Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 16-03-2018
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2018 B - Bekendtgørelse 159 frá 27. februar 2018
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

27. februar 2018Nr. 159

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet 1)

I medfør af § 40 g, stk. 1 og 2, og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, og som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1373 af 4. december 2013, som ændret ved anordning nr. 996 af 25. august 2017, og som sat i kraft for Grønland ved lov og kongelig anordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som ændret ved lov nr. 346 af 17. maj 2000, lov 340 af 16. maj 2001 og anordning nr. 1268 af 30. november 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for besætningsmedlemmer, der gør tjeneste om bord på danske, civile luftfartøjer og for deres arbejdsgivere.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse omfatter arbejde med, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering af:

1)   de stoffer og materialer, der fremgår af bilag 1,

2)   materialer, der indeholder 0,1% eller mere af disse stoffer, medmindre andet er angivet ud for det enkelte stof i bilag 1,

3)   arbejdsprocesser, der er optaget i bilag 2, og

4)   de mutagener og materialer med indhold heraf, der fremgår af bilag 1.

Stk. 3. I det omfang, det er angivet i bilag 1 ud for det enkelte stof, omfatter bekendtgørelsen tillige:

1)   materialer, der indeholder mindre end 0,1% af det pågældende stof og

2)   arbejdsprocesser, der afgiver et sådant stof.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 2. Denne bekendtgørelse indeholder supplerende regler til bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere.

Stk. 2. Stoffer og materialer, som er omfattet af denne bekendtgørelse, anses for at kunne være farlige for eller i øvrigt være forringende for sikkerhed og sundhed, og bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer gælder derfor i sin helhed for disse stoffer og materialer.

§ 3. Et stof eller materiale må ikke anvendes, hvis det efter §§ 11-13 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet kan erstattes med et ufarligt eller mindre farligt stof eller materiale.

Stk. 2. § 14 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet om inddragelse af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation finder tilsvarende anvendelse.

§ 4. Brugsanvisninger, som udarbejdes til de ansatte efter § 20 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet, skal foruden de heri nævnte oplysninger oplyse om, at arbejde med stoffet eller materialet kan udgøre en kræftrisiko. Brugsanvisninger for materialer skal tillige oplyse om navnene på stofferne. Der skal anvendes de navne, hvormed stofferne og materialerne betegnes i bilag 1.

Stk. 2. Brugsanvisningerne efter stk.1 skal oplyse om eventuelle forholdsregler efter § 10.

§ 5. Der skal anvendes arbejdsprocesser, arbejdsmetoder og værktøj, der udelukker eller begrænser udvikling af dampe og støv, dannelse af røg og aerosoler m.v. samt sprøjt og stænk fra stofferne og materialerne så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling.

§ 6. Recirkulation af udsuget luft med indhold af stofferne eller materialerne må ikke finde sted.

§ 7. De ansatte besætningsmedlemmer skal underrettes om unormale driftsforhold og om ethvert uheld, der kan medføre en øget risiko for påvirkning fra stofferne eller materialerne eller fra arbejdsprocesserne.

Stk. 2. Så længe den øgede risiko er til stede, må der inden for det pågældende område kun beskæftiges personer i det omfang, det er nødvendigt for genoprettelsen af normale forhold. Den øgede risiko for påvirkning af stofferne eller materialerne eller fra arbejdsprocesserne må ikke være konstant for det enkelte ansatte besætningsmedlem og skal begrænses til det strengt nødvendige.

§ 8. Affald, der indeholder stofferne eller materialerne, skal samles, opbevares og bortskaffes i egnede lukkede beholdere, eller hvor dette ikke er praktisk muligt på anden betryggende måde. Beholdere m.v. skal være mærket, som angivet i bilag 3.

§ 9. Ved arbejde omfattet af denne bekendtgørelse skal der anvendes egnede personlige værnemidler, hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Personlige værnemidler må ikke bæres under spisepauser.

Stk. 3. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra andet tøj.

Stk. 4. Når personlige værnemidler skal til destruktion eller rengøring, skal de opbevares og bortskaffes i lukket emballage, mærket som angivet i bilag 3.

Stk. 5. Rengøring af personlige værnemidler skal foregå særskilt med udstyr egnet til formålet.

Stk. 6. For brugen af personlige værnemidler ved det omhandlede arbejde gælder i øvrigt bestemmelserne i bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler.

§ 10. I arbejdslokaler eller områder, hvor der er risiko for forurening fra stofferne og materialerne, må der ikke ryges, spises eller drikkes, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted.

Vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på virksomheden

§ 11. Hvis der findes farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen, skal der i arbejdspladsvurderingen efter bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere tillige indgå følgende vurderingselementer:

1)   Stofferne og materialernes farlige egenskaber.

2)   Eksponeringsgraden, eksponeringstypen og varigheden.

3)   Omstændighederne ved arbejdet med farlige stoffer og materialer, herunder mængden.

4)   Virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes.

5)   Hvor det er muligt, de konklusioner der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser.

6)   Grænseværdier fastsat af Trafikstyrelsen, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet.

7)   Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal fra leverandøren eller fra andre let tilgængelige kilder skaffe yderligere oplysninger, der er nødvendige for arbejdspladsvurderingen.

Stk. 3. Vurderingen skal tillige indeholde en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges på arbejdspladsen, med henvisning til de relevante leverandørbrugsanvisninger.

Stk. 4. Reparationsarbejde, vedligeholdelsesarbejde o.lign. i virksomheden, der kan forudses at give anledning til væsentlig påvirkning fra stoffer og materialer eller som kan forringe sikkerheden og sundheden af andre grunde, selv om der er truffet tekniske foranstaltninger, skal medtages i arbejdspladsvurderingen.

Stk. 5. Hvis arbejdet indebærer risiko for påvirkning fra flere farlige stoffer eller materialer, skal der foretages en samlet vurdering af risikoen.

Stk. 6. Arbejdet med de i stk. 1 nævnte stoffer, materialer og arbejdsprocesser skal planlægges og tilrettelægges under hensyn til denne vurdering, og det skal herunder sikres, at der om nødvendigt træffes sådanne særlige foranstaltninger, som angivet i §§ 13-19.

Kapitel 3

Særlige foranstaltninger

§ 12. Bestemmelserne i dette kapitel finder kun anvendelse i det omfang, det følger af angivelserne i bilag 1 og 2 ud for det enkelte stof, materiale eller arbejdsproces eller af en arbejdspladsvurdering, jf. § 11.

§ 13. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurderingen, skal arbejde med de omhandlede stoffer, materialer og arbejdsprocesser foregå i lukkede anlæg, hvis det er teknisk muligt.

§ 14. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejdsprocesser, hvori stoffer eller materialer indgår, kun foregå i lukkede anlæg eller på anden måde, der hindrer frigørelse af stofferne eller materialerne, således at enhver påvirkning herfra udelukkes, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis det ikke er teknisk muligt at opfylde stk. 1, skal stofferne og materialerne fjernes fuldstændigt fra udviklingsstedet.

Stk. 3. Hvis det ikke er teknisk muligt fuldstændigt at fjerne stofferne og materialerne, skal egnede personlige værnemidler anvendes.

§ 15. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurderingen, skal arbejdspladser, hvor der arbejdes med disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser, være afgrænset og mærket med passende advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder med skilte om rygeforbud, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Sådanne foranstaltninger skal altid træffes i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 16. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurderingen, må arbejde med disse stoffer, materialer og arbejdsprocesser kun udføres på arbejdspladser, som er effektivt adskilt fra andre arbejdspladser og kun beskæftigede, hvis arbejde gør det nødvendigt, må have adgang til disse områder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Sådanne foranstaltninger skal altid træffes i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 17. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurdering, skal arbejdsgiveren sørge for, at der i kontrollen med arbejdsmiljøet efter kapitel 8 i bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere indgår måleprogrammer.

Stk. 2. Måleprogrammerne skal altid indgå i kontrollen i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

Stk. 3. Måleprogrammerne skal være anerkendt af direktøren for Arbejdstilsynet.

§ 18. Arbejdsgiveren skal føre en ajourført liste over de ansatte besætningsmedlemmer, der vurderes, jf. § 11, at kunne være eller have været udsat for risiko ved arbejde med stoffer, materialer eller arbejdsprocesser, med angivelse af påvirkningen.

Stk. 2. De ansatte besætningsmedlemmer har adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i listen. De ansatte og deres repræsentanter inden for virksomheden har adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i listen.

Stk. 3. Oplysningerne om det enkelte ansatte besætningsmedlem skal opbevares i 40 år efter, at risikoen er ophørt. Ved virksomhedsophør skal listen sendes til Trafikstyrelsen.

§ 19. Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte besætningsmedlemmer, der vurderes, jf. § 11, at kunne være udsat for risiko for påvirkning fra disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser, har adgang til før ansættelsen og herefter med regelmæssige mellemrum at få foretaget en arbejdsmedicinsk undersøgelse efter reglerne herfor i bekendtgørelsen om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om luftfart.

Stk. 2. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, skal de ansatte besætningsmedlemmer have adgang til at få foretaget arbejdsmedicinske undersøgelser.

§ 20. I det omfang, det fremgår af bilag 1, skal arbejdsgiveren sørge for, inden stofferne eller materialerne tages i anvendelse på virksomheden, at emballagen er forsynet med mærkning efter reglerne i bilag 3.

§ 21. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne kun udføres af personer, der har fået vejledning om sikkerhedsog sundhedsmæssige problemer og foranstaltninger i forbindelse med arbejdet, foretaget enten af virksomhedens bedriftssundhedstjeneste eller af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse, som er godkendt af Arbejdstilsynet.

§ 22. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse godkendt af Arbejdstilsynet.

Anvendelsesbegrænsninger, godkendelse, anmeldelse m.v.

§ 23. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, er fremstilling og anvendelse af stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne ikke tilladt.

§ 24. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne ikke udføres i den ansattes hjem.

§ 25. Fremstilling og anvendelse af stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne må i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, ikke finde sted uden godkendelse fra det stedlige Arbejdstilsyn, jf. dog § 26, stk. 3.

§ 26. Ansøgning om godkendelse skal ske i elektronisk form eller i papirform til det stedlige Arbejdstilsyn og indeholde oplysning om følgende:

1)   Påtænkt anvendelse og vurdering af sikkerheds- ogsundhedsforholdene ved arbejdet, jf. § 11.

2)   Med hvilken begrundelse stoffet, materialet eller arbejdsprocessen ikke kan erstattes af et mindre farligt stof, materiale eller arbejdsproces.

3)   Eventuelle tekniske anlæg og processer.

4)   Nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan forlange supplerende oplysninger til brug for godkendelsen.

Stk. 3. Godkendelse af bekæmpelsesmidler foretages af Miljøstyrelsen, jf. Miljøstyrelsens regler om kemiske bekæmpelsesmidler.

§ 27. Såfremt Arbejdstilsynets afgørelse ikke er meddelt ansøgeren senest 3 måneder efter, at ansøgningen er modtaget i Arbejdstilsynet, kan stoffet, materialet eller arbejdsprocessen umiddelbart fremstilles eller tages i brug.

Stk. 2. Tidsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor tilstrækkelig dokumentation foreligger, jf. § 26.

§ 28. Den, der har opnået ovennævnte godkendelse, skal underrette Arbejdstilsynet om ændringer i de pågældende arbejdsprocesser m.v., som kan indebære fare for sikkerhed og sundhed.

§ 29. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, skal arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder m.v. anmeldes til det stedlige Arbejdstilsyn, hvor arbejdsprocessen m.v. agtes påbegyndt eller foregår.

Stk. 2. Anmeldelsen skal ske i elektronisk form eller i papirform og indeholde de oplysninger, som er angivet i bilag 4.

§ 30. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, skal ethvert uheld, der kan medføre risiko for, at personer udsættes for sundhedsfare ved påvirkninger fra stofferne og materialerne eller fra arbejdsprocesserne, meddeles til Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Meddelelsen skal omfatte beskrivelse af uheldet, herunder navnene på de pågældende stoffer og materialer, samt oplysninger om udslippets mængde.

Stk. 3. Meddelelsen skal omfatte en angivelse af den mulige årsag til uheldet samt en redegørelse for, hvordan lignende uheld kan imødegås for fremtiden.

Kapitel 4

Straf

§ 31. Med bøde straffes den arbejdsgiver, der overtræder §§ 3-11, §§ 13-25 og §§ 28-29.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 3-11, §§ 13-25 og §§ 28-30 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan.

Stk. 3. For overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2018.

Stk. 2. 2) Bekendtgørelse nr. 140 af 20. januar 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet ophæves.

 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 27. februar 2018

 

CARSTEN FALK HANSEN

 

/ Per Schmock

 

 

 

Bilag 1

Stoffer og materialer jf. § 1

Bilag 1 består af 2 afsnit: Afsnit A og Afsnit B.

Afsnit A indeholder en specifik opregning af stoffer og materialer.

Afsnit B indeholder en henvisning til Miljøministeriets liste over farlige stoffer.

Et stof vil kunne være omfattet af bekendtgørelsen i kraft af både afsnit A og afsnit B. Hvis dette er tilfældet, er det de særlige krav i følge afsnit A, der gælder. Såfremt stoffet allerede er optaget i afsnit A med særlige bestemmelser eller med en anden procentangivelse, skal disse følges.

Afsnit A

Kolonnen »CAS.nr.« angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service.

Kolonnen »stof« angiver stofferne på nedenstående liste.

Kolonnen »procentindhold i materialer« fastsætter den procent af stoffet, et materiale skal indeholde, for at materialet omfattes af bekendtgørelsen.

Kolonnen »særlige bestemmelser« henviser til bestemmelser i bekendtgørelsens kapitel 3, som ud over bekendtgørelsens kapitel 2 og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt skal gælde for arbejde med det pågældende stof eller materiale.

I kolonnen »uddybende bemærkninger og begrænsninger« præciseres det, i hvilket omfang de angivne særlige bestemmelser skal finde anvendelse på stoffet/materialet. Endvidere fastsættes eventuelle begrænsninger i bekendtgørelsens anvendelse på stoffet/materialet.

| foran et stof betyder, at der er ændringer i forhold til bilag 1 i bekendtgørelse nr. 906 af 8. november 2002 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 309 af 25. april 2003 og bekendtgørelse nr. 859 af 22. oktober 2003.

 

 

 

 

 

 

 

CAS.nr.

 

Stof

Procent-indhold i materialer

Særlige bestemmelser

Uddybende bemærkninger og begrænsninger

53-96-3

 

2-AAF

0,1

 

 

97-56-3

 

AAT, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 3)

 

 

 

26148-68-5

 

A-a-C

0,1

 

 

75-07-0

|

Acetaldehyd

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

1

§ 17

Aromastoffer.

0,1-1

Kap. 2

0,1

§§ 29-32

Rengøringsmidler.

1

§§ 29-32

Anden anvendelse.

0,1-1

Kap. 2

16568-02-8

 

Acetaldehyd-N-formyl-N-methylhydrazon, se Gyromitrin

 

 

 

60-35-5

 

Acetamid

0,1

 

 

2832-40-8

 

Acetamid, N-(4-((2-hydroxy-5-methylphenyl)azo) phenyl)-, se Azofarvestoffer (Disperse Yellow 3)

 

 

 

 

 

Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre

0,1

 

 

53-96-3

 

2-Acetylaminofluoren, se 2-AAF

 

 

 

3761-53-3

 

Acid Red 26, se Azofarvestoffer

 

 

 

6459-94-5

 

Acid Red 114, se Azofarvestoffer

 

 

 

1694-09-3

 

Acid Violet 49, se Benzylviolet 4B

 

 

 

79-06-1

 

Acrylamid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

107-13-1

 

Acrylonitril

0,1

 

 

23214-92-8

 

Adriamycin

0,1

 

 

3688-53-7

 

AF-2

0,1

§§ 29-32

 

1162-65-81165-39-51402-68-26795-23-97220-81-77241-98-7

 

Aflatoxiner

0,1

 

 

15972-60-8

 

Alachlor

0,1

§§ 29-32

 

309-00-2

 

Aldrin

0,1

§§ 29-32

 

85535-84-8

 

Alkaner, C10-13-, chlor, se Chloralkaner, C10-13

 

 

 

94-59-7

 

5-Allyl-1,3-benzodioxol, se Safrol

 

 

 

107-05-1

|

Allylchlorid

0,1

 

 

106-92-3

 

Allylglycidylether

0,1

 

 

60-09-3

 

p-Aminoazobenzen, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 1)

 

 

 

97-56-3

 

o-Aminoazotoluen, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 3)

 

 

 

92-67-1

 

4-Aminobiphenyl

0

§ 27

Forbudet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.

 

 

4-Aminobiphenyl, salte heraf

0

§ 27

77094-11-2

 

2-Amino-3,4-dimethylimidazo-(4,5-f)quinolin, se MelQ

 

 

 

77500-04-0

 

2-Amino-3,8-dimethylimidazo-(4,5-f)quinolin, se MelQx

 

 

 

62450-06-0

 

3-Amino-1,4-dimethyl-5 H-pyrido (4,3-b)indol, se Trp-P-1

 

 

 

67730-10-3

 

2-Aminodipyrido(1,2-a: 3’,2’-d) imidazol, se Glu-P-2

 

 

 

399-95-1

 

4-Amino-3-fluorphenol

0,1

 

 

67730-11-4

 

2-Amino-6-methyldipyrido(1,2-a:3’,2’-d)imidazol, se Glu-P-1

 

 

 

76180-96-6

 

2-Amino-3-methylimidazo(4,5-f)-quinolin, se IQ

 

 

 

105650-23-5

 

2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridin, se PhIP

 

 

 

68006-83-7

 

2-Amino-3-methyl-9 H-pyrido (2,3-b)indol, se MeA--C

 

 

 

62450-07-1

 

3-Amino-1-methyl-5 H-pyrido (4,3-b)indol, se Trp-P-2

 

 

 

712-68-5

 

2-Amino-5-(5-nitro-2-furyl)-1,3,4-thiadiazol

0,1

§§ 29-32

 

26148-68-5

 

2-Amino-9 H-pyrido(2,3-b)indol, se A--C

 

 

 

61-82-5

 

Amitrol

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

 

 

 

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7789-09-5

 

Ammoniumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente

 

 

 

62-53-3

 

Anilin

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

Kap. 2

I trykfarver.

§ 17

Industriel brug.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

 

 

Anilin, salte heraf

0,1

 

 

90-04-0

 

o-Anisidin

0,1

 

 

 

 

o-Anisidin, salte heraf

0,1

 

 

1309-64-41317-98-212412-52-1

 

Antimontrioxid

0,1

§ 33

Anvendelse af brandhæmmende maling, lim, fugemasse o.lign.

Kap. 2

Produktion af brandhæmmende maling, lim, fugemasse o.lign.

§§ 29-32

Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.

Kap. 2

Anvendelse af plastgranulater o.lign. Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for antimontrioxid, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.

 

Plastfolier o.lign., som ved videreforarbejdning ikke frigør antimontrioxid, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

§ 27

Anden anvendelse.

90640-80-590640-81-690640-82-791995-14-191995-15-291995-16-391995-17-4

 

Anthracenolie med indhold 0,1% benzen eller 0,005% benzo(a)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§ 27

Anden anvendelse.

90640-80-590640-81-690640-82-791995-14-191995-15-291995-16-391995-17-4

 

Anthracenolie med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

86-88-4

 

Antu

0,1

§§ 29-32

 

140-57-8

 

AramitR

0,1

§§ 29-32

 

313-67-7475-80-9

|

Aristolochic syre

0,1

 

 

64742-03-664742-04-764742-05-864742-11-691995-78-7

 

Aromatiske ekstrakter af råoliedestillater defineret ved EINECS-numrene 265-102-1, 295-341-7, 265-111-0, 265-103-7 og 265-104-2

0,1

 

 

7440-38-2

 

Arsen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§ 17

Medicinalindustri o.lign.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1303-28-2

 

Arsenpentoxid

0,1

§§ 29-32

Trykimprægnering.

§§ 29-32

Anvendelse af trykimprægneret træ.

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7778-39-4

 

Arsensyre

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

 

 

Arsensyre, salte heraf

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1327-53-3

 

Arsentrioxid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§ 17

Konservering.

§§ 29-32

Imprægnering.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

 

 

Arsen, andre uorganiske forbindelser

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

Kap. 2

Kunstnerfarver.

Kap. 2

Produktion af malevarer.

§§ 29-32

Malearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1332-21-412001-28-412001-29-512172-67-712172-73-577536-66-477536-67-577536-68-6132207-32-0132207-33-1

 

Asbest

 

 

 

1912-24-9

 

Atrazin

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

492-80-8

 

Auramin

0,1

 

 

 

 

Auramin, salte heraf

0,1

 

 

320-67-2

 

Azacitidin

0,1

 

 

115-02-6

 

Azaserin

0,1

 

 

446-86-6

 

Azathioprin

0,1

 

 

151-56-4

 

Aziridin, se Ethylenimin

 

 

 

103-33-3

 

Azobenzen

0,1

 

 

 

 

Azofarvestoffer, se også Benzidin-baserede azofarvestoffer, 4,4’-Bi-o-toluidin-baserede azofarvestoffer og o-Dianisidin-baserede azofarvestoffer:

 

 

 

3761-53-3

 

Acid Red 26

0,1

§§ 29-32

 

6459-94-5

 

Acid Red 114

0,1

§§ 29-32

 

85136-74-9

|

Disperse Orange 149

0,1

§§ 29-32

 

2832-40-8

|

Disperse Yellow 3

0,1

§§ 29-32

 

3564-09-8

 

Ponceau 3 R

0,1

§§ 29-32

 

2646-17-5

 

Solvent Orange 2

0,1

§§ 29-32

 

6358-53-8

 

Solvent Red 80

0,1

§§ 29-32

 

60-09-3

 

Solvent Yellow 1

0,1

§§ 29-32

 

60-11-7

 

Solvent Yellow 2

0,1

§§ 29-32

 

97-56-3

 

Solvent Yellow 3

0,1

§§ 29-32

 

842-07-9

|

Solvent Yellow 14

0,1

§§ 29-32

 

 

 

Bariumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente

 

 

 

154-93-8

 

BCNU

0,1

 

 

17804-35-2

|

Benomyl

0,1

 

 

98-87-3

 

Benzalchlorid, se-Chlorerede toluener

 

 

 

56-55-3

 

Benz(a)anthracen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

71-43-2

 

Benzen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§ 17

Påfyldning og tømning af tankbiler og tankanlæg med motorbenzin. For anden tankning af motorbenzin samt reparation og vedligeholdelse af benzinmotorer m.v. gælder kun kap. 2.

§ 17, § 18, stk.2, § 24, § 25, § 33, § 34

Industriel brug.

 

 

 

 

§ 27

Anden brug

51085-52-0

|

Benzenamin, 2-methyl-5-nitro-, monohydrochlorid

0,1

 

 

615-28-1

 

1,2-Benzendiamin, dihydrochlorid, se o-Phenylendiamin dihydrochlorid

 

 

 

92-87-5

 

Benzidin

0

§ 27

Forbudet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.

 

 

Benzidin, salte heraf

0

§ 27

 

 

Benzidin-baserede azofarvestoffer:

 

 

 

1937-37-7

 

Direct Black 38 (tekniskvare)

0,1

§§ 29-32

 

2602-46-2

 

Direct Blue 6 (tekniskvare)

0,1

§§ 29-32

 

72-57-1

 

Direct Blue 14 (tekniskvare)

0,1

§§ 29-32

 

2429-74-5

 

Direct Blue 15, tekniskkvalitet

0,1

§§ 29-32

 

16071-86-6

 

Direct Brown 95 (tekniskvare)

0,1

§§ 29-32

 

573-58-0

 

Direct Red 28

0,1

§§ 29-32

 

 

 

Øvrige benzidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen.

0,1

§§ 29-32

 

205-99-2

 

Benzo(b)fluoranthen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

205-82-3

 

Benzo(j)fluoranthen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

207-08-9

 

Benzo(k)fluoranthen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

271-89-6

 

Benzofuran

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

50-32-8

 

Benzo(a)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

100-44-7

 

Benzylchlorid, se-Chlorerede toluener

 

 

 

98-87-3

 

Benzylidendichlorid, se,-Dichlortoluen

 

 

 

1694-09-3

 

Benzylviolet 4B

0,1

 

 

7440-41-7

 

Beryllium

0,1

 

 

 

 

Berylliumforbindelser, med undtagelse af aluminiumberylliumsilicater

0,1

 

 

 

 

Berylliumforbindelser, aluminiumberylliumsilicater

0,1

 

 

88-32-4121-00-625013-16-5

 

BHA

0,1

 

 

90-41-5

 

(1,1’-Biphenyl)-2-amin

0,1

 

 

92-67-1

 

(1,1’-Biphenyl)-4-amin, se 4-Aminobiphenyl

 

 

 

101-77-9

 

Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4’-Methylendianilin

 

 

 

108225-03-2

 

7-[[4,6-Bis[(2-aminopropyl) amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]-4-hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)naphthalensulfonsyre, monoformiat

0,1

 

 

3296-90-0

 

2,2-Bis(brommethyl)propan-1,3-diol

0,1

 

 

111-44-4

 

Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2’-dichlordiethylether

 

 

 

494-03-1

 

N,N-Bis(2-chlorethyl)-2-naphthylamin, se Chlornaphazin

 

 

 

154-93-8

 

1,3-Bis(2-chlorethyl)nitrosourinstof, se BCNU

 

 

 

505-60-2

 

Bis(2-chlorethyl)sulfid

0,1

§§ 29-32

 

542-88-1

 

Bis(chlormethyl)ether

0,1

 

 

90-94-8

|

4,4’-Bis(dimethylamino)benzophenon

0,1

 

 

101-90-6

 

1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy) benzen, se Diglycidylresorcinolether

 

 

 

 

 

4-[[Bis-(4-fluor-phenyl)methylsilyl]methyl]-4 H -1,2,4-triazol, blanding med 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl] methyl]-1 H -1,2,4-triazol, se Blanding af: 4-[[bis-(4-fluorphenyl) methylsilyl]methyl]-4 H -1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl] methyl]-1H-1,2,4-triazol

 

 

 

85509-19-9

 

Bis(4-fluorphenyl)(methyl) (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) silan, se Flusilazol

 

 

 

2784-94-3

 

N’ , N’ -Bis(2-hydroxyethyl)- N -nitro- p -phenylendiamin, se HC Blue No. 1

 

 

 

 

 

4,4’-Bi-o-toluidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen.

0,1

§§ 29-32

 

 

 

Bitumenekstrakter, damp- og luftraffinerede

0,1

 

 

 

 

Blanding af: 4-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-4 H -1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazol

0,1

 

 

 

|

Blendur I VP KU 3-4519 med ELINCS-nr. 421-550-1

0,1

 

 

9041-93-411056-06-767763-87-5

 

Bleomyciner

0,1

 

 

301-04-21335-32-66080-56-4

 

Blyacetat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

6080-56-4

 

Blyacetat, trihydrat, se Blyacetat

 

 

 

1344-37-21344-38-37758-97-612656-85-818454-12-1

 

Blychromat, se Chromforbindelser, hexavalente

 

 

 

7784-40-9

 

Blyhydrogenarsenat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7446-47-715845-52-0

 

Blyphosphat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1335-32-6

 

Blysubacetat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

75-27-4

 

Bromdichlormethan

0,1

 

 

74-96-4

 

Bromethan

0,1

 

 

593-60-2

 

Bromethen, se Vinylbromid

 

 

 

138526-69-9

 

1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen

0,1

 

 

68476-32-468476-33-568553-00-492045-14-2

 

Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 271-384-7, 270-675-6, 270-674-0 og 295-396-7

0,1

 

se også Fyringsolier, tunge

68476-30-268476-31-3

 

Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 270-671-4 og 270-673-5

0,1

 

se også Fyringsolier, tunge

68476-34-694114-58-694114-59-7

 

Brændstoffer defineret ved EINECS-numrene 270-676-1, 302-695-9 og 302-694-3

0,1

 

se også Dieselbrændstof til marinemotorer

106-99-0

 

1,3-Butadien

0,1

 

 

 

 

Butan, der indeholder 0,1% 1,3-butadien

0,1

 

 

55-98-1

 

1,4-Butandioldimethansulfonat, se Myleran

 

 

 

96-29-7

|

2-Butanonoxim

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

Kap. 2

Fremstilling af bekæmpelsesmidler, malevarer, lime, fugemasser o.lign.

5

§ 27

Anvendelse af maling, lakker, lime, fugemasser, imprægneringsmidler, træbeskyttelsesmidler o.lign.

1-5

§ 33

0,1-1

Kap. 2

1

§§ 29-32

Anden anvendelse.

0,1-1

Kap. 2

2426-08-6

 

1-Butyl(2,3-epoxy-1-propyl) ether

0,1

 

 

2426-08-6

 

n-Butylglycidylether, se 1-Butyl (2,3-epoxy-1-propyl)ether

 

 

 

88-32-4121-00-625013-16-5

 

tert-Butyl-4-methoxyphenol, se BHA

 

 

 

2312-35-8

|

2-(4-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl-2-propynylsulfit

0,1

 

 

3068-88-0

 

ß-Butyrolacton

0,1

 

 

7440-43-9

 

Cadmium

0,1

§ 27

Loddemidler.

§§ 29-32

Cadmiering.

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

10108-64-2

 

Cadmiumchlorid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

542-83-6

 

Cadmiumcyanid

0,1

§§ 29-32

Cadmiering.

§ 27

Anden anvendelse.

7790-79-6

 

Cadmiumfluorid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

17010-21-8

 

Cadmiumfluorosilikat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

4464-23-7

 

Cadmiumformiat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7790-80-9

 

Cadmiumiodid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1306-19-0

 

Cadmiumoxid

0,1

§§ 29-32

Cadmiering.

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

10124-36-4

 

Cadmiumsulfat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1306-23-612656-57-458339-34-7

 

Cadmiumsulfid

0,1

§ 33

Anvendelse af malevarer, farver til keramiske produkter/glasvarer m.m.

Kap. 2

Kunstnerfarver.

Kap. 2

Produktion af malevarer og farver.

§ 27

Andet.

12656-57-458339-34-7

 

Cadmiumsulfoselenid

0,1

§ 33

Anvendelse af malevarer, farver til keramiske produkter/glasvarer m.m.

Kap. 2

Kunstnerfarver.

Kap. 2

Produktion af malevarer og farver.

§ 27

Andet.

 

 

Cadmium, andre uorganiske forbindelser

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

13765-19-0

 

Calciumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente

 

 

 

8001-35-2

 

Camphechlor, se Polychlorerede camphener

 

 

 

2425-06-1

 

Captafol

0,1

§§ 29-32

 

133-06-2

 

Captan

0,1

§§ 29-32

 

6804-07-5

 

Carbadox

0,1

 

 

63-25-2

|

Carbaryl

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

10605-21-7

|

Carbendazim

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

0,1

Kap. 2

Fremstilling af bekæmpelsesmidler, malevarer, lime, fugemasser o.lign.

5

§ 27

Anvendelse af maling, lakker, lime, fugemasser, imprægneringsmidler, træbeskyttelsesmidler o.lign.

1-5

§ 33

0,1-1

Kap. 2

1

§§ 29-32

Anden anvendelse.

0,1-1

Kap. 2

1333-86-4

 

Carbon black

0,1

 

Carbon black og støvformige materialer med indhold af respirabelt carbon black 0,1% er omfattet.

 

 

Carbon black-ekstrakter

0,1

 

 

97722-04-8

 

Carbonhydrider, C26-55, aromatrige

0,1

 

 

492-80-8

 

4,4’-Carbonimidoyl-bis (N,N-dimethylanilin), se Auramin

 

 

 

 

 

4,4’-Carbonimidoyl-bis (N,N-dimethylanilin), salte heraf, se Auramin, salte heraf

 

 

 

56-23-5

 

Carbontetrachlorid, se Tetrachlormethan

 

 

 

 

 

Carrageenan, degraderet

0,1

 

 

 

|

Cartasol Yellow M-GL konc. med ELINCS-nr. 401-500-5

0,1

 

 

13010-47-4

 

CCNU

0,1

 

 

107-20-0

 

Chloracetaldehyd

0,1

 

 

85535-84-8

|

Chloralkaner; C10-13

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

1

§§ 29-32

Metalforarbejdning.

0,1-1

Kap. 2

0,1

§§ 29-32

Anden anvendelse.

95-06-7

 

2-Chlorallyl-N,N-diethyl-dithio-carbamat, se Sulfallat

 

 

 

305-03-3

 

Chlorambucil

0,1

 

 

56-75-7

 

Chloramphenicol

0,1

 

 

106-47-8

 

p-Chloranilin

0,1

 

 

126-99-8

 

2-Chlor-1,3-butadien

0,1

 

 

57-74-95103-71-95103-74-25566-34-712789-03-6

 

Chlordan

0,1

§§ 29-32

 

143-50-0

 

Chlordecon

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

6164-98-3

 

Chlordimeform

0,1

§§ 29-32

 

19750-95-9

 

Chlordimeformhydrochlorid

0,1

§§ 29-32

 

107-30-2

 

Chlordimethylether

0,1

 

 

115-28-6

 

Chlorendinsyre

0,1

 

 

51594-55-9

 

(R)-1-Chlor-2,3-epoxypropan

0,1

 

 

 

 

Chlorerede C12-paraffiner (ca. 60% chloreret)

0,1

Kap. 2

Køle-smøremidler, malinger og lime.

§ 17

Industriel brug.

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

 

 

-Chlorerede toluener:

 

 

 

98-87-3

 

Benzalchlorid

0,1

 

 

100-44-7

 

Benzylchlorid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§ 17

Industriel brug.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

98-07-7

 

Trichlormethylbenzen

0,1

§§ 29-32

 

75-00-3

|

Chlorethan

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

107-20-0

 

2-Chlorethanal, se Chloracetaldehyd

 

 

 

13010-47-4

 

1-(2-Chlorethyl)-3-cyclo-hexyl-1-nitrosourinstof, se CCNU

 

 

 

75-01-4

 

Chlorethylen, se Vinylchlorid

 

 

 

13909-09-6

 

1-(2-Chlorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourinstof, se 1-Methyl-CCNU

 

 

 

74-87-3

 

Chlormethan, se Methylchlorid

 

 

 

107-30-2

 

Chlormethylmethylether,se Chlordimethylether

 

 

 

513-37-1

 

1-Chlor-2-methylpropen

0,1

 

 

100-00-5

|

1- Chlor-4-nitrobenzen

0,1

 

 

494-03-1

 

Chlornaphazin

0,1

§§ 29-32

 

67-66-3

 

Chloroform

0,1

§§ 29-32

Anvendelse af materialer, hvor stoffet indgår som opløsningsmiddel.

§ 17,§ 18, stk.2,§ 24, § 25,§ 33, § 34

Industriel brug.

§ 17

Laboratoriearbejde.

126-99-8

 

Chloropren, se 2-Chlor-1,3-butadien

 

 

 

54749-90-5

 

Chlorozotocin

0,1

 

 

150-68-5

 

3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethylurinstof, se Monuron

 

 

 

140-41-0

 

3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethyl-uronium-trichloracetat, se Monuron-TCA

 

 

 

95-83-0

 

4-Chlor-o-phenylendiamin

0,1

 

 

 

 

4-Chlor-o-phenylendiamin, salte heraf

0,1

 

 

133855-98-8

|

cis -(. PM.)-1-((3-(2-Chlorphenyl)-2-(4-fluorphenyl)oxiranyl) methyl)-1H-1,2,4-triazol

0,1

 

 

1897-45-6

 

Chlorthalonil

0,1

§ 17, § 24,§ 25, § 34

Anvendelse af bekæmpelsesmidler. Ved sprøjtning udendørs, ved blanding m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.

§ 24, § 25,§ 34

Anvendelse af antifouling maling, indeholdende stoffet som biocid.

§ 17, § 24,§ 25, § 33,§ 34

Fremstilling af malevarer og bekæmpelsesmidler.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

95-69-2

 

4-Chlor-2-toluidin

0,1

 

 

3165-93-3

 

4-Chlor-2-toluidin-hydrochlorid

0,1

 

 

6164-98-3

 

N’-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethyl-formamidin, se Chlordimeform

 

 

 

19750-95-9

 

N’-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethyl-formamidin-hydrochlorid, se Chlordimeformhydrochlorid

 

 

 

5216-25-1

|

1-Chlor-4-(trichlormethyl)benzen

0,1

 

 

84332-86-5

 

Chlozolinat

0,1

 

 

 

 

Chromforbindelser, hexavalente, herunder bl.a.:

 

 

 

7789-09-5

 

Ammoniumdichromat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§ 27

Anden anvendelse.

 

 

Bariumchromat

0,1

 

 

1344-37-21344-38-37758-97-612656-85-818454-12-1

 

Blychromat

0,1

§ 33

Reparationsmaling af biler, busser, skibe, fly, containere, entrepenørmaskiner, traktorer, kraner og lignende store konstruktioner.

§ 27

Om- og nylakering af biler, busser, skibe, fly, containere, entrepenørmaskiner, traktorer, kraner og lignende store konstruktioner.

Kap. 2

Produktion af malevarer.

Kap. 2

Anvendelse af mærke- og signalfarver.

Kap. 2

Glasurer, emaljer og pigmenter på keramiske produkter, tegl, klinker m.m.

Kap. 2

Glasurer, emaljer og pigmenter på kunst og kunsthåndværk.

§ 27

Trykfarver.

§§ 29-32

Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.

§§ 29-32

Anvendelse af plastgranulater, plastfolier o.lign.

§ 17

Laboratoriearbejde.

§ 27

Anden anvendelse.

13765-19-0

 

Calciumchromat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.

§ 27

Anden anvendelse.

24613-89-6

 

Chrom(III)chromat

0,1

§ 25, § 33

Galvaniske processer.

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

14977-61-8

 

Chrom(VI)dichloriddioxid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1333-82-0

|

Chromtrioxid

0,1

§ 25, § 33

Chromatering og andre galvaniske processer.

§ 25, § 33

Fremstilling af katalysatorer.

Kap. 2

Anvendelse af katalysatorer.

§§ 29-32

Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.

§ 17

Imprægneringsmidler.

Kap. 2

Anvendelse af imprægneret træ.

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7789-00-6

 

Kaliumchromat

0,1

§ 25, § 33

Galvaniske processer.

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7778-50-9

 

Kaliumdichromat

0,1

§ 25, § 33

Galvaniske processer.

§§ 29-32

Udfyldningsmidler.

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7775-11-3

 

Natriumchromat

0,1

§ 17

Afrensning o.lign.

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

10588-01-9

 

Natriumdichromat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7789-12-0

 

Natriumdichromat,dihydrat

0,1

§ 25, § 33

Galvaniske processer.

§ 17

Afrensning o.lign.

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7789-06-2

 

Strontiumchromat

0,1

§§ 29-32

Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.

§ 27

Anden anvendelse.

11103-86-913530-65-915930-94-6

|

Zinkchromat

0,1

§ 17,§ 18, stk. 2,§ 19, stk. 2,§ 20, stk. 2,§ 25, § 33,§ 34

Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpulver.

§ 25

Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpasta.

§ 17

Anvendelse i produkter, hvor tilstedeværelsen er nødvendig for at opnå tilstrækkelig vedhæftning på hård aluminium, og til båndlakering, hvis der er risiko for aerosoldannelse. Er der ikke risiko for aerosoldannelse gælder kun kap. 2.

§ 25, § 33

Fremstilling af katalysatorer.

Kap. 2

Anvendelse af katalysatorer.

§§ 29-32

Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.

§ 27

Anden anvendelse.

 

|

Chromforbindelser,øvrige hexavalenteforbindelser

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.

§ 25, § 33

Galvaniske processer.

§ 25, § 33

Fremstilling af katalysatorer.

Kap. 2

Anvendelse af katalysatorer.

§§ 29-32

Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.

§ 27

Anden anvendelse.

14977-61-8

 

Chrom(VI)dichloriddioxid, se Chromforbindelser, hexavalente

 

 

 

14977-61-8

 

Chrom(VI)oxidchlorid, se Chromforbindelser, hexavalente (Chrom(VI)dichloriddioxid)

 

 

 

1333-82-0

 

Chromtrioxid, se Chromforbindelser, hexavalente

 

 

 

117-10-2

 

Chrysazin, se Dantron

 

 

 

218-01-9

|

Chrysen

0,1

 

 

6459-94-5

 

CI Acid Red 114, se Azofarvestoffer (Acid Red 114)

 

 

 

569-61-9

 

CI Basic Red 9

0,1

 

 

 

|

CIB R634 med ELINCS-nr. 406-220-7

0,1

 

 

59865-13-379217-60-0

 

Ciclosporin

0,1

 

 

2429-74-5

 

CI Direct Blue 15 (teknisk kvalitet), se Benzidin-baserede azofarvestoffer (Direct Blue 15)

 

 

 

85136-74-9

 

CI Disperse Orange 149, se Azofarvestoffer (Disperse Orange 149)

 

 

 

1832-48-8

 

CI Disperse Yellow 3, se Azofarvestoffer (Disperse Yellow 3)

 

 

 

842-07-9

 

CI Solvent Yellow 14, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 14)

 

 

 

15663-27-1

 

Cisplatin

0,1

 

 

6358-53-8

 

Citrus Red No. 2, se Azofarvestoffer (Solvent Red 80)

 

 

 

7440-48-4

 

Cobalt

0,1

se Cobaltforbindelser, øvrige

se Cobaltforbindelser, øvrige

7646-79-9

 

Cobaltdichlorid

0,1

se Cobaltforbindelser, øvrige

se Cobaltforbindelser, øvrige

1307-96-6

 

Cobaltoxid

0,1

se Cobaltforbindelser, øvrige

se Cobaltforbindelser, øvrige

10124-43-3

 

Cobaltsulfat

0,1

se Cobaltforbindelser, øvrige

se Cobaltforbindelser, øvrige

1317-42-6

 

Cobaltsulfid

0,1

se Cobaltforbindelser, øvrige

se Cobaltforbindelser, øvrige

 

|

Cobaltforbindelser, øvrige

0,1

§ 33

Anvendelse af pulver/på støvende form.

§ 25, § 33

Fremstilling af katalysatorer.

Kap. 2

Anvendelse af katalysatorer.

§§ 29-32

Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.

§ 25, § 33

Galvaniske processer.

§ 33

Anvendelse af malevarer, farver til keramiske produkter/porcelæn, trykfarver m.m.Ved anvendelse af <10% cobaltforbindelse som sikkativ i maling, trykfarver m.m. gælder dog kun kap. 2. Ved anvendelse af <10% cobaltoctoat i polyester gælder dog kun kap. 2.

Kap. 2

Kunstnerfarver.

Kap. 2

Produktion af malevarer, trykfarver m.m.

§§ 29-32

Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.

Kap. 2

Anvendelse af metallegeringer, plastgranulat o.lign. Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for cobalt eller cobaltforbindelser, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.

 

Plastfolier o.lign., som ved forarbejdning ikke frigør cobalt eller cobaltforbindelser, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

331-39-5

 

Coffeinsyre

0,1

 

 

573-58-0

 

Congo Red, se Benzidin-baserede azofarvestoffer (Direct Red 28)

 

 

 

8001-58-9

 

Creosot med indhold 0,1% benzen eller 0,005% benzo(a)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§ 27

Anden anvendelse.

8001-58-9

 

Creosot med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

61789-28-470321-79-890640-84-990640-85-0

 

Creosotolie med indhold 0,1% benzen eller 0,005% benzo(a)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§ 27

Anden anvendelse.

61789-28-470321-79-890640-84-990640-85-0

 

Creosotolie med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

120-71-8

 

p-Cresidin

0,1

§§ 29-32

 

 

 

p-Cresidin, salte heraf

0,1

§§ 29-32

 

14464-46-1

 

Cristobalit, se Krystallinsk siliciumdioxid

 

 

 

14901-08-7

 

Cycasin

0,1

§§ 29-32

 

 

 

Cyclohexylamin, reaktionsprodukt med acetophenon, formaldehyd, methanol og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre

 

 

 

50-18-06055-19-2

 

Cyclophosphamid

0,1

 

 

60-11-7

 

DAB, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 2)

 

 

 

4342-03-4

 

Dacarbazin

0,1

 

 

1596-84-5

 

Daminozid

0,1

§ 17, § 25,§ 34

Anvendelse af bekæmpelsesmidler. Ved sprøjtning udendørs, ved opblanding m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.

§ 17, § 25,§ 33, § 34

Fremstilling af bekæmpelsesmidler.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

117-10-2

 

Dantron

0,1

 

 

20830-81-3

 

Daunomycin

0,1

 

 

50-29-3

 

DDT

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

62-73-7

 

DDVP, se Dichlorvos

 

 

 

613-35-4

 

N,N’-Diacetylbenzidin

0,1

§§ 29-32

 

2303-16-4

 

Diallat

0,1

§§ 29-32

 

615-05-4

 

2,4-Diaminoanisol, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin

 

 

 

 

 

2,4-Diaminoanisol, salte heraf, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin, salte heraf

 

 

 

101-80-4

 

4,4’-Diaminodiphenylether

0,1

§§ 29-32

 

 

 

4,4’-Diaminodiphenylether, salte heraf

0,1

§§ 29-32

 

101-77-9

 

4,4’-Diaminodiphenylmethan, se 4,4’-Methylendianilin

 

 

 

 

 

4,4’-Diaminodiphenylmethan, salte heraf, se 4,4’-Methylendianilin, salte heraf

 

 

 

95-80-725376-45-8

 

Diaminotoluen

0,1

 

 

 

 

2,4-Diaminotoluen, salte heraf

0,1

 

 

119-90-4

|

o-Dianisidin

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

§§ 29-32

Anden anvendelse.

 

 

o-Dianisidin, salte heraf

0,1

 

 

 

 

o-Dianisidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen.

0,1

§§ 29-32