Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Fíggjarmálaráðið
  • Útgávudagur: 09-08-1930
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Bekendtgørelse nr. 242 af 9. August 1930 om Udstedelse af internationale Kørecertifikater og internationale Førerbeviser.

Efter at Danmark under 12. Februar 1930 har tiltraadt den i Paris den 24. April 1926 afsluttede Konvention angaaende Kørsel med Motorkøretøjer, hvilken Konvention træder i Kraft for Danmarks Vedkommende den 12. Februar 1931, jfr. Justitsministeriets Bekendtgørelse af Dags Dato om Danmarks Tiltrædelse af Konventionen, og samtidig fra samme Tidspunkt at regne har opsagt den i Paris den 11. Oktober 1909 afsluttede Konvention, fastsætter Justitsministeriet herved følgende Regler angaaende Udstedelse af internationale Kørecertifikater og Førerbeviser:

I. Internationale Kørecertifikater.

 § 1. Ejeren (Brugeren) af et Motorkøretøj, der ønsker at faa udstedt et internationalt Kørecertifikat, maa herom skriftligt henvende sig til Politimesteren paa det Sted, hvor Køretøjet er indregistreret, i København Politidirektøren. Andragendet skal indeholde Oplysning om:

 1)  Ejerens (Brugerens) fulde Navn og Bopæl,

 2)  Køretøjets Art (Vogn, Motorcykle etc.),

 3)  Chassisets Fabrikat,

 4)  Chassistype,

 5)  Chassisets Serie- eller Fabrikationsnummer,

 6)  Motorens Cylinderantal,

 7)  Motorens Nummer,

 8)  Motorens Slaglængde,

 9)  Motorens Cylinderdiameter,

10) Motorens Hestekræfter,

11) Karosseriets Type,

12) Karosseriets Farve,

13) Antal Pladser i Køretøjet,

14) Køretøjets Egenvægt (i kg),

15) Køretøjets største Vægt med fuld Last (i kg), saafremt denne Vægt overstiger 3 500 kg, og

16) Køretøjets danske Kendingsmærke (Bogstav og Nr.).

 Endvidere skal Andragendet indeholde udtrykkelig Erklæring paa Tro og Love om:

a)    at Køretøjets Lygter er i Stand til eller kan indstilles til at oplyse Vejbanen kraftigt i tilstrækkelig Afstand, og – saafremt Køretøjet er beregnet til at køre med større Hastighed end 30 km i Timen – i mindst 100 m’s Afstand,

b)    at Køretøjets Lygter, saafremt de kan virke blændende, er indrettet saaledes, at Afblænding kan finde Sted ved Møde med andre vejfarende, eller naar det iøvrigt skønnes nødvendigt, dog at Lygterne i afblændet Tilstand maa kunne oplyse Vejbanen tilstrækkeligt mindst 25 m fremefter,

c)    at Køretøjet er forsynet med Baglygte(r), der kan belyse saavel det danske Kendingsmærke som Nationalitetsmærket.

 For Motorcykler desuden:

d)   at Motorcyklen er forsynet med Baglygte, der viser rødt Lys bagud, og

e)    at Motorcyklen er forsynet enten med 2 af hinanden uafhængige Bremsesystemer eller med et enkelt saadant System, der kan sættes i Virksomhed af to af hinanden uafhængige Betjeningsorganer, af hvilke det ene kan virke, selv om det anden skulde svigte, og saaledes at begge Systemer virker tilstrækkeligt kraftigt og hurtigt.

 § 2. Saafremt Konventionens Fordringer for Udstedelse af Kørecertifikat herefter skønnes at være opfyldt, udfærdiger Politimesteren (Politidirektøren) Kørecertifikatet, for hvilket der erlægges et Gebyr af 3 Kr.

 § 3. Kørecertifikatet er gyldigt i 1 Aar fra Udstedelsesdagen. Det giver Adgang til Kørsel i de Lande, der har tiltraadt Konventionen, jfr. Justitsministeriets Bekendtgførelse af Dags Dato om Danmarks Tiltrædelse af Konventionen, uden nogen ny prøve af Køretøjet, naar dette paa Bagsiden er forsynet med et Nationalitetsmærke, bestaaende af et ovalt hvidt Skilt, paa hvilket med sort skal være malet DK med latinske Typer. For Motorvogne skal Skiltet være 30 cm bredt og 18 cm højt, og Bogstaverne mindst 10 cm høje og deres Streger 15 mm brede, jfr. det Justitsministeriets Anordning Nr. 29 af 20. Februar 1914 vedføjede Bilag 2. For Motorcykler og Motortricykler skal Skiltet være 18 cm bredt og 12 cm højt, og Bogstaverne 8 cm høje og deres Streger 10 mm brede, jfr. det nævnte Anordning vedføjede Bilag 1.

 Ethvert Land kan dog nægte Tilladelse til at gøre Brug af Kørecertifikatet, naar det er aabenbart, at Køretøjet ikke længere opfylder Konventionens Fordringer for Udstedelse af Kørecertifikat.

II. Internationale Førerbeviser.

 § 4. Den, der ønsker at faa udstedt et internationalt Førerbevis, maa herom skriftligt henvende sig til Politimesteren paa sit Hjemsted, i København Politidirektøren. Andragendet skal indeholde Oplysning om, af hvilken Myndighed og under hvilken Dato Andragerens Førerbevis er udstedt, hvilke Arter af Motorkøretøjer Førerbeviset er gyldigt for, samt Andragerens fulde Navn, Fødested, Fødselsaar og -dag samt Bopæl.

 Andragendet skal være bilagt med Andragerens Førerbevis samt med et Fotografi af ham. Fotografiet skal være et uopklæbet Brystbillede, ca. 4 x 5 cm.

 § 5. Saafremt Konventionens Fordringer for Udstedelse af internationalt Førerbevis skønnes at være opfyldt, udfærdiger Politimesteren (Politidirektøren) Førerbeviset, for hvilket der erlægges et Gebyr af 3 Kr.

 Saafremt Andragerens danske Førerbevis er gyldigt for Motorvogn med en Egenvægt indtil 2 500 kg, kan der udfærdiges internationalt Førerbevis til de i Konventionens Art. 7 under A nævnte Køretøjer. Er det danske Førerbevis gyldigt for Motorvogn med Egenvægt over 2 500 kg, kan der udfærdiges internationalt Førerbevis til de i Konventionens Art. 7 under B nævnte Køretøjer.

 § 6. Det internationale Førerbevis er gyldigt 1 Aar fra Udstedelsesdagen. Det giver Adgang til at føre Motorkøretøj af den Art, som det lyder paa, i de Lande, der har tiltraadt Konventionen, jfr. Justitsministeriets Bekendtgørelse af Dags Dato om Danmarks Tiltrædelse af Konventionen.

 Ethvert Land kan dog nægte Tilladelse til at gøre Brug af det internationale Førerbevis, naar det er aabenbart, at Indehaveren ikke længere opfylder Konventionens Fordringer for at faa udstedt Førerbeviset.

III. Almindelige Bestemmelser.

 § 7. Blanketter til internationale Kørecertifikater og Førerbeviser kan efter 1. Januar 1931 rekvireres hos Direktoratet for Fængselsvæsenet, Kontoret for Arbejdsdriften, Tøjhusgade 5, København, K.

 Samtlige udstedte internationale Kørecertifikater indføres i en særlig Protokol, hvori anføres Certifikatets Løbenummer og Udstedelsesdag, Ejerens (Brugerens) fulde Navn og Bopæl og Køretøjets Kendingsbogstav og Nummer. Løbenummeret paaføres Certifikatet.

 Samtlige udstedte internationale Førerbeviser indføres ligeledes i en særlig Protokol, hvori anføres Førerbevisets Løbenummer og Udstedelsesdag samt Indehaverens fulde Navn og Bopæl. Løbenummeret paaføres Førerbeviset.

 Gebyret optages udenfor København i vedkommende Kassebog og i Sporteljournalen. I København føres der en særlig Kassebog over Gebyrerne, der indbetales til Finansministeriet paa samme Maade som Politiets andre Oppebørsler for Statskassen, ligesom der indsendes aarligt Regnskab over Gebyrerne til 1. Hovedrevisorat.

 § 8. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den 12. Februar 1931. Samtidig ophæves Bekendtgørelse Nr. 163 af 19. Maj 1928.

 Fra den 24. Oktober 1930, til hvilket tidspunkt Konventionen af 24. April 1926 for nogle Landes Vedkommende træder i Kraft, kan de i Henhold til denne Konvention i vedkommende Lande udfærdigede internationale Kørecertifikater og Førerbeviser ved Kørsel her i Landet træde i Stedet for de i Konventionen af 11. Oktober 1909 omhandlede Certifikater. Certifikater udstedt i Henhold til sidstnævnte Konvention af et Land, der ikke har ratificeret Konventionen af 24. April 1926, eller udstedt af et Land, der har ratificeret denne Konvention, inden Konventionens Ikrafttræden i vedkommende Land, kan efter den 12. Februar 1931 vedblivende benyttes ved Kørsel her i Landet indenfor den i Certifikatet fastsatte Gyldighedsfrist af 1 Aar.