Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 21-05-1965
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

B. nr. 176 af 21.05.1965 om sikkerhedstjenesten i skibe.1)

 I medfør af §§ 13 og 14 i lov nr. 117 om tilsyn med skibe af 28. marts 1951 med senere ændringer fastsættes herved følgende:

I. Forskrifter for passagerskibe i international fart.

§ 1. a. Forinden  et passagerskib afgår på en international rejse, skal landgangs-, laste- og kulporte lukkes og sikres. Det samme gælder alle vandtætte døre i skodder, herunder 1) vandtætte døre i mellemdæksskodder, der adskiller lastrum, 2) vandtætte døre mellem kulkasserne på mellemdæk under skoddækket, 3) åbninger i maskinrumsskodder, der kan lukkes vandtæt med aftagelige plader.

b.    Under rejsen må de vandtætte døre i skodderne kun åbnes, og de aftagelige plader kun fjernes, når hensynet til tjenesten gør det absolut nødvendigt, eller når der i henhold til § 3 afholdes prøver med dem. Når de vandtætte døre er åbne, skal de altid være klar til at kunne lukkes uopholdeligt.

c.    Hvis der i de vandtætte hovedtværskibsskodder findes andre vandtætte døre end de til akselgangene førende i en sådan højde, at deres underkant ligger under den dybeste inddelingslastelinie, og disse er indrettet til at lukkes samtidigt og mekanisk fra et på broen beliggende sted, skal der i betimelig tid, forinden lukningen finder sted, gives et forud bekendtgjort lydsignal til advarsel.

 § 2. a. Hvis der i et passagerskib i et mellemdæksrum findes noget koøje, hvis underkant ligger under en parallelt med skoddækket i borde trukket linie, der har sit laveste punkt 1,37 m + 2 1/2 pct. af skibets bredde over den lastelinie, på hvilken skibet ligger ved afgang fra havn, skal alle koøjerne i dette mellemdæksrum lukkes vandtæt og låses, forinden skibet afgår på en international rejse, og de må ikke åbnes, før skibet ankommer til havn. Ved anvendelsen af denne regel kan der tages passende hensyn til reduktion for ferskvand.

b. Er skibet forsynet med særligt lasteliniemærke, der tillader skibet at gå til søs uden at have disse koøjer lukket og låset, jfr. § 15, litra f, i bekendtgørelse af 21. maj 1965 om forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v., kan skibet i tropiske zoner, således som defineret i den gældende internationale konvention om lastelinier for skibe, nedlastes yderligere 305 mm.

c.    Koøjer og deres stormklapper, der ikke er tilgængelige under rejsen, skal lukkes og sikres, før skibet afgår fra havn.

d.    Koøjer og deres stormklapper, anbragt under nedsænkningslinien i rum, der skiftevis anvendes til transport af ladning og befordring af passagerer, skal, når rummet anvendes til last, lukkes vandtæt og låses, før ladningen indtages.

e.    Aftagelige stormklapper til koøjer skal, hvis de tages af under rejsen, opbevares i umiddelbar nærhed af de koøjer, hvortil de hører.

f.    Vandtætte dæksler for de indenbords åbninger for aske- og affaldsudstødningsrør o. lign., der udmunder under nedsænkningslinien, skal under rejsen holdes lukket og sikret, når røret ikke benyttes.

§ 3. a. Der skal afholdes ugentlige øvelser i betjening af vandtætte døre, koøjer, ventiler og lukkemekanismer på spygatter og aske- og affaldsskakter, ligesom der skal foretages afprøvning af såvel nødenergikilden som den eventuelle midlertidige energikilde og de automatiske anordninger vedrørende nødbelysningen. I skibe, hvis rejses varighed, regnet fra havn til havn, overstiger en uge, skal der afholdes mindst én gang om ugen, så længe rejsen varer. I alle skibe skal der foretages en daglig prøve med alle i søen benyttede vandtætte, maskinelt betjente døre og hængslede døre i hovedtværskibsskodder.

b. De vandtætte døre, indbefattet de dertil hørende mekanismer og indikatorer, samt de ventiler, der skal være lukket for at gøre et rum vandtæt, og alle ventiler, hvis betjening er nødvendig af hensyn til kontrollen med krydsforbindelser i tilfælde af havari, skal under rejsen underkastes periodiske eftersyn mindst én gang om ugen.

§ 4. a. Enhver redningsbåd skal være under kommando af en i forvejen udpeget person, der skal være en styrmand eller en person med bevis som bådroer, ligesom der på forhånd skal have en liste over dens besætning og skal drage omsorg for, at de på forhånd skal være udpeget en næstkommanderende. Den, der har kommando i redningsbåden, skal have en liste over dens besætning og skal drage omsorg for, at de folk, han har under sig, er bekendt med deres særlige pligter.

b. Til hver motorredningbåd skal der være udpeget en mand af besætningen, der forstår at betjene motoren.

c. Til hver motorredningsbåd, der skal være udstyret med radioanlæg og søgelys, skal der være udpeget en mand af besætningen, som forstår at betjene dette udstyr.

d. Til hver ombordværende redningsflåde skal der være udpeget en mand af besætningen, der er øvet i håndtering og betjening af redningsflåder, undtagen i skibet beskæftiget på korte internationale rejser, hvor direktoratet for statens skibstilsyn skønner, at dette ikke er praktisk gennemførligt.

§ 5. a. Der skal under rejsen opretholdes en effektiv patruljetjeneste for så hurtigt som muligt at opdage begyndende brand. Patruljeplanen skal godkendes af direktoratet for statens skibstilsyn.

b.    Forinden skibets afsejling skal det konstateres, at brandslukningsmidlerne er rede til brug, derunder at brandslangerne på automobildækket i skibe, der er særlig indrettet til overførsel af automobiler, er påskruet.

II. Forskrifter for passagerskibe i international fart og for sådanne skibe på 500 registertons brutto og derover i indenrigs fart samt for lastskibe på 500 registertons brutto og derover i international fart.

§ 6. a. Ethvert medlem af besætningen skal have nærmere instruktioner med hensyn til de særlige hverv, han skal udføre under en nødsituation.

b. Disse hverv skal fremgå af en før skibets afsejling udfærdiget mønstringsrulle, der udtrykkelig skal angive den post, som hver mand i påkommende tilfælde skal indtage, og fastsætte, hvad hver mand har at udføre, for så vidt angår:

1) lukning af vandtætte døre, ventiler og lukkeanordninger for spygatter, askeskakter og branddøre,

2) udrustningen af redningsbådene, indbefattet det transportable radioapparat for redningsbåde og -flåder, samt af de øvrige redningsmidler,

3) udsætning af redningsbåde,

4) almindelig klargøring af de øvrige redningsmidler,

5) samling af passagererne og

6) slukning af brand.

c. Mønstringsrullen skal endvidere angive, hvor hver enkelt til restaurationspersonalet hørende person under en nødsituation skal foretage med hensyn til passagererne, nemlig:

1)    at varsko passagererne,

2)    at drage omsorg for at de er hensigtmæssigt påklædt og har taget redningsbælterne rigtigt på,

3) at samle dem på de anviste steder, at holde orden i gange og på trapper og i det hele regulere passagerernes færden, og

4) at drage omsorg for, at der bringes tæpper om bord i redningsbådene.

d. Endelig skal mønstringsrullen angive de særlige alarmsignaler for mønstring af hele besætningen på de anviste steder ved både, redningsflåder og brandposter og skal desuden indeholde en nøje beskrivelse af disse signaler.

       Signalerne skal gives med fløjten eller sirenen og skal – undtagen i passagerskibe på korte internationale rejser og i lastskibe under 45,7 m i længde – suppleres med elektrisk drevne signaler. Alle de nævnte signaler skal kunne betjenes fra broen.

e.    Alarmsignalet, der kalder passagererne til samlingspladserne, skal bestå af en række på hinanden følgende korte toner – mindst 7 – efterfulgt af 1 lang tone, afgivet med fløjten eller sirenen. I passagerskibe, bortset fra sådanne, som er beskæftiget i indenrigs fart og på korte, internationale rejser, skal disse signaler tillige gives med elektrisk drevne signaler over hele skibet. Disse signaler skal kunne betjenes fra broen.

f.    Mønstringsrullen skal være opslået flere steder om bord, navnlig i besætningens aptering. Et eksemplar af mønstringsrullen skal for passagerskibe indsendes til dirketoratet for statens skibstilsyn.

§ 7. a. I passagerskibe skal mønstring af besætningen til båd- og brandøvelse finde sted en gang om ugen, når det er muligt, og en tilsvarende mønstring skal holdes, når et passagerskib forlader sidste afgangshavn på en international rejse, som ikke er en kort international rejse.

b.    I lastskibe skal der med højst en måneds mellemrum holdes mønstring af besætningen til båd- og brandøvelse, dog at sådan mønstring skal afholdes inden 24 timer efter afgang fra havn, dersom over 25 pct. af besætningen er blevet udskiftet i den pågældende havn.

c.    Ved den månedlige mønstring i lastskibe skal redningsbådenes udrustning efterses for at sikre, at alle udrustningsgenstande er til stede.

d.    I passagerskibe skal der afholdes mønstring af passagererne inden 24 timer efter, at skibet har forladt havn. Dette gælder dog ikke for skibe på korte internationale rejser samt for skibe i fart til og fra Færøerne.

e.    Ved de på hinanden følgende bådøvelser skal forskellige grupper af redningsbåde anvendes skiftevis, og enhver redningsbåd skal svinges ud og, såfremt det er praktisk muligt og rimeligt, affires mindst én gang hver fjerde måned.

f.    Mønstringer og eftersyn skal foregå på en sådan måde, at mandskabet får nøje kendskab til og øvelse i det arbejde, det skal udføre, herunder instruktion i betjening af redningsflåder, såfremt sådanne føres om bord.

III. Eftersyn m.v.

 § 8. Det påhviler skibsføreren at benytte enhver rimelig lejlighed til at lade alt redningsmateriel efterse og til at indøve besætningen i hurtig og sikker anvendelse heraf samt lade efterse vandtætte døre og lemme, slusehaner og sluseventiler m.v. Såvel i skibe i indenrigs fart som i lastskibe af under 500 registertons brutto i international fart skal sådant eftersyn finde sted og øvelser i anvendelse af redningsmateriellet foretages mindst én gang hver måned. Alle mangler, som måtte vise sig ved disse eftersyn og øvelser, skal hurtigst muligt afhjælpes.

IV. Forskrifter for betjeningen af elektriske anlæg.

§ 9. a. Isolationstilstanden skal til stadighed overvåges. Ved anlæg, der er forsynet med jordlamper, bør dette ske ved at holde disse under observation. Ved andre anlæg i skibe af 500 registertons brutto og derover bør isolationstilstanden regelmæssigt kontrolleres ved måling af isolationsmodstanden og sammenligning med tidligere målt værdi; ved enhver betydelig afvigelse skal der tages de fornødne forholdsregler til at lokalisere og fjerne opståede fejl.

b.    Elektriske maskiner og apparater skal til enhver tid vedligeholdes således, at de af disse fremkaldte forstyrrelser i radioanlæg ikke forøges.

c.    Transportable lamper og brugsgenstande såvel som de dertil hørende bevægelige ledninger og kabler skal til enhver tid holdes i god stand, og eventuelt opståede mekaniske eller elektriske fejl skal snarest muligt repareres.

V. Indførelser i tilsynsbogen.

 § 10. I tilsynsbogen skal der ske tydelig indførelse om:

a)    tidspunkterne for lukning og åbning af de i §§ 1 og 2 omhandlede lukkemidler såvel ved rejsens begyndelse og afslutning som under rejsen;

b)   afholdelse af de i § 3 omhandlede øvelser og eftersyn samt om alle derved muligt konstaterede fejl;

c)    afholdelse af de i §§ 7 og 8 omhandlede mønstringer og øvelser med angivelse af tidspunktet. Såfremt tidsfristen er belvet overskredet, eller kun delvis øvelse har været afholdt, skal der tilføres tilsynsbogen en bemærkning derom med angivelse af de nærmere omstændigheder og omfanget af den afholdte øvelse. En redegørelse for eftersynet af udrustningen i redningsbåde skal indføres i tilsynsbogen, som endvidere skal indeholde oplysning om de lejligheder, ved hvilke redningsbådene blev svinget ud og affiret i overensstemmelse med § 7, litra e.

VI. Ikrafttræden m.v.

§ 11. Udtrykkene:

 dybeste inddelingslastelinie,

 kort international rejse,

 lastskib,

 passagerskib,

og andre teknisk-faglige udtryk, der forekommer i nærværende bekendtgørelse, skal forstås på samme måde som i den i § 2, litra b, nævnte bekendtgørelse.

 § 12. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 26. maj 1965.

 Samtidig er bekendtgørelse nr. 391 af 15. november 1952 om sikkerhedstjenesten i skibe bortfaldet.