Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 04-10-1984
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

B. nr. 258 af 17.06.1975 om forskrifter mod støj i skibe 1)

 I medfør af § 6 i lov om tilsyn med skibe, jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 31. august 1965, samt § 54, stk. 3, i sømandslov nr. 420 af 13. juni 1973 fastsættes herved følgende:

Definitioner.

 § 1.

Nyt skib:

Et skib, hvis køl er lagt, eller som er på et tilsvarende konstruktionsstadium, på eller efter den 1. august 1975, eller som på eller efter denne dato indkøbes fra udlandet. Som nyt skib anses dog ikke skib, for hvilket byggekontrakten er underskrevet før 1. august 1975 med kontraktmæssig levering inden udgangen af 1977.

Eksisterende skib:

Et skib, der ikke er et „nyt skib“.

Opholdsrum:

De til brug for besætningen bestemte soverum, spiserum, sygerum, fritidsrum og kontorer.

Direktoratet:

Direktoratet for statens skibstilsyn.

NR-kurver (Grænsekurver):

International Organization for Standardizations (ISO) NR-kurver, jfr. bilag 1.

Ton:

Registerton brutto.

Lytteposter:

De steder i skibet, hvorfra der under normal drift holdes udkig.

Anvendelsesområde.

 § 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på alle nye maskindrevne skibe på 20 tons og derover. Undtaget herfra er dog fiskeskibe og lystfartøjer.

 Stk. 2. I eksisterende skibe finder bestemmelserne i bekendtgørelsens § 5, stk. 1, anvendelse, medmindre det godtgøres, at støjniveauet ikke overstiger 90 dB (A) (NR 85). Når et eksisterende skib, bortset fra havaritilfælde, underkastes større reparationer, eller der foretages væsentlige ændringer i skibets konstruktion, skal der indsendes tegninger og oplysninger i overensstemmelse med § 3 til afgørelse af, om der, såfremt det skønnes teknisk muligt og økonomisk rimeligt, skal træffes foranstaltninger til nedbringelse af støjen.

Tegninger og oplysninger.

 § 3. Tegninger i 3 eksemplarer skal indsendes til direktoratet i god tid, før bygning eller ombygning påbegyndes. Materiale- og konstruktionsdata, som har betydning for vurdering af akustiske isolations- og absorptionsforhold, skal være påført tegningerne for aptering og maskinrum. Desuden skal der på tegningerne angives støjreducerende forholdsregler som f. eks. isolation/absorption af støj og elastisk montering af motorer og ventilatorer.

Støjniveau, høreværn m.v.

 § 4. De i den som bilag 2 optrykte rekommandation anførte normer for støjniveauer er vejledende og skal tilstræbes overholdt.

 Stk. 2. Såfremt støjniveauet væsentligt overstiger de i bilag 2 anførte normer, skal der, såfremt det skønnes teknisk muligt og økonomisk rimeligt, træffes foranstaltninger til nedbringelse af støjen.

 Stk. 3. Lydisolationsværdier for skodder og dæk bør ikke være mindre end anført i den som bilag 2 optrykte rekommandation.

 § 5. Besætningsmedlemmer, som opholder sig, hvor støjniveaut overstiger eller antages at kunne overstige 90 dB (A) (NR 85), skal anvende høreværn godkendt af dertil bemyndiget offentlig myndighed. Udsættes nogen regelmæssigt for sådan støj, skal han udstyres med personligt høreværn til brug om bord. Ved indgangen til rum med et støjniveau over 90 dB (A) (NR 85) skal der være opsat et skilt med dansk og engelsk tekst i rødt på hvid bund og med en bogstavhøjde på mindst 2 cm med følgende ordlyd:

HØJT STØJNIVEAU

BRUG HØREVÆRN

HIGH NOISE LEVEL

USE EAR PROTECTORS

 Stk. 2. På ydersiden af døre til rum eller ved områder med et støjniveau over 110 dB (A) (NR 105) skal der være opsat et skilt med dansk og engelsk tekst i rødt på hvid bund og med en bogstavhøjde på mindst 2 cm med følgende ordlyd:

ADVARSEL

FARLIG STØJ

HØREVÆRN SKAL ANVENDES

KUN OPHOLD I KORTERE TID

CAUTION

DANGEROUS NOISE

USE OF EAR PROTECTORS MANDATORY

SHORT STAY ONLY

 Stk. 3. Rum eller områder, hvor støjniveauet overstiger 115 dB (A) (NR 110), må i almindelighed ikke betrædes af besætningen.

På ydersiden af døre til rum eller ved områder med et støjniveau, der overstiger denne grænse, skal der være opsat et skilt med dansk og engelsk tekst i rødt på hvid bund og med en bogstavhøjde på mindst 2 cm med følgende ordlyd:

ADVARSEL

MEGET FARLIG STØJ

HØREVÆRN SKAL ANVENDES

HØJST 10 MIN.s OPHOLD

FOR INSPEKTION

CAUTION

EXCESSIVE HIGH NOISE LEVEL

USE OF EAR PROTECTORS MANDATORY

NO STAY LONGER THAN 10 MIN.s      FOR INSPECTION

Måling af støj.

 § 6. Når et skib er færdigbygget, skal måling af støj foretages under sejlads ved en belastning af hovedmaskineriet på mindst 80 pct. af den maksimale fremdrivningseffekt samtidig med, at hjælpemaskineri, ventilationsanlæg og andre indretninger, som er forudsat at skulle anvendes kontinuerligt, skal være i drift.

 Stk. 2. Målinger på lytteposter skal foretages, mens skibet sejler med 3/4 fart. På brovingerne skal målingerne foretages i læsiden.

 Stk. 3. Ved måling af støjniveauer skal anvendes instrumenter, som opfylder kravene ifølge Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC) publikation nr. 179 (Precision Sound Level Meter). Frekvensanalyse skal foretages med lydmålere, som er udstyret med oktavfilter, og som opfylder kravene ifølge IEC‘s publikation nr. 225 og ISO‘s rekommandation R-266 vedrørende midtfrekvensopdeling. Viserinstrumentet skal ved støjmåling normalt være indstillet på „fast response“, hvorefter middelværdien af maksimaludslaget aflæses. Er udslagsvariationerne for store, kan „slow response“ benyttes.

 Stk. 4. Måleresultaterne skal indsendes til direktoratet i form af en plan over skibet, hvor måleværdier og målepositioner er angivet. Dersom oktavbåndsanalyse er foretaget, skal resultaterne af denne vedlægges planen og være angivet i diagram.

 Stk. 5. I tilslutning til planen skal også angives andre forhold, som har betydning for bedømmelse af støjforholdene. Følgende oplysninger skal altid gives:

a.    Dybgang for og agter.

b.    Vind, vejr og sø.

c.    Hastighed og kurs.

d.    Belastning og omdrejningsantal på hoved- og hjælpemaskineri.

e.    Andre støjkilder i drift under målingerne f. eks. ventilation i maskin- og lastrum og ventilation i apteringer.

f.    Måleinstrumentets og mikrofonens fabrikat og type.

g. Oplysninger om, af hvem måling er foretaget.

 Stk. 6. Undergår skibet forandring, som kan påvirke støjniveauet, herunder udskiftning af maskineriet, kan direktoratet forlange nye støjmålinger udført.

 § 7. I maskinrum skal målingen foretages ved manøvreplads for hovedmaskineri og ved anden plads, hvor arbejde regelmæssigt udføres, samt ved gangpassager og ellers i rum, hvor mandskabet regelmæssigt færdes eller opholder sig. Ved måling skal mikrofonhøjden være ca. 1,5 m over dørken. Støjmåling må ikke foretages nærmere end ca. 1 m fra maskineri, skod, dørk, dæk eller luftindsugning.

 Stk. 2. I opholdsrum skal der foretages mindst én måling med mikrofonen placeret midt i rummet ca. 1,5 m over dørken. Måling må ikke foretages nærmere skod end ca. 0,5 m. Ventilations- eller luftkonditioneringsanlægget skal arbejde ved maksimal kapacitet under målingen.

 Stk. 3. I radiorum foretages målingen med radioinstallationen i drift, men uden at radiosignal gengives.

 Stk. 4. I styrehus skal der foretages måling mindst 3 steder, en ved rorgængerens plads og de øvrige f. eks. ved radar- og manøvreplads. Måling foretages ca. 1,5 m over dæk og ikke nærmere instrumenter eller skod end ca. 0,5 m. Ved måling i styrehus skal døre og vinduer være lukkede. Alle navigationsinstrumenter som f. eks. radar, ekkolod, gyrokompas samt vinduesviskere og klarsigtsruder skal være i gang.

 Stk. 5. På lytteposter skal der foretages måling mindst 3 steder i en afstand fra hinanden på mindst 0,5 m. Måling foretages ca. 1,5 m over dæk og ikke nærmere skod end ca. 1,5 m. Målingerne skal, hvor det er praktisk muligt, foretages ved en vindhastighed på mellem 5 og 10 knob og med vinden henholdsvis ret forfra, ret agtenfra og på tværs af skibet. Har det ikke været muligt at foretage målingerne under de nævnte forhold, skal vindhastighed, vindretning samt skibets kurs opgives.

Dispensationsbestemmelse.

 § 8. Direktoratet kan tillade afvigelser fra bestemmelserne i §§ 4, 6 og 7, når forholdene i det enkelte tilfælde måtte tilsige dette under hensyn især til skibets type og anvendelse.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser.

 § 9. Overtrædelse af forskrifterne i denne bekendtgørelse straffes i medfør af § 42 i lov om tilsyn med skibe med bøde.

 § 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1975.

 

 1) Kunngjørd tann 04.10.1984.