Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Áður galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Áður galdandi
  • Myndugleiki: Eingin
  • Útgávudagur: 16-03-2018
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2018 B - Bekendtgørelse 162 frá 27. februar 2018
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

27. februar 2018Nr. 162

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet1)

I medfør af § 40 g, stk. 1 og 2, og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, og som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1373 af 4. december 2013, som ændret ved anordning nr. 996 af 25. august 2017, og som sat i kraft for Grønland ved lov og kongelig anordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som ændret ved lov nr. 346 af 17. maj 2000, lov 340 af 16. maj 2001 og anordning nr. 1268 af 30. november 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for besætningsmedlemmer, der gør tjeneste om bord på danske, civile luftfartøjer og for deres arbejdsgivere.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering, samt enhver risiko for udsættelse på arbejdspladsen for stoffer og materialer.

Definitioner og ordforklaringer

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)   Grænseværdi for luftforurening: Værdien for stoffets gennemsnitskoncentration i den luft, der kan indåndes på arbejdspladsen, i løbet af en otte timers arbejdsdag, men omfatter herudover også korttidsværdier og loftværdier.

2)   Korttidsværdi: Selv om den tidsvægtede gennemsnitskoncentration ikke overstiger grænseværdien, må koncentrationen i en tidsperiode på højst 15 minutter dog aldrig overskride 2 gange grænseværdien.

3)   Loftsværdi: Overskridelse af grænseværdien kan ikke på noget tidspunkt tillades for pågældende stof.

4)   STEL-værdi: En grænseværdi bør ikke overskrides i en periode på 15 minutter.

5)   Biologisk eksponeringsværdi: Den værdi, der fremkommer ved måling af et stof i blod eller urin.

Stk. 2. Andre ordforklaringer fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Særlige bestemmelser

§ 3. De gældende regler efter bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere, herunder reglerne om unødig påvirkning fra stoffer og materialer, jf. dennes § 9, stk. 6, supplerer reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 4. Grænseværdierne for luftforurening i bilag 2 samt biologisk eksponeringsværdi i bilag 3, herunder korttidsværdier og loftsværdier, skal overholdes.

Stk. 2. Når der optræder flere stoffer i luften samtidig, skal der tages hensyn til deres samvirkning.

Stk. 3. For hudgennemtrængelige stoffer er det en forudsætning for at bruge den angivne grænseværdi som vurderingsgrundlag, at der ikke samtidig sker optagelse gennem huden.

Kapitel 3

Straf

§ 5. Med bøde straffes den arbejdsgiver, der overtræder § 4.

Stk. 2. For overtrædelse af § 4 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan.

Stk. 3. For overtrædelse begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2018.

Stk. 2. 2) Bekendtgørelse nr. 142 af 20. januar 2015 om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet ophæves.

 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 27. februar 2018

 

Carsten Falk Hansen

 

/ Per Schmock

 

 

 

Bilag 1

Ordforklaringer

CAS-nr.

CAS-numre angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service. Til stofgrupper og stoffer, der forekommer i flere isomere former, kan der være knyttet flere CAS-numre.

 

Enheder for grænseværdier

 

Som enhed for grænseværdier for gasser og dampe angives normalt som ppm (parts per million = dele pr. million), svarende til antal kubikcentimeter forureningsstof pr. kubikmeter luft. Koncentrationen kan også angives i mg/m 3 . Det vil sige milligram forureningsstof pr. kubikmeter luft.

 

For stoffer, der findes som fibre i luften (fx asbest), angives grænseværdien som antal fibre pr. cm3 luft.

 

Partikulær forurening angives i mg/m3.

 

Fibre

 

Ved fibre forstås partikler, der er længere end 5 mikrometer, har en diameter, der er mindre end 3 mikrometer, og et længde-til-bredde-forhold på mindst 3:1.

 

Hudgennemtrængelige stoffer

 

Ved hudgennemtrængende stoffer forstås stoffer, som kan trænge igennem huden og på denne måde optages i organismen. Sådanne stoffer er markeret med et H i bilag 2.

 

For disse stoffer er forudsætningen for at kunne bruge den angivne grænseværdi som vurderingsgrundlag, at der ikke samtidig sker optagelse gennem huden.

 

Inhalerbart støv

 

Ved inhalerbart støv forstås luftbårne partikler, som kan indåndes.

 

Kræftfremkaldende stoffer

 

Ved kræftfremkaldende stoffer forstås stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende og omfattet af bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Sådanne stoffer er markeret med et K i bilag 2.

 

Respirabelt støv

 

Ved respirabelt støv forstås andelen af inhalerede partikler, som når helt ned i lungernes aveoler.

 

STEL-værdi

 

STEL er en forkortelse af Short Term Exposure Limit, som kan oversættes til grænseværdi for kortvarig eksponering.

 

Sumformel

 

Når flere stoffer forekommer samtidigt, kan de have en forstærkende (synergistisk) eller afsvækkende (antagonistisk) virkning.

 

Hvis der ikke foreligger specifik oplysning om stoffernes samvirkning, må der i det mindste regnes med en sammenlagt (additiv) virkning.

 

Følgende formel bruges til beregning af den samlede påvirkning:

 

bilagsbillede Size: (310 X 66)

 

hvor C er luftkoncentrationen af de respektive stoffer, og GV de tilsvarende grænseværdier.

 

En brøksum på 1 svarer til grænseværdien for den samlede påvirkning.

 

Ved samtidig forekomst af følgende stoffer bruges sumformlen normalt ikke:

 

– Benzen og tetrachlormethan

– Bly og svovlsyre.

 

Totalstøv

 

Ved totalstøv forstås alle størrelser støv, der opsamles uden brug af forudskiller ved en hastighed i indsugningsåbningen på ca. 1,25 m/s. Hvor intet er angivet, skal der bestemmes totalstøv.

 

 

 

Bilag 2

 

Grænseværdier for luftforurening m.v.

 

Anmærkninger

 

Nye stoffer på listen eller ændringer af grænseværdier i forhold til tidligere liste er siden 1994 markeret med årstal for tilføjelsen/ændringen.

 

Hvor grænseværdien for støv er angivet i fibre/cm3, er enheden placeret i kolonnen mg/cm3.

 

E betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi.

 

L markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.

 

S betyder, at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter.

 

H betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

 

K betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.

 

* betyder, at de anførte CAS-numre ikke altid er udtømmende. Grænseværdien er knyttet til navnet og ikke til det eller de anførte CAS-numre.

 

Afsnit A om grænseværdier for luftforurening

 

Liste over grænseværdier for gasser, dampe og partikulær forurening

CAS-nr.*

Stof

ppm

mg/m3

Anm.

75-07-0

Acetaldehyd (1996)

25

45

LK

67-64-1

Acetone

250

600

E

75-86-5

Acetonecyanhydrin, beregnet som CN (2000)

1

3,5

H

75-05-8

Acetonitril (2007)

40

70

EH

98-86-2

Acetophenon (1996)

10

49

 

 

Acetylendichlorid, se 1,2-dichlorethen

-

-

 

 

Acetylentetrabromid, se 1,1,2,2-tetrabromethan

-

-

 

 

Acetylentetrachlorid, se 1,1,2,2-tetrachlorethan

-

-

 

50-78-2

Acetylsalicylsyre

-

5

 

107-02-8

Acrolein (2000)

0,05

0,12

 

79-06-1

Acrylamid

-

0,03

HK

107-13-1

Acrylonitril

2

4

HK

79-10-7

Acrylsyre (1994)

2

5,9

H

 

Acrylsyreethylester, se ethylacrylat

-

-

 

 

Acrylsyremethylester, se methylacrylat

-

-

 

124-04-9

Adipinsyre (1996)

-

5

 

111-69-3

Adiponitril (1996)

2

8,8

H

 

AGE, se allylglycidylether

-

-

 

309-00-2

Aldrin

-

0,25

HK

107-18-6

Allylalkohol

2

5

EH

107-11-9

Allylamin (1994)

2

4,7

H

107-05-1

Allylchlorid

1

3

K

106-92-3

Allylglycidylether

5

22

LHK

 

1-Allyloxy-2,3-epoxypropan, se allylglycidylether

-

-

 

2179-59‑1

Allylpropyldisulfid

2

12

 

7429-90‑5

Aluminium, pulver og støv, total (2005)

-

5

 

 

Aluminium, pulver og støv, respirabel (2005)

 

2

 

 

Aluminium, alkyler, beregnet som Al

-

2

 

 

Aluminium, opløselige salte, beregnet som Al (2005)

-

1

 

1344-28‑1

Aluminiumoxid, beregnet som Al, total (2005)

-

5

 

 

Aluminiumoxid, beregnet som Al, respirabel (2005)

 

2

 

 

Aluminiumrøg, beregnet som Al

-

5

 

 

Aminobenzen, se anilin

-

-

 

 

Aminobutan, se butylamin

-

-

 

141-43-5

2-Aminoethanol (1996)

1

2,5

EH

504-29-0

2-Aminopyridin

0,5

2

 

61-82-5

Amitrol

-

0,2

K

 

Ammat, se ammoniumsulfamat

-

-

 

7664-41‑7

Ammoniak (2002)

20

14

E

12125-02‑9

Ammoniumchloridrøg

-

10

 

3825-26‑1

Ammoniumperfluoroctanoat (1996)

-

0,01

H

7773-06‑0

Ammoniumsulfamat

-

10

 

123-92-2

Amylacetat, alle isomere (1996)

50

266

E

620-11-1

 

 

 

 

624-41-9

 

 

 

 

625-16-1

 

 

 

 

626-38-0

 

 

 

 

628-63-7

 

 

 

 

 

Amylaldehyd, se valeraldehyd

-

-

 

62-53-3

Anilin

1

4

HK

90-04-0

o-Anisidin

0,1

0,5

HK

104-94-9

p-Anisidin

0,1

0,5

H

 

Anon, se cyclohexanon

-

-

 

7440-36‑0

Antimon, pulver og forbindelser, beregnet som Sb, se dog stibin

-

0,5

 

 

Antimonbrinte, se stibin

-

-

 

86-88-4

ANTU

-

0,3

K

7440-38‑2

Arsen og uorganiske forbindelser, beregnet som As (1996), se dog arsin og calciumarsenat

-

0,01

K

 

Arsenbrinte, se arsin

-

-

 

7784-42‑1

Arsin

0,01

0,03

K

12172-73‑5

Asbest (2005)

 

0,1

K

77536-66‑4

 

 

fiber/cm3

 

77536-67‑5

 

 

 

 

77536-68‑6

 

 

 

 

132207-32‑0

 

 

 

 

132207-33‑1

 

 

 

 

 

Asfaltrøg, se bitumenrøg

-

-

 

1912-24-9

Atrazin

-

2

K

12174-11‑7

Attapulgitfibre

 

1

fiber/cm3

 

 

3-Azapentan-1,5-diamin, se diethylentriamin

-

-

 

 

Azimethylen, se diazomethan

-

-

 

86-50-0

Azinphosmethyl

-

0,2

H

 

Aziridin, se ethylenimin

-

-

 

7782-79‑8

Azoimid

0,1

0,2

L

7440-39‑3

Bariumforbindelser, opløselige, beregnet som Ba

-

0,5

E

 

Baytex, se fenthion

-

-

 

17804-35‑2

Benomyl

-

5

K

71-43-2

Benzen (1996)

0,5

1,6

EHK

 

1,2-Benzendiol, se pyrocatechol

-

-

 

 

1,3-Benzendiol, se resorcinol

-

-

 

 

p-Benzendiol, se hydroquinon

-

-

 

552-30-7

1,2,4-Benzentricarboxylsyre-1,2-anhydrid (1996)

-

0,04

L

 

1,3-Benzodinitril, se m-Phthalodinitril

-

-

 

 

p-Benzoquinon, se Quinon

-

-

 

98-88-4

benzoylchlorid (2002)

0,5

2,8

L

94-36-0

Benzoylperoxid

-

5

 

140-11-4

Benzylacetat (2002)

10

61

 

85-68-7

Benzylbutylphthalat (1994)

-

3

 

100-44-7

Benzylchlorid

1

5

LK

7440-41‑7

Beryllium, pulver og forbindelser, beregnet som Be

-

0,001

K

 

BGE, se n-butylglycidylether

-

-

 

92-52-4

Biphenyl

0,2

1

 

 

Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4'-methylendianilin

-

-

 

 

Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2'-Dichlordiethylether

-

-

 

542-88-1

Bis(chlormethyl)ether

0,001

0,005

K

 

Bis(2-hydroxyethyl)amin, se diethanolamin

-

-

 

 

Bis(2-propyl)ether, se diisopropylether

-

-

 

 

Bitumenrøg (2000), cyclohexanholdige fraktion af totalstøv

-

1

 

 

Bladan, se parathion

-

-

 

7439-92‑1

Bly, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Pb (1996)

-

0,05

E

78-00-2

Blytetraethyl, beregnet som Pb

0,007

0,05

H

75-74-l

Blytetramethyl, beregnet som Pb

0,007

0,05

H

 

Blåsyre, se hydrogencyanid

-

-

 

 

Bomuldstøv (råbomuld)

 

0,5

 

 

Borax, se natriumtetraborat, decahydrat

-

-

 

 

Borethan, se diboran

-

-

 

1303-86‑2

Boroxid

-

10

 

10294-33‑4

Bortribromid

1

10

L

7637-07‑2

Bortrifluorid

1

3

L

 

Brintoverilte, se hydrogenperoxid

-

-

 

7726-95‑6

Brom

0,1

0,7

E

314-40‑9

Bromacil

-

5

 

 

Brombrinte, se hydrogenbromid

-

-

 

 

Bromchlophos, se dibrom

-

-

 

151-67‑7

2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan

5

40

 

74-96-4

Bromethan (1994)

5

22

HK

 

Bromethen, se vinylbromid

-

-

 

75-25-2

Bromoform

0,5

5

H

7789-30‑2

Brompentafluorid

0,1

0,7

 

106-99-0

1,3-Butadien

10

22

K

106-97-8

n-Butan

500

1200

 

71-36-3

Butanol, alle isomere

50

150

LH

75-65-0

 

 

 

 

78-83-1

 

 

 

 

78-92-2

 

 

 

 

35296-72‑1

 

 

 

 

78-93-3

Butanon (1994)

50

145

EH

109-79‑5

1-Butanthiol

0,5

1,5

 

 

2-Butenal, se crotonaldehyd

-

-

 

 

1-Butoxy-2,3-epoxypropan, se n-butylglycidylether

-

-

 

 

2-Butoxyethanol, se butylglycol

-

-

 

7580-85‑0

2-tert-Butoxyethanol (1994)

25

120

 

 

2-Butoxyethylacetat, se butylglycolacetat

 

 

 

105-46-4

Butylacetat, alle isomere

150

710

 

110-19-0

 

 

 

 

123-86-4

 

 

 

 

540-88-5

 

 

 

 

141-32-2

n-Butylacrylat (1996)

2

11

E

 

Butylalkohol, se butanol

-

-

 

75-64-9

Butylamin, alle isomere

5

15

LH

78-81-9

 

 

 

 

109-73-9

 

 

 

 

13952-84‑6

 

 

 

 

 

Butylcellosolve, se butylglycol

-

-

 

112-34-5

Butyldiglycol (2007)

10

67,5

E

2426-08‑6

n-Butylglycidylether

6

30

K

111-76-2

Butylglycol (2000)

20

98

EH

112-07-2

Butylglycolacetat (2000)

20

130

EH

 

Butylhydrosulfid, se 1-butanthiol

-

-

 

 

2-sec-Butyl-1-hydroxybenzen, se o-sec-butylphenol

-

-

 

 

Butylhydroxytoluen, se 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

-

-

 

138-22-7

n-Butyllactat

5

30

 

 

Butylmercaptan, se 1-butanthiol

-

-

 

97-88-1

n-Butylmethacrylat (1996)

25

145

 

89-72-5

o-sec-Butylphenol

5

30

H

98-54-4

p-tert-Butylphenol

0,08

0,5

H

98-51-1

p-tert-Butyltoluen (1996)

1

6,1

 

7440-43‑9

Cadmium, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Cd (2000)

-

0,005

K

7778-44‑1

Calciumarsenat

-

1

 

156-62-7

Calciumcyanamid

-

0,5

 

 

Calciumcyanid, se cyanider, alkalimetal

-

-

 

1305-62‑0

Calciumhydroxid

-

5

E

1305-78‑8

Calciumoxid

-

2

 

8001-35‑2

Camphechlor

-

0,5

HK

76-22-2

Campher, syntetisk

2

12

 

 

Caprolactam, se 2-oxohexamethylenimin

-

-

 

2425-06‑1

Captafol

-

0,1

HK

133-06-2

Captan

-

5

K

63-25-2

Carbaryl

-

5

HK

1563-66‑2

Carbofuran

-

0,1

 

1333-86‑4

Carbon black

-

3,5

K

124-38-9

Carbondioxid

5000

9000

E

75-15-0

Carbondisulfid

5

15

H

630-08-0

Carbonmonoxid (1996)

25

29

 

558-13-4

Carbontetrabromid

0,1

1,4

 

 

Carbontetrachlorid, se tetrachlormethan

-

-

 

75-44-5

Carbonylchlorid (2002)

0,02

0,08

E

353-50-4

Carbonylfluorid

2

6

 

 

Catechol, se pyrocatechol

-

-

 

 

Cellosolve, se ethylglycol

-

-

 

 

Cellosolveacetat, se ethylglycolacetat

-

-

 

7782-50‑5

Chlor (2007)

0,5

1,5

E S

107-20-0

Chloracetaldehyd

1

3

LK

78-95-5

Chloracetone (1994)

1

3,8

LH

532-27-4

α-Chloracetophenon

0,05

0,3

 

79-04-9

Chloracetylchlorid

0,05

0,2

 

108-90-7

Chlorbenzen (2007)

5

23

E

2698-41‑1

o-Chlorbenzylidenmalonnitril

0,05

0,4

LH

 

Chlorbrinte, se hydrogenchlorid

-

-

 

74-97-5

Chlorbrommethan

200

1050

 

126-99-8

2-Chlor-1,3-butadien

1

3,6

LHK

 

Chlorcyan, se cyanochlorid

-

-

 

57-74-9

Chlordan

-

0,5

HK

75-68-3

1-Chlor-1,1-difluorethan (1996)

1000

4110

 

75-45-6

Chlordifluormethan (1994)

500

1770

E

10049-04‑4

Chlordioxid

0,1

0,3

 

96-34-4

Chloreddikesyremethylester (2002)

1

5

H

 

1-Chlor-2,3-epoxypropan, se epichlorhydrin

-

-

 

 

Chlorerede biphenyler, se polychlorerede biphenyler

-

-

 

 

Chloreret camphen, se camphechlor

-

-

 

 

Chlorethan, se ethylchlorid

-

-

 

 

2-Chlorethanal, se chloracetaldehyd

-

-

 

107-07-3

2-Chlorethanol

1

3

LH

 

Chlorethen, se vinylchlorid

-

-

 

 

Chlormethan, se methylchlorid

-

-

 

 

1-Chlor-2-methylbenzen, se o-chlortoluen

-

-

 

600-25-9

1-Chlor-1-nitropropan

2

10

 

67-66-3

Chloroform (2002)

2

10

EHK

 

2-Chloropren, se 2-chlor-1,3-butadien

-

-

 

76-15-3

Chlorpentafluorethan

1000

6300

 

95-57-8

Chlorphenol og salte heraf, beregnet som chlorphenol

-

0,5

H

106-48-9

(1994)

 

 

 

108-43-0

 

 

 

 

25167-80‑0

 

 

 

 

76-06-2

Chlorpicrin

0,1

0,7

 

 

3-Chlorpropen, se allylchlorid

-

-

 

598-78-7

2-Chlorpropionsyre (1994)

0,1

0,44

H

2921-88‑2

Chlorpyrifos

-

0,2

H

2039-87‑4

o-Chlorstyren

50

285

 

 

α-Chlortoluen, se benzylchlorid

-

-

 

95-49-8

o-Chlortoluen

50

285

H

7790-91‑2

Chlortrifluorid

0,1

0,4

L

75-72-9

Chlortrifluormethan (1996)

1000

4270

 

 

2-Chlor-1-vinylbenzen, se o-chlorstyren

-

-

 

7440-47‑3

Chrom, pulver og opløselige chromi- og chromosalte, beregnet som Cr

-

0,5

 

7738-94‑5

Chromsyre og chromater, beregnet som Cr (1996), undtagen strontiumchromat

-

0,005

K

2971-90‑6

Clopidol (1994)

-

10

 

7440-48‑4

Cobalt, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Co (2000)

-

0,01

K

10210-68‑1

Cobaltcarbonyl, beregnet som Co

-

0,1

K

16842-03‑8

Cobalthydrocarbonyl, beregnet som Co

-

0,1

K

95-48-7

Cresol, alle isomere

5

22

EH

106-44-5

 

 

 

 

108-39-4

 

 

 

 

1319-77‑3

 

 

 

 

26447-14‑3

Cresylglycidylether

10

70

 

 

Cresylsyre, se cresol

-

-

 

14464-46‑1

Christobalit, total

 

0,15

 

14464-46‑1

Christobalit, respirabel

 

0,05

K

12001-28‑4

Crocidolit

 

0,3

fiber/cm3

L

123-73-9

Crotonaldehyd

2

6

H

4170-30‑3

 

 

 

 

299-86-5

Crufomat (1994)

-

5

 

 

Cumen, se isopropylbenzen

-

-

 

420-04-2

Cyanamid (2007)

0,58

1

EH

 

Cyanbrinte, se hydrogencyanid

-

-

 

143-33-9

Cyanider, alkalimetal, beregnet som CN (1996)

-

5

LH

151-50-8

 

 

 

 

592-01-8

 

 

 

 

2408-36‑8

 

 

 

 

 

2-Cyanoacrylsyremethylester, se methyl-2-cyanoacrylat

-

-

 

506-77-4

Cyanochlorid

0,1

0,3

 

 

Cyanogen, se dicyan

-

-

 

110-82-7

Cyclohexan (1996)

50

172

E

108-93-0

Cyclohexanol

50

200

 

108-94-1

Cyclohexanon (1996)

10

40

EH

110-83-8

Cyclohexen

300

1015

 

 

Cyclohexylalkohol, se cyclohexanol

-

-

 

108-91-8

Cyclohexylamin

10

40

H

 

Cyclonit, se RDX

-

-

 

542-92-7

Cyclopentadien

75

200

 

287-92-3

Cyclopentan

300

850

 

120-92-3

Cyclopentanon (1994)

25

90

 

 

Cymen, se methylisopropylbenzen

-

-

 

21351-79‑1

Cæsiumhydroxid

-

2

 

94-75-7

2,4-D (2000)

-

1

H

 

Dalapon, se 2,2-dichlorpropionsyre

-

-

 

 

DBP, se dibutylphthalat

-

-

 

50-29-3

DDT

-

1

K

 

DDVP, se dichlorvos

-

-

 

17702-41‑9

Decaboran

0,05

0,3

H

34464-38‑5

Decan, andre isomere end n-decan (1994)

65

350

 

124-18-5

n-Decan (1994)

45

250

 

 

DEHP, se di(2-ethylhexyl)phthalat

-

-

 

126-75-0

Demeton

0,01

0,1

H

298-03-3

 

 

 

 

8065-48‑3

 

 

 

 

867-27-6

Demeton-methyl

0,05

0,5

H

919-86-8

 

 

 

 

8022-00‑2

 

 

 

 

 

DGE, se diglycidylether

-

-

 

123-42-2

Diacetonealkohol

50

240

 

131-17-9

Diallylphthalat (1994)

-

3

 

 

α,α'-Diamino-1,3-dimethylbenzen, se m-xylen-α,α'-diamin

-

-

 

 

4,4'-Diaminodiphenylmethan, se 4,4'-methylendianilin

-

-

 

 

1,2-Diaminoethan, se ethylendiamin

-

-

 

 

Dianilinmethan, se 4,4'-methylendianilin

-

-

 

 

Diatoméjord, naturlig, ucalcineret uden indhold af kvarts, respirabel

 

1,5

 

 

Diazid, se diazinon

-

-

 

333-41-5

Diazinon

-

0,1

H

334-88-3

Diazomethan

0,2

0,4

K

 

Dibenzothiazin, se phenothiazin

-

-

 

 

Dibenzoylperoxid, se benzoylperoxid

-

-

 

523-31-9

Dibenzylphthalat (1994)

-

3

 

19287-45‑7

Diboran

0,1

0,1

 

300-76-5

Dibrom

-

3

 

96-12-8

1,2-Dibrom-3-chlorpropan

0,001

0,01

K

75-61-6

Dibromdifluormethan

100

860

 

106-93-4

1,2-Dibromethan

0,1

1

HK

102-81-8

2-N-Dibutylaminoethanol (1996)

0,5

3,5

H

128-37-0

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (1994)

-

10

 

2528-36‑1

Dibutylphenylphosphat (1994)

0,3

3,5

H

107-66-4

Dibutylphosphat

1

8,6

 

84-74-2

Dibutylphthalat (1994)

-

3

 

7572-29‑4

Dichloracetylen

0,1

0,4

LK

95-50-1

1,2-Dichlorbenzen (2002)

20

122

EH

106-46-7

1,4-Dichlorbenzen (1996)

10

60

EK

764-41-0

1,4-Dichlor-2-buten (1996)

0,005

0,025

HK

111-44-4

2,2'-Dichlordiethylether

5

30

HK

75-71-8

Dichlordifluormethan (1994)

500

2475

 

 

Dichlordimethylether, se bis(chloromethyl)ether

-

-

 

118-52-5

1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin

-

0,2

 

 

Dichlordiphenyltrichlorethan, se DDT

-

-

 

75-34-3

1,1-Dichlorethan (2002)

100

412

EH

107-06-2

1,2-Dichlorethan

1

4

HK

75-35-4

1,1-Dichlorethen

2

8

 

156-59-2

1,2-Dichlorethen

200

790

 

156-60-5

 

 

 

 

540-59-0

 

 

 

 

 

Dichlorethyn, se dichloracetylen

-

-

 

75-43-4

Dichlorfluormethan

10

40

 

75-09-2

Dichlormethan (1994)

35

122

HK

594-72-9

1,1-Dichlor-1-nitroethan

2

12

L

 

2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre, se 2,4-D

-

-

 

78-87-5

1,2-Dichlorpropan

75

350

 

542-75-6

1,3-Dichlorpropen

1

5

HK

78-88-6

Dichlorpropen, alle isomere

1

5

H

563-54-2

 

 

 

 

563-57-5

 

 

 

 

563-58-6

 

 

 

 

26952-23‑8

 

 

 

 

75-99-0

2,2-Dichlorpropionsyre

1

6

 

76-14-2

1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan (1994)

500

3500

 

 

(2,2-Dichlorvinyl)dimethylphosphat, se dichlorvos

-

-

 

62-73-7

Dichlorvos

0,1

1

HK

141-66‑2

Dicrotophos

-

0,25

H

460-19‑5

Dicyan

10

20

 

84-61-7

Dicyclohexylphthalat (1994)

-

3

 

77-73-6

Dicyclopentadien (1996)

0,5

2,7

 

60-57-1

Dieldrin

-

0,25

HK

111-42‑2

Diethanolamin (1996)

0,46

2

H

109-89‑7

Diethylamin (1996)

5

15

EH

100-37‑8

2-Diethylaminoethanol (1996)

2

9,6

H

 

Diethyl-1,2-benzendicarboxylat, se diethylphthalat

-

-

 

 

Diethylendiamin, se piperazin

-

-

 

 

Diethylendiamindihydrochlorid, se piperazindihydrochlorid

-

-

 

 

Diethylendioxid, se 1,4-dioxan

-

-

 

111-46‑6

Diethylenglycol

2,5

11

 

 

Diethylenglycoldimethylether, se 2,5,8-trioxanonan

 

 

 

111-77‑3

Diethylenglycolmonomethylether (2007)

10

50,1

EH

 

Diethylenimidoxid, se morpholin

-

-

 

111-40‑0

Diethylentriamin

1

4

H

 

Diethylethanolamin, se 2-diethylaminoethanol

-

-

 

60-29-7

Diethylether (1996)

100

303

E

117-81‑7

Di(2-ethylhexyl)phthalat (1994)

-

3

 

 

Diethylketon, se 3-pentanon

-

-

 

 

Diethyl-p-nitrophenylthiophosphat, se parathion

-

-

 

84-66-2

Diethylphthalat (1994)

-

3

 

75-61-6

Difluordibrommethan

100

860

 

 

Difluordichlormethan, se dichlordifluormethan

-

-

 

7783-41‑7

Difluoroxid

0,05

0,1

L

2238-07‑5

Diglycidylether

0,1

0,53

 

108-83-8

Diisobutylketon

25

150

 

84-69-5

Diisobutylphthalat (1994)

-

3

 

 

1,6-Diisocyanatohexan, se hexamethylendiisocyanat

-

-

 

 

1,5-Diisocyanatonaphthalen, se 1,5-naphthalendiisocyanat

-

-

 

 

2,4-Diisocyanatotoluen, se 2,4-toluendiisocyanat

-

-

 

 

2,6-Diisocyanatotoluen, se 2,6-toluendiisocyanat

-

-

 

26761-40‑0

Diisodecylphthalat (1994)

-

3

 

28553-12‑0

Diisononylphthalat (1994)

-

3

 

27554-26‑3

Diisooctylphthalat (1994)

-

3

 

108-18-9

Diisopropylamin

5

20

H

108-20-3

Diisopropylether

250

1050

 

 

Dimazin, se 1,1-dimethylhydrazin

-

-

 

109-87-5

Dimethoxymethan

1000

3100

 

127-19-5

N,N-Dimethylacetamid

10

35

EH

124-40-3

Dimethylamin (1996)

2

3,7

E

121-69-7

N,N-Dimethylanilin

5

25

HK

 

Dimethylbenzen, se xylen

-

-

 

108-84-9

1,3-Dimethylbutylacetat

50

300

 

115-10-6

Dimethylether (1994)

1000

1885

E

598-56-1

N,N-Dimethylethylamin (2005)

5

15

 

68-12-2

N,N-Dimethylformamid

10

30

H

 

2,6-Dimethyl-4-heptanon, se diisobutylketon

-

-

 

57-14-7

1,1-Dimethylhydrazin (2000)

0,01

0,025

HK

131-11-3

Dimethylphthalat (1994)

-

3

 

77-78-1

Dimethylsulfat

0,01

0,05

HK

67-68-5

Dimethylsulfoxid (2005)

50

160

 

 

O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-trichlorphenyl)thiophosphat, se ronnel

-

-

 

99-65-0

Dinitrobenzen, alle isomere

0,15

1

H

100-25-4

 

 

 

 

528-29-0

 

 

 

 

25154-54‑5

 

 

 

 

497-56-3

Dinitro-o-cresol

-

0,2

H

534-52-1

 

 

 

 

1335-85-9

 

 

 

 

10024-97‑2

Dinitrogenoxid (1994)

50

90

 

121-14-2

2,4-Dinitrotoluen (1996)

-

0,15

HK

606-20-2

2,6-Dinitrotoluen (1996)

-

0,15

HK

610-39-9

Dinitrotoluen, alle isomere (1996)

-

0,15

HK

25321-14‑6

 

 

 

 

 

Di-octylphthalat, se di(2-ethylhexyl)phthalat

-

-

 

123-91-1

1,4-Dioxan

10

36

HK

78-34-2

Dioxathion

-

0,2

H

122-39-4

Diphenylamin

-

5

 

 

N,N-Diphenylanilin, se triphenylamin

-

-

 

101-84-8

Diphenylether

1

7

 

101-68-8

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

0,005

0,05

 

 

Diphenyloxid, se diphenylether

-

-

 

34590-94‑8

Dipropylenglycolmethylether (1994)

50

300

EH

 

Dipropylketon, se 4-Heptanon

-

-

 

2764-72‑9

Diquat, totalstøv (1996)

-

0,5

H

 

Diquat, respirabel (1996)

-

0,1

H

149-26-8

Disul

-

5

 

97-77-8

Disulfiram

-

2

 

 

Disulfoton, se disyston

-

-

 

298-04-4

Disyston

-

0,1

H

330-54-1

Diuron

-

5

K

91-14-5

Divinylbenzen, alle isomere

10

50

 

105-06-6

 

 

 

 

108-57-6

 

 

 

 

1321-74‑0

 

 

 

 

 

DMA, se dimethylamin

-

-

 

 

DNT, se dinitrotoluen

-

-

 

 

Dursban, se chlorpyrifos

-

-

 

 

EDA, se ethylendiamin

-

-

 

64-19-7

Eddikesyre

10

25

E

108-24-7

Eddikesyreanhydrid

5

20

L

 

Eddikesyreethylester, se ethylacetat

-

-

 

115-29-7

Endosulfan

-

0,1

H

72-20-8

Endrin

-

0,1

H

13838-16‑9

Enfluran

2

15

 

106-89-8

Epichlorhydrin

0,5

1,9

HK

2104-64‑5

EPN (1996)

-

0,1

H

 

1,2-Epoxyethan, se ethylenoxid

-

-

 

 

1,2-Epoxypropan, se 1,2-propylenoxid

-

-

 

556-52-5

2,3-Epoxy-1-propanol

0,2

1

LK

 

1,2-Epoxy-3-(tolyloxy)-propan, se cresylglycidylether

-

-

 

12510-42‑8

Erionitfibre

 

0,5

K

66733-21‑9

 

 

fiber/cm3

 

107-22-2

Ethandial (2002)

0,2

0,5

L

 

Ethandinitril, se dicyan

-

-

 

 

1,2-Ethandiol, se ethylenglycol

-

-

 

 

Ethandisyre, se oxalsyre

-

-

 

64-17-5

Ethanol

1000

1900

 

 

Ethanolamin, se 2-aminoethanol

-

-

 

 

Ethansyre, se eddikesyre

-

-

 

75-08-1

Ethanthiol

0,5

1

 

 

Ethenylbenzen, se styren

-

-

 

 

Ether, se diethylether

-

-

 

563-12-2

Ethion (1994)

-

0,4

H

14857-34‑2

Ethoxydimethylsilan (2002)

0,5

2,1

 

 

2-Ethoxyethanol, se ethylglycol

-

-

 

 

2-Ethoxyethylacetat, se ethylglycolacetat

-

-

 

141-78-6

Ethylacetat (1994)

150

540

 

 

Ethylacetone, se 2-pentanon

-

-

 

140-88-5

Ethylacrylat

5

20

HK

 

Ethylalkohol, se ethanol

-

-

 

75-04-7

Ethylamin (1996)

5

9,2

EH

 

Ethyl-sec-amylketon, se 5-methyl-3-heptanon

-

-

 

100-41-4

Ethylbenzen

50

217

EK

 

Ethylbromid, se bromethan

-

-

 

 

Ethylbutylketon, se 3-heptanon

-

-

 

75-00-3

Ethylchlorid (1996)

100

264

EHK

7085-85‑0

Ethylcyanoacrylat

2

10

 

 

Ethylenchlorhydrin, se 2-chlorethanol

-

-

 

 

Ethylenchlorid, se 1,2-dichlorethan

-

-

 

107-15-3

Ethylendiamin

10

25

 

 

Ethylendibromid, se 1,2-dibromethan

-

-

 

 

Ethylendichlorid, se 1,2-dichlorethan

-

-

 

107-21-1

Ethylenglycol (1996)

10

26

EH

107-21-1

Ethylenglycol, forstøvet

-

10

 

628-96-6

Ethylenglycoldinitrat

0,02

0,12

LH

 

Ethylenglycolmonobutylether, se butylglycol

-

-

 

 

Ethylenglycolmonoethylether, se ethylglycol

-

-

 

 

Ethylenglycolmonoethyletheracetat, se ethylglycolacetat

-

-

 

 

Ethylenglycolmonoisobutylether, se 2-isobutoxyethanol

-

-

 

 

Ethylenglycolmonoisopropylether, se 2-isopropoxyethanol

-

-

 

 

Ethylenglycolmonomethylether, se methylglycol

-

-

 

 

Ethylenglycolmonomethyletheracetat, se methylglycolacetat

-

-

 

 

Ethylenglycolmonopropylether, se 2-propoxyethanol

-

-

 

151-56-4

Ethylenimin

0,5

1

HK

75-21-8

Ethylenoxid

1

1,8

K

109-94-4

Ethylformiat

100

300

 

110-80-5

Ethylglycol

5

18,5

H

111-15-9

Ethylglycolacetat

5

27,0

H

 

Ethylidendichlorid, se 1,1-dichlorethan

-

-

 

16219-75‑3

Ethylidennorbonen

5

25

L

 

Ethylmercaptan, se ethanthiol

-

-

 

97-63-2

Ethylmethacrylat (1996)

25

117

 

 

Ethylmethylketon, se butanon

-

-

 

100-74-3

N-Ethylmorpholin

5

23,5

H

 

O-Ethyl-O-(4-nitrophenyl)phenyl-thiophosphonat), se EPN

-

-

 

 

Ethylsilikat, se tetraethylorthosilikat

-

-

 

22224-92‑6

Fenamiphos

-

0,1

H

55-38-9

Fenthion

-

0,1

H

14484-64‑1

Ferbam

-

5

 

12604-58‑9

Ferrovanadium, pulver eller støv

-

1

 

 

Flaskegas, se propan

-

-

 

7782-41‑4

Fluor

0,1

0,2

E

 

Fluorbrinte, se hydrogenfluorid

-

-

 

</