Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og mentamálaráðið
  • Útgávudagur: 01-11-2019
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2019 B - Bekendtgørelse 17 frá 5. september 2019
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

5. september 2019Nr. 17

Bekendtgørelse om ændring af Montrealprotokollen af 15. oktober 2016 om stoffer, der nedbryder ozonlaget 1)

 

I henhold til ministerresolution af 23. september 2018 har Danmark godkendt den i Kigali den 15. oktober 2016 vedtagne ændring til Montrealprotokollen af 16. september 1987 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 82 af 9. august 1990, 115 af 9. oktober 1997, 52 af 21. september 2000, 6 af 19. februar 2004, 2 af 24. april 2008 og 5 af 7. januar 2010, Lovtidende C.

 

Ændringerne er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, L 236 af 14. september 2017, side 3 ff. og kan ses på adressen:

 

https://eur-lex.europa.eu/

 

Danmarks godkendelsesskrivelse deponeredes den 6. december 2018 hos De Forenede Nationers generalsekretær. Danmark har ved godkendelsen afgivet territorialerklæring om, at ændringerne indtil videre ikke finder anvendelse på Grønland.

 

Ændringen af 15. oktober 2016 trådte, jf. artikel IV, stk. 1, i kraft den 1. januar 2019, med undtagelse af ændringerne til artikel 4 i artikel I. Ændringerne til artikel 4 træder, jf. artikel IV, stk. 2, i kraft den 1. januar 2033.

 

Oplysninger om andre landes tiltrædelse m.v. kan fås hos De Forenede Nationer på adressen:

 

https://treaties.un.org/.

 

 

Udenrigsministeriet, den 5. september 2019

 

JEPPE KOFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1

 

Oversættelse

 

ÆNDRING AF MONTREALPROTOKOLLEN OM STOFFER, DER NEDBRYDER OZONLAGET

 

Artikel I

 

Ændring

 

Artikel 1, stk. 4

 

I artikel 1, stk. 4, i protokollen erstattes ordene:

 

»bilag C eller bilag E« med:

 

»bilag C, bilag E eller bilag F«.

 

Artikel 2, stk. 5

 

I artikel 2, stk. 5, i protokollen erstattes ordene:

 

»og artikel 2H« med:

 

»artikel 2H og 2J«.

 

Artikel 2, stk. 8, litra a), stk. 9, litra a), og stk. 11

 

I protokollens artikel 2, stk. 8, litra a), og stk. 11 erstattes ordene:

 

»artikel 2A til 2I« med:

 

»artikel 2A til 2J«.

 

Følgende tilføjes i slutningen af protokollens artikel 2, stk. 8, litra a):

 

»Enhver sådan aftale kan udvides til at omfatte betingelser med hensyn til forbrug eller produktion i medfør af artikel 2J, forudsat at parternes samlede kombinerede beregnede niveau for forbrug eller produktion ikke overskrider de i artikel 2J fastsatte niveauer.«

 

I protokollens artikel 2, stk. 9, litra a), nr. i), efter ordene:

 

»bør bestå«

 

udgår:

 

»og«.

 

I protokollens artikel 2, stk. 9, litra a), nr. i), ændres nummeret til litra a), nr. iii).

 

Følgende tilføjes som litra a), nr. ii), efter protokollens artikel 2, stk. 9, litra a), nr. i):

»Der bør foretages justeringer af de globale opvarmningspotentialer, som er fastsat i gruppe I i bilag A, C og F, og justeringen angives i givet fald, og«.

 

Artikel 2J

 

Følgende artikel indføjes efter protokollens artikel 2I:

 

»Artikel 2J: Hydrofluorcarboner

 

1.   For den 12-måneders periode, der begynder den 1. januar 2019, og for hver efterfølgende 12-måneders periode skal hver part sikre, at dens beregnede niveau for forbrug af de i bilag F anførte kontrollerede stoffer, udtrykt i CO2-ækvivalenter, ikke overskrider den nedenfor i årsintervallerne i litra a)-e) fastlagte procentdel af det årlige gennemsnit for partens beregnede forbrugsniveau af de kontrollerede stoffer, som er anført i bilag F, for årene 2011, 2012 og 2013 plus 15 procent af partens beregnede niveau for forbrug af de kontrollerede stoffer anført i bilag C, gruppe I, således som fastsat i artikel 2F, stk. 1, udtrykt i CO2-ækvivalenter:

 

a)

2019 til 2023: 90 procent

 

b)

2024 til 2028: 60 procent

 

c)

2029 til 2033: 30 procent

 

d)

2034 til 2035: 20 procent

 

e)

2036 og derefter: 15 procent.

 

2.   Uanset denne artikels stk. 1 kan parterne beslutte, at en part for den 12-måneders periode, der begynder den 1. januar 2020, og for hver efterfølgende 12-måneders periode skal sikre, at dens beregnede niveau for forbrug af de i bilag F anførte kontrollerede stoffer, udtrykt i CO2-ækvivalenter, ikke overskrider den nedenfor i årsintervallerne i litra a)-e) fastlagte procentdel af det årlige gennemsnit for partens beregnede niveau for forbrug af de kontrollerede stoffer, som er anført i bilag F, for årene 2011, 2012 og 2013 plus 25 procent af partens beregnede niveau for forbrug af de kontrollerede stoffer anført i bilag C, gruppe I, således som fastsat i artikel 2F, stk. 1, udtrykt i CO2-ækvivalenter:

 

a)

2020 til 2024: 95 procent

 

b)

2025 til 2028: 65 procent

 

c)

2029 til 2033: 30 procent

 

d)

2034 til 2035: 20 procent

 

e)

2036 og derefter: 15 procent.

 

3.   For den 12-måneders periode, der begynder den 1. januar 2019, og for hver efterfølgende 12-måneders periode skal hver part, der producerer de kontrollerede stoffer anført i bilag F, sikre, at dens beregnede niveau for produktion af de i bilag F anførte kontrollerede stoffer, udtrykt i CO2-ækvivalenter, ikke overskrider den nedenfor i årsintervallerne i litra a)-e) fastlagte procentdel af det årlige gennemsnit for partens årlige beregnede niveau for produktion af de kontrollerede stoffer, som er anført i bilag F, for årene 2011, 2012 og 2013 plus 15 procent af partens beregnede niveau for forbrug af de kontrollerede stoffer anført i bilag C, gruppe I, således som fastsat i artikel 2F, stk. 2, udtrykt i CO2-ækvivalenter:

 

a)

2019 til 2023: 90 procent

 

b)

2024 til 2028: 60 procent

 

c)

2029 til 2033: 30 procent

 

d)

2034 til 2035: 20 procent

 

e)

2036 og derefter: 15 procent.

 

4.   Uanset denne artikels stk. 3 kan parterne beslutte, at en part, der producerer de kontrollerede stoffer i bilag F, for den 12-måneders periode, der begynder den 1. januar 2020, og for hver efterfølgende 12-måneders periode skal sikre, at dens beregnede niveau for produktion af de i bilag F anførte kontrollerede stoffer, udtrykt i CO2-ækvivalenter, ikke overskrider den nedenfor i årsintervallerne i litra a)-e) fastlagte procentdel af det årlige gennemsnit for partens beregnede niveau for produktion af de kontrollerede stoffer, som er anført i bilag F, for årene 2011, 2012 og 2013 plus 25 procent af partens beregnede niveau for produktion af de kontrollerede stoffer anført i bilag C, gruppe I, således som fastsat i artikel 2F, stk. 2, udtrykt i CO2-ækvivalenter:

 

a)

2020 til 2024: 95 procent

 

b)

2025 til 2028: 65 procent

 

c)

2029 til 2033: 30 procent

 

d)

2034 til 2035: 20 procent

 

e)

2036 og derefter: 15 procent.

 

5.   Stk. 1-4 finder anvendelse, medmindre parterne beslutter at tillade et produktions- eller forbrugsniveau, som parterne anser for nødvendigt på anvendelsesområder, som de i fællesskab udpeger som undtagne anvendelsesområder.

 

6.   Hver part, der fremstiller stoffer anført i bilag C, gruppe I, eller bilag F, skal for den 12-måneders periode, der begynder den 1. januar 2020, og for hver efterfølgende 12-måneders periode sikre, at de emissioner af stoffer anført i bilag F, gruppe II, der genereres i de produktionsanlæg, som frembringer stoffer anført i bilag C, gruppe I, eller bilag F, destrueres i det omfang, det er muligt med de teknologier, der er godkendt af parterne, inden for den samme 12-måneders periode.

 

7.   Hver part sikrer, at enhver form for destruktion af stoffer anført i bilag F, gruppe II, som frembringes af anlæg, der producerer stoffer anført i bilag C, gruppe I, eller bilag F, kun foretages ved hjælp af teknologier, der er godkendt af parterne.«

 

Artikel 3

 

Den indledende tekst i protokollens artikel 3 erstattes af følgende:

»1.   For så vidt angår artikel 2, 2A-2J og 5 skal hver part for hver gruppe stoffer i bilag A, B, C E eller F bestemme sine beregnede niveauer for:«

 

Det sidste semikolon i protokollens artikel 3, litra a), nr. i), erstattes af følgende:

 

», medmindre andet er fastsat i stk. 2«.

 

Følgende tekst tilføjes i slutningen af protokollens artikel 3:

 

», og

 

d)

emissioner af stoffer anført i bilag F, gruppe II, der genereres af de enkelte anlæg, der genererer stoffer anført i bilag C, gruppe I, eller bilag F, ved bl.a. at medregne de udledte mængder fra lækager fra udstyr, procesventiler og destruktionsanordninger, dog undtaget mængder, der opsamles til anvendelse, destruktion eller lagring.

2.   Ved beregning af niveauer, udtrykt i CO2-ækvivalenter, for produktion, forbrug, import, eksport og emissioner for stoffer anført i bilag F og bilag C, gruppe I, med henblik på artikel 2J, artikel 2, stk. 5a, og artikel 3, stk. 1, litra d), skal hver part anvende disse stoffers globale opvarmningspotentialer, som er anført i bilag A, gruppe I, bilag C og bilag F.«

 

Artikel 4, stk. 1f

 

Følgende stykke indsættes efter protokollens artikel 4, stk. 1e:

 

»1f.   Efter datoen for dette stykkes ikrafttræden skal hver part forbyde import af de i bilag F anførte kontrollerede stoffer fra enhver stat, der ikke er part i denne protokol.«

 

Artikel 4, stk. 2f

 

Følgende stykke indsættes efter protokollens artikel 4, stk. 2e:

 

»2f.   Efter datoen for dette stykkes ikrafttræden skal hver part forbyde eksport af de i bilag F anførte kontrollerede stoffer til enhver stat, der ikke er part i denne protokol.«

 

Artikel 4, stk. 5, 6 og 7

 

I protokollens artikel 4, stk. 5, 6 og 7, erstattes ordene:

 

»bilag A, B, C og E« med:

 

»bilag A, B, C, E og F«.

 

Artikel 4, stk. 8

 

I artikel 4, stk. 8, i protokollen erstattes ordene:

 

»artikel 2A til 2I« med:

 

»artikel 2A til 2J«.

 

Artikel 4B

 

Følgende stykke indsættes efter protokollens artikel 4B, stk. 2:

 

»2a.   Enhver part skal senest den 1. januar 2019 eller inden tre måneder efter dette stykkes ikrafttræden, alt efter hvilken dato der er den seneste, indføre og implementere et system til licensering af import og eksport af nye, brugte, genanvendte og regenererede kontrollerede stoffer anført i bilag F. Enhver part, som handler i henhold til artikel 5, stk. 1, og beslutter, at den ikke er i stand til at indføre og implementere et sådant system inden den 1. januar 2019, kan udsætte disse foranstaltninger indtil den 1. januar 2021.«

 

Artikel 5

 

I artikel 5, stk. 4, i protokollen erstattes ordet:

 

»2I«

 

med:

 

»2J«.

 

I protokollens artikel 5, stk. 5, 6 og 6, erstattes ordene:

 

»artikel 2I«

 

med:

 

»artikel 2I og 2J«.

 

I protokollens artikel 5, stk. 5, indsættes før ordene:

 

»andre eventuelle kontrolforanstaltninger«:

 

»med«.

 

Følgende stykke indsættes efter protokollens artikel 5, stk. 8b:

 

»8c.

 

 

a)

Enhver part, der handler i henhold til stk. 1, med forbehold af eventuelle justeringer af kontrolforanstaltningerne i artikel 2J i overensstemmelse med artikel 2, stk. 9, kan udsætte opfyldelsen af de kontrolforanstaltninger, der er fastsat i artikel 2J, stk. 1, litra a)-e), og artikel 2J, stk. 3, litra a)-e), og ændre disse foranstaltninger som følger:

 

i)

2024 til 2028: 100 procent

 

ii)

2029 til 2034: 90 procent

 

iii)

2035 til 2039: 70 procent

 

iv)

2040 til 2044: 50 procent

 

v)

2045 og derefter: 20 procent.

b)

Uanset litra a) ovenfor kan parterne beslutte, at en part, der handler i henhold til stk. 1, med forbehold af eventuelle justeringer af kontrolforanstaltningerne i artikel 2J i overensstemmelse med artikel 2, stk. 9, kan udsætte opfyldelsen af de kontrolforanstaltninger, der er fastsat i artikel 2J, stk. 1, litra a)-e), og artikel 2J, stk. 3, litra a)-e), og ændre disse foranstaltninger som følger:

 

i)

2028 til 2031: 100 procent

 

ii)

2032 til 2036: 90 procent

 

iii)

2037 til 2041: 80 procent

 

iv)

2042 til 2046: 70 procent

 

v)

2047 og derefter: 15 procent.

c)

Enhver part, der handler i henhold til stk. 1, kan med henblik på beregningen af basisscenariet for sit forbrug i henhold til artikel 2J anvende gennemsnittet for sit beregnede niveau for forbrug af kontrollerede stoffer anført i bilag F for årene 2020, 2021 og 2022 plus 65 procent af sit basisscenarieforbrug af de kontrollerede stoffer anført i bilag C, gruppe I, som fastsat i stk. 8b.

d)

Uanset litra c) ovenfor kan parterne beslutte, at en part, der handler i henhold til stk. 1, med henblik på beregningen af basisscenariet for sit forbrug i henhold til artikel 2J, kan anvende gennemsnittet for sit beregnede niveau for forbrug af kontrollerede stoffer anført i bilag F for årene 2024, 2025 og 2026 plus 65 procent af sit basisscenarieforbrug af de kontrollerede stoffer anført i bilag C, gruppe I, som fastsat i stk. 8b.

e)

Enhver part, der handler i henhold til stk. 1 og producerer de kontrollerede stoffer anført i bilag F, kan med henblik på beregningen af basisscenariet for sin produktion i henhold til artikel 2J anvende gennemsnittet for sit beregnede niveau for produktion af kontrollerede stoffer anført i bilag F for årene 2020, 2021 og 2022 plus 65 procent af sin basisscenarieproduktion af de kontrollerede stoffer anført i bilag C, gruppe I, som fastsat i stk. 8b.

f)

Uanset litra e) ovenfor kan parterne beslutte, at en part, der handler i henhold til stk. 1 og producerer de kontrollerede stoffer anført i bilag F, med henblik på beregningen af basisscenariet for sin produktion i henhold til artikel 2J, kan anvende gennemsnittet for sit beregnede niveau for produktion af kontrollerede stoffer anført i bilag F for årene 2024, 2025 og 2026 plus 65 procent af sin basisscenarieproduktion af de kontrollerede stoffer anført i bilag C, gruppe I, som fastsat i stk. 8b.

g)

Litra a)-f) i dette stykke finder anvendelse på beregnede niveauer for produktion og forbrug, undtagen hvor en undtagelse for høje omgivelsestemperaturer finder anvendelse på grundlag af kriterier fastsat af parterne.«

Artikel 6

 

I protokollens artikel 6 erstattes ordene:

 

»artikel 2A til 2I« med:

 

»artikel 2A til 2J«.

 

Artikel 7, stk. 2, 3 og 3b

 

Følgende linje indsættes efter linjen, der lyder således: »— i bilag E for året 1991« i protokollens artikel 7, stk. 2:

 

»—

i bilag F for årene 2011 til 2013, dog undtaget de parter, der handler i henhold til artikel 5, stk. 1, som skal meddele sådanne oplysninger for årene 2020 til 2022, herunder dog undtaget de parter, som handler i henhold artikel 5, stk. 1, for hvem artikel 5, stk. 8c, litra d) og f), finder anvendelse, idet de skal meddele sådanne oplysninger for årene 2024 til 2026«.

I protokollens artikel 7, stk. 2 og 3, erstattes ordene:

 

»C og E«

 

med:

 

»C, E og F«.

 

Følgende stykke tilføjes efter protokollens artikel 7, stk. 3a:

 

»3b.   Hver part skal meddele sekretariatet statistiske oplysninger om sine årlige emissioner af kontrollerede stoffer anført i bilag F, gruppe II, i overensstemmelse med protokollens artikel 3, stk. 1, litra d).«

 

Artikel 7, stk. 4

 

I protokollens artikel 7, stk. 4, efter ordene:

 

»statistiske oplysninger om« og »fremsender oplysninger om« tilføjes:

 

»produktion,«.

 

Artikel 10, stk. 1

 

I artikel 10, stk. 1, i protokollen erstattes ordene:

 

»og artikel 2I«

 

med:

 

», artikel 2I og artikel 2J«.

 

Følgende tilføjes i slutningen af protokollens artikel 10, stk. 1:

 

»Hvis en part, som handler i henhold til artikel 5, stk. 1, vælger at gøre brug af midler fra en anden finansiel mekanisme, og dette medfører dækning af en del af partens godkendte meromkostninger, vil denne del ikke blive dækket af den finansielle mekanisme i henhold til protokollens artikel 10.«

 

Artikel 17

 

I protokollens artikel 17 erstattes ordene:

 

»artikel 2A til 2I« med:

 

»artikel 2A til 2J«.

 

Bilag A

Følgende tabel erstatter tabellen for gruppe I i protokollens bilag A:

 

Gruppe

Stof

Ozonlagsnedbrydende potentiale *

Globalt opvarmningspotentiale over 100 år

Gruppe I

CFCl3

(CFC-11)

1,0

4 750

CF2Cl2

(CFC-12)

1,0

10 900

C2F3Cl3

(CFC-113)

0,8

6 130

C2F4Cl2

(CFC-114)

1,0

10 000

C2F5Cl

(CFC-115)

0,6

7 370

 

 

 

Bilag C og bilag F

Følgende tabel erstatter tabellen for gruppe I i protokollens bilag C:

 

Gruppe

Stof

Antal isomerer

Ozonlagsnedbrydende potentiale *

Globalt opvarmningspotentiale over 100 år ***

Gruppe I

CHFCl2

(HCFC-21) **

1

0,04

151

CHF2Cl

(HCFC-22) **

1

0,055

1 810

CHFCl

(HCFC-31)

1

0,02

 

C2HFCl4

(HCFC-121)

2

0,01-0,04

 

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

3

0,02-0,08

 

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

3

0,02-0,06

77

CHCl2CF3

(HCFC-123) **

0,02

 

C2HF4Cl

(HCFC-124)

2

0,02-0,04

609

CHFClCF3

(HCFC-124) **

0,022

 

C2H2FCl3

(HCFC-131)

3

0,007-0,05

 

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

4

0,008-0,05

 

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

3

0,02-0,06

 

C2H3FCl2

(HCFC-141)

3

0,005-0,07

 

CH3CFCl2

(HCFC-141b) **

0,11

725

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

3

0,008-0,07

 

CH3CF2Cl

(HCFC-142b) **

0,065

2 310

C2H4FCl

(HCFC-151)

2

0,003-0,005

 

C3HFCl6

(HCFC-221)

5

0,015-0,07

 

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

9

0,01-0,09

 

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

12

0,01-0,08

 

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

12

0,01-0,09

 

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

9

0,02-0,07

 

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca) **

0,025

122

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb) **

0,033

595

C3HF6Cl

(HCFC-226)

5

0,02-0,10

 

C3H2FCl5

(HCFC-231)

9

0,05-0,09

 

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

16

0,008-0,10

 

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

18

0,007-0,23

 

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

16

0,01-0,28

 

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

9

0,03-0,52

 

C3H3FCl4

(HCFC-241)

12

0,004-0,09

 

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

18

0,005-0,13

 

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

18

0,007-0,12

 

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

12

0,009-0,14

 

C3H4FCl3

(HCFC-251)

12

0,001-0,01

 

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

16

0,005-0,04

 

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

12

0,003-0,03

 

C3H5FCl2

(HCFC-261)

9

0,002-0,02

 

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

9

0,002-0,02

 

C3H6FCl

(HCFC-271)

5

0,001-0,03

 

 

*

Når et interval angives for det ozonnedbrydende potentiale, anvendes den højeste værdi i det interval med henblik på denne protokol. De ozonnedbrydende potentialer, der er angivet som en enkelt værdi, er fastlagt på grundlag af beregninger baseret på laboratoriemålinger. De potentialer, der er anført som intervaller, bygger på estimater, og er derfor mindre sikre. Intervallet gælder for en isomergruppe. Den højeste værdi er det anslåede ozonnedbrydende potentiale for isomeren med det højeste potentiale, og den laveste værdi er det anslåede potentiale for isomeren med det lavest potentiale.

 

**

De kommercielt mest rentable stoffer med anførelse af de værdier for det ozonnedbrydende potentiale, der skal anvendes i forbindelse med protokollen.

 

***

For de stoffer, som der ikke er angivet noget globalt opvarmningspotentiale for, anvendes standardværdien 0, indtil en værdi herfor anføres på grundlag af den procedure, der er fastlagt i artikel 2, stk. 9, litra a), nr. ii).

Følgende bilag føjes til protokollen efter bilag E:

 

»Bilag F: Kontrollerede stoffer

 

Gruppe

Stof

Globalt opvarmningspotentiale over 100 år

Gruppe I

CHF2CHF2

HFC-134

1 100

CH2FCF3

HFC-134a

1 430

CH2FCHF2

HFC-143

353

CHF2CH2CF3

HFC-245fa

1 030

CF3CH2CF2CH3

HFC-365mfc

794

CF3CHFCF3

HFC-227ea

3 220

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

1 340

CHF2CHFCF3

HFC-236ea

1 370

CF3CH2CF3

HFC-236fa

9 810

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

693

CF3CHFCHFCF2CF3

HFC-43-10mee

1 640

CH2F2

HFC-32

675

CHF2CF3

HFC-125

3 500

CH3CF3

HFC-143a

4 470

CH3F

HFC-41

92

CH2FCH2F

HFC-152

53

CH3CHF2

HFC-152a

124

 

 

 

Gruppe II

CHF3

HFC-23

14 800

«

 

Artikel II

 

Forhold til 1999-ændringen

 

Ingen stat eller regional organisation for økonomisk integration må deponere et ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument til denne ændring, medmindre den tidligere har deponeret eller samtidig deponerer et sådant instrument for den ændring, der blev vedtaget på parternes 11. møde den 3. december 1999 i Beijing.

 

Artikel III

 

Forhold til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og Kyotoprotokollen hertil

 

Denne ændring har ikke til formål at undtage hydrofluorcarboner fra at være omfattet af de forpligtelser, som er fastlagt i artikel 4 og 12 i De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer eller i artikel 2, 5, 7 og 10 i den dertil hørende Kyotoprotokol.

 

Artikel IV

 

Ikrafttrædelse

 

 

1.

Bortset fra undtagelsen i stk. 2 træder denne ændring i kraft den 1. januar 2019, forudsat at mindst 20 instrumenter for ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse af ændringen er blevet deponeret af stater eller regionale organisationer for økonomisk integration, der er parter i Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt på denne dato, træder ændringen i kraft den 90. dag efter den dato, hvor betingelserne er blevet opfyldt.

 

2.

Ændringerne til artikel 4 i protokollen, kontrol med handelen med tredjeparter, som er fastlagt i artikel I i denne ændring, træder i kraft den 1. januar 2033, forudsat at mindst 70 instrumenter for ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse af ændringen er blevet deponeret af stater eller regionale organisationer for økonomisk integration, der er parter i Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt på denne dato, træder ændringen i kraft den 90. dag efter den dato, hvor betingelserne er blevet opfyldt.

 

3.

Med hensyn til stk. 1 og 2 kan intet sådant instrument, der deponeres af en regional organisation for økonomisk integration, føjes til de instrumenter, som medlemsstater af den nævnte organisation allerede har deponeret.

 

4.

Efter denne ændrings ikrafttræden, jf. stk. 1 og 2, træder den i kraft for enhver anden part i protokollen den 90. dag efter datoen for deponering af ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumentet.

Artikel V

 

Midlertidig anvendelse

 

Enhver part kan på ethvert tidspunkt, før denne ændring træder i kraft for den, erklære, at den foreløbigt vil anvende nogle af de kontrolforanstaltninger, der er fastlagt i artikel 2J, og de tilsvarende indberetningsforpligtelser i artikel 7, mens den afventer ændringens ikrafttræden.

 

 


 

 

Erklæring fra Den Europæiske Union, jf. artikel 13, stk. 3, i Wienerkonventionen om beskyttelse af ozonlaget, vedrørende omfanget af dens kompetence på de områder, der er omfattet af konventionen og af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget

 

Følgende stater er i øjeblikket medlem af Den Europæiske Union: Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

 

I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, har Unionen kompetence til at indgå internationale aftaler og opfylde de forpligtelser, som de medfører, når de bidrager til forfølgelse af nedennævnte mål:

 

bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten

 

beskyttelse af menneskers sundhed

 

en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne

 

fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale og globale miljøproblemer, og navnlig bekæmpelse af klimaændringer.

 

Unionen har udøvet sin kompetence på det område, der er omfattet af Wienerkonventionen og Montrealprotokollen, ved at vedtage retlige instrumenter, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (omarbejdning) (1), der erstatter tidligere lovgivning vedrørende beskyttelse af ozonlaget, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (2). Unionen har kompetence til at opfylde forpligtelserne i Wienerkonventionen og Montrealprotokollen på de områder, hvor bestemmelser i EU-retlige instrumenter, navnlig de ovenfor anførte, fastsætter fælles regler, og hvis og i det omfang sådanne fælles regler berøres af eller deres anvendelsesområde ændres som følge af bestemmelser i Wienerkonventionen eller Montrealprotokollen eller en retsakt til gennemførelse heraf; i modsat fald er Unionens kompetence fortsat delt mellem Unionen og dens medlemsstater.

 

Den Europæiske Unions udøvelse af kompetence i henhold til traktaterne udvikler sig i sagens natur løbende. Unionen forbeholder sig derfor ret til at tilpasse denne erklæring.

 

På forskningsområdet har Unionen som nævnt i konventionen kompetence til at gennemføre tiltag, navnlig til at fastlægge og iværksætte programmer, dog således at udøvelsen af denne kompetence ikke kan føre til, at medlemsstaterne forhindres i at udøve deres kompetence.

 

 


(1)  EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1.

(2)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195.

 

 1) Som bilag 1 med henblik på samtidig kundgørelse optages ministerresolutionen af 23. september 2018, hvor har Danmark godkendt den i Kigali den 15. oktober 2016 vedtagne ændring til Montrealprotokollen af 16. september 1987 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.