Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Umhvørvis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 16-12-2019
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2019 B - Bekendtgørelse 1347 frá 9. desember 2019
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

9. desember 2019Nr. 1347

Bekendtgørelse for Færøerne om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

I medfør af § 245 a, stk. 4, § 259, stk. 6, § 260, stk. 8, § 264, stk. 6, § 265, stk. 9, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1032 af 8. oktober 2019 af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed, og efter høring af Finansiel Stabilitet, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende:

1)   Pengeinstitutter.

2)   Fondsmæglerselskaber I.

3)   Blandede holdingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr.43, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.

4)   Finansielle holdingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, når mindst én dattervirksomhed er et pengeinstitut.

5)   Finansielle holdingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, der har mindst én dattervirksomhed, som er et fondsmæglerselskab I, og som ikke har andre finansielle virksomheder som dattervirksomhed.

6)   Finansieringsinstitutter, jf. § 5, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, hvis finansieringsinstituttet er en dattervirksomhed af et pengeinstitut.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på datterselskaber af Finansiel Stabilitet.

Stk. 3. Ved en virksomhed forstås i denne bekendtgørelse de i stk. 1, nr. 1-6, oplistede virksomheder.

Kapitel 2

Afviklingsplanlægning

§ 2. En virksomhed skal på anmodning af Finanstilsynet, jf. § 261 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, i det omfang det er relevant for den pågældende virksomhedstype, kunne levere oversigter og oplysninger, jf. bilag 1, til brug for udarbejdelsen, vedtagelsen og vedligeholdelsen af afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen, jf. §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.

Stk. 2. Finanstilsynet fremsætter en anmodning efter stk. 1, når oversigterne og oplysningerne ikke i forvejen er tilgængelige for Finanstilsynet eller ikke foreligger i et format, der er brugbart ved udarbejdelsen, vedtagelsen eller vedligeholdelsen af afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen, jf. §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter en frist for indsendelse af oversigterne og oplysningerne.

§ 3. Afviklingsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, og skal indeholde en afviklingsstrategi. Afviklingsstrategien fastlægges i samarbejde mellem Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet i forbindelse med udarbejdelsen af afviklingsplanen.

Stk. 2. Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet kan vurdere, at flere alternative afviklingsstrategier er mulige. I sådanne situationer skal Finanstilsynet vedtage, hvilken afviklingsstrategi der vil være den foretrukne efter indstilling fra Finansiel Stabilitet.

§ 4. Konstaterer Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet, at der er væsentlige hindringer for afviklingen af en virksomhed eller koncern efter den foretrukne afviklingsstrategi, jf. § 3, kan Finanstilsynet benytte sig af en eller flere af de i § 264, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, oplistede beføjelser til at reducere eller fjerne de væsentlige hindringer, når de er egnede, nødvendige og proportionale.

Stk. 2. I de tilfælde hvor afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen opstiller flere alternative afviklingsstrategier, jf. § 3, stk. 2, og Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet konstaterer, at der er væsentlige hindringer for afviklingen af en virksomhed eller koncern efter de alternative afviklingsstrategier, kan Finanstilsynet benytte sig af en eller flere af de i § 264, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, oplistede beføjelser til at reducere eller fjerne de væsentlige hindringer, når de er egnede, nødvendige og proportionale, medmindre reducering eller fjernelse af afviklingshindringer for en alternativ afviklingsstrategi vil hindre eller forringe gennemførelsen og troværdigheden af den foretrukne afviklingsstrategi.

§ 5. Når Finanstilsynet har vedtaget en afviklingsplan, jf. § 259, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, fremsender Finanstilsynet et kort resumé af afviklingsplanen til den pågældende virksomhed.

Stk. 2. Når Finanstilsynet har vedtaget en koncernafviklingsplan, jf. § 260, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, fremsender Finanstilsynet et kort resumé af koncernafviklingsplanen til modervirksomheden.

Kapitel 3

Afviklingsberedskab

Nødvendige oversigter og oplysninger til brug for afvikling

§ 6. En virksomhed skal kunne tilvejebringe en balance til brug for Finansiel Stabilitets restrukturering og afvikling af virksomheden i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.

Stk. 2. Balancen skal indeholde en opgørelse af aktiver, gæld og øvrige forpligtelser, og udarbejdes på grundlag af et regnskab med de nødvendige justeringer, der følger af stk. 3 og i overensstemmelse med bilag 2. For pengeinstitutter skal balancen opgøres i overensstemmelse med bilag 3 i bekendtgørelse for Færøerne om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Stk. 3. Regnskabet, der danner grundlag for balancen, skal kunne opgøres i løbet af 12 timer efter dagsafslutning på baggrund af virksomhedens normale regnskabspraksis. En virksomhed skal i videst muligt omfang have opdaterede oplysninger til brug for at kunne udarbejde balancen. Balancen skal som udgangspunkt opgøres på baggrund af den seneste dagsafslutning.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 og 5. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1-3 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 og 5, hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, foreskriver en anden afvikling end konkurs.

§ 7. Til brug for Finansiel Stabilitets restrukturering og afvikling af en virksomhed i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, skal en virksomhed kunne opgøre og tilvejebringe en specificeret opgørelse over virksomhedens forpligtelser i overensstemmelse med bilag 3.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 og 5. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 og 5, hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, foreskriver en anden afvikling end konkurs.

§ 8. Til brug for Finansiel Stabilitets restrukturering og afvikling af et pengeinstitut i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, skal en virksomhed kunne opgøre og tilvejebringe en specificeret opgørelse over berettigede indskud, jf. § 9 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, herunder med opdeling i forhold til de enkelte typer af indskud som Garantiformuen dækker.

Stk. 2. Et fondsmæglerselskab I skal kunne opgøre og tilvejebringe en specificeret opgørelse over virksomhedens dækkede kontante midler, jf. § 10 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, herunder oplysning om bruttovolumen.

Stk. 3. Opgørelsen, jf. stk. 1 og 2, skal desuden omfatte dækkede værdipapirer, jf. § 11 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.

Stk. 4. Indskud omfattet af § 9, stk. 3-5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, skal fremgå af opgørelsen i det omfang, virksomheden har kendskab hertil.

§ 9. Opgørelserne i medfør af §§ 6-8 skal, efter en virksomhed har modtaget anmodning herom fra Finansiel Stabilitet, udleveres til Finansiel Stabilitet i løbet af 12 timer efter dagsafslutning. Har Finanstilsynet endnu ikke vurderet, at en virksomhed er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, kan Finansiel Stabilitet fastsætte en længere frist til at udlevere opgørelserne under hensyntagen til den konkrete situation.

Stk. 2. Finansiel Stabilitet kan fremsætte anmodning i medfør af stk. 1, når Finanstilsynet kan gribe tidligt ind, jf. §§ 243 a-c i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Finansiel Stabilitet kan desuden fremsætte anmodning i medfør af stk. 1, når Finanstilsynet vil træffe afgørelse om, at en virksomhed er, eller der er en væsentlig risiko for, at en virksomhed inden for en kort periode vil blive konstateret nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, uanset om der er iværksat genopretning eller tidlig indgriben.

Effektive sagsgange og systemer

§ 10. En virksomhed skal have et system til generel orientering af kunder og kreditorer m.v. i forbindelse med afviklingsforanstaltninger i medfør af kapitel 4-8 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.

Stk. 2. En virksomhed skal have et system til individuel orientering af kunder og kreditorer m.v. i forbindelse med afviklingsforanstaltninger, herunder overdragelse af hele eller dele af virksomhedens aktiviteter.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 og 5. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1 og 2 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 og 5, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, foreskriver en anden afvikling end konkurs.

§ 11. En virksomhed skal have et system, der på anmodning fra Finansiel Stabilitet som led i Finansiel Stabilitets iværksættelse af afviklingsforanstaltninger i medfør af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, midlertidigt og endeligt helt eller delvist kan nedskrive indskud, der overstiger Garantiformuens dækning, jf. lov om en indskyder- og investorgarantiordning, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 og 5. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 og 5, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, foreskriver en anden afvikling end konkurs.

§ 12. En virksomhed skal have effektive former for virksomhedsstyring, der sikrer, at nødvendige oplysninger til brug for værdiansættelser i medfør af kapitel 3 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, samt restrukturering og afvikling af en virksomhed er opdaterede. De nødvendige oplysninger er som udgangspunkt de oplysninger, som er angivet i bilag 4, i det omfang de er relevante for den pågældende virksomhedstype.

Stk. 2. Oplysninger i medfør af stk. 1 skal kunne tilvejebringes, hurtigst muligt efter at en virksomhed har modtaget anmodning herom fra Finansiel Stabilitet. Har Finanstilsynet endnu ikke vurderet, at en virksomhed er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, kan Finansiel Stabilitet fastsætte en længere frist til at udlevere opgørelserne under hensyntagen til den konkrete situation.

Stk. 3. Finansiel Stabilitet kan fremsætte anmodning i medfør af stk. 2, når Finanstilsynet kan gribe tidligt ind, jf. §§ 243 a-c i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Finansiel Stabilitet kan desuden fremsætte anmodningen, når en virksomhed er, eller der er en væsentlig risiko for, at en virksomhed inden for en kort periode vil blive konstateret nødlidende eller forventelig nødlidende, uanset om der er iværksat genopretning eller tidlig indgriben.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 og 5. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1-3 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 og 5, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, foreskriver en anden afvikling end konkurs.

§ 13. En virksomhed skal have en god administrativ praksis, således at en virksomhed har overblik over omfanget af, betydningen af og lokaliseringen af væsentlige gensidigt bebyrdende kontrakter, herunder kontrakter, der er centrale for instituttets umiddelbare videreførelse.

Stk. 2. En virksomhed skal have opdaterede metoder til at kunne skønne over de særlige omkostninger og forpligtelser, der vil opstå ved en virksomheds konkurs, herunder forpligtelser ved udtræden af edb-centraler, huslejeforpligtelser eller andre omkostninger, der skal balanceføres som en forpligtelse, fordi der er tale om en konkurs.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 og 5. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 og 5, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, foreskriver en anden afvikling end konkurs.

§ 14. En virksomheds eksterne eller interne revisor skal én gang årligt gennemgå en virksomheds tilrettelæggelse og implementering af forretningsgange og systemer til efterlevelse af kravene i §§ 6-13.

Stk. 2. En virksomheds eksterne revisor eller interne revisor skal ligeledes én gang årligt påse, at en virksomhed til enhver tid vil kunne opgøre og tilvejebringe de krævede oplysninger i § 8 og bilag 3. Det udførte arbejde skal omfatte en stikprøvevis kontrol af de specificerede oplysninger.

Stk. 3. En virksomheds eksterne revisor skal afgive en erklæring vedrørende stk. 1 og 2. Erklæringen afgives efter standarden den uafhængige revisors erklæring vedrørende afviklingsberedskab for pengeinstitutter, der findes på Finanstilsynets hjemmeside. Såfremt erklæringen afgives med forbehold eller supplerende oplysninger, skal revisor udarbejde en separat erklæring med de nødvendige modifikationer.

Stk. 4. Revisorerklæringen, jf. stk. 3, skal afgives senest samtidig med påtegning af en virksomheds årsregnskab og skal sendes til Finanstilsynet senest 14 dage efter afgivelse af erklæringen. Finanstilsynet videresender kopi af erklæringerne til Finansiel Stabilitet. Revisorerklæringen skal afgives første gang, når årsregnskabet for 2020 skal påtegnes.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 og 5. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1-4 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 og 5, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, foreskriver en anden afvikling end konkurs.

Stk. 6. Den interne eller eksterne revisor for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 og 5, skal én gang årligt påse, at virksomheden til enhver tid vil kunne opgøre og tilvejebringe de krævede oplysninger i § 8.

Stk. 7. For virksomheder omfattet af stk. 6, skal den eksterne revisor afgive en erklæring vedrørende stk. 6. Stk. 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse for erklæringen i medfør af 1. pkt.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§ 15. Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 7, stk. 1, § 8, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1 og 2, § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1 og 2, og § 14, stk. 1-4, 6 og 7, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

 

 

Erhvervsministeriet, den 9. december 2019

 

SIMON KOLLERUP

 

/ Hans Høj

 

 

 

Bilag 1

 

Oplysninger og oversigter til brug for afviklingsplanlægning

 

1)   Virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse skal på Finanstilsynets anmodning levere følgende oversigter og oplysninger med henblik på udarbejdelse, vedtagelse og vedligeholdelse af afviklings- og koncernafviklingsplaner:

a)    En detaljeret beskrivelse af virksomhedens organisation, samt en koncernoversigt, hvis virksomheden er en del af en koncern.

b)    Angivelse af ejere af en kvalificeret andel i virksomheden, størrelsen af de kvalificerede ejeres andel af virksomheden, samt deres procentvise andel af stemmerettighederne i virksomheden. I en koncern skal oplysningerne leveres for hver enkelt juridisk person i koncernen.

c)    Virksomhedens beliggenhed, oprettelsesland, meddelte tilladelser i henhold til den finansielle lovgivning samt medlemmer af bestyrelse og direktion. I en koncern skal oplysningerne leveres for hver enkelt juridisk person i koncernen.

d)   En oversigt over, herunder en kortlægning (mapping) og beskrivelse af virksomhedens kritiske funktioner og centrale forretningsområder, herunder væsentlige aktiver og passiver i tilknytning til sådanne funktioner og forretningsområder.

e)    En detaljeret beskrivelse af elementerne i virksomhedens passiver, som et minimum opdelt efter type og størrelse af kortfristet og langsigtet gæld og sikrede, usikrede og efterstillede forpligtelser.

f)    Detaljerede oplysninger om de passiver, der er nedskrivningsegnede passiver, jf. § 267 i lov om finansiel virksomhed.

g)    En beskrivelse af de procedurer, som er nødvendige for at fastslå til hvem virksomheden har givet sikkerhedsstillelse, hvem der er i besiddelse af sikkerhedsstillelsen, samt i hvilken jurisdiktion sikkerhedsstillelsen befinder sig.

h)    En oversigt og beskrivelse af virksomhedens ikke-balanceførte eksponeringer.

i)     En oversigt over virksomhedens væsentlige afdækninger.

j)     Identifikation af virksomhedens største og mest kritiske modparter, samt en analyse af de konsekvenser disse modparters misligholdelse vil have for virksomhedens finansielle situation.

k)    En oversigt over ethvert system i hvilket virksomheden foretager et væsentligt antal handler eller handler for en væsentlig værdi, herunder en kortlægning (mapping) af brugen af disse systemer i virksomheden generelt og på virksomhedens kritiske funktioner og de centrale forretningsområder.

l)     En oversigt over hvert betalings-, clearings- eller afregningssystem, som virksomheden er direkte eller indirekte medlem af, herunder en kortlægning (mapping) for hvert system fordelt på virksomheden, dennes kritiske funktioner og centrale forretningsområder.

m)   En detaljeret fortegnelse over og en detaljeret beskrivelse af de centrale ledelsesinformationssystemer, herunder systemer for risikostyring, bogføring samt finansiel og reguleringsmæssig indberetning, som anvendes af virksomheden, herunder en kortlægning (mapping) for hvert system fordelt på virksomheden, dennes kritiske funktioner og centrale forretningsområder.

n)    Identifikation af ejerne af de i litra m anførte systemer, samt tilknyttede service-, software, system- og licensaftaler, herunder en kortlægning (mapping) for hvert system og tilknyttet aftale fordelt på virksomheden, dennes kritiske funktioner og centrale forretningsområder.

o)    Virksomhedens tilsynsmyndighed og afviklingsmyndighed(er).

p)    Det medlem af ledelsen, der er ansvarlig for at indgive de oplysninger, der er nødvendige for at forberede virksomhedens afviklingsplan, og eventuelt andre personer, der er ansvarlige for virksomhedens kritiske funktioner og centrale forretningsområder.

q)    En beskrivelse af de ordninger, som virksomheden har etableret for at sikre, at Finansiel Stabilitet i tilfælde af en afvikling af virksomheden råder over alle de nødvendige oplysninger til brug for afviklingen, herunder brugen af afviklingsværktøjer- og beføjelser.

r)    Alle aftaler som virksomheden har indgået med tredjemænd, og hvis ophævelse kan udløses af en afgørelse fra myndighederne om at anvende et afviklingsværktøj, samt hvorvidt konsekvenserne af ophævelsen kan påvirke afviklingsværktøjets anvendelse.

s)    En oversigt over alle væsentlige outsourcingsaftaler, jf. bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder.

t)    En beskrivelse af mulige likviditetskilder til støtte for afviklingen.

u)    Oplysninger om aktivbehæftelser, likvide aktiver, ikke-balanceførte aktiviteter, afdækningsstrategier og bogføringspraksis.

2)   Derudover skal en modervirksomhed omfattet af denne bekendtgørelse som minimum kunne levere en identifikation af og en oversigt over koncernenhedernes juridiske forbundethed og indbyrdes afhængighed eksempelvis

a)    fælles eller delt personale, faciliteter og systemer,

b)    kapital- finansierings- eller likviditetsordninger,

c)    eksisterende krediteksponeringer eller eventuelle krediteksponeringer,

d)   krydsgarantiordninger, krydssikkerhedsstillelser, krydsklausuler (cross default) og krydsnettingsordninger,

e)    aftaler om afdækning af risici og om back to back handler, eller serviceaftaler (service level agreements).

 

 

 

Bilag 2

 

Balance for restrukturering og afvikling

 

Pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber I opstiller balancen i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., der indeholder de relevante aktiver og passiver, som balancen skal indeholde. Balancen skal være baseret på den regnskabspraksis, det enkelte selskab aflægger regnskab efter.

 

Finansielle holdingvirksomheder og blandede holdingvirksomheder opstiller balancen i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., der indeholder de relevante aktiver og passiver, som balancen skal indeholde. Balancen skal være baseret på den regnskabspraksis, det enkelte selskab aflægger regnskab efter.

 

Finansieringsinstitutter opstiller balancen i henhold til de skabeloner for balance, som det pågældende finansieringsinstitut er omfattet af. Balancen skal være baseret på den regnskabspraksis, det enkelte selskab aflægger regnskab efter.

 

Udgangspunktet for periodebalancen er en it-kørsel og en opstillingsform, der svarer til en »normal« kvartals- eller helårskørsel.

 

Eftersom balancen (formentlig) skal køres uden for en planlagt rapporteringstermin, kan værdiansættelsen af visse poster (som udgangspunkt) baseres på et større skønselement sammenlignet med en sædvanlig måneds-/ultimokørsel. Eksempler herpå kunne være:

-    Poster, hvor der ikke kan fremskaffes opdaterede dagsværdier (f.eks. illikvide papirer, hvor kursfastsættelsen sker på basis af »anerkendte« modeller etc.), eller hvor det af andre (tidsmæssige) årsager ikke er muligt at foretage fuld opdateret beregning af dagsværdier.

-    Rapportering fra (udenlandske) datterselskaber, der evt. kører på separat platform og med rapportering efter anden regnskabspraksis.

-    Opgørelser fra (udenlandske) administratorer og forvaltere, der ikke kan levere opdateret information (kurser) med kort varsel.

-    Rapportering fra virksomheder, der pro rata konsolideres.

-    Udlån og garantier.

-    Hensatte forpligtelser.

 

Værdiansættelsen af garantier sker på basis af et skøn over det forventede tab på forpligtelsen.

 

De regnskabsmæssige specifikationer af alle væsentlige balanceposter medsendes ligeledes som supplement til den opgjorte balance i bilag 2.

 

 

 

Bilag 3

 

Specifikationer

 

Tabel a: Specifikation af forpligtelser, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning

 

 


 

Sumdata skal leveres for de afkrydsede felter.

 

Bail-in, jf. §§ 24-28 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, finder ikke anvendelse på realkreditinstitutter, jf. lovens § 24, stk. 4.

 

Herudover skal virksomheden tilvejebringe følgende specifikationer:

 

1. Specifikation af sikrede forpligtelser, jf. § 25, stk. 3, nr. 2, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Specifikationen skal indeholde en beskrivelse af alle de undtagne forpligtelser, herunder regnskabsklassifikation og bogført værdi samt en beskrivelse af de tilknyttede sikkerheder, herunder regnskabsklassifikation og bogført værdi.

 

2. Specifikation af deponerede beskyttede forpligtelser, jf. § 25, stk. 3, nr. 3, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Specifikationen skal indeholde en beskrivelse af alle de undtagne forpligtelser, herunder regnskabsklassifikation og bogført værdi.

 

3. Specifikation af betroede beskyttede forpligtelser, jf. § 25, stk. 3, nr. 4, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Specifikationen skal indeholde en beskrivelse af alle de undtagne forpligtelser, herunder regnskabsklassifikation og bogført værdi.

 

4. Specifikation af forpligtelser med en oprindelig løbetid < 7 dage, jf. § 25, stk. 3, nr. 5, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Specifikationen skal indeholde en beskrivelse af alle de undtagne forpligtelser, herunder regnskabsklassifikation og bogført værdi.

 

5. Specifikation af forpligtelser med en løbetid < 7 dage overfor registrerede systemer, jf. § 25, stk. 3, nr. 6, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Specifikationen skal indeholde en beskrivelse af alle de undtagne forpligtelser, herunder regnskabsklassifikation og bogført værdi.

 

6. Specifikation af øvrige undtagne forpligtelser, jf. § 25 stk. 3, nr. 7, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Specifikationen skal indeholde en beskrivelse af alle de undtagne forpligtelser, herunder regnskabsklassifikation og bogført værdi.

 

7. Specifikation af koncerninterne forpligtelser. Specifikationen skal indeholde en beskrivelse af alle de undtagne forpligtelser, herunder regnskabsklassifikation og bogført værdi.

 

8. Specifikation af visse poster med modregningsadgang i henhold til § 42 i konkursloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. § 25, stk. 1, 2. pkt., i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Specifikationen skal opgøres per modpart som vist i tabel b. Specifikationen skal udfyldes af alle virksomheder, der i regnskabet har poster, som kan henføres til regnskabsposterne indlån og anden gæld.

 

Tabel b: Specifikation af visse poster med modregningsadgang i henhold til konkurslovens § 42, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning

 


 

 

Bilag 4

 

Oplysninger til brug for værdiansættelse samt restrukturering og afvikling

 

1 Gruppe struktur

1.1 Organisationsdiagram

1.1.1. Koncernselskaber

1.1.2 Ledelse

1.2 Opdaterede udskrifter fra Erhvervsstyrelsen

1.3 Opdaterede vedtægter

1.4 Bestyrelsesreferater - seneste 3 år

1.5 Forretningsorden for bestyrelsen

1.6 Liste med adresser på alle filialer, telefonnumre og filialbestyrere

1.7 Alle selskabets tegningsberettigede

2 Datterselskaber, joint ventures, partnerskaber, strategiske alliancer og lignende

2.1 Navne, adresser og vedtægter på alle datterselskaber

2.2 Navne, adresser og liste med joint venture aftaler

2.3 Værdiansættelsesrapporter på gruppeselskaber udarbejdet i forbindelse med salgsprocesser

3 Aktionærer

3.1 Aktionærregistret

3.2 Datoer og liste med alle warrants, konvertible obligationer og aktieoptioner der kan give ret til aktier i selskabet

4 Direktionsmøder

4.1 Referater fra direktionsmøder - seneste 3 år

4.2 Forretningsorden for direktionsmøder

5 Finansiel rapportering

5.1 Seneste månedsregnskab / ledelsesinformation

5.2 Balance og resultatopgørelse - seneste 3 år

5.3 Revisionsprotokollater - seneste 3 år

5.4 Kvartalsregnskaber for de seneste 3 år

5.5 Segmenterede balancer og resultater pr. forretningsområde - seneste 3 år

5.6 Renterisikorapporter og opgørelser - seneste 3 år

5.7 Alle revisionsrapporter - 3 år

5.7.1. Eksterne revisionsrapporter

5.7.2. Interne revisionsrapporter

5.8 Solvensrapporter og opgørelser - seneste samt seneste 4 kvartaler

5.8.1. Herunder individuelle solvensopgørelser

5.9 Estimater på balance og resultatopgørelse

5.9.1. Antagelser og forudsætninger

5.9.2. Budgetter for foregående år og indeværende år

5.10 Kreditrisiko

5.10.1 Store eksponeringer - opgørelse seneste 4 kvartaler

5.10.2 Kreditrisiko fordeling - udlånstyper og segmenter

5.11 Puljeregnskaber

5.12 Serieregnskaber

6 Skat, lønsumsafgifter og lignende

6.1 Skattekonsekvenser af overdragelse af balancen minus egenkapital og ansvarlig kapital

6.2 Betalte skatter, moms, lønsumsafgifter og lignende for selskab og datterselskaber - seneste år

7 Kunder

7.1 Information om antal kunder, indlån, og udlån

7.2 Forretningsvolumen, kreditrisiko og kundeflow - seneste 3 år

7.3 De samlede eksponeringer specificeret på udlån, garantier og uudnyttede faciliteter

7.4 De 20 største eksponeringer med sagsbeskrivelser

7.5 De 20 største nedskrivninger med sagsbeskrivelser

7.6 Specifikation af branchefordeling fra seneste halvårlige opgørelse opdelt på eksponeringer og nedskrivninger

7.7 Specifikation af registrerede sikkerheder

8 Funding og likviditet

8.1 Struktur og typer af ansvarlig lånekapital og hybrid lånekapital

8.2 RO, SDRO og SDO udstedelser, herunder værdi af registrerede sikkerheder

8.3 Junior covered bonds

8.4 Senior gældsudstedelser

8.5 Gældsudstedelser i medfør af RAL, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, § 13, stk. 3

8.6 Indlån og deposit konti

8.6.1 Løbetider og rentesatser

8.7 Hedging aftaler og andre finansielle instrumenter

8.8 Beskrivelse af likviditetsposition og gældende outflowsscenarier

8.8.1 Sidste 4 kvartalers likviditetsrapporter

8.9 Rating fra Moody’s, S&P, Fitch og lignende inklusive de seneste rating rapporter

9 Aktiver og markedsrisiko

9.1 Oversigt over værdipapirer, aktier, obligationer, derivater, strukturerede produkter og lignende

9.1.1 Noterede værdipapirer

9.1.2 Unoterede værdipapirer

9.2 Oversigt over valutapositioner

9.3 Beskrivelse af risk management systemer

9.4 Procedurer for at håndtere markedsrisiko

9.5 Seneste interne rapporter på markedsrisiko til direktion og bestyrelse

10 Kreditrelationer

10.1 Forretningsgange for kreditbevillinger

10.2 Beskrivelse af interne modeller

10.3 Kreditrisiko monitering for de sidste 3 år

10.4 Beskrivelse af kreditbogen

10.4.1 Brutto- og nettoeksponeringer og nedskrivninger

10.4.2 Gruppevise reservationer

11 Regulatoriske forhold

11.1 Tilladelser fra offentlige myndigheder

11.2 Korrespondancen med Finanstilsynet for de sidste 3 år

11.3 Seneste rapporter fra Finanstilsynet.

12 Ledelsen og nøglemedarbejdere

12.1 Liste med direktionsmedlemmer, underdirektører og nøglemedarbejdere på det enkelte område

12.2 Liste med bonusordninger og incitamentsprogrammer for ledelsen og nøglemedarbejdere

12.3 Alle gyldne aftaler og »faldskærme«

12.4 Stay-on bonusaftaler og pensionsordninger

13 Løn og personaleforhold

13.1 Standardkontrakt for ansatte

13.2 Økonomiske omkostninger af alle ansættelsesforhold og pensioner + benefits

13.3 Livs- og sygeforsikringer

13.4 Bonusordninger og forpligtelser

13.5 Omkostninger ved at afskedige og opsige medarbejder

14 Ejendomme

14.1 Oversigt over ejendomme ejet af virksomheden

14.2 Oversigt over ejendomme lejet af virksomheden

14.3 De økonomiske forpligtelser på ejendomme

14.4 Verserende retssager mellem lejer og udlejer

14.5 Leasede ejendomme og leasing forpligtelser

14.6 Funding af ejendomme

15 Miljøspørgsmål

15.1 Eventuelle miljøspørgsmål, risici på alle virksomhedens bygninger, filialer etc.

16 Materielle aktiver

16.1 Anlægskartoteket - liste med alle fysiske aktiver

17 Immaterielle aktiver

17.1 Liste med rettigheder og patenter

18 It & tele

18.1 Aftaler med leverandører, herunder telefoni, internet, datacentral mv.

18.2 Udviklingsaftaler og licenser

18.3 Beskrivelse af it-systemet i virksomheden

18.4 Leaset software og hardware

19 Forsikringer

19.1 Oversigt over eksisterende forsikringsaftaler

20 Kontrakter og forpligtelser

20.1 Register over finansielle kontrakter hvis påbudt i medfør af § 245 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning

20.2 Koncerninterne mellemværender

20.3 Alle væsentlige samarbejdsaftaler

20.3.1 Depotbanker

20.3.2 Market maker aftaler

20.3.3 Øvrige samarbejdsaftaler

20.4 Outsourcingaftaler

20.5 Udestående letters of intent

20.6 Udestående tilbud

20.7 Væsentlige konsulentaftaler

20.8 Leasingaftaler, herunder leasing af kopimaskiner, biler eller lignende

20.9 Andet

21 Poster under stregen

21.1 Afgivne garantier

21.2 Verserende retssager og værdien heraf

21.3 Potentielle retskrav

21.4 Sponsoraftaler

22 Andre gensidigt bebyrdende kontrakter

23 Oplysninger vedrørende konkurs

23.1 Oversigt over særlige omkostninger og forpligtelser, der vil opstå ved virksomhedens konkurs, herunder forpligtelser ved udtræden af edb-centraler, huslejeforpligtelser eller andre omkostninger, der skal balanceføres som en forpligtelse, fordi der er tale om en konkurs