Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Heilsu- og innlendismálaráðið
  • Útgávudagur: 20-12-2017
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Bekendtgørelse 1499 frá 14. desember 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

14. desember 2017Nr. 1499

Bekendtgørelse for Færøerne om et autorisationsregister og offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet

I medfør af § 11, stk. 2, § 11 a, stk. 4, og § 11 b, stk. 4, i lov om psykologer m.v., som sat i kraft for Færøerne, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1060 af 4. september 2017 om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v., og som ændret ved anordning nr. 496 af 22. maj 2017, fastsættes:

Fortegnelse over autoriserede psykologer

§ 1. Psykolognævnet fører en fortegnelse over, hvilke psykologer der har en autorisation.

Stk. 2. Af fortegnelsen skal fremgå:

1)   Den autoriserede psykologs navn.

2)   Den autoriserede psykologs uddannelse.

3)   Den autoriserede psykologs autorisationsnummer.

4)   I hvilket år den autoriserede psykolog har modtaget sin autorisation.

Stk. 3. Psykolognævnet skal gøre fortegnelsen offentligt tilgængelig på nævnets hjemmeside.

§ 2. Psykolognævnet skal fjerne en autoriseret psykologs oplysninger fra fortegnelsen, jf. § 1, hvis:

1)   Den autoriserede psykolog fraskriver sig sin autorisation, jf. § 10 i lov om psykologer m.v.

2)   Psykolognævnet træffer afgørelse om fratagelse af autorisation efter § 3 i lov om psykologer m.v., og den autoriserede psykolog ikke ønsker sagen afgjort ved dom.

3)   Der foreligger en endelig dom om fratagelse af autorisation, jf. § 3, stk. 1 og 2, i lov om psykologer m.v.

4)   Psykolognævnet træffer afgørelse om midlertidig fratagelse af autorisation, jf. § 5 i lov om psykologer m.v.

5)   Psykolognævnet træffer afgørelse om fratagelse af autorisation efter § 7, stk. 2, i lov om psykologer m.v.

6)   Der foreligger en dom eller kendelse om frakendelse af retten til at udøve hverv som autoriseret psykolog, jf. § 79, stk. 1 og 4, i den færøske straffelov.

Stk. 2. Psykolognævnet skal foretage fjernelse efter stk. 1 snarest og senest 14 dage efter, at Psykolognævnet har modtaget meddelelse om fraskrivning som nævnt i stk. 1, nr. 1, har truffet afgørelse som nævnt i stk. 1, nr. 2, 4 og 5, en dom er endelig som nævnt i stk. 1, nr. 3, eller Psykolognævnet har modtaget meddelelse om en dom eller kendelse som nævnt i stk. 1, nr. 6.

Offentliggørelse af afgørelser, domme og kendelser om autorisationsfratagelse

§ 3. Psykolognævnet offentliggør, jf. § 11 a, stk. 1-3, i lov om psykologer m.v., følgende afgørelser, domme og kendelser vedrørende autorisationsfratagelse:

1)   Dom om fratagelse af autorisation, jf. § 3, stk. 1 og 2, i lov om psykologer m.v.

2)   Psykolognævnets afgørelse om fratagelse af autorisation, jf. § 3 i lov om psykologer m.v., når den autoriserede psykolog ikke ønsker sagen afgjort ved dom.

3)   Psykolognævnets afgørelse om midlertidig fratagelse af autorisation, jf. § 5 i lov om psykologer m.v.

4)   Psykolognævnets afgørelse om fratagelse af autorisation, jf. § 7, stk. 2, i lov om psykologer m.v.

5)   Dom eller kendelse om frakendelse af retten til at udøve hverv som autoriseret psykolog, jf. § 79, stk. 1 og 4, i den færøske straffelov.

§ 4. Offentliggørelse efter § 3 skal ske på Psykolognævnets hjemmeside.

Stk. 2. Ved offentliggørelse efter § 3 offentliggøres følgende oplysninger:

1)   Psykologens navn og autorisationsnummer.

2)   Tidspunktet for afsigelsen af dommen eller kendelsen, eller det tidspunkt hvor afgørelsen er truffet.

§ 5. Offentliggørelse af en afgørelse, dom eller kendelse, jf. § 3, skal ske umiddelbart efter, at den er truffet eller meddelt til Psykolognævnet, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. En dom, jf. § 3, nr. 1 og 5, offentliggøres først, når dommen er endelig, og dommen ikke længere kan ankes uden tilladelse.

Stk. 3. En kendelse, jf. § 3, nr. 5, offentliggøres først, når kendelsen er endelig og ikke kan kæres uden tilladelse.

Stk. 4. En afgørelse, jf. § 3, nr. 2-4, offentliggøres dagen efter, at afgørelsen er sendt til vedkommende psykolog.

Stk. 5. En afgørelse, dom eller kendelse, som er offentliggjort, jf. § 3, forbliver offentlig, så længe afgørelsen er gældende, dog højst i 5 år.

Stk. 6. Anmodning om genoptagelse af en afgørelse afbryder ikke offentliggørelse efter § 3.

Offentliggørelse af Psykolognævnets afgørelser om alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud

§ 6. Psykolognævnet offentliggør uden anonymisering af vedkommende autoriserede psykologs navn, jf. § 11 b, stk. 1, i lov om psykologer m.v., afgørelser om:

1)   Alvorlig kritik, jf. § 2 c, stk. 2, i lov om psykologer m.v.

2)   Skærpet tilsyn, jf. § 2 d i lov om psykologer m.v.

3)   Fagligt påbud, jf. § 2 e, stk. 1, i lov om psykologer m.v.

§ 7. Offentliggørelse efter § 6 skal ske på Psykolognævnets hjemmeside.

§ 8. Afgørelserne offentliggøres i deres helhed, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Forud for offentliggørelsen slettes alle andre identificerbare personoplysninger end navn, titel og autorisationsnummer på den autoriserede psykolog, der har overtrådt lovgivningen, herunder slettes identificerbare oplysninger om klienten eller andre personer.

Stk. 3. Forud for offentliggørelsen slettes endvidere alle identificerbare oplysninger om behandlingssted, herunder oplysninger om stednavn og lignende.

Stk. 4. Eventuelle oplysninger i afgørelsen om, at sagen oversendes til politiet, offentliggøres ikke.

§ 9. Offentliggørelse af en afgørelse, jf. § 6, skal ske umiddelbart efter, at den er truffet.

Stk. 2. En afgørelse om alvorlig kritik eller fagligt påbud, som er offentliggjort, jf. § 6, nr. 1 og 3, forbliver offentliggjort i 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er truffet.

Stk. 3. En afgørelse om skærpet tilsyn, som er offentliggjort, jf. § 6, nr. 2, forbliver offentliggjort indtil udløbet af den fastsatte periode for det skærpede tilsyn.

Stk. 4. Anmodning om genoptagelse af en afgørelse afbryder ikke offentliggørelse efter § 6.

Stk. 5. Hvis en afgørelse, som er omfattet af § 6, underkendes ved en domstol, fjernes den fra hjemmesiden.

Stk. 6. Afgørelser, som er omfattet af § 6, fjernes fra hjemmesiden, hvis Psykolognævnet bliver bekendt med, at den autoriserede psykolog, som afgørelsen vedrører, er afgået ved døden.

Dataansvar

§ 10. Psykolognævnet er dataansvarlig for oplysninger, som nævnet offentliggør efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. §§ 6-9 finder ikke anvendelse for sager, som er indgået til eller oprettet af Psykolognævnets sekretariat som led i administrativ sagsbehandling før den 1. januar 2018.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 792 af 17. juni 2017 for Færøerne om et autorisationsregister og offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet ophæves.

 

 

Børne- og Socialministeriet, den 14. december 2017

 

MAI MERCADO

 

/ Lone Larsen