Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 26-03-1985
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

26. marts 1985Nr. 199

Bekendtgørelse om epoxyharpikser og isocyanater m.v., som sat i kraft ved kunngerð nr. 131 af 17.10.1990 1)

I henhold til § 17, stk. 3, § 35, stk. 1, § 39, § 41, stk. 1, nr. 1 og 2, § 43, stk. 1, nr. 1 og 2, § 49, § 49a, stk. 1 og 2, og § 84 samt efter bemyndigelse i henhold til § 73 i lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 247 af 8. juni 1979, fastsættes:

Kapitel 1

Område m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter erhvervsmæssig brug af følgende stoffer og materialer:

1)

a)    Epoxyharpikser med middelmolvægt på 700 eller derunder.

b)    Materialer med 1 pct. eller derover af epoxyharpiks med middelmolvægt på 700 eller derunder.

c)    Epoxyharpikser med middelmolvægt på over 700, som indeholder 1 pct. eller derover af en monomer epoxyforbindelse med molvægt på 700 eller derunder.

d)   Materialer, som indeholder epoxyharpiks i så store mængder, at indholdet af monomere epoxyforbindelser med molvægt på 700 eller derunder er 1 pct. eller derover.

e)    Reaktive opløsningsmidler, d.v.s. opløsningsmidler, som indeholder én eller flere epoxygrupper, og som skal anvendes i hærdende systemer.

f)    Materialer, som skal anvendes i hærdende systemer, og som indeholder 0,2 pct. eller derover af stoffer, nævnt under nr. 1, litra e.

2)

a)    Monomere og præpolymere isocyanater.

b)    Materialer, som indeholder isocyanat som nævnt under nr. 2, litra a, i en mængde på 0,5 vægtprocent eller derover.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 2. Følgende bestemmelser i arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer finder herefter anvendelse på de stoffer og materialer, der er nævnt i § 1:

1)   § 4 om emballering

2)   §§ 6-12 om anmeldelse

3)   § 15 om tekniske datablade

4)   §§ 16 og 20 om brugsanvisninger fra leverandører og arbejdsgivere

5)   § 18 om eksport- og transitgods og

6)   § 19 om erstatningsstoffer og -materialer (substitution).

Stk. 2. De i § 1 nævnte stoffer og materialer skal anmeldes til arbejdstilsynet, medmindre anmeldelse er sket efter arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 486 af 5. oktober 1978 om polyurethan- og epoxyprodukter og tilsvarende stoffer og materialer med lignende sundhedsfarlige egenskaber.

Stk. 3. Enhver ændring i tidligere givne oplysninger skal meddeles til registeret for stoffer og materialer.

§ 3. Forpligtelserne ifølge denne bekendtgørelse påhviler fremstillere, importører, leverandører, projekterende, rådgivende, arbejdsgivere, arbejdsledere og øvrige ansatte samt brugere med flere, efter arbejdsmiljølovens almindelige regler.

§ 4. De i § 1 nævnte stoffer og materialer skal forsynes med kodenumre i overensstemmelse med de herom gældende regler.

Kapitel 3

Brugsanvisninger

§ 5. En brugsanvisning skal foruden de oplysninger, der kræves efter §§ 16 og 20 i arbejdsministeriets bekendtgørelse om stoffer og materialer give oplysninger om, hvorvidt stofferne og materialerne indeholder epoxyharpikser, monomere epoxyforbindelser, reaktive opløs­ningsmidler eller isocyanater, samt om stoffets eller materialets udhærdningstid.

Kapitel 4

Brug og sikkerhedsforanstaltninger

§ 6. Under arbejde med stofferne og materialerne skal påvirkningerne herfra nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes. Der skal dog altid træffes mindst de sikkerhedsforanstaltninger, der svarer til det fastsatte kodenummer, jfr. § 4.

Stk. 2. Hvis der ikke er sikkerhedsforanstaltninger, der svarer til et fastsat kodenummer, skal egnede personlige værnemidler anvendes.

Stk. 3. Påføring må ikke foretages ved sprøjtning (aerosol/forstøvning), men kun manuelt ved hjælp af spartel, pensel, malerulle, fugepistol og lignende enkle tekniske hjælpemidler.

Stk. 4. Sprøjtning er dog tilladt i følgende tilfælde:

1)   I lukkede systemer.

2)   I sprøjtekabiner, jfr. stk. 1 og 2.

3)   I sprøjtebokse med effektiv ventilation.

§ 7. Personer, der har eksem eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med de i § 1, nr. 1, litra a-f, nævnte stoffer og materialer.

Stk. 2. Personer, der lider af astma eller eksem, samt personer, som har konstaterede kroniske lungelidelser eller konstateret hud- eller luftvejsallergi over for isocyanater, må ikke arbejde med de i § 1, nr. 2, litra a og b, nævnte stoffer og materialer.

Stk. 3. Personer med kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum) må ikke arbejde med stofferne eller materialerne.

§ 8. Arbejdsgiveren skal påse, at arbejdet kun udføres af pesoner, som har gennemgået en særlig uddan­nelse udarbejdet af arbejdsmarkedets organisationer og godkendt af direktoratet for arbejdstil­synet.

Stk. 2. Ved fremstilling af stofferne eller materialerne skal stk. 1 ikke opfyldes.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der gives den nødvendige instruktion i det enkelte arbejdes udførelse.

§ 9. Arbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at hudkontakt undgås.

§ 10. På arbejdsstedet og så vidt muligt i selve arbejdslokalet, hvor der arbejdes med stofferne eller materialerne, skal der være uhindret adgang til håndvask med rindende, håndvarmt vand. Vandhanerne må ikke være håndbetjente.

Stk. 2. Der skal herudover være adgang til bruserum med varmt og koldt vand.

Stk. 3. I forbindelse med vaskefaciliteter skal der være egnet rensemiddel, mild sæbe, bløde engangshåndklæder og egnede hudcremer til påsmøring efter vask, samt affaldsbeholder.

§ 11. Personer, der arbejder med stofferne eller materialerne skal have særskilte omklædningsrum.

Stk. 2. Gangtøj og arbejdstøj skal opbevares adskilt.

§ 12. Efter afslutningen af det enkelte arbejde med stofferne eller materialerne og indtil de er udhærdede i en sådan grad, at faren for sundhedsfarlig påvirkning er ophørt, skal sik­kerhedsforanstaltningerne fortsat følges.

Stk. 2. Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne eller materialerne eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, må ikke opholde sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning.

Stk. 3. Der skal endvidere opsættes advarselstavle. Der henvises til arbejdsministeriets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning.

§ 13. Brugerne skal gennemføre en omhyggelig personlig hygiejne, bl.a. ved at vaske hænder ved pauser i arbejdet, før toiletbesøg og måltider med videre, og om nødvendigt ved at bade straks efter arbejdets ophør.

Stk. 2. Såfremt hænderne eller andre dele af kroppen har været i kontakt med stofferne eller materialerne, skal de straks rengøres med egnet rensemiddel. Derefter skal de vaskes grundigt med sæbe og vand og indsmøres med egnede hudcremer.

Stk. 3. Indtagelse af mad og drikke med videre samt rygning på arbejdsstedet må ikke finde sted.

Stk. 4. Arbejdstøj, som anvendes ved arbejde med stofferne eller materialerne, må ikke bæres under indtagelse af måltider.

Stk. 5. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at reglerne i stk. 1-4 overholdes af de ansatte.

§ 14. Stofferne og materialerne skal opbevares forsvarligt.

 Stk. 2. Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder skal lægges i særlige affaldsbeholdere, der skal være tydeligt mærket med indholdet.

§ 15. Hvor der arbejdes med stofferne eller materialerne, skal der være tilstrækkeligt førstehjælpsudstyr, herunder øjenskylleflaske.

Stk. 2. Hvis en person ved arbejde med stofferne eller materialerne har fået eksem, åndedrætsbesvær, ætse- eller øjenskader, skal der søges læge.

Kapitel 5

Dispensationer

§ 16. Direktøren for arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 17. Tilsynskredsene kan i enkelttilfælde tillade afvigelse fra § 10, § 11 og § 12, stk. 2.

Kapitel 6

Klageadgang

§ 18. Tilsynskredsenes afgørelser kan indbringes for direktøren for arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Direktørens afgørelse kan indbringes for arbejdsministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger, eller klagemyndigheden bestemmer andet. Klage over afgørelser efter lovens § 77, stk. 2, har ikke opsættende virkning.

Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor, kan klagemyndigheden behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, selv om klagen først fremkommer efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Kapitel 7

Straf

§ 19. Med bøde eller hæfte straffes den, der:

1)   overtræder § 2, § 4, § 5, § 6, stk. 1-3, § 7, § 8, stk. 1 og 3, §§ 9-14 samt § 15, stk. 1

2)   ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af § 4, § 6, stk. 1-3, § 8, stk. 1, og §§ 9-12, § 14 samt § 15, stk. 1 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel 8

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1985.

Stk. 2. Samtidig ophæves arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 486 af 5. oktober 1978 om polyurethan- og epoxyprodukter og tilsvarende stoffer og materialer med lignende sundhedsfarlige egenskaber.

 

 1) K. nr. 131 frá 17.10.1990 sum við heimild í § 17 stk. 1 í Ll. nr. 58 frá 24.5.1974 um arbeiðaravernd sum broytt við Ll. nr. 81 frá 26.05.1982 setur B. nr. 199 af 26.3.1985 om epoxyharpikser og isocyanater m.v. í gildi í Føroyum hevur í § 1 stk. 2 og § 2 hesar ásetanir: ”§ 1. Stk. 2. Tær heimildir, sum ymsir myndugleikar hava eftir hesi kunngerð, fær Arbeiðseftirlitið og Landsstýrið. § 2. Brot á hesa kunngerð og ta kunngerð, sum við hesum verður sett í gildi, verða sektað eftir § 40 í lógini.”