Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 21-12-2018
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2018 B - Bekendtgørelse 1486 frá 29. november 2018
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

29. november 2018Nr. 1486

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

I medfør af § 148, stk. 4, 5 og 7, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, som ændret ved lov nr. 731 af 8. juni 2018, og som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1373 af 4. december 2013, som ændret ved anordning nr. 996 af 25. august 2017, og som sat i kraft for Grønland ved lov og kongelig anordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som ændret senest ved anordning nr. 1268 af 30. november 2017, og § 31 i lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 28. august 2013, og som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 1042 af 28. november 2000, og som sat i kraft for Grønland ved lov, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 15. september 1986, som ændret ved lov nr. 1088 af 23. december 1992, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver, herunder offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, i henhold til luftfartsloven eller EU-forordninger på luftfartsområdet samt gebyrer for førelsen af rettighedsregisteret over luftfartøjer.

Stk. 2. Virksomheder, organisationer og personer m.m., i hvis interesse der udføres opgaver på luftfartsområdet eller foretages rettighedsregistrering, betaler gebyrer til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter §§ 3-6 og § 8.

Stk. 3. Luftfartsselskaber betaler safety-bidrag til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter § 7.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)   Udstedelsesgebyr: Betaling for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tiltrædelseskontrol på luftfartsområdet, herunder alle direkte og indirekte omkostninger ved udstedelser, godkendelser og enkeltstående opgaver, f.eks. afholdelse af prøver og kurser samt betaling for omkostninger forbundet med Trafik-, Bygge, og Boligstyrelsens førelse af register over rettigheder over luftfartøjer m.v., jf. lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer.

2)   Safety-bidrag: Afgift, som er fastsat i luftfartslovens § 148, stk. 2, til finansiering af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens løbende tilsyn. Safety-bidraget opkræves hos luftfartsselskaberne pr. passager, der befordres med luftfartøj, som afgår fra en dansk, færøsk eller grønlandsk lufthavn.

Betaling af gebyrer og afgifter

§ 3. Udstedelsesgebyrerne fremgår af bilag 1 og betales enten som et fast gebyr eller som et gebyr efter regning på grundlag af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens timeforbrug, jf. dog § 8.

Stk. 2. Hvor gebyret fastsættes efter regning, fremgår timesatsen af bilag 1, kapitel 1, tabel 1A.

Stk. 3. Udstedelsesgebyr forfalder til betaling ved opgavens afslutning (udstedelsestidspunktet), jf. dog stk. 4-5.

Stk. 4. Udstedelsesgebyr i forbindelse med førelsen af rettighedsregistret, jf. bilag 1, kapitel 3, tabel 3C, betales, når et dokument anmeldes til registrering forud for dokumentets indførelse i dagbogen. Ved rekvirering af attest, afskrift, udskrift, kopi m.v. betales udstedelsesgebyret ligeledes i forbindelse med rekvireringen. Afvises et dokument fra registrering, betales ikke nyt gebyr, hvis dokumentet anmeldes til registrering på ny inden 3 måneder regnet fra den første anmeldelse til registrering.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan opkræve aconto beløb, som betales før opgavens påbegyndelse og undervejs i takt med opgavens udførelse.

Stk. 6. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan viderefakturere omkostninger til ekstern sagkyndig bistand til ansøger, hvis sagens karakter nødvendiggør sådanne omkostninger. Ansøger skal orienteres om viderefaktureringen, før Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens sagsbehandling iværksættes.

Stk. 7. Gebyrerne betales efter de satser, der er gældende på forfaldstidspunktet, jf. dog § 12.

§ 4. I forbindelse med en virksomhedsomdannelse f.eks. fra personligt ejet virksomhed til aktieselskab, hvor forholdene i øvrigt ikke ændres, betales et udstedelsesgebyr efter regning, jf. § 3.

Stk. 2. I forbindelse med en udstedelse, hvor der er en forhåndsdialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forinden stille krav om, at det arbejde, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører indtil ansøgning indgives, vil indgå helt eller delvis i opgaven, og at denne del af opgaven skal medregnes i udstedelsesgebyret på baggrund af timeforbrug.

§ 5. Ved afbrydelse af en opgave, inden denne er afsluttet, betales en forholdsmæssig andel af udstedelsesgebyret efter et skøn over, hvor stor en andel af opgaven der er gennemført på dette tidspunkt, jf. dog stk. 2 og § 6. Betalingen udgør

1)   25 % af udstedelsesgebyret, hvis mindre end 50 % af opgaven er gennemført,

2)   50 % af udstedelsesgebyret, hvis 50 % eller mere, men mindre end 75 % af opgaven er gennemført, og

3)   75 % af udstedelsesgebyret, hvis 75 % eller mere af opgaven er gennemført.

Stk. 2. Ved afbrydelse af en opgave, for hvilken udstedelsesgebyret fastsættes efter regning, betales for det allerede udførte arbejde.

§ 6. En prøve betragtes som en påbegyndt opgave, når tilmelding til prøven er sket, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Afsluttes en prøve omfattet af bilag 1, kapitel 4, tabel 4J-4L før normeret tid, og skyldes afslutning af prøven før tid sygdom hos eleven, betales dog intet gebyr, hvis af melding sker skriftligt af den indstillende skole inden tidspunktet for den pågældende prøve, og hvis pågældende sygdom er dokumenteret over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved lægeerklæring.

Stk. 3. Afsluttes en prøve, hvor udstedelsesgebyret faktureres efter regning, før normeret tid af årsager, som ikke skyldes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forhold, force majeure eller forhold omfattet af stk. 2, betragtes prøven som en afsluttet opgave, idet der dog kun betales for det allerede udførte arbejde.

Stk. 4. Afsluttes en prøve, der faktureres efter faste gebyrer, før normeret tid af årsager, som ikke skyldes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forhold, force majeure eller forhold omfattet af stk. 2, betragtes prøven som en afsluttet opgave, og hele udstedelsesgebyret skal betales.

Stk. 5. Et kursus betragtes som en påbegyndt opgave, når tilmelding til kurset er sket. Et kursus, der afsluttes før normeret tid af årsager, som ikke skyldes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forhold eller force majeure, betragtes som en afsluttet opgave, og hele udstedelsesgebyret, jf. bilag 1, kapitel 11, tabel 11A, skal betales. Afsluttes et kursus, jf. bilag 1, kapitel 11, tabel 11A, før normeret tid på grund af sygdom hos eleven, betales dog intet gebyr, hvis afmelding sker skriftligt inden tidspunktet for den første kursusdags begyndelse, og hvis pågældende sygdom er dokumenteret over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved lægeerklæring.

§ 7. Safety-bidraget er reguleret efter luftfartslovens § 148, stk. 4, og satsen fremgår af bilag 1, kapitel 2, tabel 2B, til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Flyvepladser, hvorfra der afgår flyvninger med luftfartsselskaber, som skal betale safety-bidrag i henhold til luftfartslovens § 148, stk. 2, skal for hver måned indsende opkrævningsgrundlag for disse luftfartsselskaber til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 10. dag i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Opkrævningsgrundlaget skal indeholde følgende oplysninger:

1)   Luftfartsselskabets navn, adresse og CVR-nummer eller tilsvarende.

2)   Antal passagerer, der skal betales safety-bidrag for.

Stk. 4. Flyvepladserne skal, hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder herom, opgøre antallet af passager, jf. stk. 3, nr. 2, på afgange fra flyvepladsen.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver safetybidraget hos luftfartsselskaberne med en betalingsfrist på 30 dage.

§ 8. For udførelse af opgaver, herunder tilsynsopgaver og tiltrædelseskontrol, uden for dansk område, betales, ud over eventuel øvrig betaling efter denne bekendtgørelse, samtidig for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens rejse- og opholdsudgifter, herunder udgifter ved rejsetidsforbrug.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan opkræve aconto beløb, som betales før opgavens påbegyndelse.

§ 9. Udebliver betaling af gebyrer og afgifter efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. for hver rykkerskrivelse. Der tillægges renter i overensstemmelse med rentelovens § 5.

Klageadgang

§ 10. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1)   Bekendtgørelse nr. 1487 af 14. december 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

2)   Bekendtgørelse nr. 1488 af 14. december 2017 for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 29. november 2018

 

CARSTEN FALK HANSEN

 

/ Dorthe Laursen

 

 

 

Bilag 1

 

 

Gebyr- og afgiftssatser for 2019

 

Forord

Dette bilag indeholder gebyr- og afgiftssatserne gældende for 2019. Alle satser er angivet i danske kroner.

 

Kapitel 1: Efter regning

 

Tabel 1A. Timesats efter regning

 

Udstedelsesgebyr

A1

Gebyrsats pr. time, for gebyrer, der faktureres efter regning 895

895

A2

Gebyrsats pr. time, for gebyrer, der faktureres efter regning 905

905

 

Kapitel 2: Generelle gebyrer

 

Tabel 2B. Safety-bidrag

 

Afgift

B1

Safety-bidrag

4,75 kr. pr. passager

 

Tabel 2C. Øvrige opgaver

 

Udstedelsesgebyr

C1

Øvrige opgaver vedrørende godkendelse, tilladelse, certificering m.v., der ikke er beskrevet

Efter regning A1

 

 

Sikkerhedsgodkendelse i forbindelse med security

 

Tabel 2D. Sikkerhedsgodkendelse

 

Udstedelsesgebyr

D1

Udstedelse af sikkerhedsgodkendelse

1.595

 

Kapitel 3: Luftfartøjsregistret

 

Tabel 3A. Nyregistrering, genregistrering og midlertidig registrering af et luftfartøj i Nationalitetsregistret, samt registrering af ejer- og brugerskifte for et luftfartøj, som er optaget i Nationalitetsregistret

 

Udstedelsesgebyr

A1

Registrering af luftfartøjer samt ejer- og brugerskifte

495

 

Tabel 3C. Registreringer i og udskrifter fra rettighedsregisteret

 

Udstedelsesgebyr

C1

Registrering af rettigheder over luftfartøjer, jf. § 2, nr. 2 og 3, i lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

2.550

C2

Attester, afskrifter, udskrifter, fotokopier eller lignede fra rettighedsregisteret

705

 

Tabel 3D. Registreringer i droneregister

 

Udstedelsesgebyr

D1

Registrering af droner til brug i bymæssigt område og af ejere af droner til brug udenfor bymæssigt område samt udstedelse af dronebevis

0

 

Kapitel 4: Certifikater

 

Tabel 4A. Certifikater, piloter

 

Udstedelsesgebyr

A1

Udstedelse af pilotcertifikat og tilføjelse af ny rettighed, pr. certifikat

90

A5

Udstedelse/udvidelse af autorisation som examiner i forbindelse med Part FCL, pr. autorisation (inkl. seminar)

10.240

 

A6

Udstedelse/ fornyelse/ udvidelse af autorisation som instruktør, pr. autorisation (inkl. seminar)

1.260

 

A7

Udstedelse af autorisation som instruktør i forbindelse med FCL. 900.c, pr. autorisation

3.115

 

Tabel 4B. Certifikater, ATM

 

Udstedelsesgebyr

B1

Udstedelse af ATCO- of FISO-certifikat eller ATCO- og FISO-elevcertifikat

Efter regning A1

B2

Tilføjelse af ny kategoripåtegning på ATCO- eller FISO-certifikat

Efter regning A1

B3

Udstedelse ATCO- og FISO-elevcertifikat

Efter regning A1

B4

Udstedelse af rettighed som ASSESSOR/OJTI/STDI

Efter regning A1

B5

B5 Fornyelse eller forlængelse af rettighed som ASSESSOR/OJTI/STDI

Efter regning A1

 

Tabel 4C. Certifikater, tekniske

 

Udstedelsesgebyr

C1

Førstegangsudstedelse Part-66 AML-certifikat

Efter regning A1

C2

Fornyelse eller udvidelse Part-66 AML-certifikat

1.420

C3

Førstegangsgodkendelse af assessor/typeeksaminer

Efter regning A1

C4

Fornyelse af assessor/typeeksaminer

Efter regning A1

 

Tabel 4D. Certifikater, øvrige

 

Udstedelsesgebyr

D1

Udstedelse af F-certifikat

Efter regning A1

D2

Udstedelse af C/C attestation

40

D3

Udstedelse af luftradiotelefonistcertifikat

335

D4

Udstedelse af K-certifikat

Efter regning A1

 

Tabel 4E. Validering eller blokvalidering af certifikat

 

Udstedelsesgebyr

E1

Validering eller blokvalidering af certifikat

Efter regning A1

E2

SOLI (change of state of license issue)

Efter regning A1

 

Praktiske prøver

 

Tabel 4F. Praktiske prøver, pilot

 

Udstedelsesgebyr

F1

Praktiske pilot prøver, herunder:

 

- PPL, CPL, IR, instruktørrettighed, klasse- eller typerettighed på én-pilot luftfartøj

 

- Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL

 

- PPL, CPL, IR, instruktørrettighed, klasse- eller typerettighed på én-pilot luftfartøj

 

- Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL

Efter regning A1

 

 

Tabel 4G. Praktiske prøver, ATM

 

Udstedelsesgebyr

G1

ATCO og FISO praktisk prøve, pr. prøve

Efter regning A1

 

Tabel 4H. Praktiske prøver, tekniske certifikater

 

Udstedelsesgebyr

H1

Udstedelse af Part-66 AML-certifikat

Efter regning A1

 

Tabel 4I. Praktiske prøver, øvrige certifikater

 

Udstedelsesgebyr

I1

Prøve/omprøve luftfartsradiotelefonist

935

 

Teoretiske prøver

 

Tabel 4J. Teoretiske prøver, pilot

 

Udstedelsesgebyr

J1

PPL pr. prøve/omprøve pr. fag

905

J2

ATPL, CPL eller instrumentrettighed, pr. prøve/omprøve pr. fag

1.265

J3

Instruktørrettighed sektion 1

Efter regning A1

 

Tabel 4K. Teoretiske prøver, ATM

 

Udstedelsesgebyr

K1

ATCO/FISO teoretisk prøve, pr. prøve

Efter regning A1

 

Tabel 4L. Teoretiske prøver, Teknisk personale

 

Udstedelsesgebyr

L1

Web-baseret eksamination af personale i Part-M og Part-145 på vegne af EASA

Efter regning A1

 

Tabel 4M. Medical transfer

 

Udstedelsesgebyr

M1

Transfer af udenlandske Medicals

2.320

 

Kapitel 5: Luftfartsskoler og organisationer under personcertificering

 

Tabel 5A Luftfartsskoler og flyvelæger

 

Udstedelsesgebyr

A1

Godkendelse af luftfartskoler, piloter

Efter regning A1

A3

Godkendelse af luftfartskoler, ATM, praktisk og teoretisk uddannelse

Efter regning A1

A4

Godkendelse af luftfartsskoler, PART 147 skole

Efter regning A1

A5

Godkendelse af Flyvelæger (AME)/AeMC

Efter regning A1

A6

Godkendelse af kursus typerettighed B1, B2, C-typeuddannelse, pr. kategori

Efter regning A1

A7

Godkendelse af syntetiske flyvetrænere og simulatorer af typen FNTP

Efter regning A1

A8

Godkendelse af udbyder af droneføreruddannelse

Efter regning A1

A9

Godkendelse af syntetiske flyvetrænere og simulatorer af typen FTD og FSTD

Efter regning A2

 

Kapitel 6: Luftdygtighed

 

Tabel 6A Luftdygtighed

 

Udstedelsesgebyr

A1

 

Udstedelse af luftdygtighedsbeviser/nationale flyvetilladelser for private og kommercielle, og hvor tilsyn udføres af unioner (DSvU, DBU, KZ og Veteranflyklubben)

Efter regning A1

 

 

Tabel 6D. Leasing af fly på dansk register

 

Udstedelsesgebyr

D1

Udarbejdelse af procedurer i forbindelse med, at fly på dansk register leases ud (1. gang som ved forlængelse)

Efter regning A1

 

 

Tabel 6E. Export statements/Export af luftdygtighedsbeviser

 

Udstedelsesgebyr

E1

Export statement/export af luftdygtighedsbeviser (ikke USA)

Efter regning A1

 

E2

Export statement/export af luftdygtighedsbeviser - USA

Efter regning A1

 

Tabel 6F. Flyvetilladelse (enkeltstående flyvninger)

 

Udstedelsesgebyr

F1

Udstedelse af flyvetilladelse, inklusive godkendelse af flyvebetingelser

Efter regning A1

 

F2

Godkendelse af flyvebetingelser eller udstedelse af flyvetilladelse til luftfartøj med allerede godkendte flyvebetingelser

Efter regning A1

F3

Fornyelse af flyvetilladelse

Efter regning A1

F4

Validering af udenlandsk flyvetilladelse (Flight Permit)

Efter regning A1

 

Tabel 6G. Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat

 

Udstedelsesgebyr

G1

Udstedelse af støjcertifikat og/eller emissionscertifikat

Efter regning A1

 

Tabel 6H. Diverse ydelser

 

Udstedelsesgebyr

H1

Ændring af flyvehåndbog

Efter regning A1

 

Tabel 6I. Byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj

 

Udstedelsesgebyr

I1

I1 Udstedelse af byggetilladelse eller forlængelse af byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj

Efter regning A1

 

Tabel 6J. Tildeling af ICAO mode S koder samt ELT koder til ultralette fly

 

Udstedelsesgebyr

J1

Tildeling af ICAO mode S samt ELT koder til ultralette fly

Efter regning A1

 

Tabel 6K. Udstedelse af Airworthiness Review Certificate

 

Udstedelsesgebyr

K1

Udstedelse af Airworthiness Review Certificate (ARC) (udstedelse af ARC på baggrund af anbefaling fra en godkendt Part M Subpart (G)(I) organisation)

Efter regning A1

 

Kapitel 7: Autorisationer til tekniske organisationer

 

Tabel 7A. Udstedelseskontroller, værksteder, fremstillingsvirksomheder og CAMO

 

Udstedelsesgebyr

A1

 

Udstedelse af autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel (Part-145, Part-M (F) og BL 2-1) samt Part-145 med A-ratings begrænset til avionic og tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part-145 autorisation

 

Efter regning A1

A2

 

Udstedelse af autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjsmateriel (komponentværksted) samt autorisation til udførelse af NDT-arbejde og tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part-145 autorisation

Efter regning A1

 

A3

Udstedelse af autorisation til fremstilling af luftfartøjer eller luftfartøjsmateriel

Efter regning A1

A4

Godkendelse af stand-alone CAMO’er

Efter regning A1

 

Kapitel 8: Flyvepladser og teletekniske anlæg

 

Tabel 8A. Godkendelse af flyvepladser og teletekniske anlæg

 

Udstedelsesgebyr

A1

 

Godkendelse af offentlige flyvepladser samt ændringer heraf, herunder

 

Efter regning A1

- IMC-flyvepladser i forsvarets regi, der godkendes til erhvervsmæssig, civil luftfart af Trafik- og Byggestyrelsen

 

- IMC-flyvepladser med andre radiolandingshjælpemidler (VOR/NDB/VDF/radar/R-NAV)

 

- Helikopterflyvepladser

Efter regning A1

 

A2

 

Godkendelse og registrering af private flyvepladser samt ændringer heraf, herunder

 

- Helikopterflyvepladser

 

- Svæveflyvepladser (der ikke adminitsreres gennem DSvU)

Efter regning A1

A3

Tilsyn med security på flyvepladser

Efter regning A1

A5

Godkendelse af kontrolorganisation, der må udføre kontrolmålinger på CNS- og AGA-anlæg med luftfartøj

Efter regning A1

A6

Godkendelse af luftfartshindringer

Efter regning A1

A7

 

Udstedelse af certifikat til luftfartstjenesteudøvere i henhold til EU’s luftfartstjenesteforordning (forordning nr. 550/2004 som ændret ved forordning nr. 1070/2009)

Efter regning A1

 

A8

Udpegning af luftfartstjenesteudøvere i henhold til EU’s luftfartstjenesteforordning

Efter regning A1

 

 

Kapitel 9: Erhvervsmæssig flyvning

 

Tabel 9A. AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed

 

Udstedelsesgebyr

A1

Udstedelse af AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed

Efter regning A1

 

Tabel 9B. Tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning

 

Udstedelsesgebyr

B1

Udstedelse af tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning (Aerial Work

Certificate) og tilladelse til specialiserede operationer, der kræver tilladelse

Efter regning A1

 

Tabel 9C. Yderligere optagelse af et luftfartøj eller luftfartøjstype på en AOC eller på en tilladelse

 

Udstedelsesgebyr

C1

Optagelse af ny type eller yderligere optagelse af luftfartøj på AOC eller på en tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning eller forudgående godkendelse af specialiserede operatører til at bruge luftfartøjer fra tredjelande

Efter regning A1

 

Tabel 9D. Licens til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed

 

Udstedelsesgebyr

D1

Udstedelse af licens til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed

Efter regning A1

 

Tabel 9E. Security

 

Udstedelsesgebyr

E1

Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber med luftfarttøjer

Efter regning A1

E2

E2 Sikkerhedsgodkendelse af fragtagenter og cateringleverandører med og uden eftersynsmuligheder

Efter regning A1

E3

Sikkerhedsgodkendelse af kendte kunder

Efter regning A1

 

Tabel 9F. Anmeldelse af firmaflyvning

 

Udstedelsesgebyr

F1

Anmeldelse af firmaflyvning

Efter regning A1

 

Tabel 9G. Lease af fly på udenlandsk register

 

Udstedelsesgebyr

G1

Godkendelse af wet-lease i forhold til EU forordning 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Efter regning A1

G2

Godkendelse af dry-lease til andre udenlandske kommercielle operatører

Efter regning A1

 

Tabel 9H. Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer

 

Udstedelsesgebyr

H1

Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer (individuelle vedligeholdelsesprogrammer for luftfartøjer, som ikke er opført på en AOC)

 

Efter regning A1

 

Kapitel 10: Særlige tilladelser

 

Tabel 10A. Særlig tilladelse til privat flyvning

 

Udstedelsesgebyr

A1

Særlig tilladelse til privat flyvning med udenlandsk registreret luftfartøj

Efter regning A1

 

Kapitel 11: Kurser

 

Tabel 11A. Kursussats pr. deltager pr. kursusdag

 

Udstedelsesgebyr

A1

Kursusdag

1.510