Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 04-10-1984
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

B. nr. 358 af 24.06.1977 om foranstaltninger til imødegåelse af den med industrifiskelaster forbundne sundhedsfare, som ændret ved B. nr. 394 af 04.09.1979

 I medfør af § 12, stk. 1, i lov om tilsyn med skibe, jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 31. august 1965 med senere ændringer, fastsættes herved føglende bestemmelser vedrørende industrifiskelaster i skibe:

Definitioner.

 § 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

Direktoratet: – Direktoratet for statens skibstilsyn.

Formalin: – Vædsken formaldehyd HCHO opløst i vand.

Friskluftapparat: – Enten et indåndingsapparat med komprimeret luft eller et indåndingsapparat med maske og luftpumpe samt luftslange af tilstrækkelig længde.

Godkendt: – Godkendt af statens skibstilsyn.

Industrifisk: – Fisk, der fanges udelukkende til anvendelse i fiskemels- og fiskeolieindustrier.

Kuldioxid:–- CO2 i gasform, under tryk i flydende form og i fast form (tøris).

Skibstilsynet: – Statens skibstilsyn.

Svovlbrinte: – Gasarten H2S (hydrogensulfid).

Typegodkendt: – Typegodkendt af statens skibstilsyn.

Almindelige bestemmelser.

 § 2. 1) Skibe og fartøjer på 20 BRT og derover, der anvendes til fangst og/eller transport af industrifisk, skal opfylde de i denne bekendtgørelse fastsatte bestemmelser og skal være godkendt til formålet.

 Stk. 2. Om godkendelse som i stk. 1 omhandlet skal der af skibstilsynet være gjort antegning i skibets tilsynsbog.

 § 3. For imødegåelse af forrådnelse i fiskelaster og dermed udvikling af giftige og sundhedsfarlige gasarter gælder de af fiskeriministeriet fastsatte bestemmelser.

 Stk. 2. For imødegåelse af sundhedsfare i forbindelse med losning af industrifisk gælder de af arbejdstilsynet fastsatte bestemmelser.

Særlige bestemmelser for anvendelse af kuldioxid.

 § 4. I træskibe er anvendelse af kuldioxid som køle- og konserveringsmiddel ikke tilladt.

 Stk. 2. I stålskibe, hvor kuldioxid anvendes som køle- og konserveringsmiddel, skal skodder mellem de enkelte lastrum og mellem lastrum og den øvrige del af skibet være gastætte.

 Stk. 3. Gastætheden i de lastrum, hvori industrifisk skal stuves, skal prøves efter de i „Skibstilsynets Meddelelser“ angivne retningslinjer.

 Stk. 4. Spores utætheder, skal tætning foretages, og prøvningerne gentages, indtil gastæthed er opnået.

 Stk. 5. Ved prøvningen af gastæthed skal alle rørgennemføringer i skodderne samt lænsesystemets ventilkasser og pumper nøje kontrolleres.

Opbevaring af kuldioxid og formalin.

 § 5. Kuldioxid som tøris skal opbevares på frit dæk og vel klar af nedgangsåbninger.

 Stk. 2. Anvendes kuldioxid i flydende form, skal såvel flaskernes anbringelse og fastgørelse som installationen af rørledninger, ventiler og doseringsapparatur m.v. i forvejen være godkendt af skibstilsynet.

 Stk. 3. Formalin skal opbevares på frit dæk i godkendte beholdere.

Måleudstyr.

 § 6. Til kontrol af luften i skibets rum skal der om bord findes typegodkendt måleapparatur, der skal kunne måle indholdet af ilt, kuldioxid og svovlbrinte samt af formalin, for så vidt dette medføres om bord.

Sikkerhedsudstyr.

 § 7. Der skal om bord findes typegodkendt sikkerhedsudstyr bestående af mindst 2 sikkerhedsseler med tilhørende livline samt mindst 1 friskluftapparat.

 Stk. 2. Endvidere skal der til brug ved arbejde med formalin findes gummi- eller plastichandsker samt beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Sikkerhedsbestemmelser.

 § 8. Ingen må gå ned i lastrum, storesrum og lignende rum under dæk, før det ved målinger er konstateret, at luften i rummet ikke er sundhedsfarlig.

 Stk. 2. Ingen må gå ned i lastrum uden at være iført sikkerhedssele med tilhørende livline og uden en lineholder som vagt ved lugen.

 Stk. 3. Ingen må gå ned i lastrum, hvor kuldioxid anvendes til køle- og konserveringsformål, medmindre det af hensyn til skibets sikkerhed er absolut påkrævet, og da kun iført sikkerhedsudstyr bestående af sele med tilhørende livline og friskluftapparat.

 § 8.a.1) Skibets fører skal under rejsen med passende mellemrum holde lastrum med industrifisk under observation med henblik på aflastning af skadeligt overtryk.

 Stk. 2. Umiddelbart efter ankomst til havn skal føreren sikre sig, at luger til lastrum med industrifisk åbnes og holdes åbne, indtil udlosningen er tilendebragt.

Skiltning.

 § 9. På undersiden af hvert lugedæksel (bortset fra isdæksler), der fører ned til lastrum til opbevaring af industrifisk, skal der være anbragt et advarselsskilt fremstillet af holdbart, søvandsbestandigt materiale.

 Stk. 2. Teksten på skiltet i skibe, hvor kuldioxid ikke benyttes, skal være:

Fare giftige og kvælende luftarter.

 Det er forbudt at gå ned, før målinger er foretaget.

 Sikkerhedssele og livline skal benyttes.

 Der skal være vagt ved lugen.

 Stk. 3. I skibe, hvor kuldioxid i flydende form eller som tøris benyttes, skal teksten være:

Livsfare der er kuldioxid (CO2) i rummet luften er øjeblikkelig dødbringende

 Kun adgang, såfremt det af hensyn til skibets sikkerhed er absolut påkrævet, og da kun for personer iført friskluftapparat og sikkerhedssele med tilhørende livline.

 Der skal være vagt ved lugen.

Instruktion og øvelser.

 § 10. Der skal om bord findes et eksemplar af denne bekendtgørelse samt af arbejdstilsynets og skibstilsynets publikation: „Arbejde med industrifisk, anvisninger om faremomenter og sikkerhedsregler“.

 § 11. Skibets fører skal drage omsorg for, at alle af ham eller rederen ansatte personer, som er beskæftiget med lastning, stuvning og losning af industrifisk, har kendskab til sikkerhedsbestemmelserne i nærværende bekendtgørelse og den i § 10 nævnte publikation.

 Stk. 2. Ovennævnte personer skal instrueres i brugen af det i §§ 6 og 7 nævnte måle- og sikkerhedsudstyr. Øvelser skal jævnlig afholdes med udstyret, dog mindst én gang månedlig. Skibets fører skal i tilsynsbogen indføre tid og sted for øvelsernes afholdelse.

Straffebestemmelser.

 § 12. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes i medfør af § 42 i lov om tilsyn med skibe med bøde.

Ikrafttrædelsesbestemmelse.

 § 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 1977.

 

 1) Broytt við B. nr. 394 af 04.09.1979. Kunngjørd tann 04.10.1984.