§ 1. Tilbageholdelsesnævnet består af en formand og 4 andre medlemmer. Formanden skal opfylde de almindelige betingelser for udnævnelse til dommer. De øvrige medlemmer skal have teknisk eller nautisk sagkundskab. For hvert af medlemmerne udpeges en stedfortræder.

§ 2. Tilbageholdelsesnævnets opgave er at behandle klager over skibstilsynets beslutninger om tilbageholdelse af skibe, jfr. lovens § 16. Klage kan indbringes for nævnet af vedkommende rederi.

Stk. 2. Nævnets adresse er Industriministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K.

§ 3. Så snart direktoratet for statens skibstilsyn modtager meddelelse fra tilbageholdelsesnævnet om, at klage har fundet sted, sender direktoratet de oplysninger og indberetninger, der vedrører sagen, til nævnet.

§ 4. Formanden drager omsorg for, at klager behandles hurtigst muligt, og bestemmer tid og sted for tilbageholdelsesnævnets møder.

Stk. 2. Klageren og repræsentanter for statens skibstilsyn har ret til at overvære nævnets møder og at fremsætte deres bemærkninger.

Stk. 3. Nævnet har ret til at foretage eller lade foretage undersøgelser om bord i samme omfang som skibstilsynet. Såvel skibstilsynets repræsentanter som skibets reder og fører er berettiget til at være til stede ved undersøgelsen og til at fremsætte deres bemærkninger.

§ 5. For at en afgørelse kan træffes, skal tilbageholdelsesnævnet være fuldtalligt. Afgørelsen træffes ved stemmeflerhed.

Stk. 2. Nævnet træffer en afgørelse, hvorved skibets tilbageholdelse enten godkendes eller ophæves. Afgørelsen skal være begrundet. Meddelelse om afgørelsen gives omgående til klageren samt direktøren for statens skibstilsyn.

Stk. 3. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6. Afgørelser, der træffes af tilbageholdelsesnævnet, indføres i en protokol, der underskrives af formanden.

Stk. 2. Såfremt afgørelsen ikke er enstemmig, skal stemmetallene angives tillige med en redegørelse for mindretallets synspunkter.

Stk. 3. Udskrift af protokollen sendes til samtlige nævnets medlemmer og stedfortrædere samt til klageren og direktøren for statens skibstilsyn.

§ 7. Tilbageholdelsenævnets møder er ikke offentlige.

§ 8. Tilbageholdelsesnævnets sekretær udpeges af industriministeriet.

 1) Kunngjørd tann 20.04.1985.