Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 05-06-1976
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

B. nr. 273 af 05.07.1968 om lastelinier for skibe, som ændret ved B. nr. 114 af 16.03.1976 1)

 I medfør af § 1, stk. 2, § 10, stk. 2-3, § 11, stk. 1, og §§ 27-28 i lov om tilsyn med skibe, jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 31. august 1965, fastsættes herved følgende:

Definitioner.

 § 1. I denne bekendtgørelse skal nedenstående udtryk forstås som følger:

 „Direktoratet“: – Direktoratet for statens skibstilsyn.

 „Eksisterende skib“: – Et skib, der ikke er et nyt skib.

 „Fartsområde“: Det i skibets fartscertifikat fastsatte fartsområde.

 „Fiskeskib“: – Et skib, der er forsynet med fiskericertifikat i henhold til lov om skibsregistering.

 „International fart“: – Fart mellem dansk og udenlandsk havn eller mellem to udenlandske havne samt fart til og fra Grønland og Færøerne.

 „Konventionen“: – Den internationale konvention om lastelinier af 5. april 1966.

 „Længde“: – Som defineret i konventionens tillæg I, reglement 3 (1).

 „Nyt skib“: – Et skib, hvis køl er lagt, eller som er på et tilsvarende konstruktionsstadium, på eller efter den 21. juli 1968. Lige med „nyt skib“ stilles skib, der efter nævnte dato indkøbes fra udlandet.

 „Tons“: – Registertons brutto.

 Stk. 2. Udtrykkene „passagerskib“ og „klasset skib“ skal forstås på samme måde som angivet i § 41 i lov om tilsyn med skibe.

I.

Skibes forsyning med Internationalt Lasteliniecertifikat (1966).

 § 2. Danske skibe, hvis fartsområde omfatter international fart, er – med de i § 3 angivne undtagelser – underkastet konventionens bestemmelser med hensyn til bygning og udrustning og driftsmæssige betingelser.

 Stk. 2. Hvor konventionen har henskudt afgørelsen af visse spørgsmål af sikkerhedsmæssig eller konstruktionsmæssig art, valget blandt flere tekniske løsninger o. lign. til den nationale administration, træffes afgørelsen af direktoratet. Er spørgsmålet underkastet tvivl, eller er det af mere almindelige eller principiel karakter, træffes afgørelsen af handelsministeriet.

 Stk. 3. Afgørelser som i forrige stykke nævnte offentliggøres i „Skibstilsynets Meddelelser“.

Undtagelser.

 § 3. Undtagne fra den i § 2, stk. 1, nævnte forpligtelse er:

a. nye skibe under 24 m længde og eksisterende skibe under 150 tons, hvis fartsområde udelukkende omfatter fart øst for linien Lindesnæs-Texelen;

b.    skibe, hvis fartsområde udelukkende omfatter fart inden for linierne Kullen-Gilbjerghoved og Falsterbo-Stevns fyr;

c.    fiskeskibe;

d.    lystfartøjer.

 Stk. 2. Om eksisterende skibes stilling i øvrigt henvises til afsnit III nedenfor.

 Stk. 3. For de i stk. 1 litra a nævnte skibe, som anvendes i videregående fart end dér angivet, fastsættes fribordet af direktoratet.

Syn og certifikater.

 § 4. De i § 2 nævnte skibe skal være forsynet med Internationalt Lasteliniecertifikat (1966).

 Stk. 2. Internationalt Lasteliniecertifikat (1966) udstedes på grundlag af de for ansættelse af fribord foretagne nødvendige opmålinger, beregninger og undersøgelser (fribordssyn). Er skibet forsynet med Internationalt Lasteliniecertifikat, udstedt af en fremmed regeringsmyndighed eller af et anerkendt klassifikationsselskab, kan nyt certifikat udstedes på grundlag af et sådant certifikat.

 Stk. 3. Certifikatet gives gyldighed for et tidsrum af højst 5 år, regnet fra udstedelsesdatoen (nedenfor kaldet „grunddatoen“).

 § 5. For nedennævnte skibe kan udfærdiges Internationalt Undtagelses-lasteliniecertifikat:

a.    skibe, der efter deres fartsområde ikke har været omfattet af forpligtelsen efter § 2, men som under ganske særlige omstændigheder skal foretage en enkelt international rejse,

b.    skibe af ny type, der ønskes afprøvet i praksis med hensyn til deres driftsmæssige egenskaber under anvendelsen i international fart.

 Stk. 2. Certifikatet gives for de i stk. 1, a. nævnte skibe gyldighed for den pågældende  rejse, medens gyldigheden for de i stk. 1, b. nævnte skibes vedkommende ansættes til ikke over 5 år.

 § 6. Skibe, der er udstyret med Internationalt Lasteliniecertifikat (1966) eller med Internationalt Undtagelses-lasteliniecertifikat, skal hvert år i tidsrummet mellem 3 måneder før og 3 måneder efter certifikatets grunddato underkastes besigtigelse for at sikre, at der ikke ved skrog eller overbygninger er foretaget forandringer, som påvirker fribordsberegningen, og at

a.    åbningers beskyttelse,

b.    rækværk,

c.    lænseporte og

d.    adgange til mandskabsrum er vedligeholdt i fyldestgørende stand.

 Stk. 2. Endvidere skal de i stk. 1 nævnte skibe forinden certifikatets udløb underkastes syn til sikring af, at skibet i henseende til konstruktion, materiale – herunder materialedimensioner –, udstyr og indretninger i det hele fortsat opfylder konventionens forskrifter.

 Efter et sådant med tilfredsstillende resultat afholdt syn udstedes nyt certifikat for skibet. Det samme gælder, dersom der ved skibets skrog eller overbygning foretages sådanne væsentlige forandringer, som nødvendiggør til melding af forøget fribord.

 Stk. 3. Efter en i medfør af stk. 1 med tilfredsstillende resultat afholdt besigtigelse gives certifikat et påtegning om, at skibet ved besigtigelsen er fundet at opfylde de pågældende bestemmelser i konventionen. Et certifikat, der ikke har opnået sådan påtegning, skal annuleres af direktoratet.

 Stk. 4. Kan nyt certifikat som nævnt i stk. 2 ikke udstedes inden udløbet af det for skibet udstedte certifikat, kan certifikatet efter et i overensstemmelse med stk. 2 afholdt syn gives påtegning om dets forlængede gyldighed for et nærmere fastsat tidsrum, der ikke må overstige 5 måneder.

II.

Passagerskibe i særlig fart.

 § 7. Passagerskibe, der ikke er omfattet af bestemmelserne i denne bekendtgørelses afsnit I, skal være forsynet med lastelinier og fribordscertifikat i overensstemmelse med reglerne i dette afsnit. Det samme gælder ethvert skib, som uden at være passagerskib anvendes til regelmæssig befordring af passagerer, jfr. § 10, stk. 1 i lov om tilsyn med skibe.

 § 8. Ved beregning af fribord og ved anbringelse af lasteliniemærker på skibe som i § 7 nævnt gælder konventionens bestemmelser i det omfang, i hvilket disse efter omstændighederne er egnet til at finde anvendelse, og med de afvigelser, der følger af bestemmelserne i § 9.

 § 9. For uklassede passagerskibe, der findes ikke at opfylde konstruktionsbestemmelserne for optagelse i højeste klasse i et af de anerkendte klassifikationsselskaber, fastsættes fribordet af direktoratet under hensyn til det fartsområde, hvori skibene skal anvendes.

 Stk. 2. For åbne passagerskibe, d.v.s. sådanne, der ikke ved heldæk er beskyttet mod søens indtrængen, fastsættes fribordet af direktoratet. Sådanne skibe påmærkes lastelinie uden cirkelring. Fribordet afsættes fra overkanten af essingen på skibets halve længde.

III.

Overgangsbestemmelser.

Almindelige bestemmelser.

 § 10. Et lasteliniecertifikat, der er udstedt for et skib i international fart i medfør af den ved § 15 ophævede bekendtgørelse, og som er gyldigt ved nærværende bekendtgørelses ikrafttræden, bevarer sin gyldighed indtil 21. juli 1970, dog længst indtil certifikatets udløbsdato, alt under forudsætning af, at der ikke ved skibet foretages ændringer, der påvirker fribordsberegningen. Derefter udfærdiges Internationalt Lasteliniecertifikat (1966).

 Stk. 2. Et fribordscertifikat, der i medfør af den ved § 15 ophævede bekendtgørelse er udstedt for et af afsnit II omfattet skib, bevarer sin gyldighed, indtil der ved skibet foretages ændringer, der påvirker fribordsberegningen.

 § 11. Et eksisterende skib, der i øvrigt omfattes af nærværende bekendtgørelses afsnit I, men som ikke opfylder forskrifterne i konventionens tillæg I helt eller delvist, skal opfylde sådanne mindre vidtgående, af direktoratet fastsatte krav, som i det mindste svarer til, hvad et skib i international fart skulle opfylde før 21. juli 1968. Medens der for et eksisterende skib ingensinde kan stilles krav om forøget fribord, skal en reduktion af det hidtil tildelte fribord være betinget af, at skibet i enhver henseende opfylder konventionens krav.

 § 12. 2)  De i denne bekendtgørelse omtalte certifikater og påtegninger på certifikater udfærdiges af direktoratet eller på dets vegne af dansk udenrigsrepræsentation eller af et anerkendt klassifikationsselskab. Internationalt Lasteliniecertifikat (1966) kan endvidere udfærdiges for dansk skib under anvendelse af den i konventionen artikel 17 nævnte fremgangsmåde (udstedelse af certifikat ved en anden regering).

 Stk. 2. De i bekendtgørelsen omhandlede syn og besigtigelser foretages af statens skibstilsyn, et anerkendt klassifikationsselskab, en fremmed regeringsmyndighed eller dertil af direktoratet bemyndigede personer eller institutioner.

 Stk. 3. De i bekendtgørelsen omhandlede certifikater eller påtegninger på sådanne udfærdiges i en af handelsministeriet fastsat eller godkendt form.

 § 13. I skibe, der er forsynet med Internationalt Lasteliniecertifikat (1966) eller Internationalt Undtagelses-lasteliniecertifikat, skal findes et eksemplar af nærværende bekendtgørelse samt af lasteliniekonventionen af 5. april 1966.

 § 14. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde i henhold til § 42 i lov om tilsyn med skibe.

 § 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juli 1968.

 Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 54 af 22. februar 1939 angående lastelinier for skibe ophæves.

 

 1) Kunngjørd tann 29.06.1976.

2) Broytt við B. nr. 114 frá 16.03.1976.