Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 26-08-2004
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2004 B - Hefti 9 B 26 august 2004
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

1. juni 2004Nr. 415

Bekendtgørelse for Færøerne om foreløbig ordning vedrørende måleteknisk kontrol

I medfør af § 10, stk. 1, i lov nr. 1731) af 28. april 1982 om mål og vægt (metrologi), jf. Industriministeriets bekendtgørelse nr. 646 af 8. december 1982, fastsættes:

Kapitel 1

Kontrolpligtigt måleudstyr

§ 1. Måleudstyr, der anvendes til måling af længde, volumen og masse (»vægt«), er underkastet obligatorisk måleteknisk kontrol, når følgende betingelser er opfyldt:

1)     Måleudstyret finder anvendelse ved omsætning af varer og ved skatters og afgifters og andre forpligtelsers berigtigelse, hvor betaling erlægges på grundlag af målingen, og

2)   der er fastsat forskrifter om måleteknisk kontrol vedrørende den pågældende udstyrskategori.

§ 2. Hvor det skønnes påkrævet eller forsvarligt, kan Statens Metrologiråd helt eller delvis undtage fra reglen i § 1.

Stk. 2. I forbindelse med undtagelser kan der foreskrives særlige former for kontrol.

Kapitel 2

Krav til kontrolpligtigt måleudstyr

§ 3. Statens Metrologiråd fastsætter krav til kontrolpligtigt måleudstyr i tekniske forskrifter.

Stk. 2. Specielle krav til enkelte typer af måleudstyr kan fastsættes af Teknologistyrelsen i forbindelsen med typegodkendelse.

Stk. 3. Krav til måleudstyr indeholdes endvidere i tidligere udstedte forskrifter og godkendelser, der er opretholdt ved denne bekendtgørelse, jf. § 19.

§ 4. I gældende forskrifter kan der være stillet krav om, at måleudstyr skal typegodkendes som grundlag for verifikation af og gennemførelse af tilsyn med kontrolpligtigt måleudstyr.

Kapitel 3

Obligatorisk måleteknisk kontrol

§ 5. Obligatorisk måleteknisk kontrol foretages i overensstemmelse med tekniske forskrifter udstedt af Statens Metrologiråd og med de i § 3 nævnte forskrifter.

§ 6. Obligatorisk måleteknisk kontrol udføres,

1)   inden nyt eller renoveret måleudstyr tages i brug (førstegangskontrol),

2)   for visse typer af måleudstyr periodisk under dets brug (periodisk kontrol),

3)   hvor måleudstyr ved reparation eller på anden vis har været udsat for indgreb, der berører dets funktion eller stabilitet, eller hvorved plombering eller lignende er blevet brudt (efterkontrol).

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte måletekniske kontrol udføres som verifikation.

Stk. 3. Hvor periodisk kontrol af måleudstyr ikke er foreskrevet, udføres kontrol ved et af det offentlige etableret tilsyn med ibrugværende måleudstyr.

§ 7. Verifikation af måleudstyr omfatter en identifikation af måleudstyret, en undersøgelse af udstyret med konstatering af dets overensstemmelse med gældende krav - herunder overholdelse af foreskrevne verifikationstolerancer -og en mærkning og en eventuel plombering af udstyret.

Stk. 2. Det offentligt etablerede tilsyn ved ibrugværende måleudstyr omfatter en konstatering af udstyrets overensstemmelse med gældende krav - herunder overholdelse af foreskrevne brugstolerancer - samt, at verifikationsmærkningen og eventuel plombering er intakt.

§ 8. Mærkning i forbindelse med måleteknisk kontrol foretages i henhold til gældende forskrifter.

Stk. 2. Ved verifikation består mærkningen af et af Teknologistyrelsen godkendt verifikationsmærke samt årstal. Plombering udføres med fast eller løs plombe eller med mærkat stemplet med verifikationsmærket.

Stk. 3. I  forbindelse med stedfundet tilsyn forsynes måleudstyret med et af Teknologistyrelsen godkendt tilsynsmærkat anbragt synligt for kunder.

Kapitel 4

Udførende organer

§ 9. Typegodkendelse af måleudstyr udstedes af Teknologistyrelsen, Sekretariatet for Måleteknik, hvortil ansøgning om godkendelse indsendes. Teknologistyrelsen opkræver betaling herfor svarende til de med arbejdet forbundne omkostninger.

§ 10. Verifikation udføres af et eller flere laboratorier, der er bemyndiget hertil af Teknologistyrelsen.

Stk. 2. Verifikation rekvireres direkte hos det bemyndigede laboratorium, der opkræver betaling herfor i overensstemmelse med takster godkendt af Statens Metrologiråd.

Stk. 3. I tilfælde, hvor verifikation foretages som led i periodisk kontrol, er det bemyndigede laboratorium berettiget til efter forhandling med udstyrsbrugerne at tilrettelægge kontrollens gennemførelse på hensigtsmæssig måde.

§ 11. Tilsynet med ibrugværende måleudstyr udføres af et eller flere laboratorier, der er bemyndiget hertil af Teknologistyrelsen. Tilsynet udføres stikprøvevis og uden varsel. Tilsynet er indtil videre gratis.

Kapitel 5

Særlige bestemmelser

§ 12. Måleudstyr, der ikke overholder fastsatte forskrifter - herunder fastsatte brugstolerancer -, må ikke anvendes ved målinger, der omfattes af § 1.

§ 13. En reparatør, der ved reparation af et måleudstyr har foretaget et indgreb, der kræver efterkontrol (verifikation) af udstyret, jf. § 6, stk. 1 pkt. 3), skal meddele udstyrbrugeren dette samt foranledige efterkontrollen rekvireret umiddelbart efter reparationens udførelse.

§ 14. Retningslinier for målingers udførelse kan for enkelte typer afmåleudstyr fastsættes af Teknologistyrelsen i forbindelse med typegodkendelse af udstyret.

§ 15. Vejeudstyr, der i detailhandelen anvendes i kundens nærvær, skal være anbragt således, at også kunden kan aflæse vejeresultatet.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 16. Med bøde straffes den indehaver af kontrolpligtigt måleudstyr, som benytter udstyret ved målinger, der omfattes af § 1, uden at udstyret er verificeret, eller som fortsætter benyttelsen af udstyret ved sådanne målinger, uanset at fornyet verifikation skulle være sket.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt ved målinger, der omfattes af § 1, anvender måleudstyr, som ikke overholder foreskrevne brugstolerancer.

Stk. 3. Med bøde straffes den reparatør, som overtræder § 13.

§ 17. Den, som i forbindelse med ansøgning om typegodkendelse afgiver urigtige oplysninger, straffes med bøde.

§ 18. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel 7

Ikrafttræden m.v.

§ 19. Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 84 af 1. marts 1950 (Justerreglement) med senere ændringer ophæves bortset fra §§ 11 og 13, afsnit IV, VI og VII (vedr. kapacitet og verifikationstolerance for målemaskiner til udmåling af flydende varer, vægtlodder og vægte) og § 14, stk. 1, (der fastsætter, at brugstolerancerne er både positive og negative og deres numeriske værdi det dobbelte af verifikationstolerancen).

Stk. 2. Anvendelse af de i stk. 1 nævnte bestemmelser i forbindelse med typegodkendelse forudsætter dog godkendelse fra Statens Metrologiråd.

Stk. 3. De af Justervæsenet udstedte Almindelig Bestemmelser og Tekniske Direktiver opretholdes, indtil forskrifterne ændres eller ophæves ved tekniske forskrifter udstedt af Statens Metrologiråd. Tilsvarende gælder de af Justervæsenet udstedte bekendtgørelser, herunder meddelte typegodkendelser.

§ 20. Denne bekendtgørelse træder i kraft den l. juli 2004.2)

Stk. 2. Samtidig ophæves Statens Metrologiråds bekendtgørelse nr. 95 af 15. februar 1983 om foreløbig ordning vedrørende måleteknisk kontrol for Færøerne.

 

 

Erhvervs- og Boligstyrelsen, den l. juni 2004

 

Henning Steensig

vicedirektør

/ Steen Christensen

 1) Lov 173 ( fyriskipan nr. 281 frá 1985) er avtikin við fyriskipan nr. 369 frá 1993, sum er avtikin við fyriskipan nr. 720 frá 1995.

2) Reglerne i denne bekendtgørelse svarer til reglerne i bekendtgørelse nr. 95 af 15. februar 1983, der ophæves for Færøerne, jf. § 20, stk. 2, således som bekendtgørelsen gjaldt for Færøerne.