Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 06-09-1930
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

B. nr. 269 af 06.09.1930: Regulativ for Prøvekamrene for Skibslys og nautiske Instrumenter.

 I Henhold til Bestemmelserne i Lov om Tilsyn med Skibe af 29. Marts 1920 med senere Ændringer fastsætter Ministeriet for Søfart og Fiskeri herved følgende:

 § 1. Prøvekamrene henhører under Ministeriet for Søfart og Fiskeri.

 Navigationsdirektøren fører paa Ministeriets Vegne Tilsyn med Prøvekamrene. Alle vigtige tjenstlige Ekspeditioner til Ministeriet indsendes gennem Navigationsdirektøren.

 § 2. Prøvekamrene foretager Undersøgelser af Skibslanterner og udsteder Certifikater for disse i Overensstemmelse med de til enhver Tid derom gældende Forskrifter.

 Prøvekammeret i København foretager desuden Undersøgelser af Kompasser og andre nautiske Instrumenter og udsteder Certifikater herfor i Overensstemmelse med derom gældende almindelige Forskrifter eller saadanne særlige Regler, som herom maatte blive fastsat af Ministeriet.

 § 3. Ved hvert Prøvekammer føres Journal over de til Undersøgelse indleverede Lanterner og Instrumenter med Oplysning om Indsenderens Navn og Adresse, Antal og Art af de indleverede Lanterner eller Instrumenter og med Angivelse af Dato for Indlevering til og Udlevering fra Prøvekammeret.

 § 4. Certifikaterne udfærdiges i Overensstemmelse med de i de respektive Bekendtgørelser fastsatte Formularer.

 Certifikaterne forsynes med Løbe Nr. (svarende til det Løbe Nr., hvorunder den paagældende Lanterne, henholdsvis det paagældende Kompas o.s.v. er indført i Journalen) og Certifikat Nr., der bestaar af Bogstavet K eller T (alt eftersom Certifikatet udstedes af Prøvekammeret i København eller Thorshavn) efterfulgt af et Tal.

 § 5. Regnskabet over indbetalte Afgifter i Henhold til derom gældende Bestemmelser føres i dertil af Ministeriet autoriserede Regnskabsbøger.

 Regnskabet afsluttes med Udgangen af hvert Finansaar, hvorefter Regnskabsbøgerne indsendes til Ministeriet.

 I Begyndelsen af hver Maaned indbetales de i den forløbne Maaned indgaaede Afgifter fra Prøvekammeret i København til Finanshovedkassen og fra Prøvekammeret i Thorshavn til Færøernes Jordebogskasse. Kvitteringerne for Indbetalingerne opbevares og indsendes samman med Regnskabsbøgerne.

 Regnskabet over de med Prøvekammerets Drift forbundne almindelige Udgifter føres i en af Ministeriet autoriseret Kassebog.

 Regnskabet afsluttes ved Udgangen af hvert Finansaar, hvorefter Udskrift, af Kassebogen tillige med samtlige dertil hørende Regnskabsbilag og eventuel Kassebeholdning indsendes til Ministeriet.

 § 6. Hvert Aar i April indsendes til Ministeriet en Oversigt over de i det forløbne Finansaar undersøgte Lanterner og Instrumenter med Angivelse af, for hvilket Antal af de forskellige Lanternetyper, henholdsvis Instrumenttyper, der er udstedt Certifikat.