Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og mentamálaráðið
  • Útgávudagur: 01-11-2019
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2019 B - Bekendtgørelse 15 frá 23. august 2019
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

23. august 2019Nr. 15

Bekendtgørelse om udvidelse til Færøerne og Grønland af nordisk konvention af 12. juni 2012 om social sikring med tilhørende administrativ aftale 1)

Den nordiske konvention af 12. juni 2012 med Finland, Island, Norge og Sverige, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 12 af 18. august 2014, Lovtidende C, er udvidet til at omfatte Færøerne og Grønland med virkning fra:

Færøerne: 1. maj 2015

Grønland: 1. maj 2015

De for Danmark særlige bestemmelser i artikel 3, stk. 3, finder tillige anvendelse på Færøerne og Grønland.

 

 

Udenrigsministeriet, den 23. august 2019

 

JEPPE KOFOD

 

 

 

Bilag

Bekendtgørelse af nordisk konvention af 12. juni 2012 om social sikring med tilhørende administrativ aftale

 

Den 12. juni 2012 blev der i Bergen indgået en nordisk konvention om social sikring af 18. august 2003 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring med tilhørende administrativ aftale til nordisk konventionen om social sikring.

 

Konventionen med tilhørende aftale har følgende ordlyd:

 

NORDISK KONVENTION

OM

SOCIAL SIKRING

 

Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

 

som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske regler om koordinering af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, på personer, der flytter mellem de nordiske lande,

 

som senest den 18. august 2003 har indgået en nordisk konvention om social sikring, som supplerer den europæiske forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger, og hvorved de nordiske lande har forpligtet sig til i vid udstrækning inden for Norden at anvende forordningens regler på visse persongrupper, der ikke direkte er omfattet af forordningen, nemlig personer, som ikke er statsborgere i et EØS-land, eller som ikke er eller har været arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i forordningens forstand,

 

som ønsker at indgå en konvention om social sikring, der bygger på principperne i forordning (EØF) nr. 883/2004, og som er i overensstemmelse med dens grundlæggende idé,

 

som vil tilpasse den nordiske konventionen til forordning (EØF) nr. 883/2004, som også omfatter personer, der ikke er eller har været arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, og til gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning (EØF) nr. 987/2009, samt til udviklingen i de nordiske landes lovgivninger om social sikring,

 

som tager i betragtning, at der består et Rigsfællesskab mellem Danmark, Færøerne og Grønland, og at Færøerne og Grønland ikke er medlemmer af Den Europæiske Union eller omfattes af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

 

er blevet enige om at indgå en ny nordisk konvention om social sikring. Denne konvention supplerer EU-forordningerne og giver i visse tilfælde yderligere rettigheder til personer, som flytter mellem de nordiske lande.

 

Konventionen affattes således:

 

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

1. I denne konvention betyder udtrykket

1) ”nordisk land”

  ethvert af de kontraherende lande samt de selvstyrende områder Færøerne, og Grønland, som har selvstændig kompetence på de områder, som konventionen omfatter, og Åland, i den udstrækning, disse områder har givet deres samtykke til, at konventionen skal have gyldighed for dem;

2) ”forordningen”

  forordning (EØF) nr. 883/2004 om anvendelse af de sociale sikringsordninger, i den til enhver tid i de nordiske lande gældende affattelse og med de tilpasninger, som til enhver tid følger af bilag VI til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 (EØS- aftalen);

3) ”gennemførelsesforordningen”

  forordning (EØF) nr. 987/2009 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 883/2004, i den til enhver tid i de nordiske lande gældende affattelse og med de tilpasninger, som til enhver tid følger af bilag VI til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 (EØS – aftalen);

4) ”grundpension”

  pension baseret på bopæl og tillæg til pension, som udbetales til den, der ikke har arbejdspension eller kun har en lav arbejdspension, jf. bilag 1 til den administrative aftale til denne konvention, hvor det er anført, hvilke ydelser, der anses som grundpension i de forskellige nordiske lande.

 

2. Andre udtryk, der forekommer i denne konvention, har den betydning, som de har i forordningen, gennemførelsesforordningen eller i de nordiske landes nationale lovgivninger.

 

Artikel 2

 

Sagligt anvendelsesområde

 

Denne konvention finder anvendelse på al lovgivning, som er omfattet af forordningens saglige anvendelsesområde.

 

Artikel 3

 

Personkreds

 

1. Denne konvention gælder for personer, som hører til forordningens personkreds, og som er eller har været omfattet af lovgivningen i et nordisk land,

 

2. Denne konvention gælder desuden for følgende personer, som ikke hører til forordningens personkreds

a) personer, som er eller har været omfattet af lovgivningen i et nordisk land

b) familiemedlemmer eller efterladte, hvis ret hidrører fra personer, der er nævnt under a).

 

3. For Danmark gælder bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2 dog kun for nordiske statsborgere for så vidt angår anvendelsen af

a) reglerne om familieydelser i forordningens kapitel 8

b) artikel 64 i forordningen om arbejdsløse personer, som rejser til et andet medlemsland

c) reglerne om grundpension.

 

Artikel 4

 

Udvidet anvendelse af forordningen

 

Hvis intet andet er anført i denne konvention, udvides anvendelsen af forordningen og gennemførelsesforordningen til alle personer, som er omfattet af denne konvention, og som har bopæl i et nordisk land.

 

AFSNIT II

 

BESTEMMELSER OM, HVILKEN LOVGIVNING DER SKAL ANVENDES

 

Artikel 5

 

Bopæl

 

En person er bosat i et nordisk land i overensstemmelse med national lovgivning. Ved uoverensstemmelse om, hvilken lovgivning, der skal anvendes på en person, anses personen som værende bosat i det nordiske land, hvor han eller hun er folkeregistreret, såfremt andre forhold ikke fører til andet.

 

Artikel 6

 

Arbejde på kontinentalsoklen

 

Ved anvendelse af bestemmelserne i forordningens afsnit II anses arbejde med udforskning og udvinding af naturforekomster på et lands kontinentalsokkel som arbejde i det land.

 

AFSNIT III

 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM RETTEN TIL YDELSER

 

Kapitel 1

 

Sygdom

 

Artikel 7

 

Dækning af udgifter ved hjemrejse

 

1. For en person, som har bopæl i et nordisk land og er sikret ret til naturalydelser dér, og som under midlertidigt ophold i et andet nordisk land modtager sygebehandling, dækker opholdslandet de merudgifter ved hjemrejse til bopælslandet, som opstår, fordi vedkommende som følge af sygdommen må benytte en rejseform, der er dyrere end den, han eller hun ellers ville have anvendt.

 

2. Bestemmelsen i første stykke finder ikke anvendelse på personer, som får tilladelse til at rejse til et andet nordisk land for dér at få nødvendig behandling.

 

Kapitel 2

 

Ydelser ved invaliditet, alderdom og dødsfald

 

Artikel 8

 

Grundpension ved bopæl i et EØS-land

 

En person er, så længe han eller hun har bopæl i et EØS-land, berettiget til den grundpension, som han eller hun har optjent ret til i et nordisk land, på samme betingelser, som gælder efter forordningen, eller som følger af denne konvention.

 

Artikel 9

 

Aftale i henhold til forordningens artikel 54, stk. 2, litra b) nr.i)

 

Er i mere end ét nordisk land betingelserne opfyldt for at beregne pension på grundlag af fiktive forsikrings- eller bopælsperioder, som ville være blevet tilbagelagt, hvis pensionstilfældet ikke var indtruffet, medregnes kun en del af disse fremtidige perioder ved beregningen i hvert af landene. Denne del fastlægges på grundlag af de faktiske forsikrings- eller bopælsperioder, der anvendes ved pensionsberegningen, efter forholdet mellem den faktiske periode i vedkommende land og den samlede faktiske periode i landene.

 

Kapitel 3

 

Arbejdsløshedsdagpenge

 

Artikel 10

 

Undtagelse fra krav om tilbagelagte tider

 

Kravet om forsikringsperioder, beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed, som er fastsat i forordningens artikel 61, stk. 2, gælder ikke for den, der enten har udført arbejde i et sådant omfang, at han eller hun har været omfattet af lovgivningen om dagpenge ved arbejdsløshed eller har modtaget sådanne ydelser i det nordiske land, hvor ansøgning om ydelser fremsættes. Dog skal arbejdet være udført, eller dagpengeydelser ved arbejdsløshed være modtaget inden for en periode af 5 år regnet fra datoen for tilmelding som arbejdssøgende hos den offentlige arbejdsformidling og, i påkommende tilfælde, for ansøgning om medlemskab af vedkommende arbejdsløshedskasse.

 

Kapitel 4

 

Familieydelser

 

Artikel 11

 

Beregning af tillægsbeløb og forskelsbeløb

 

Ydelser, der er beregnet til at kompensere for indkomstbortfald på grund af moder– eller faderskab, skal ikke tages i betragtning ved anvendelse af forordningens artikel 68, stk. 2 med hensyn til suspension af ydelsen eller beregning af tillægsbeløb.

 

En myndighed eller institution, som i overensstemmelse med forordningens artikel 68, stk. 2 skal suspendere en ydelse og udbetale et tillægsbeløb, skal foretage en beregning af det samlede beløb for familieydelser for hvert af børnene for sig og suspendere familieydelserne op til det beløb, som er fastsat i det andet land, og udbetale tillægsbeløbet.

 

Kapitel 5

 

Revalidering

 

Artikel 12

 

Samarbejde

 

I grænseoverskridende situationer skal de pågældende institutioner i den kompetente stat og i bopælsstaten samarbejde for at yde støtte og aktive foranstaltninger til personer i beskæftigelse for at påvirke mulighederne til at indtræde og vende tilbage til beskæftigelse. Institutionen i bopælslandet skal efter samråd med institutionen i den kompetente stat gøre sådanne indsatser, som er mulige inden for de rammer, der er fastlagt i landets lovgivning.

 

Såfremt en sådan indsats vil indebære en ændring af, hvor personen er socialt sikret, skal institutionerne så vidt muligt løse situationen til fordel for den enkelte.

 

AFSNIT IV

 

DIVERSE BESTEMMELSER

 

Artikel 13

 

Administrativ aftale

 

De kompetente myndigheder eller den institution, som udpeges af den kompetente myndighed, skal indgå en administrativ aftale med de bestemmelser, som er nødvendige for at sikre en ensartet nordisk anvendelse af denne konvention.

 

Artikel 14

 

Administrativt samarbejde og forbindelsesorgan

 

1. Ved gennemførelsen af denne konvention skal myndigheder og institutioner i fornøden udstrækning bistå hinanden.

 

2. I grænseoverskridende situationer skal myndighederne og institutionerne i de berørte lande samarbejde for at forbedre administrative rutiner og bistå hinanden samt i konkrete tilfælde samarbejde, især ved lovvalgsspørgsmål, med henblik på at finde en løsning til fordel for den enkelte.

 

3. I hvert nordisk land skal der findes et forbindelsesorgan, som udpeges af den kompetente myndighed.

 

Artikel 15

 

Afkald på refusion

 

1. I henhold til artiklerne 35, 41 og 65 i forordningen giver de nordiske lande, hvis ikke andet aftales mellem to eller flere af landene, afkald på enhver refusion mellem landene af udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab og ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme af ydelser til arbejdsløse, samt af udgifter ved administrativ og lægelig kontrol.

 

2. Afkald på refusion skal også omfatte de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1 om revalidering.

 

3. Afkald på refusion omfatter ikke naturalydelser til en person, som i henhold til forordningens artikel 20, stk. 1, 28, stk. 1 og artikel 36, stk. 1, har fået tilladelse til at rejse til et andet nordisk land for dér at få den efter hans tilstand nødvendige behandling.

 

Artikel 16

 

Ikrafttrædelse

 

1. Denne konvention træder i kraft under forudsætning af, at bilag VI til EØS–aftalen tilpasses forordning (EØF) nr. 883/2004.

 

2. Denne konvention træder i kraft den første dag i den tredje måned efter den måned, hvor samtlige regeringer har meddelt den danske regering, at de godkender konventionen.

 

3. For Færøernes, Grønlands og Ålands vedkommende træder konventionen i kraft 30 dage efter, at Danmarks, henholdsvis Finlands regering har meddelt det danske udenrigsministerium, at Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsting henholdsvis Ålands Lagting har meddelt, at konventionen skal have gyldighed for Færøerne og Grønland henholdsvis Åland.

 

4. I forbindelse med sin tiltrædelse skal Færøernes Landsstyre og Grønlands Landsting tage stilling til, om personkredsen i artikel 3, stk. 3, samt de undtagelser i forordningens regler om grundpension, som gælder for Danmark, også skal gælde for dem.

 

5. Det danske udenrigsministerium underretter de øvrige parter og Nordisk Ministerråds Sekretariat om modtagelse af disse meddelelser og om tidspunktet for konventionens ikrafttrædelse.

 

Artikel 17

 

Opsigelse af konventionen

 

1. Ønsker en part at opsige konventionen, skal skriftlig meddelelse herom tilstilles det danske udenrigsministerium, som underretter de øvrige parter om meddelelsen og dens indhold.

 

2. En opsigelse gælder kun den part, som har afgivet den, og den får virkning fra begyndelsen af det kalenderår, som indtræder mindst seks måneder efter den dag, da det danske udenrigsministerium modtog meddelelsen om opsigelsen.

 

3. Opsiges konventionen, bevares rettigheder, der er erhvervet efter konventionen.

 

Artikel 18

 

Overgangsbestemmelser

 

1. Når denne konvention træder i kraft, ophører den nordiske konvention om social sikring af 18. august 2003 at gælde. Denne konvention skal ikke medføre en nedsættelse af ydelsesbeløb, som ydes ved konventionens ikrafttrædelse i forbindelse med ydelser, som omfattes af konventionen. Med hensyn til Færøerne og Grønland har konventionen af 18. august 2003 om social sikring fortsat gyldighed indtil det tidspunkt, da denne konvention skal gælde, dog senest et år efter konventionens ikrafttrædelse i henhold til artikel 16.

 

2. Har en person erhvervet ret til grundpension fra et nordisk land på grundlag af bopæl i landet før den 1. januar 1994 og i samme periode erhvervet ret til arbejdspension i et andet nordisk land, skal grundpension for denne periode kun ydes af sidstnævnte land. Har en person i en sådan periode samtidig erhvervet ret til arbejdspension fra flere nordiske lande, hvoraf ét tillige har været hans bopælsland, skal grundpension kun ydes af sidstnævnte land.

 

3. Ansøgninger om ydelser, som er indgivet efter denne konventions ikrafttrædelse, skal behandles efter denne konvention, selv om de vedrører ydelser for tiden før dens ikrafttrædelse.

 

Artikel 19

 

Undertegnelse

 

Originalteksten til denne konvention deponeres i det danske udenrigsministerium, der tilstiller de øvrige parter bekræftede genparter heraf.

 

Til bekræftelse heraf har de befuldmægtigede repræsentanter undertegnet denne konvention.

 

Udfærdiget i Bergen, den 12. juni 2012 i et eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

 

 

 

 

Administrativ aftale til nordisk konvention om social sikring

 

Med henvisning til artikel 13 i den nordiske konvention om social sikring (herefter konventionen), som den 12. juni 2012 er indgået mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, har de kompetente myndigheder eller den institution, som udpeges af den kompetente myndighed, aftalt følgende administrative bestemmelser:

 

Artikel 1 Definitioner

 

Konventionens artikel 1 Definitioner

I de følgende bestemmelser bliver de ord og udtryk, som er defineret i artikel 1 i konventionen, anvendt i den betydning, som er fastlagt der.

 

Artikel 2 Sagligt anvendelsesområde

 

Konventionens artikel 2 Sagligt anvendelsesområde

Fortegnelse over de grund- og arbejdspensionsordninger samt de enkelte ydelser herunder, der omfattes af konventionen, følger som bilag 1. Hvert land giver én gang om året inden udgangen af februar måned det danske social- og integrationsministerium meddelelse om de ændringer i fortegnelsen, som skyldes ændringer i lovgivningen, som er gennemført i det foregående kalenderår. Fortegnelsen opdateres som beskrevet i bilag 2.

 

Artikel 3 Administration af de særlige bestemmelser for Danmark

 

Konventionens artikel 3, stk. 3 Personkreds

De praktiske konsekvenser af Danmarks anvendelse af konventionens artikel 3, stk. 3, beskrives i bilag 3.

 

Artikel 4 Udvidet anvendelse af forordningen

 

Konventionens artikel 4 Udvidet anvendelse af forordningen

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 16 i denne aftale finder bestemmelserne i gennemførelsesforordningen tilsvarende anvendelse ved gennemførelse af konventionen og denne aftale. Jf. dog også artikel 3 i denne aftale.

 

Artikel 5 Fastsættelse af bopæl i konfliktsituationer

 

Konventionens artikel 5 Bopæl

I konfliktsituationer udveksler de kompetente institutioner alle relevante fakta, som omhandles i gennemførelsesforordningens artikel 11, stk. 1, og undersøger, om de i enighed kan fastsætte, hvor den berørte person har sit interessecentrum.

 

Artikel 6 Sygdom – Dækning af udgifter ved hjemrejse

 

Konventionens artikel 7 Dækning af udgifter ved hjemrejse

I forbindelse med dækning af merudgifter ved hjemrejse i henhold til konventionens artikel 7 gælder følgende bestemmelser:

1. Behovet for at benytte en dyrere rejseform skal bekræftes med en skriftlig lægeerklæring, som udstedes i opholdslandet før hjemrejsen.

2. Beslutning om refusion tages af opholdsstedets institution før hjemrejsen.

3. Er opholdsstedets institution ikke blevet kontaktet før hjemrejsen, kan refusion, i undtagelsestilfælde, gives efterfølgende.

 

Artikel 7 Meddelelse om ret til grund- og arbejdspension beregnet på grundlag af fremtidige forsikrings- eller bopælsperioder

 

Konventionens artikel 9 Aftale i henhold til forordningens artikel 54, stk. 2, litra b), nr. i)

1. Når betingelserne for at beregne en grundpension med fremtidige bopælsperioder i et nordisk land er opfyldt, skal den kompetente institution i dette land give meddelelse om de fremtidige bopælsperioder til de kompetente institutioner i de andre nordiske lande. Institutionerne kan herefter beregne en proportional grundpension efter artikel 9 i konventionen.

2. Når betingelserne for at beregne en arbejdspension med fremtidige forsikringsperioder i et nordisk land er opfyldt, skal den kompetente institution i dette land give meddelelse om de fremtidige forsikringsperioder til de kompetente institutioner i de andre nordiske lande. Institutionerne kan herefter beregne en proportional arbejdspension efter artikel 9 i konventionen.

3. Meddelelse som nævnt i stk. 1 og 2 skal indeholde oplysninger om, fra hvilket tidspunkt anvendelse af konventionens artikel 9 indgår i pensionen.

 

Artikel 8 Arbejdsløshedsdagpenge – Undtagelse fra krav om tilbagelagte tider

 

Konventionens artikel 10 Undtagelse fra krav om tilbagelagte tider

For at artikel 10 i konventionen skal kunne anvendes, skal ansøgning om optagelse i en arbejdsløshedskasse ske inden 8 uger regnet fra forsikringsdækningens ophør i fraflytningslandet.

For Norges vedkommende kræves tilmelding til arbejdsformidlingen inden for 8-ugers fristen.

For Sveriges vedkommende kan artikel 10 også anvendes, selv om arbejdet er udført, eller dagpengeydelser ved arbejdsløshed er oppebåret inden for en femårsperiode fra ansøgning om grundbeløbet hos arbejdsløshedskassen Alfa.

Ansøgning skal indgives inden for 8-ugers fristen.

 

Artikel 9 Fremgangsmåde ved revalidering

 

Konventionens artikel 12 Samarbejde

1. De kompetente institutioner skal bilateralt aftale administrative fremgangsmåder for revalidering inden for 2 år fra aftalens og konventionens ikrafttræden i de respektive lande.

2. I situationer, hvor der tages stilling til en persons ret til pension eller tilsvarende ydelse, meddeler de kompetente institutioner oplysninger om revalideringsforanstaltninger, som er påbegyndt, gennemført eller skulle være mulige i det enkelte tilfælde.

 

Artikel 10 Administrativt samarbejde og forbindelsesorgan

 

Konventionens artikler 13 og 14 Administrativt samarbejde og forbindelsesorgan

1. Ved gennemførelse af konventionen kan myndigheder og institutioner træde i umiddelbar forbindelse med hinanden og med de berørte personer eller deres repræsentanter. De bistår hinanden ved gennemførelse af konventionen.

2. I konkrete sager skal de kompetente institutioner samarbejde med det formål at løse situationer til fordel for den enkelte så vidt muligt. Hvis resultatet for den enkelte, efter objektiv vurdering, kan opfattes som åbenbart urimeligt, kan de muligheder for undtagelser, som følger af forordningen, anvendes. Dette gælder især ved erhvervsrettet revalidering efter artikel 9.

3. Fortegnelse over forbindelsesorganerne efter artikel 14 og over de opgaver, der er overført til andre organer, fremgår af bilag 4. Hvert land giver en gang årligt inden udgangen af februar måned det danske social- og integrationsministerium meddelelse om eventuelle ændringer, som er gennemført i det foregående kalenderår. Fortegnelsen opdateres som beskrevet i bilag 2.

 

Artikel 11 Fortolkningsspørgsmål

 

Konventionens artikel 14 Administrativt samarbejde og forbindelsesorgan

Opstår der meningsforskelle ved gennemførelsen og fortolkningen af konventionen eller denne aftale, skal disse drøftes af de kompetente institutioner. Hvis de kompetente institutioner ikke kan komme til enighed, forhandles spørgsmålet mellem de relevante forbindelsesorganer. Når det viser sig nødvendigt, kan sagen drøftes af en gruppe bestående af repræsentanter fra samtlige nordiske lande, udpeget af de enkelte landes vedkommende myndigheder. En sådan gruppe skal også kunne indkaldes efter behov for at drøfte generelle fortolknings- og gennemførelsesspørgsmål i tilknytning til konventionen og denne aftale.

 

Artikel 12 Samarbejde ved elektronisk udveksling af information

 

Konventionens artikel 14 Administrativt samarbejde og forbindelsesorgan

1. De kompetente institutioner samarbejder og fremmer ensartede løsninger, når det drejer sig om elektronisk informationsudveksling efter forordningen og gennemførelsesforordningen. De kompetente institutioner kan også samarbejde på andre områder, som omfattes af denne administrative aftale, hvis der teknisk er behov for det.

2. De kompetente institutioner kan indbyrdes indgå samarbejdsaftaler.

 

Artikel 13 Afkald på refusion - undtagelse

 

Konventionens artikel 15 Afkald på refusion

Når en person, som har ret til naturalydelser i et nordisk land, under midlertidigt ophold i et andet nordisk land, har måttet betale fuld pris for ydelserne uden at få udgiften refunderet i forbindelse med behandlingen, skal de pågældende myndigheder i de berørte lande, og i Sverige den kompetente institution, én gang årligt debitere hinanden for sådanne udgifter til naturalydelser, som er afholdt i det foregående kalenderår.

Fremgangsmåden for denne debitering er beskrevet i bilag 5.

 

Artikel 14 Tillæg til grundpension efter artikel 27 i den nordiske konvention om social sikring af den 15. juni 1992

 

Konventionens artikel 18 Overgangsbestemmelser

En institution, som udbetaler tillægsydelser til grundpension i henhold til artikel 27 i nordisk konvention om social sikring af 15. juni 1992, skal efter anmodning senest i løbet af januar hvert år modtage oplysning om pensionens størrelse fra de institutioner i de andre nordiske lande, som udbetaler pension til den pågældende pensionist.

 

Artikel 15 Overgangsbestemmelser – perioder før 1994

 

Konventionens artikel 18 Overgangsbestemmelser

For at bekræfte retten til grundpension fra et nordisk land i henhold til artikel 10 i konventionen vedrørende perioder før 1994 skal ansøgeren, på en national ansøgningsblanket, oplyse, i hvilke nordiske lande personen har været bosat og i hvor lang tid. Af oplysningerne, som sendes med pensionsansøgning til et andet nordisk land, skal det fremgå, om ansøgeren i sin tid som bosat i et nordisk land samtidig har arbejdet og kan have optjent ret til arbejdspension i et andet nordisk land. Optjeningsperioder for pension skal oplyses som angivet i artikel 16 i denne aftale.

 

Artikel 16 Udveksling af information og dokumenter ved gennemførelse af konventionen

 

1. De nordiske lande anvender samme formater og metoder ved informationsudveksling som omhandlet i grundforordningen og gennemførelsesforordningen. Undtagelse fra bestemmelserne fastlægges i bilag 6.

2. Ved gennemførelse af konventionen og denne aftale anvendes for institutionerne i lande, som ikke anvender elektronisk informationsudveksling, udskrifter af elektroniske blanketter til informationsudveksling.

 

Artikel 17 Ikrafttrædelse og opsigelse

 

Denne aftale træder i kraft den dag, alle kompetente myndigheder eller kompetente institutioner udpeget af en kompetent myndighed har underskrevet aftalen, og gælder for samme tidsrum som konventionen, med mindre den opsiges af en af parterne. Opsigelsen skal meddeles skriftligt til det danske social- og integrationsministerium, der underretter de øvrige parter om meddelelsen og dens indhold. Opsigelsen gælder kun for den part, som har givet meddelelse om det, og får virkning fra og med begyndelsen af det kalenderår, som indtræder mindst seks måneder efter, at det danske social- og integrationsministerium har modtaget meddelelsen om opsigelsen.

 

Artikel 18 Undertegnelse

 

Originalteksten til denne aftale deponeres i det danske social- og integrationsministerium, der tilstiller de øvrige parter bekræftede genparter heraf.

 

 

Udfærdiget i et eksemplar på

 

dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

 

For vedkommende myndigheder i:

 

Danmark:

 

Finland:

 

Island:

 

Norge:

 

Sverige:

 

 

 

Bilag 1

 

Fortegnelse over de grund- og arbejdspensionssystemer og de pensionsydelser som omfattes af konventionen

 

Administrativ aftale til nordisk konvention om social sikring af 12. juni 2012

 

artikel 2

DANMARK

 

Grundpensioner:

Lov om social pension (Lov om social pension) LBK nr. 1005, 19.8.2010

 

Førtidspension

Pensionen kan tildeles personer mellem 18 og 65 år

Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

 

Folkepension

Pensionen ydes til personer, der er fyldt 65 år

Personligt tillæg kan udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Afgørelse træffes efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Der ydes personligt tillæg til betaling af varmeudgifter.

 

Arbejdspensioner:

Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension) LBK nr. 942, 02.10.2009

 

Egenpension

Pensionen ydes til personer, der har nået folkepensionsalderen. Pensionens størrelse er baseret på størrelse af indbetalte bidrag til ATP.

 

Ydelser ved dødsfald

Til efterlevende ægtefæller eller samlevere efter medlemmer af tillægspensionsordningen udbetales der ved medlemmets død et engangsbeløb på 50.000 kr. Ydelsen kan udbetales til en efterlevende efter et medlem, der har været medlem af tillægspensionsordningen i sammenlagt mindst 2 år, og som derudover har betalt bidrag svarende til 2 års bidrag.

Til børn efter medlemmer af tillægspensionsordningen udbetales der ved dødsfald et engangsbeløb. Beløbet udgør for hvert barn under 21 år 50.000 kr.

 

FÆRØERNE

 

Grundpensioner:

Lov om social pension (Lóg um almennapensjónir) Ll. Nr. 48, 10/05-1999

 

Førtidspension

Førtidspension kan tildeles personer mellem 18 og 67 år. Betingelsen for at få førtidspension er mindst 3 års bopæl på Færøerne for ansøgningen og en varig invaliditetsgrad på mindst 50 % som følge af medicinsk fastslået sygdom eller handicap. Der findes 3 invaliditetsgrader for førtidspension.

Førtidspension kan beså af grundbeløb og pensionstillæg. Pensionstillægget er forskelligt for de forskellige invaliditetsgrader.

Invaliditetsydelse kan tildeles personer med en varig invaliditetsgrad på 2/3.

Invaliditetsbeløb kan tildeles personer med handicap.

Børnetillæg og/eller personligt tillæg kan tildeles, når betingelserne herfor er opfyldt.

 

Alderspension

Alderspension tildeles personer der er fyldt 67 år. Betingelsen er mindst 3 års bopæl på Færøerne.

Alderspensionen består af grundbeløb og pensionstillæg.

Børnetillæg og/eller personligt tillæg kan tildeles, når betingelserne herfor er opfyldt.

 

GRØNLAND

 

Grundpensioner

Lov om alderspension (Utoqqalinermi pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat) nr. 3, 7. maj 2007

Lov om førtidspension (Siusinaartumik pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat) nr. 4, 7. maj 2007

 

Førtidspension

Pensionen kan gives til personer mellem 18 og 65 år.

Det er en betingelse for tildeling af pension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat.

Børnetillæg og/eller personligt tillæg kan bevilges, hvis pensionisten opfylder kravene.

 

Alderspension

Alderspension tildeles personer, der er fyldt 65 år.

Rådighedsbestemt tillæg, børnetillæg og/eller personligt tillæg kan bevilges, når pensionisten opfylder betingelserne herfor.

 

FINLAND

 

Grundpensioner

Folkpensionsloven (Kansaneläkelaki) 568/2007

Lov om indførelse af folkpensionsloven (Laki kansaneläkelain voimaanpanosta) 569/2007

 

Folkpension

– Alderspension

– Invalidepension

– Arbejdsløshedspension

 

Familiepension

– Efterlevelsespension

– Børnepension

Som en ydelse efter folkpensionsloven udbetales børnetillæg. Denne ydelse udbetales efter Folkpensionsloven enten på grundlag af folkpension eller på grundlag af arbejdspension. Udbetalingen er uafhængig af størrelsen af arbejdspension.

 

Sygepension

Sygepension tildeles enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset. Sygepension, som bevilges tidsbegrænset, er revalideringsstøtte. Pension kan bevilges personer, som er 16 – 64 år gamle og som følge af sygdom, lyde eller skade er ude af stand til at udføre deres sædvanlige arbejde, eller arbejde, som kan ligestilles dermed, og som under hensyntagen til personens alder, færdigheder og øvrige omstændigheder anses at være passende for ham eller hende, og som kan sikre en passende forsørgelse. Pension bevilges udelukkende på grund af fuldstændig arbejdsudygtighed. Pensionen bevilges i de fleste tilfælde, efter at retten til sygedagpenge er ophørt (efter ca. 300 dage).

 

Alderspension

Pensionen udbetales fra den generelle pensionsalder 65 år.

Alderspensionen kan udbetales førtidig fra 62-års alderen. Når pensionen udbetales førtidig, nedsættes den varigt med 0,4 procent for hver måned, som pensionen betales ud før tiden.

Man kan også udskyde alderspensionering. I så fald forhøjes pensionen med 0,6 procent for hver måned, som den udskydes.

 

Arbejdsløshedspension

Arbejdsløshedspensionen sikrer ældre langtidslediges indtægt, når retten til arbejdsløshedsdagpenge ophører. Arbejdsløshedspension kan bevilges arbejdstagere og selvstændige, som er født før 1950 og er fyldt 60 år, men ikke 65 år. Personer, som er født i 1950 eller senere, kan ikke få arbejdsløshedspension. Øvrige vilkår for arbejdsløshedspension skal være opfyldt.

 

Familiepension

Børnepension udbetales til moder-, fader- eller forældreløse børn under 18 år. Børnepensionen består af et grundbeløb og et tillægsbeløb. Ret til børnepensionens grundbeløb har også et barn under 21 år, som studerer på fuld tid. Efterlevende ægtefælle eller partner i registreret partnerskab under 65 år kan få efterlevelsespension. Efterlevelsespension betales som begyndelsespension og fortsættelsespension. En efterlevende ægtefælle har ret til begyndelsespension, som betales som fast beløb i seks måneder. Efter begyndelsespensionen kan fortsættelsespension bevilges. Den består af et grundbeløb og et indkomstrelateret tillægsbeløb. Hvis den efterlevende ægtefælle ikke har forsørgelsespligt over noget barn under 18 år, kan der udelukkende bevilges det indkomstrelaterede tillægsbeløb.

 

Arbejdspensioner

Lov om pension til arbejdstagere (Työntekijän eläkelaki) 395/2006

Lov om pension for selvstændige (Yrittäjän eläkelaki) 1272/2006

Lov om pension for selvstændige landmænd (Maatalousyrittäjän eläkelaki)1280/2006

Lov om sømandspension (Merimieseläkelaki) 1290/2006

Lov om statens pensioner (Valtion eläkelaki) 1295/2006

Lov om kommunale pensioner (Kunnallinen eläkelaki) 549/2003

Pensionsloven for den evangelisk-lutherske kirke (Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki) 261/2008

 

Invalidepension

Invalidepension kan bevilges arbejdstagere og selvstændige, som har en sygdom, som nedsætter arbejdsevnen, og når arbejdsevnenedsættelsen forventes at vare mindst ét år. Fuld invalidepension udbetales, hvis arbejdsevnen er nedsat med mindst 3/5, og delinvalidepension udbetales, hvis arbejdsevnen er nedsat med mindst 2/5 – 3/5.

 

Alderspension

Fra begyndelsen af 2005 er pensionsalderen fleksibel mellem 63 og 68 år.

Førtidig alderspension kan bevilges til en person, der er fyldt mindst 62 år. Pension, som udbetales førtidig, er vedvarende nedsat med 0,6 procent for hver måned, som pensionen udbetales før 63-års alderen. Man kan også udsætte alderspensionen efter 68-årsalderen. I så fald forhøjes pensionen med 0,4 procent for hver måned, som den udsættes.

 

Deltidspension

Ældre arbejdstagere i alderen 60 – 67 år kan, hvis de opfylder vilkårene for at få deltidspension, mindske arbejdstiden og få en pension, som erstatter en del af indkomstnedgangen. Det er en betingelse, at de har arbejdet fuldtids mindst 12 af de seneste 18 måneder og de seneste 15 år har haft en erhvervsindtægt, som berettiger til arbejdspension og modsvarer mindst 5 år i arbejde.

De skal overgå fra heltids- til deltidsarbejde. Indtægten skal reduceres med 35 – 75 %, og der må ske en tilsvarende nedgang i arbejdstiden. Deltidspension kan ikke bevilges en person, som modtager en anden lovfastsat, indkomstbaseret pension. Personer, som er født før 1953, har ret til deltidspension tidligst fra 58 år alderen. For personer, som er født 1946 eller tidligere, er den øvre aldersgrænse for deltidspension i den private sektor 65 år.

 

Arbejdsløshedspension

Arbejdsløshedspensionen sikrer ældre langtidslediges indkomst, når retten til arbejdsløshedsdagpenge ophører. Arbejdsløshedspension kan bevilges arbejdstagere og selvstændige, som er født før 1950 og er fyldt 60 år. Personer, der er født i 1950 eller senere, kan ikke få arbejdsløshedspension. Øvrige vilkår for arbejdsløshedspension skal være opfyldt.

 

Familiepension

Familiepension sikrer indkomsten for den efterlevende ægtefælle og børn, når familieforsørgeren dør. Efter arbejdspensionsloven beregnes familiepensionen på grundlag af den afdøde arbejdstagers eller selvstændige erhvervsdrivendes erhvervsarbejde. Familiepensionen er baseret på den pension, som blev betalt, eller som skulle være betalt til den forsikrede, hvis han var blevet arbejdsudygtig på dødsdagen.

Familiepensions størrelse er afhængig af antallet af personer, som er berettigede til ydelsen, og kan højst udgøre den pension, som den forsikrede havde været berettiget til. Familiepension kan udbetales til børn, efterlevende ægtefælle, den forsikredes tidligere ægtefælle og efterlevende partner i et registreret partnerskab.

 

ISLAND

 

Grundpensioner

Lov om social sikring (lög um almannatryggingar) 100/2007.

 

Invalidepension.

Invalidepension kan tildeles personer mellem 18 og 66 år. Betingelser er mindst 3 års bopæl i Island før ansøgning, varig invaliditetsgrad mindst 75 % som følge af medicinsk anerkendt sygdom eller handikap og indtægt under et bestemt niveau.

Invalidepensionen kan bestå af grundbeløb, pensionstillæg og aldersrelateret pensionstillæg.

Invaliditetsydelse kan tildeles personer, hvis varige invaliditetsgrad er mellem 50 % -74 %.

 

Alderspension.

Alderspension kan tildeles personer, der er fyldt 67 år. Betingelser er mindst 3 års bosætning i Island mellem 16 og 67 år og indtægt under et bestemt niveau.

Alderspensionen kan bestå af grundbeløb og pensionstillæg.

 

Børnepension.

Børnepension tildeles børn under 18 år, som har mistet en eller begge forældre, eller hvis forældre er alders- eller invalidepensionister.

 

Arbejdspensioner

Lov nr. 129 fra 1997 om obligatorisk pension og pensionsfondernes aktiviteter

Diverse love om de enkelte pensionsfonde.

 

Invalidepension.

Invalidepension kan tildeles medlem af en pensionsfond, hvis han har tabt mindst 50 % af sin erhvervsevne og indbetalt præmie til fonden i mindst 2 år, og tabet af indkomst skyldes tabet af erhvervsevne.

Pensionen beregnes ifølge procent af tabt erhvervsevne og indtjente pensionspoint.

 

Alderspension.

Alderspensionen kan tildeles personer fra fyldte 65 år for statsansatte ellers fra 67 år.

Pensionen beregnes ifølge indtjente pensionspoint baseret på indbetalt præmie. Pensionen skal være 56 % af gennemsnitlig livstidsindkomst baseret på indbetaling af præmie i 40 år (svarer til 1,4 % af gennemsnitlig livstidsindkomst per indbetalingsår).

 

Ydelser ved dødsfald.

Pension betales til efterlevende ægtefælle eller samlevere og barn under 18 år, hvis den afdøde har betalt præmie i mindst 24 måneder inden for de sidste 36 måneder inden dødsfaldet. Den afdøde må enten have modtaget pension fra pensionsfonden på det tidspunkt eller have indbetalt præmie i en bestemt periode inden dødsfaldet. Pensionen betales i 24 måneder, og længere hvis ægtefællen forsørger et barn under 18 år, eller selv er mindst 50 % invalid og under 67 år.

Pension til børn betales til 18. år.

 

NORGE

 

Grundpension

Lov af 28. februar 1997 nr. 19 om almen forsikring (folketrygd).

Invalidepension kan tildeles mellem 18. og 67. år.

Det kræves, at indtjeningsevnen er varigt nedsat på grund af sygdom, skade eller handikap.

Invalidepension består af grundpension og tillægspension (arbejdspension) eller særtillæg og er afhængig af optjeningstid.

Alderspension gives frem til 1. januar 2011 fra måneden efter, at den pågældende er fyldt 67 år, og består af grundpension og tillægspension (arbejdspension) og/eller særtillæg. Pensionen er afhængig af optjeningstid.

Særtillæg gives sammen med grundpension til personer, som ikke har optjent tillægspension, eller som har indtjent en lav tillægspension.

Alderspension kan fra 1. januar 2011 udbetales fleksibelt og tidligst fra måneden efter den pågældende er fyldt 62 år. Betingelsen for at kunne få udbetalt alderspension før det fyldte 67. år er, at den pågældende ved det fyldte 67. år ville have ret til en pension på minimumspensionsniveau. Alderspension justeres efter forventet levetidsalder for årgangen på den måde, at den årlige pension bliver større, jo senere pensionen udbetales. Alderspension består af grundpension, tillægspension (arbejdspension) og/eller pensionstillæg.

Personer, som er født efter 1953, får alderspension helt eller delvist efter en ny indtjeningsmodel. Alderspension efter den nye indtjeningsmodel består af indkomstpension og eventuelt garantipension.

Pension til efterlevende ægtefælle gives, når efterlevende og afdøde havde fælles barn, eller ægteskabet havde varet i mindst 5 år. Efterlevende, som ikke opfylder disse vilkår, kan få overgangsstøtte i en begrænset periode – normalt i et år. Samboende med fælles barn og samboende, som tidligere har været gift med hinanden, er ligestillet med ægtefæller. Skilte efterlevende ægtefæller, som ikke har indgået nyt ægteskab, kan i visse tilfælde have ret til efterlevelsespension, hvis ægteskabet med afdøde var langvarigt (15 år hvis fælles barn, ellers 25 år).

Børnepension gives til børn under 18 år, som har mistet en af sine forældre. Børn, som har mistet begge forældre, kan få børnepensionen forlænget til de fylder 20 år, hvis de er under uddannelse.

 

Førtidspension:

– Lov af 3. december 1948 nr. 7 om pensionsforsikring for sømænd (pensjonstrygd for sjømenn.)

 

Pension gives fra 60 til 67 år.

– Lov af 28. juni 1957 nr. 12 om pensionsforsikring for fiskere (pensjonstrygd for fiskere).

 

Pension gives fra 60 til 67 år.

 

Andre pensionsordninger:

– Lov af 22. juni 1969 nr. 12 om pensionsforsikring for sygeplejersker (pensjonsordning for sykepleiere). Pension gives fra 65 år for underordnede sygeplejersker. For overordnede sygeplejersker er aldersgrænsen 70 år med mulighed for tidligere udbetaling af pension på bestemte vilkår.

 

Tillægspension (arbejdspension)

– Lov af 28. februar 1997 nr. 19 om almen forsikring (folketrygd).

Tillægspension baseret på pensionsgivende indtægt m.m. gives til invalidepension og alderspension. Efterlevende ægtefæller får 55 procent af den tillægspension, afdøde havde optjent ret til.

Forældreløse børn får 55 procent af tillægspensionen efter den af forældrene, som havde den bedste optjening.

Indkomstpension baseret på pensionsgivende indtægt m.m. gives til alderspensionister, som er født efter 1962 og delvist også til personer født 1954–1962.

 

Tjenestepension

– Lov af 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensionskasse (Statens Pensjonskasse).

Pension gives tidligst fra fyldte 65 år, hvis ikke en lavere aldersgrænse er knyttet til stillingen. Pension gives senest fra fyldte 70 år.

 

SVERIGE

 

Grundpensioner

 

Socialforsikringsloven (Socialförsäkringsbalken) 210:110, syge og aktivitetsgodtgørelse afdeling C, alderspension afdeling E og efterlevelsespension afdeling F.

Syge- og aktivitetsgodtgørelse (Sjuk- och aktivitetsersättning)*.

Aktivitetsgodtgørelse i form af garantigodtgørelse kan bevilges mellem 19 – 29-årsalderen.

Sygegodtgørelse i form af garantigodtgørelse kan bevilges mellem 30 – 64-årsalderen.

Alderspension

Garantipension kan bevilges fra 65-årsalderen.

Efterlevelsespension

Garantipension til omstillingspension kan bevilges til den, som ikke er fyldt 65 år.

 

Arbejdspensioner

Socialforsikringsloven (Socialförsäkringsbalken) 210:110, syge- og aktivitetsgodtgørelse afdeling C, alderspension afdeling E og efterlevelsespension afdeling F.

Syge- og aktivitetsgodtgørelse (Sjuk- och aktivitetsersättning)*.

Indkomstrelateret aktivitetsgodtgørelse (ersättning) kan bevilges mellem 19 – 29-årsalderen.

Indkomstrelateret sygegodtgørelse (ersättning) kan bevilges mellem 30 – 64-årsalderen.

 

Alderspension

Indkomstpension kan bevilges fra 61-årsalderen.

Præmiepension kan bevilges fra 61-årsalderen.

Tillægspension kan udbetales fra 61-årsalderen mod en vis reduktion.

 

Efterlevelsespension

Omstillingspension kan bevilges til en person, som ikke er fyldt 65 år.

Enkepension kan bevilges til en kvinde, som ikke er fyldt 65 år, men kan også til en vis grad bevilges en kvinde, som er fyldt 65 år.

Børnepension kan bevilges børn, som ikke er fyldt 18 år. Børnepensionen kan forlænges til og med juni måned i det år, da barnet fylder 20 år.

* Syge- og aktivitetsgodtgørelse (Sjuk- och aktivitetsersättning) er en ydelse ved invaliditet.

 

 

 

Bilag 2

 

Offentliggørelse på den nordiske socialforsikringsportal

 

Administrativ aftale til nordisk konvention om social sikring af 12. juni 2012

 

artikel 2 og 10

 

Både fortegnelsen over de pensionsydelser, som er omfattet af konventionen, og fortegnelsen over forbindelsesorganer og de opgaver, som er overført til andre organer, offentliggøres på den nordiske socialforsikringsportal.

 

Socialforsikringsportalens redaktionskomite kan efter behov anmode de respektive nordiske lande om at opdatere landets oplysninger i fortegnelserne på samme måde som aftalt om opdatering af portalen i bilag 1 til aftalen om administration af socialforsikringsportalen, som er indgået mellem de nordiske landes socialsikringsmyndigheder.

 

 

 

Bilag 3

 

Administration af de særlige bestemmelser for Danmark med hensyn til konventionens personkreds i artikel 3, stk. 3, i den nordiske konvention

 

Administrativ aftale til nordisk konvention om social sikring af 12. juni 2012

 

artikel 3

 

1. I artikel 3, stk. 3, i den nordiske konvention af 12. juni 2012 er det bestemt, at Danmark for personer, som er statsborgere i lande uden for Norden, ikke skal anvende

– forordningens bestemmelser om familieydelser og ydelser til børn, som forsørges af pensionister, og børn, som har mistet en eller begge af forældrene (forordningens kapitel 8)

– forordningens bestemmelser om arbejdsløse, som rejser til en anden medlemsstat end den kompetente stat (forordningens artikel 64)

– konventionens bestemmelser om grundpensioner (artikel 8).

  Dette vil i praksis gælde statsborgere fra lande udenfor EØS-området og Schweiz (tredjelandes statsborgere), da statsborgere fra EØS-området og Schweiz har rettigheder efter forordningen.

2) De særlige bestemmelser for Danmark får følgende konsekvenser:

 

For Danmark:

 

Familieydelser

– bestemmelserne om familieydelser finder i relation til konventionen ikke anvendelse for personer, der er tredjelandes statsborgere – dvs. at tredjelandes statsborgere ikke kan medregne bopæls/beskæftigelsesperioder fra andre nordiske lande til opfyldelse af karenstiden for ret til danske familieydelser, og at danske familieydelser ikke kan eksporteres for denne personkreds,

 

Ydelser ved arbejdsløshed

– reglerne om arbejdsløshedsdagpenge i EF-forordning nr. 883/2004, artikel 64, finder ikke anvendelse på tredjelandes statsborgere – dvs. at tredjelandes statsborgere ikke kan medtage danske arbejdsløshedsdagpenge under arbejdssøgning i et andet nordisk land, og tredjelands statsborgere ikke kan få arbejdsløshedsdagpenge fra et andet nordisk land, mens de søger arbejde i Danmark.

 

Grundpension

– grundpension, dvs. dansk social pension, kan ikke optjenes af tredjelandes statsborgere efter konventionens lempelige regler (3 års bopæl), men skal optjenes efter de almindelige danske regler for tredjelandes statsborgere (10 års bopæl), og at dansk social pension ikke kan eksporteres efter de lempelige regler.

 

Administration

– Selv om der er særlige bestemmelser om dansk anvendelse af konventionen og forordningen i forhold til tredjelandes statsborgere, bør danske institutioner og myndigheder i videst muligt omfang bistå de andre nordiske lande ved deres administration af konventionen for tredjelandes statsborgere.

 

For Finland, Norge, Island og Sverige:

For de øvrige nordiske lande vil de særlige bestemmelser for Danmark ikke få nogen betydning. Bopæls- og forsikringstid i Danmark for tredjelandes borgere skal anvendes af de øvrige nordiske lande til sammenlægning af bopæls- og forsikringsperioder efter forordningens regler og skal medregnes ved pro rata beregning af pension efter forordningen.

Grundpension og familieydelser eksporteres til Danmark på samme måde som til andre EØS-lande.

 

 

 

 

Bilag 4

 

Forbindelsesorganer og andre organer, der er tillagt opgaver i henhold til konventionen

 

Administrativ aftale til nordisk konvention om social sikring af 12. juni 2012

 

artikel 10

 

Danmark

1. Pensionsstyrelsen (Forbindelsesorgan)

Sortemosevej 2

DK-3450 Allerød

Tlf. : + 45 33 95 50 00

 

2. Opgaver vedrørende tillægspension er tillagt:

Arbejdsmarkedets Tillægspension

Kongens Vænge 8

DK-3400 Hillerød

Tlf. : + 45 70 11 12 13

Fax. : + 45 48 20 48 00

 

3. Opgaver vedrørende sundhedsydelser er tillagt:

Patientombuddet, International Sygesikring

Finsensvej 15

DK-2000 Frederiksberg

Tlf. : + 45 72 26 94 90

Fax. : + 45 72 28 66 01

 

4. Opgaver vedrørende ydelser ved arbejdsløshed er tillagt:

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Njalsgade 72C

DK-2300 København

Tlf. : + 45 33 96 36 00

 

5. Opgaver vedrørende ydelser ved arbejdsskade er tillagt:

Arbejdsskadestyrelsen

Sankt Kjelds Plads 11

DK-2100 København Ø

Tlf. : + 45 72 20 60 00

Fax. : + 45 72 20 60 20

 

Færøerne

 

1. Almannaverkið (Forbindelseorgan)

Smyrilsvegur 20

Postbox 3096

FO-110 Tórshavn

Tlf. : + 298 36 00 00

Fax: + 298 36 00 01

E-post: av@av.fo

 

Grønland

 

1. Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling (Forbindelseorgan)

Postbox 260

Imaneq 1A 501

3900 Nuuk

Grønland

Tlf. : + 299 34 50 00

E-post: ikinn@nanoq.gl

 

2. Opgaver vedrørende sundhedsydelser er tillagt:

Departementet for Sundhed

Imaneq 1A 401

Postboks 1160

3900 Nuuk

Grønland

Tlf. : + 299 34 50 00

E-post: pn@nanoq.gl

 

3. Opgaver vedrørende ydelser ved arbejdsløshed er tillagt:

Imaneq 1A 301

Postboks 1601

3900 Nuuk

Grønland

Tlf. : + 299 34 50 00

E-post: isiin@nanoq.gl

 

4. Opgaver vedrørende ydelser ved arbejdsskade er tillagt:

Center for Arbejdsskader

Imaneq 18

Postboks 156

3900 Nuuk

Grønland

Tlf. :: +299 34 27 90

E-post: cfa@ask.dk

 

Finland

 

1. Opgaver vedrørende arbejdspension og udsendte arbejdstagere (bestemmelser om den lovgivning der skal anvendes) er tillagt:

Pensionsskyddscentralen (Forbindelsesorgan)

FI-00065 Eläketurvakeskus

Tlf. : + 358 29 411 20

Fax. : + 358 9 148 11 72

E-mail: Foreign.affairs@etk.fi

 

2. Opgaver vedrørende ydelser ved arbejdsskade er tillagt:

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund

(Forbindelsesorgan)

Bulevarden 28

PB 275

FI-00121 Helsingfors

Tlf. : + 358 404 504240

Fax. : + 358 404 504247

Hjemmeside: www.tvl.fi (oplysninger om direkte telefonnummer og e-mail adresser)

 

3. Opgaver om indtægtsrelaterede ydelser ved arbejdsløshed:

Arbetslöshetskassornas Samorganisation

Backasgatan 2 C

FI-00500 Helsingfors

Tlf. : + 358 9 7744 0044

Fax: + 358 9 701 3269

E-mail: niina.jussila@tyj.fi

 

4. Øvrige opgaver er tillagt:

Folkpensionsanstalten (Forbindelsesorgan)

Individuelle sager:

PB 78

FI-00381 Helsingfors

Tlf. : + 358 20 634 2550/2650

Fax: + 358 20 634 2502

E-mail: inter.helsinki@kela.fi

Generelle opgaver:

PB 450

FI-00101 Helsingfors

Nordenskiöldsgatan 12

FI-00250 Helsingfors

Tlf. : + 358 20 634 11

Fax. : + 358 20 634 5058

E-mail: international.affairs@kela.fi

 

Island

 

1. Tryggingastofnun ríkisins (forbindelsesorgan)

Laugavegur 114

IS-150 Reykjavík

Tlf. : + 354 560 44 00

Fax. : + 354 560 44 53

E-mail: tr@tr.is

 

2. Opgaver vedrørende sygesikring er tillagt:

Sjúkratryggingar Íslands

Laugavegi 114-116

IS-150 Reykjavík

Tlf. : + 354 515 0000

Fax: +354 515 0069

E-mail: international@sjukra.is

 

3. Opgaver vedrørende familieydelser er tillagt:

Ríkisskattstjóri

Laugavegi 166

IS-150 Reykjavík

Tlf. : + 354 563 11 00

Fax. : + 354 562 44 40

E-mail: rsk@rsk.is

 

4. Opgaver vedrørende ydelser ved arbejdsløshed er tillagt:

Vinnumálastofnun

Kringlan 1

IS-103 Reykjavík

Tlf. : + 354 515 48 00

Fax. : + 354 511 25 20

E-mail: vmst@vmst.is

 

5. Øvrige opgaver er tillagt:

Tryggingastofnun ríkisins

 

Norge

 

1. Arbeids- og velferdsdirektoratet (forbindelsesorgan)

Akersgaten 64 - 68

Postboks 5 St. Olavs Plass

N-0130 Oslo

Tlf. : + 47 21 07 00 00

Fax. : + 47 21 07 00 01

 

2. Helsedirektoratet (forbindelsesorgan)

Universitetsgata 2

Postboks 7000, St. Olavs Plass

N-0130 Oslo

Tlf. : + 47 23 35 24 00

Fax: +47 23 35 27 50

 

3. Opgaver vedrørende udsendte arbejdstagere fra Norge til andre lande er tillagt:

NAV Internasjonalt

Postboks 8138 Dep.

N-0033 Oslo

Tlf. : + 47 21 07 37 00

Fax. : + 47 21 07 37 01

E-mail: nav.internasjonalt@nav.no

 

4. Opgaver vedrørende sygesikring – arbejdstagere udsendt fra Norge til andre lande er tillagt:

HELFO Utland

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Utland

Postboks 6721 Etterstad

N-0609 Oslo

Tlf. : + 47 21 06 92 30

Fax: + 47 21 06 92 36

E-mail: utland@helfo.no

 

5. Opgaver vedrørende sygesikring – arbejdstagere udsendt fra andre lande til Norge, når arbejdsgiveren er registreret med kontor i en norsk kommune, er tillagt:

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Servicesenter

Postboks 2022, 3103 Tønsberg

Tlf. : + 47 33 51 22 80 (Europæisk sygesikringskort/hasteblanket)

Fax: + 47 3351 20 50

E-mail: servicesenter@helfo.no

 

6. Generelle opgaver vedrørende pensioner:

NAV Internasjonalt

Postboks 8138 Dep.

N-0033 Oslo

Tlf. : + 47 21 07 37 00

Fax: + 47 21 07 37 01

E-mail: nav.internasjonalt@nav.no

 

7. Sager om invalidepension (uførepensjon):

NAV Internasjonalt

Postboks 8138 Dep.

N-0033 Oslo

Tlf. : + 47 21 07 37 00

Fax: + 47 21 07 37 01

E-mail: nav.internasjonalt@nav.no

 

8. Sager om alderspension, efterladtepension og børnepension:

NAV Pensjon Oslo (Forbindelsesorgan)

Postboks 6600 Etterstad

N- 0607 Oslo

Kontaktinformation:

NAV Internasjonalt

Tlf. : + 47 5555 3334

E-mail: nav.pensjon@nav.no

 

Sverige

 

1. Försäkringskassan (Forbindelsesorgan)

SE-103 51 Stockholm

Tlf. : + 46 8 786 90 00

Fax. : + 46 10 11 69 076

E-mail: huvudkontoret@forsakringskassan.se

 

2. Pensionsmyndigheten (Forbindelsesorgan)

Box 38190

SE-100 64 Stockholm

Tlf. : +46 771 771 771

Fax: + 46 8 658 13 00

E-mail: international@pensionsmyndigheten.se

Post fra privatpersoner:

Pensionsmyndigheten

SE-106 44 Stockholm

Sverige

Post fra udenlandske myndigheder mv.:

Pensionsmyndigheten

Box 855

SE-971 26 Luleå

Sverige

 

3. Opgaver vedrørende ydelser ved arbejdsløshed er tillagt:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF (Forbindelsesorgan)

Box 210

SE-641 22 Katrineholm

Tlf. : + 46 150 48 7000

Fax. : + 46 150 48 7002

 

 

 

Bilag 5

 

Refusion af udgifter til naturalydelser i de nordiske lande

 

Administrativ aftale til nordisk konvention om social sikring af 12. juni 2012

 

artikel 13

 

Når nogen, som har ret til naturalydelser i et nordisk land, under midlertidigt ophold i et andet nordisk land, har modtaget naturalydelser og har måttet betale fuld pris for ydelserne og ikke har kunnet erhverve refusion i forbindelse med ydelsestilfældet, kan følgende fremgangsmåde anvendes:

1. Ved hjemkomsten sendes blanket E 126/S067 med regning/kvittering i original til den behørige myndighed i det land, hvor ydelsen er leveret.

2. Den behørige myndighed i dette land udfylder E126/S068 med oplysninger om, hvor meget der skulle have været refunderet ifølge denne myndigheds egne bestemmelser.

3. Bopælslandets behørige myndighed refunderer udgifterne til den pågældende person med det beløb, som er angivet af ydelseslandets myndighed.

4. Senest den 1. marts sender bopælslandets ansvarlige myndighed en samlet regning til godkendelse hos ydelseslandets ansvarlige myndighed for de udgifter, der er refunderet i løbet af året.

 

De ansvarlige myndigheder er

 

 

Danmark:

Patientombuddet, International Sygesikring

Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg

 

 

Finland:

Folkpensionsanstalten, Internationella redovisningsenheten i Kymmenedalen, Valtakatu 40,

45700 Kuusankoski

 

 

Island:

Sjúkratryggingar Íslands, Laugavegi 114 - 118, IS-150 Reykjavík

 

 

Norge:

HELFO Utland: Helseøkonomiforvaltnignen (HELFO) Utland,

 

Postboks 6721 Etterstad, 0609 Oslo

 

 

Sverige:

Försäkringskassan NFC Visby, Box 1164, 62122 Visby

– Den samlede regning skal indeholde følgende oplysninger:

– de pågældende personers for- og efternavn, personnummer eller fødselsdato

– udgifter og udbetalte beløb for hvert delbeløb på individniveau både i ydelseslandets og i bopælslandets valuta og

– for så vidt angår Danmark, den region som har besvaret blanket E 126/S068

5. Ydelseslandets ansvarlige myndighed giver nødvendige bemærkninger om den samlede regning senest den 1. juni.

6. Refusion til bopælslandets ansvarlige myndighed betales senest 1. september hvert år, og betalingen skal vise de betalinger, som bopælslandet har gjort året forud. Refusionen omregnes til kreditorlandets valuta på grundlag af kursen på betalingsdatoen.

7. Indbetaling sker til følgende konti i de respektive lande:

 

 

Danmark:

Patientombuddet

 

Konto: Danske Bank, Girostrøget 1, DK-0800 Høje Taastrup, Danmark

 

IBAN nr.: DK 2702164069164862

 

BIC/SWIFT: DABADKKK

 

 

Finland:

Folkpensionsanstalten

 

Nordea Bank Finland Plc, Aleksanterinkatu 36, FI-00200 Nordea, Finland

 

IBAN FI3720773800000224

 

BIC:NDEAFIHH

 

 

Island:

Sjúkratryggingar Íslands, bankkonto 0001-25501 Seðlabanki Íslands, Reykjavík IBAN :IS53 0001 2602 5501 6503 090 20

 

SWIFT: SISLISRE

 

 

Norge:

Helseøkonomiforvaltningen HELFO Utland,

 

IBAN: NO38 7850 0506 422

 

SWIFT: DNBANOKK.

 

DNB NOR ASA, 0021 Oslo, Norge

 

 

Sverige:

Försäkringskassan, konto: 54391031833, Skandinaviska Enskilda Banken AB, SE-106 40 Stockholm

 

IBAN: SE 965 0000 0000 54391031833

 

BIC: ESSESESS

 

 

 

Bilag 6

 

Dokumenter som skal anvendes ved administration af konventionen og den administrative aftale

 

Administrativ aftale til nordisk konvention om social sikring af 12. juni 2012

 

artikel 16

 

De nordiske lande anvender samme format og metode til udveksling af oplysninger som fastsat i forordningen og gennemførelsesforordningen med følgende undtagelser:

For ret til naturalydelser anvendes ID-dokument, samtidig med at bopælsadressen i andet nordisk land bør oplyses. EU-sygesikringskort/midlertidig attest for EU-sygesikringskort anvendes ved behov mellem de nordiske lande.

● E-blanketter kan anvendes i stedet for SED i papirformat i den overgangsperiode, som angives i gennemførelsesforordningens artikel 95. Efter overgangsperioden kan blanket E126 fortsat anvendes af Færøerne og Grønland.

● For ret til naturalydelser anvendes ikke

○ E-blanketter: E106, E109, E120 og E121

○ SED: S071, S072 og S073

○ Personbåret dokument: S1.

● For planlagt behandling anvendes personbåret dokument S2.

● For fortsat ret til naturalydelser ved sygdom for pensionerede grænsearbejdere anvendes personbåret dokument S3.

● Når det drejer sig om tredjelandes borgere, som udelukkende på grund af deres statsborgerskab ikke kan få EU-sygesikringskort, anvendes brev fra den forsikredes institutionen, hvis den nationale sygeforsikringsdokumentation ikke er tilstrækkelig.

 

 

 

Konventionen og den tilhørende administrative aftale trådte i medfør af konventionens artikel 16 i kraft den 1. maj 2014. Konventionen ophæver den nordiske konvention af 18. august 2003, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 40 af 10. december 2004, Lovtidende C.

 

Dog vedbliver konventionen med at gælde for Færøerne og Grønland indtil den 1. maj 2015, eller indtil disse giver besked om godkendelse af nærværende konvention, dog senest den 1. maj 2015.

 

 

Udenrigsministeriet, den 18. august 2014

 

Martin Lidegaard

 1) Som bilag med henblik på samtidig kundgørelse optages bekendtgørelse nr. 12 af 18. august 2014 af nordisk konvention af 12. juni 2012 om social sikring med tilhørende administrativ aftale.