Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 02-08-1938
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

B. nr. 263 af 02.08.1938 angaande Forholdsregler til Betryggelse mod Dybdeforringelser i danske Farvande.

 I Medfør af § 6, 3. Stk., i Lov om Forholdsregler til Skibsfartens Betryggelse af 29. Marts 1920 med senere Ændringer (Lovbekendtgørelse Nr. 176 af 15. April 1930), jfr. Forskrifterne i Lov om Lodsvæsenet af 17. April 1916 med senere Ændringer, fastsætter Ministeriet for Handel, Industri og Søfart efter Samraad med Marineministeriet herved følgende:

 § 1. Medmindre der foreligger bydende Nødvendighed derfor, er det forbudt at udkaste Fyld, Last, Ballast, Aske eller lignende i danske Farvande paa Steder, hvor det kan medføre Formindskelse af Farvandets Dybde i en saadan Grad, at den frie Sejlads i det paagældende Farvand udsættes for Fare, vanskeliggøres eller hindres, jfr. herved tillige Bestemmelserne i § 22 i Lov Nr. 93 af 31. Marts 1931 om Saltvandsfiskeri.

 Udkastning af Fyld, Last og Ballast, Aske og lignende kan altid finde Sted paa de til offentlig Brug anviste (i Søkortene nærmere betegnede) Lossepladser eller paa de af Marineministeriet i hvert enkelt Tilfælde – efter forudgaaende til Ministeriet indsendt skriftligt Andragende – anviste Steder og paa de Betingelser, som samtidig fastsættes.

 Med Hensyn til Udkastning af Fyld, Last, Ballast, Aske eller lignende i danske Havne henvises til de i vedkommende Havns Havnereglement fastsatte Bestemmelser.

 § 2. Tvinges et Skib af Omstændighederne til at foretage Udkastning som omhandlet i § 1, 1. Stk., skal Skibsføreren saa vidt muligt lade Stedet afmærke og uopholdelig indberette det passerede til Marineministeriet. Det samme gælder, selvom der ikke foreligger en forsætlig Udkastning, men alene et ufrivilligt Tab af Gods eller lignende, eller for saa vidt Dybdeforringelsen skyldes Skibets Forlis.

 § 3. Saafremt der fra et Skib ved Grundstødning eller paa anden Maade konstateres en saadan Dybdeforringelse, at denne maa antages at have Betydning for Skibsfarten, bør Skibsføreren saa vidt muligt lade Stedet afmærke og uopholdelig indberette Sagen til Marineministeriet.

 § 4. De i §§ 2 og 3 omhandlede Indberetninger til Marineministeriet skal saa vidt muligt indeholde Oplysninger om:

1)   Skibets Navn og Hjemsted, i Tilfælde af Forlis efter Kollision tillige det forliste Skibs Navn og Hjemsted,

2)   Stedet for Udkastningen, Tabet, Forliset eller Grundstødningen, angivet saa nøjagtigt som muligt,

3)   Arten og Mængden af det, der er kastet over Bord eller tabt; i Tilfælde af Forlis: Skibets Dimensioner, herunder Mastehøjden; i Tilfælde af Grundstødning: Skibets Dybgaaende,

4)   Vanddybden – saavidt muligt loddet – over Stedet saavel før som efter Udkastningen, Tabet, Forliset eller Grundstødningen,

5)   den foretagne Afmærkning af Stedet.

 Indberetningerne bør om muligt indsendes telegrafisk (Telegramadresse: Marine, København), og for saa vidt Indberetningen vedrører Forlis eller den i § 3 omhandlede Dybdeforringelse, vil Udgiften til Afmærkningen og Indberetningen bliver refunderet af Marineministeriet.

 § 5. Det i § 12 c i Bekendtgørelse Nr. 222 af 29. Juli 1927 om særlige Regler for Sejlads i indre dansk Farvand indeholdte Forbud mod at udkaste Last, Ballast, Aske eller lignende i uddybede Løb og gravede Render forbliver uforandret bestaaende og berøres ikke af Bestemmelserne i § 1.

 § 6. I Skibe, der er under Lodsning af dansk Lods, vil Lodsen i Henhold til § 30 i Lov om Lodsvæsenet af 17. April 1916 med senere Ændringer advare Skibsføreren mod at foretage saadan Udkastning som i §§ 1 og 5 nævnt og paavise de Steder, der er anvist til saadan Udkastning, eller give Oplysning om, hvor denne uden Hinder for Sejladsen kan ske.

 Tilsvarende Oplysningspligt har paa Begæring de Myndigheder (herunder Statens Skibstilsyn), der fører Tilsyn med Overholdelse af de for danske Farvande gældende Ordensforskrifter.

 § 7. Overtrædelse af Bestemmelserne i denne Bekendtgørelse straffes i Henhold til § 7 i fornævnte Lov om Forholdsregler til Skibsfartens Betryggelse, jfr. § 6 i Lov om Ikrafttræden af Borgerlig Straffelov m.m. af 15. April 1930, med Bøder fra 5 Kr., for saa vidt Forholdet ikke efter sin Beskaffenhed medfører højere Straf. Den paagældende er derhos erstatningspligtig overfor dem, som ved Overtrædelsen maatte blive skadelidende.

 Udkastning af Fyld, Last, Ballast, Aske eller lignende paa de i § 1, 1. Stk., omhandlede Steder medfører – uanset om Udkastningen har været bydende nødvendig – Pligt til at udrede eller godtgøre Udgifterne ved Bortfjernelsen af det udkastede.

 § 8. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.