Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Løgmansskrivstovan
  • Útgávudagur: 20-12-2019
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2019 B - Bekendtgørelse 1505 frá 18. desember 2019
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

18. desember 2019Nr. 1505

Bekendtgørelse for Færøerne om fri proces

I medfør af § 330, stk. 2, i lov for Færøerne om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 9. marts 2004, fastsættes:

§ 1. Ved afgørelser om fri proces benyttes som indtægtsgrundlag summen af A-indkomsten, B-indkomsten og kapitalindkomsten reduceret med eventuelle fradragsberettigede udgifter, jf. henholdsvis lagtingslov om landsskat og kommuneskat samt lagtingslov om beskatning af kapitalgevinster.

Stk. 2. Ved beregninger efter stk. 1 anvendes de indkomster, der fremgår af skatteopgørelsen for det forrige kalenderår.

Stk. 3. Fri proces efter § 330 i lov for Færøerne om rettens pleje kan meddeles, hvis ansøgerens indtægtsgrundlag opgjort efter stk. 1 er 336.000 kr. eller mindre. Lever ansøgeren i et samlivsforhold, kan fri proces meddeles, hvis summen af parrets indtægtsgrundlag er 427.000 kr. eller mindre. Hvis parret har modstående interesser i sagen, anvendes dog ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige. I sager om ægteskab eller forældremyndighed, jf. kapitel 42 i lov for Færøerne om rettens pleje, kan ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige også anvendes.

Stk. 4. Beløbene i stk. 3 forhøjes med 58.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

§ 2. Afviger ansøgerens aktuelle indkomstforhold ifølge de foreliggende oplysninger væsentligt fra det, der er lagt til grund ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter § 1, stk. 1, lægges de tilsvarende aktuelle indkomstforhold til grund. Det samme gælder, hvis der ikke er opgjort et indtægtsgrundlag for ansøgeren.

§ 3. Er ansøgeren under 18 år, kan der tillige tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold.

§ 4. Ansøgeren skal vedlægge årsopgørelsen fra skattemyndighederne for det forrige kalenderår. Lever ansøgeren i et samlivsforhold, skal samleverens årsopgørelse for det forrige kalenderår tillige vedlægges. Det gælder dog ikke, hvis parret har modstående interesser i sagen.

Stk. 2. Ansøgeren skal oplyse antallet af børn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

§ 5. Uanset §§ 1 og 2 kan fri proces undtagelsesvis meddeles, såfremt ansøgeren skønnes at have et ganske særligt behov for bistand, eller sagens omkostninger skønnes at blive ekstraordinært store.

§ 6. Fri proces kan ikke meddeles, hvis omkostningerne ved sagen skønnes at blive uvæsentlige i forhold til ansøgerens indtægtsgrundlag opgjort efter § 1 eller § 2.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på forbrugere, hvis afgørelsen om fri proces træffes i medfør af § 335 a i lov for Færøerne om rettens pleje.

§ 7. Er ansøgningen om fri proces indgivet af flere, skal der ved afgørelsen tages hensyn til, om ansøgerne i fællesskab er i stand til at bære de omkostninger, der er forbundet med sagen.

Stk. 2. Det samme gælder, selvom ansøgningen kun er indgivet af en enkelt, når sagens udfald har betydning for flere.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansøgninger, der behandles den 1. januar 2020 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1374 af 28. november 2018 for Færøerne om fri proces ophæves.

 

 

Justitsministeriet, den 18. december 2019

 

NICK HÆKKERUP

 

/ Rikke Sidelmann Jørgensen