Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Fíggjarmálaráðið
  • Útgávudagur: 29-12-2017
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Bekendtgørelse 1728 frá 19. desember 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

19. desember 2017Nr. 1728

Bekendtgørelse for Færøerne om Afviklingsformuen

I medfør af § 56, stk. 5, § 57, stk. 3, og § 58, stk. 8, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 1589 af 19. december 2017, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på

1)   pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber I, og

2)   filialer på Færøerne af kreditinstitutter og investeringsselskaber hjemmehørende i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. Med institutter forstås i denne bekendtgørelse de i stk. 1 nævnte virksomheder og filialer.

Administration af Afviklingsformuen

§ 2. Finansiel Stabilitet offentliggør inden 4 måneder efter et kalenderårs udløb, en rapport om Afviklingsformuens aktiviteter.

Stk. 2. Rapporten skal indeholde en redegørelse for Afviklingsformuens aktiviteter det seneste år, herunder redegørelser for modtagne bidrag og eventuelle udbetalinger. Rapporten skal endvidere indeholde en resultatopgørelse og balance med de nødvendige specifikationer.

Stk. 3. Rapporten skal indgå i Finansiel Stabilitets årsrapport.

Fastsættelse af de årlige bidrag

§ 3. Finansiel Stabilitet fastsætter de årlige bidrag, der skal betales af hvert institut, i forhold til instituttets risikoprofil på grundlag af de oplysninger, som instituttet har indgivet i overensstemmelse med § 13.

Stk. 2. Finansiel Stabilitet fastsætter det årlige bidrag omhandlet i stk. 1 på grundlag af det årlige målniveau for Afviklingsformuen under hensyn til det målniveau, der skal nås senest den 31. december 2024 i medfør af § 57 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, og på grundlag af gennemsnittet af dækkede indskud i det foregående år, beregnet kvartalsvis, for alle institutter, der er meddelt tilladelse på deres område.

Risikojustering af det årlige basisbidrag

§ 4. De bidrag, der er omhandlet i § 58, stk. 2 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, beregnes eksklusive følgende passiver:

1)   Koncerninterne passiver, der opstår på grundlag af transaktioner, der af et institut indgås med et institut, som er en del af samme koncern, forudsat at samtlige følgende betingelser er opfyldt:

a)    hvert institut er etableret i Den Europæiske Union,

b)   hvert institut er i fuldt omfang underlagt det samme konsoliderede tilsyn i henhold til artikel 6-17 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som sat i kraft for Færøerne ved lov og er omfattet af passende centraliserede procedurer for risikoevaluering, -måling og -kontrol, og

c)    der er ingen nuværende eller forudsete væsentlige praktiske eller juridiske hindringer for umiddelbar tilbagebetaling af passiverne, når de forfalder.

2)   Passiver, som er oprettet af et institut, som er medlem af en institutsikringsordning (IPS), og som af Finanstilsynet har fået tilladelse til at anvende artikel 113, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som sat i kraft for Færøerne ved lov, gennem en aftale, der er indgået med et andet institut, som er medlem af den samme IPS.

3)   I tilfælde af en central modpart, der er etableret i en medlemsstat: passiver i tilknytning til clearingaktiviteter, herunder passiver, der opstår i forbindelse med foranstaltninger, som den centrale modpart træffer for at overholde margenkrav, for at oprette en misligholdelsesfond og for at opretholde tilstrækkelige præfinansierede finansielle ressourcer til at dække potentielle tab som led i default waterfall᾽et samt for at investere sine finansielle ressourcer.

4)   I tilfælde af en værdipapircentral: passiver i tilknytning til en værdipapircentrals aktiviteter, herunder passiver over for værdipapircentralens deltagere eller tjenesteydere med en løbetid på under syv dage i forbindelse med aktiviteter, for hvilke den har fået tilladelse til at levere bankmæssige accessoriske hjælpeydelser, men eksklusive andre passiver, der opstår i forbindelse med sådanne bankmæssige aktiviteter.

5)   I tilfælde af investeringsselskaber: passiver, der opstår som følge af besiddelse af kunders aktiver eller penge, herunder kunders aktiver eller penge, der er deponeret af eller på vegne af investeringsinstitutter eller alternative investeringsfonde (AIF᾽er), under forudsætning af at disse kunder er beskyttet i henhold til den gældende insolvensret.

6)   I tilfælde af institutter, der arbejder med støttelån: det formidlende instituts passiver over for det eksponeringsleverende institut eller en anden støttebank eller et andet formidlende institut og den oprindelige støttebanks passiver over for dens finansieringsparter, for så vidt som størrelsen af disse passiver matches af det pågældende instituts støttelån.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede passiver trækkes for hver enkelt transaktion ligeligt fra passiver i alt hos de institutter, som er parter i de transaktioner eller aftaler, der er omhandlet i stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 3. For så vidt angår §§ 3-12 bestemmes det årlige gennemsnit, beregnet kvartalsvis, af passiver omhandlet i stk. 1, der opstår på grundlag af derivatkontrakter i overensstemmelse med artikel 429, stk. 6 og 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som sat i kraft for Færøerne ved lov. Den værdi, der bestemmes for passiver i tilknytning til derivatkontrakter, må dog ikke være under 75 % af værdien af de samme passiver, når denne bestemmes ved anvendelse af de regnskabsbestemmelser, der gælder for det pågældende institut med henblik på regnskabsaflæggelse. Hvis der i henhold til nationale regnskabsstandarder, der gælder for et institut, ikke foretages nogen regnskabsmæssig opgørelse af eksponering for bestemte derivatinstrumenter, fordi de ikke balanceføres, skal instituttet til Finansiel Stabilitet indberette summen af positive dagsværdier for disse derivater som genanskaffelsesomkostningerne og lægge dem til sine balanceførte regnskabsmæssige værdier.

Stk. 4. For så vidt angår §§ 3-12 medregnes i passiver i alt som omhandlet i stk. 1 ikke den regnskabsmæssige værdi af passiver, der opstår på grundlag af derivatkontrakter, men den tilsvarende værdi bestemt efter stk. 3.

Stk. 5. Med henblik på at kontrollere, om alle betingelser og krav omhandlet i stk. 1-4 er opfyldt, skal Finansiel Stabilitet basere sig på de relevante vurderinger, som Finanstilsynet har foretaget, og som er stillet til rådighed for Finansiel Stabilitet.

Risikosøjler og -indikatorer

§ 5. Finansiel Stabilitet vurderer instituttets risikoprofil på grundlag af følgende fire risikosøjler:

1)   Risikoeksponering.

2)   Stabiliteten og mangfoldigheden af finansieringskilderne.

3)   Instituttets betydning for stabiliteten i det finansielle system eller i økonomien.

4)   Supplerende risikoindikatorer, som bestemmes af Finansiel Stabilitet.

Stk. 2. Søjlen »risikoeksponering« består af følgende fire risikoindikatorer:

1)   Instituttets kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver ud over kravet til nedskrivningsegnede passiver.

2)   Gearingsgrad.

3)   Egentlig kernekapitalprocent.

4)   Samlet risikoeksponering divideret med aktiver i alt.

Stk. 3. Søjlen »stabiliteten og mangfoldigheden af finansieringskilderne« består af følgende risikoindikatorer:

1)   Net stable funding ratio.

2)   LCR.

Stk. 4. Søjlen »instituttets betydning for stabiliteten i det finansielle system eller i økonomien«består af indikatoren»andel af interbanklån og -indskud i Den Europæiske Union, hvorved instituttets betydning for økonomien i den medlemsstat, hvor det er etableret, afspejles«.

Stk. 5. Søjlen »supplerende risikoindikatorer, som bestemmes af Finansiel Stabilitet« består af følgende indikatorer:

1)   Handelsaktiviteter, ikke-balanceførte eksponeringer, derivater, kompleksitet og mulighed for afvikling.

2)   Medlemskab af en institutsikringsordning.

3)   Omfanget af tidligere ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige.

Ved bestemmelsen af de forskellige risikoindikatorer i søjlen »supplerende risikoindikatorer, som bestemmes af Finansiel Stabilitet« skal Finansiel Stabilitet tage hensyn til betydningen af disse indikatorer i lyset af sandsynligheden for, at der indledes afvikling af det pågældende institut, og den deraf følgende sandsynlighed for, at der gøres brug af Afviklingsformuen, hvis instituttet afvikles.

Stk. 6. Ved bestemmelsen af indikatorerne »handelsaktiviteter, ikke-balanceførte eksponeringer, derivater, kompleksitet og mulighed for afvikling« omhandlet i stk. 5, nr. 1, skal Finansiel Stabilitet tage hensyn til følgende elementer:

1)   Instituttets øgede risikoprofil som følge af:

a)    Betydningen af handelsaktiviteter i forhold til balancens størrelse, kapitalgrundlagets størrelse, eksponeringernes risikograd og den overordnede forretningsmodel.

b)   Betydningen af ikke-balanceførte eksponeringer i forhold til balancens størrelse, kapitalgrundlagets størrelse og eksponeringernes risikograd.

c)    Betydningen af omfanget af derivater i forhold til balancens størrelse, kapitalgrundlagets størrelse, eksponeringernes risikograd og den overordnede forretningsmodel.

d)   Den vurderede kompleksitet af et instituts forretningsmodel og organisationsstruktur.

2)   Instituttets nedsatte risikoprofil som følge af:

a)    Det relative omfang af derivater, der cleares gennem en central modpart (CCP).

b)   Den grad, i hvilken et institut i henhold til §§ 262 og 263 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning kan afvikles umiddelbart og uden retlige hindringer.

Stk. 7. Ved bestemmelsen af den i stk. 5, nr. 2, omhandlede indikator, skal Finansiel Stabilitet tage hensyn til følgende elementer:

1)   Hvorvidt omfanget af de midler, der umiddelbart er til rådighed til både rekapitalisering og likviditetsfinansiering for at støtte det berørte institut i tilfælde af problemer, er tilstrækkeligt til at give mulighed for en troværdig og effektiv støtte til det pågældende institut.

2)   Graden af retlig og kontraktmæssig sikkerhed for, at de i nr. 1 omhandlede midler vil blive udnyttet fuldt ud, før der kan anmodes om ekstraordinær offentlig støtte.

Stk. 8. Den i stk. 5, nr. 3, omhandlede risikoindikator skal have maksimumsværdien inden for det interval, der er omhandlet i trin 3 i bilag 1, for:

1)   Institutter, der indgår i en koncern, der er underlagt omstrukturering efter at have modtaget statsmidler eller tilsvarende midler, f.eks. fra Afviklingsformuen, og stadig er i omstrukturerings- eller afviklingsperioden, undtagen de to sidste år af gennemførelsen af omstruktureringsplanen.

2)   Institutter, der likvideres, indtil udløbet af likvidationsplanen (i det omfang, de stadig er forpligtet til at betale bidraget).

Den skal have minimumsværdien inden for det interval, der er omhandlet i trin 3 i bilag 1, for alle andre institutter.

Stk. 9. For så vidt angår stk. 6, 7 og 8 baserer Finansiel Stabilitet sig på de vurderinger, der er foretaget af Finanstilsynet, hvis disse er tilgængelige.

Relativ vægt af hver risikosøjle og -indikator

§ 6. Ved vurderingen af hvert instituts risikoprofil anvender Finansiel Stabilitet følgende vægte på risikosøjlerne:

1)   Risikoeksponering: 50 %.

2)   Stabiliteten og mangfoldigheden af finansieringskilderne: 20 %.

3)   Instituttets betydning for stabiliteten i det finansielle system eller i økonomien: 10 %.

4)   Supplerende risikoindikatorer, som bestemmes af Finansiel Stabilitet: 20 %.

Stk. 2. Den relative vægt af de risikoindikatorer, som Finansiel Stabilitet skal vurdere for at bestemme søjlen »risikoeksponering«, er følgende:

1)   Instituttets kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver ud over kravet til nedskrivningsegnede passiver: 25 %.

2)   Gearingsgrad: 25 %.

3)   Egentlig kernekapitalprocent: 25 %.

4)   Samlet risikoeksponering divideret med aktiver i alt: 25 %.

Stk. 3. Hver risikoindikator i søjlen »stabiliteten og mangfoldigheden af finansieringskilderne« har samme vægt.

Stk. 4. Den relative vægt af hver indikator, som Finansiel Stabilitet skal vurdere for at bestemme søjlen »supplerende risikoindikatorer, som bestemmes af Finansiel Stabilitet«, er følgende:

1)   Handelsaktiviteter, ikke-balanceførte eksponeringer, derivater, kompleksitet og mulighed for afvikling: 45 %.

2)   Medlemskab af en institutsikringsordning: 45 %.

3)   Omfanget af tidligere ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige: 10 %.

Ved anvendelsen af den indikator, der er omhandlet i nr. 2, tager Finansiel Stabilitet hensyn til den relative vægt af den indikator, der er omhandlet i nr. 1.

Anvendelse af risikoindikatorerne i særlige tilfælde

§ 7. Hvis Finanstilsynet anvender en undtagelse over for et institut i henhold til artikel 8 og 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som sat i kraft for Færøerne ved lov, anvender Finansiel Stabilitet den indikator, der er omhandlet i § 5, stk. 3, nr. 2, på likviditetsundergruppeniveau. Det tal på likviditetsundergruppeniveau, der fremkommer ved hjælp af denne indikator, tildeles hvert institut, som indgår i likviditetsundergruppen, med henblik på beregning af det pågældende instituts risikoindikator.

Stk. 2. Hvis Finanstilsynet helt undlader at anvende kapitalkrav på et institut på individuelt niveau i henhold til artikel 7, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som sat i kraft for Færøerne ved lov og Finansiel Stabilitet også helt har dispenseret fra anvendelsen på individuelt niveau over for det samme institut af kravene til nedskrivningsegnede passiver i henhold til § 266, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, kan indikatoren nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1 beregnes på konsolideret niveau. Det tal på konsolideret niveau, der fremkommer ved hjælp af denne indikator, tildeles hvert institut, som indgår i koncernen, med henblik på beregning af det pågældende instituts risikoindikator.

Stk. 3. Hvis Finanstilsynet anvender en undtagelse på et institut under andre omstændigheder, der er omhandlet i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som sat i kraft for Færøerne ved lov, kan de relevante indikatorer beregnes på konsolideret niveau. Det tal på konsolideret niveau, der fremkommer ved hjælp af disse indikatorer, tildeles hvert institut, som indgår i koncernen, med henblik på beregning af det pågældende instituts risikoindikatorer.

Anvendelse af risikojusteringen på det årlige basisbidrag

§ 8. Finansiel Stabilitet fastsætter den supplerende risikojusteringsmultiplikator for hvert institut ved at kombinere risikoindikatorerne omhandlet i § 5 i overensstemmelse med de formler og procedurer, som er angivet i bilag 1.

Stk. 2. Det årlige bidrag for hvert institut fastsættes af Finansiel Stabilitet for hver bidragsperiode ved at gange det årlige basisbidrag med den supplerende risikojusteringsmultiplikator i overensstemmelse med formlerne og procedurerne i bilag 1, jf. dog § 9.

Stk. 3. Risikojusteringsmultiplikatoren skal ligge i intervallet 0,8 til 1,5.

Små institutters årlige bidrag

§ 9. Institutter, hvis passiver i alt, minus kapitalgrundlag og dækkede indskud, er lig med eller under 50.000.000 EUR, og hvis aktiver i alt er under 1.000.000.000 EUR, betaler et fast beløb på 1.000 EUR som årligt bidrag for hver bidragsperiode.

Stk. 2. Institutter, hvis passiver i alt, minus kapitalgrundlag og dækkede indskud, er over 50.000.000 EUR, men lig med eller under 100.000.000 EUR, og hvis aktiver i alt er under 1.000.000.000 EUR, betaler et fast beløb på 2.000 EUR som årligt bidrag for hver bidragsperiode.

Stk. 3. Institutter, hvis passiver i alt, minus kapitalgrundlag og dækkede indskud, er over 100.000.000 EUR, men lig med eller under 150.000.000 EUR, og hvis aktiver i alt er under 1.000.000.000 EUR, betaler et fast beløb på 7.000 EUR som årligt bidrag for hver bidragsperiode.

Stk. 4. Institutter, hvis passiver i alt, minus kapitalgrundlag og dækkede indskud, er over 150.000.000 EUR, men lig med eller under 200.000.000 EUR, og hvis aktiver i alt er under 1.000.000.000 EUR, betaler et fast beløb på 15.000 EUR som årligt bidrag for hver bidragsperiode.

Stk. 5. Institutter, hvis passiver i alt, minus kapitalgrundlag og dækkede indskud, er over 200.000.000 EUR, men lig med eller under 250.000.000 EUR, og hvis aktiver i alt er under 1.000.000.000 EUR, betaler et fast beløb på 26.000 EUR som årligt bidrag for hver bidragsperiode.

Stk. 6. Institutter, hvis passiver i alt, minus kapitalgrundlag og dækkede indskud, er over 250.000.000 EUR, men lig med eller under 300.000.000 EUR, og hvis aktiver i alt er under 1.000.000.000 EUR, betaler et fast beløb på 50.000 EUR som årligt bidrag for hver bidragsperiode.

Stk. 7. Hvis instituttet på tilfredsstillende vis godtgør, at det faste beløb, der er omhandlet i stk. 1-6, er højere end bidraget som beregnet i henhold til § 4, anvender Finansiel Stabilitet det laveste beløb, jf. dog stk. 8.

Stk. 8. Uanset stk. 1-6 kan Finansiel Stabilitet træffe en begrundet afgørelse, ved hvilken det fastsættes, at et institut har en risikoprofil, der ikke står i forhold til dets begrænsede størrelse, og anvende §§ 4-8 på det pågældende institut. Denne afgørelse baseres på følgende kriterier:

1)   Instituttets forretningsmodel.

2)   De oplysninger, som instituttet har indberettet i henhold til § 13.

3)   Risikosøjlerne og -indikatorerne omhandlet i § 5.

4)   Finanstilsynets vurdering af instituttets risikoprofil.

Stk. 9. Stk. 1-8 finder ikke anvendelse på institutter, hvis passiver i alt, minus kapitalgrundlag og dækkede indskud, er lig med eller under 300.000.000 EUR, efter at de i § 4, stk. 1, omhandlede passiver er fratrukket.

Stk. 10. De fradrag, der er omhandlet i § 4, stk. 1, tages ikke i betragtning ved anvendelsen af stk. 1-9 på institutter, hvis passiver i alt, minus kapitalgrundlag og dækkede indskud, er lig med eller under 300.000.000 EUR, før de i § 4, stk. 1, omhandlede passiver er fratrukket.

Årlige bidrag for realkreditinstitutter

§ 10. Uden at dette berører § 9, beregnes de årlige bidrag for realkreditinstitutter i Danmark i overensstemmelse med § 8 under anvendelse af 50 % af deres årlige basisbidrag.

Stk. 2. Hvis Afviklingsformuen anvendes over for et realkreditinstitut i Danmark til et af de formål, der er omhandlet i § 59 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, kan Finansiel Stabilitet træffe en begrundet afgørelse om, at §§ 4-8 finder anvendelse på de institutter, som har en risikoprofil, der svarer til eller er højere end risikoprofilen for det institut, som har anvendt Afviklingsformuen til et af de formål, der er omhandlet § 59 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Finansiel Stabilitet skal ved sin afgørelse af, om risikoprofilen er tilsvarende, med henblik på sin begrundede afgørelse tage hensyn til samtlige følgende elementer:

1)   Instituttets forretningsmodel.

2)   De oplysninger, som instituttet har indberettet i henhold til § 13.

3)   Risikosøjlerne og -indikatorerne omhandlet i § 5.

4)   Finanstilsynets vurdering af instituttets risikoprofil.

Nyligt tilsynsbelagte institutter eller ændring af status

§ 11. Hvis et institut er et nyligt tilsynsbelagt institut for kun en del af bidragsperioden, fastsættes det delvise bidrag ved at anvende den metodologi, der er anført i §§ 12-16, på dets årlige bidrag beregnet under den efterfølgende bidragsperiode ved hensyntagen til det antal fulde måneder af bidragsperioden, for hvilke instituttet er tilsynsbelagt.

Stk. 2. En ændring af institutters, herunder små institutters, status i løbet af bidragsperioden har ingen konsekvenser for det årlige bidrag, der skal betales i det pågældende år.

Procedure for opkrævning af de årlige bidrag

§ 12. Finansiel Stabilitet underretter hvert af de i § 1 omhandlede institutter om sin afgørelse om fastsættelse af det årlige bidrag, som hvert institut skal betale, senest den 1. maj hvert år.

Stk. 2. Finansiel Stabilitet meddeler afgørelsen på en eller flere af følgende måder:

1)   Elektronisk eller ved et tilsvarende kommunikationsmiddel, der giver mulighed for kvittering for modtagelse.

2)   Ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse.

Stk. 3. Af afgørelsen skal det fremgå, på hvilke vilkår og hvordan det årlige bidrag skal betales, og ligeledes skal andelen af uigenkaldelige betalingsforpligtelser, jf. § 57, stk. 7, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, som hvert institut kan anvende, fremgå. Finansiel Stabilitet accepterer kun sikkerhedsstillelse af en art og på betingelser, der giver mulighed for hurtig realisering, herunder i tilfælde af en afviklingsafgørelse i løbet af en weekend.Sikkerhedsstillelsen værdiansættes konservativt for at afspejle væsentligt forværrede markedsforhold.

Stk. 4. Uden at det berører andre midler, som Finansiel Stabilitet kan tage i anvendelse, medfører delvis betaling, manglende betaling eller manglende overholdelse af kravene i afgørelsen, at det pågældende institut pålægges dagbøder vedrørende det udestående bidragsbeløb. Den daglige dagbøderente påløber dagligt på det skyldige beløb til en rentesats, der anvendes af Den Europæiske Centralbank på dennes væsentligste refinansieringstransaktioner, som offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, gældende på den første kalenderdag i den måned, i hvilken betalingsfristen falder, og forhøjet med otte procentpoint fra den dag, hvor bidraget forfaldt.

Stk. 5. Hvis et institut er et nyligt tilsynsbelagt institut for kun en del af bidragsperioden, opkræves dets delvise årlige bidrag sammen med det årlige bidrag, der er forfaldent for den følgende bidragsperiode.

Institutters indberetningsforpligtelser

§ 13. Institutter indgiver til Finansiel Stabilitet de seneste foreliggende godkendte årsregnskaber inden den 31. december i året forud for bidragsperioden sammen med påtegningen fra revisor eller revisionsfirma.

Stk. 2. Institutter skal til Finansiel Stabilitet indgive som minimum de oplysninger, der er omhandlet i bilag 2, på individuelt enhedsniveau.

Stk. 3. Oplysningerne i bilag 2, som indgår i kravene vedrørende tilsynsmæssig indberetning, eller i påkommende tilfælde ved andre tilsynsmæssige indberetningskrav gældende for instituttet i henhold til national lovgivning, indgives til Finansiel Stabilitet som indberettet af instituttet i den seneste relevante tilsynsrapport, der er indgivet til Finanstilsynet, vedrørende referenceåret for årsregnskabet som omhandlet i stk. 1.

Stk. 4. De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede oplysninger indgives senest den 31. januar hvert år for det år, der sluttede den 31. december det foregående år, eller for det pågældende relevante regnskabsår. Hvis den 31. januar ikke er en hverdag, indgives oplysningerne den følgende hverdag.

Stk. 5. Hvis de oplysninger eller data, der indgives til Finansiel Stabilitet, er omfattet af ajourføringer eller rettelser, skal sådanne ajourføringer eller rettelser indgives til Finansiel Stabilitet uden unødig forsinkelse.

Stk. 6. Institutternes eksterne revisor skal påse, at indberetningerne fra institutterne til Finansiel Stabilitet efter stk. 1 - 3 er retvisende. Revisor skal således en gang årligt og senest den 15. marts foretage et review af indberetningerne og afgive erklæring til Finansiel Stabilitet herom. Erklæringen skal indsendes elektronisk til Finansiel Stabilitet.

Stk. 7. Institutterne indgiver de i bilag 2 omhandlede oplysninger i de dataformater og i den repræsentationsform, der er fastlagt af Finansiel Stabilitet.

Stk. 8. De oplysninger, der indgives i henhold til stk. 2 og 3, er underlagt kravene om fortrolighed og tavshedspligt i medfør af § 61, stk. 5, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.

Afviklingsmyndighedernes forpligtelse til at udveksle oplysninger

§ 14. Med henblik på beregning af den nævner, der anvendes i forbindelse med den i § 6, stk. 1, nr. 3, omhandlede risikosøjle, indgiver afviklingsmyndighederne senest den 15. februar hvert år til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) de oplysninger, de har modtaget fra alle institutter, der er etableret på deres område, vedrørende interbanklån og -indlån, jf. bilag 1, på aggregeret niveau.

Stk. 2. Senest den 1. marts hvert år meddeler EBA hver afviklingsmyndighed værdien af nævneren vedrørende risikosøjlen som omhandlet i § 6, stk. 1, nr. 3.

Indberetningsforpligtelser for indskudsgarantiordninger

§ 15. Senest den 31. januar hvert år indgiver Garantiformuen til Afviklingsformuen beregningen af gennemsnitsbeløbet for dækkede indskud det foregående år, beregnet kvartalsvis, for alle deres medlemskreditinstitutter.

Stk. 2. Disse oplysninger forelægges både på individuelt og aggregeret niveau for så vidt angår de berørte kreditinstitutter for at gøre det muligt for Finansiel Stabilitet at fastsætte det årlige målniveau for Afviklingsformuen i overensstemmelse med § 3, stk. 2, og fastsætte det årlige basisbidrag for hvert institut i overensstemmelse med § 4.

Håndhævelse

§ 16. Hvis institutter ikke indgiver alle de oplysninger, der er omhandlet i § 13, inden for den fastsatte frist, anvender Finansiel Stabilitet skøn eller sine egne antagelser for at beregne det årlige bidrag for det pågældende institut.

Stk. 2. Hvis oplysningerne ikke indgives senest den 31. januar hvert år, kan Finansiel Stabilitet anvende den højeste risikojusteringsmultiplikator på det pågældende institut, jf. § 8.

Stk. 3. Hvis de oplysninger, som institutterne har indgivet til Finansiel Stabilitet, er omfattet af tilpasninger eller revisioner, justerer Finansiel Stabilitet det årlige bidrag i overensstemmelse med de ajourførte oplysninger efter beregning af

det pågældende instituts årlige bidrag for den følgende bidragsperiode.

Stk. 4. Forskelle mellem det årlige bidrag, der er beregnet og betalt på grundlag af de oplysninger, som er omfattet af tilpasninger eller revisioner, og det årlige bidrag, som skulle have været betalt som følge af justeringen af det årlige bidrag, indregnes i det årlige bidragsbeløb, der er skyldigt for den følgende bidragsperiode. Justeringen foretages ved at nedsætte eller hæve bidragene for den følgende bidragsperiode.

Samarbejdsordninger

§ 17. For at sikre, at bidragene reelt betales, bistår Finanstilsynet Finansiel Stabilitet med at udføre opgaver i henhold til denne bekendtgørelse, hvis sidstnævnte anmoder herom.

Stk. 2. På anmodning meddeler Finanstilsynet Finansiel Stabilitet kontaktoplysningerne for de institutter, som skal meddeles en afgørelse, som nævnt i § 12, stk. 1, senest den 1. april hvert år eller den følgende hverdag, hvis den 1. april ikke er en hverdag. Sådanne kontaktoplysninger vedrører navnet på den juridiske person, navnet på den fysiske person, der repræsenterer den juridiske person, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, faxnummer og enhver anden oplysning, ved hvilken et institut kan identificeres.

Stk. 3. Finanstilsynet stiller alle oplysninger, der gør det muligt for Finansiel Stabilitet at beregne de årlige bidrag, til rådighed for Finansiel Stabilitet, navnlig oplysninger vedrørende den supplerende risikojustering og relevante undtagelser, som Finanstilsynet måtte have indrømmet institutter i henhold lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som sat i kraft for Færøerne ved lov.

Overgangsbestemmelser

§ 18. Hvis de oplysninger, der kræves i tilknytning til en bestemt indikator som omhandlet i bilag 2, ikke indgår i det gældende tilsynsmæssige indberetningskrav, der er omhandlet i § 13, for referenceåret, anvendes den pågældende risikoindikator ikke, før det pågældende tilsynsmæssige indberetningskrav finder anvendelse. Vægten af andre tilgængelige risikoindikatorer omjusteres i forhold til deres vægt i henhold til § 6, således at summen af deres vægte er 1.

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

 

 

Erhvervsministeriet, den 19. december 2017

 

BRIAN MIKKELSEN

 

/ Hans Høj

 

 

* Bilag 1 og 2 eru ikki løgd út á logir.fo, men eru at finna í kunngerðablaðnum, sí vinstra bredda.