Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 20-04-1970
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

B. nr. 164 af 20.04.1970 om anvendelse af åben ild m.v. ved arbejder ombord i skibe, som ændret ved B. nr. 269 af 22.05.1974 1)

 I medfør af § 12 i lov om tilsyn med skibe, jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 31. august 1965, fastsættes herved følgende:

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på tilfælde, der er omfattet af lovgivningen om almindelig arbejderbeskyttelse.*)

Definitioner.

 § 2. Passagerskib: – Et skib, som er indrettet til at befordre eller befordrer flere end 12 passagerer.

Lastskib: – Ethvert skib, der ikke er passagerskib.

Tankskib: – Et lastskib, som er indrettet til transport af olier og olieprodukter i bulk.

Maskinrum: – Alle rum, der indeholder hoved- eller hjælpemaskineri, oliefyrede kedler eller brændselsolieaggregater, pumperum og rum til oliefyring samt trunke til sådanne rum.

Åben ild: – Flamme eller varme fra f. eks. blæselampe, autogenudstyr, smedeesse og lysbue fra el-svejseudstyr.

Gnistdannende værktøj: – Rustbanke-, slibemaskiner o. lign. samt transportabelt elektrisk udstyr med undtagelse af eksplosionssikkert udstyr af godkendt konstruktion.

Almindelige bestemmelser.

 § 3.2) Arbejde med brug af åben ild eller gnistdannende værktøj må ikke påbegyndes inden for de rum eller skibsområder m.v., hvorom der i det efterfølgende er givet særlige regler, før de i henholdsvis §§ 7, 10, 13 og 15, stk. 1, anførte betingelser er opfyldt, og der i skibets tilsynsbog er afgivet erklæring herom. I tilsynsbogen indføres endvidere notat om foretaget gaskontrol, jfr. § 8, pkt. 7 og 8.

 § 4. Hvor arbejde med brug af åben ild eller gnistdannende værktøj i øvrigt agtes udført, skal det ske under iagttagelse af almindelige forsigtighedsregler.

 § 5. Såfremt det til udførelse af arbejde i lasttanke, pumperum eller cofferdamme er nødvendigt at benytte stilladser, skal følgende iagttages:

1.    Kan der ikke på selve stilladset anbringes gelænder eller oprigges forsvarligt stræktov til beskyttelse mod nedstyrtning, skal der anvendes sikkerhedsnet eller livline, der efter forholdene skal være så kort som mulig.

2.    Stilladser skal være forsvarligt fastgjort og skal i så stor udstrækning som praktisk muligt være udført af ikke-brændbart materiale.

3.    Adgangen til stilladser skal i såvel det lodrette som det vandrette plan være så bekvem og sikker som muligt.

4.    Gangbroer og lejdere skal være forsvarligt fastgjort, og gangbroer skal være forsynet med gelænder eller stræktov.

 § 6. Tobaksrygning i forbindelse med arbejder, der omfattes af denne bekendtgørelse, er forbudt.

Tankskibe.

 § 7. I tankskibe, der fører eller har ført olier eller olieprodukter i bulk, skal der, inden arbejde med anvendelse af åben ild eller gnistdannende værktøj påbegyndes inden for lasttank- og pumperumsområdet samt i olietanke uden for dette område, iagttages følgende:

1.    Alle lasttanke  bortset fra eventuelle sloptanke – pumperum og cofferdamme skal være ventilerede og gasfri.

2.    Alle lastledninger og strippeledninger på dæk, i pumperum og i tanke skal være gennemskyllet med vand.

3.    Alle tanke og rum, hvori arbejde skal udføres, skal være renset. Ved arbejde på skibssider, skodder eller andre konstruktioner skal særlig grundig rensning være foretaget fra mindst 1 meter over arbejdsstedet til bunden af tanken eller rummet i en afstand af mindst 3 meter til alle sider, målt fra en lodret linie gennem arbejdsstedet. Bunden skal være renset i samme udstrækning eller være helt dækket med vand.

4.    Skal arbejde udføres i bunden af en tank eller et pumperum, skal bund, bundstokke o. lign. være særlig grundigt renset i en afstand af mindst 3 meter til alle sider fra arbejdsstedet.

5.    Skal arbejdet udføres på varmespiraler (heatings-coils), skal disse først være gennemblæst med damp eller luft.

6.    Sloptanke skal være tæt tillukkede, og der skal altid være en vandfyldt tank mellem en sloptank og den tank eller det rum, hvori der skal arbejdes.

7.    Ved arbejde, der kan medføre stærk ophedning eller gennembrænding af et skod, skal der træffes de under pkt. 3 omhandlede sikkerhedsforanstaltninger i det tilstødende rum.

 § 8. Under arbejdets udførelse skal følgende iaggtages:

1. I umiddelbar nærhed af arbejdsstedet skal der være anbragt mindst to egnede transportable ildslukkere, der skal være let tilgængelige, samt mindst 1 tilrigget brandslange, der konstant skal være under tryk og forsynet med tågestrålerør.

2.    Nær arbejdsstedet skal der være stationeret en brandvagt, der ikke samtidig må have andre funktioner, og som skal have et af de under pkt. 1 nævnte tågestrålerør klar til øjeblikkelig brug.

3.    Brandvagten og de ved arbejdsstedet beskæftigede personer skal være instrueret om det på arbejdsstedet anbragte slukningsmidlers anvendelse samt om, hvorledes der slås alarm i tilfælde af brand eller anden ulykke.

4.    Hvis brandvagten ikke umiddelbart kan komme på dæk og slå alarm, skal der ved åbningen til den tank eller det rum, hvori der arbejdes, være stationeret en vagtmand, som er instrueret om, hvorledes alarm i tilfælde af brand eller anden ulykke straks videregives til den vagthavende officer. En sygebåre skal være let tilgængelig.

5.    Anvendes autogenudstyr, skal ilt- og gasflasker være anbragt og sikret i opretstående stilling på åbent dæk. Såvel brandvagten som den under pkt. 4 nævnte vagtmand skal være instrueret om, hvorledes flaskeventilerne betjenes, og der skal forefindes en asbesthandske til brug ved lukning af ventilerne i tilfælde af tilbageslag.

 6.2) Tanken eller rummet, hvori der arbejdes, skal konstant være ventileret.

 7.2) Umiddelbart før arbejdet påbegyndes, samt hver gang arbejdet genoptages efter en afbrydelse, skal der foretages omhyggelig gaskontrol af såvel den tank eller det rum, hvori der skal arbejdes, som af tilstødende tanke, pumperum og cofferdamme.

 8.2) Tilsvarende gaskontrol skal foretages med mellemrum af højst 6 timer, så længe arbejdet varer. Endvidere skal tilsvarende gaskontrol foretages, hver gang der foretages ændringer såsom indslusning af vand i den tank eller det rum, hvori der arbejdes, eller i tilstødende tanke, pumperum eller cofferdamme.

 9.   Svejse- eller skærebrændere må ikke lægges eller hænges bort, medmindre ventilerne er forsvarligt lukkede.

10. Ved arbejde i lasttanke, pumperum og cofferdamme under forhold, hvor solbestråling kan medføre, at dæk og skibssider ud for arbejdsstedet opvarmes over håndvarme, skal dæk og skibsside holdes overrislet.

 Stk. 2. Når arbejdet standses eller forlades, skal flaskeventilerne lukkes og spænding til elektrisk værktøj afbrydes.

Andre lastskibe.

 § 9. I lastskibe, der anvendes eller senest har været anvendt helt eller delvis til transport af flydende kemikalier eller fordråbede mineraloliegasser, må arbejder, der kræver anvendelse af åben ild eller gnistdannende værktøj, ikke foretages inden for last- og pumperumsområdet.

 Stk. 2. Arbejde med åben ild eller gnistdannende værktøj må ikke udføres i lastrum, hvori der føres eksplosiv eller letantændelig ladning.

 Stk. 3. Arbejde med åben ild må ikke udføres i lastrum, hvori der føres ildnærende ladning.

 Stk. 4.1) Arbejde med åben ild og gnistdannende værktøj må ikke udføres i lastrum, hvori der føres ladning, der kan udvikle letantændelige gasarter som f. eks. kulladninger.

 Stk. 5. Skal arbejde, der kræver anvendelse af åben ild eller gnistdannende værktøj, udføres i eller på bunkertanke, skal der træffes tilsvarende forholdsregler som omhandlet i §§ 7 og 8. Om arbejde på rørledninger gælder reglerne i § 16.

 § 10. Inden arbejde med anvendelse af åben ild påbegyndes i lastrum – hvor dette ikke efter reglerne i § 9 er forbudt – i peaktanke, cofferdamme, rum under bro og bak, storesrum o. lign., skal følgende iagttages:

1.    Skibssider, skodder, dæk og tanktop m.m. skal være renset, eventuelt ved spuling. Lastribber og dunnage samt andet brændbart materiale skal bringes i sikker afstand – mindst 4 meter fra en lodret linie gennem arbejdsstedet – og tildækkes med asbestlærred eller tilsvarende ikke-brændbart materiale.

2.    Rummet skal være ventileret.

3.    Når der skal arbejdes i eller i nærheden af ventilationskanaler, skal alle kanaludmundinger i andre lastrum, der har forbindelse med den pågældende kanal, være omhyggeligt afblændede.

4.    Skal der svejses på skodder eller dæk, hvor der føres brændbar ladning i det tilstødende rum, skal ladningen i disse rum fjernes i samme afstand fra arbejdsstedet som anført under pkt. 1.

 § 11. Under arbejdets udførelse skal følgende iagttages:

1.    Det pågældende rum skal holdes ventileret.

2.    Ved arbejdsstedet skal være anbragt mindst to egnede transportable ildslukkere, der skal være let tilgængelige. Endvidere skal der være tilrigget mindst én brandslange, der konstant skal være under tryk og forsynet med tågestrålerør.

3.    Nær arbejdsstedet skal der være stationeret en brandvagt, der ikke samtidig må varetage andre funktioner, og som skal have et af de i pkt. 2 nævnte tågestrålerør klar til øjeblikkelig brug.

4.    Brandvagten og de ved arbejdsstedet beskæftigede personer skal være instrueret om de på arbejdsstedet anbragte slukningsmidlers anvendelse samt om, hvorledes der slås alarm til en vagthavende officer i tilfælde af brand eller anden ulykke.

5.    Svejses der på skodder eller dæk til tilstødende rum eller i ventilationskanaler, der forbinder flere rum, skal der i disse rum stationeres en brandvagt forsynet med brandslukningsmidler klar til øjeblikkelig brug.

 § 12. Når arbejdet standses eller forlades, skal flaskeventilerne lukkes og spænding til elektrisk værktøj afbrydes.

 Stk. 2. Når arbejdet er tilendebragt, skal, medmindre brandvagt opretholdes, følgende iagttages:

1.    Arbejdsstedet og dettes omgivelser skal omhyggeligt gennemgås, og svejsekabler samt ilt- og gasflasker, interimistisk el- udstyr etc. skal fjernes.

2.    Mellem 1/2 og 1 time efter, at arbejdsstedet er forladt, skal arbejdsstedet og dets nærmeste omgivelser omhyggeligt gennemgås.

 § 13. Inden arbejde med brug af åben ild påbegyndes i apteringsafdelinger, skal følgende iagttages:

1.    Alt brændbart materiale såsom køjetøj, garderobe, fritstående møbler, gardiner, tæpper o. lign. skal fjernes fra rummet, hvori arbejdet skal udføres.

2.    Selve arbejdsstedet skal afskærmes, eller alt faststående brændbart materiale tildækkes med asbestlærred eller tilsvarende ikke-brændbart materiale.

3.    Skal der arbejdes på skod- eller dækskonstruktioner eller på varmeledende konstruktioner med forbindelse til tilstødende rum, skal der træffes de i pkt. 1 og 2 omhandlede sikkerhedsforanstaltninger i det tilstødende rum.

4.    Skal der arbejdes på ventilationssystemer, skal alle åbninger i andre rum, der har forbindelse med det pågældende systemafsnit, være omhyggeligt afblændede.

5.    Arbejde må ikke udføres, dersom der i det pågældende apteringsafsnit befinder sig sovende besætningsmedlemmer.

 Stk. 2. Under arbejdets udførelse finder reglerne i § 11 tilsvarende anvendelse.

 Stk. 3. Når arbejdsstedet forlades, finder reglerne i § 12 tilsvarende anvendelse.

Passagerskibe.

 § 14. Arbejder, der kræver anvendelse af åben ild, må, når passagerer medføres, kun foretages på åbent dæk eller i værkstedsrum eller – under iagttagelse af de i §§ 15 og 16 fastsatte regler – i maskinrum.

 Stk. 2. På vogndæk må åben ild ikke anvendes, når automobiler medføres. Gnistdannende værktøj må kun benyttes, når vogndækket er forsynet med sprinkleranlæg.

 Stk. 3. Udføres arbejde med brug af åben ild eller gnistdannende værktøj, når der ikke medføres passagerer, skal de i §§ 9-13 fastsatte regler følges.

Maskinrum i alle skibe.

 § 15. Inden arbejde med åben ild påbegyndes, skal følgende iagttages:

1.    Tanktop, skodder, skibssider, ristværker, lejdere, rørledninger og maskiner skal inden for en afstand af mindst 4 meter fra arbejdsstedet være særlig grundigt renset.

2.    Skal der arbejdes i casing eller andre steder oppe i rummet, skal der så tæt som muligt under arbejdsstedet ophænges gnistfang bestående af presenning udført af asbestlærred eller lignende ikke-brændbart materiale.

 Stk. 2. Under arbejdets udførelse skal følgende iagttages:

1.    I umiddelbar nærhed af arbejdsstedet skal der være anbragt mindst to egnede transportable ildslukkere, der skal være let tilgængelige. Endvidere skal maskinrummets brandslanger under og i nærheden af arbejdsstedet være tilrigget. Slangerne skal konstant være under tryk og være forsynet med tågestrålerør.

2.    Nær arbejdsstedet skal der være stationeret en brandvagt, der ikke samtidig må have andre funktioner, og som skal have et af de i pkt. 1 nævnte tågestrålerør klar til øjeblikkelig brug.

3.    Brandvagten og de ved arbejdsstedet beskæftigede personer skal være instrueret om de på arbejdsstedet anbragte slukningsmidlers anvendelse samt om, hvorledes der slås alarm til en vagthavende officer i tilfælde af brand eller anden ulykke.

 Stk. 3. Når arbejdet standses, skal arbejdsstedet og dets nærmeste omgivelser omhyggeligt gennemgås, og har autogenudstyr været anvendt, skal dette fjernes fra rummet. Afbrydes arbejdet for en kortere periode, skal lignende inspektion foretages og flaskeventilerne på autogenudstyr skal lukkes.

 Køle- og rørsystemer i alle skibe.

 § 16. På kølesystemer og på rørledninger, hvori der har været brændbare væsker, må arbejde med åben ild ikke foretages, før systemerne er grundigt gennemblæst, og der er sikkerhed for, at alle spor af kølemediet, henholdsvis væskerester og eksplosive dampe, er fjernet.

 Stk. 2. Afhængigt af, hvor arbejdet udføres, skal reglerne i §§ 7-13 følges.

Ikrafttrædelse m.v.

 § 17. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes i henhold til § 42 i lov om tilsyn med skibe, jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 31. august 1965.

 § 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1970.

 

 

1) Kunngjørd tann 04.10.1984.

2) Broytt við B. nr. 269 af 22.05.1974.