Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 26-08-2004
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2004 B - Hefti 9 B 26 august 2004
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

1. juni 2004Nr. 416

Bekendtgørelse for Færøerne om udstedelse og gennemførelse af måletekniske bestemmelser

I medfør af § 10, stk. 1 og 3, og §§ 11, 12, 13 og 14 i lov nr. 394 af 13. juni 1990 om erhvervsfremme og industriministeriets bekendtgørelse nr. 3 af 4. januar 1991 om henlæggelse af visse beføjelser til Industri- og Handelsstyrelsen fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Industri- og Handelsstyrelsen fastsætter regler om, hvilke måleenheder der rinder anvendelse, regler om etablering og vedligeholdelse af primær- og nationale referencenormaler, regler om vejere og målere, regler om måleteknik, måleinstrumenter og deres anvendelse samt måleteknisk kontrol.

Kapitel 2

Måleenheder, primær- og nationale referencenormaler

§ 2. Grundlaget for måleenheder er det af generalkonferencen for mål og vægt vedtagne internationale enhedssystem (SI).

Stk. 2. Industri- og Handelsstyrelsen kan inden for rammerne af internationale vedtagelser fastsætte regler om anvendelse afmåleenheder, som ikke er SI-enheder.

Stk. 3. Industri- og Handelsstyrelsen afgiver udtalelser vedrørende anvendelsen af det internationale enhedssystem (SI) samt tager stilling til konkrete spørgsmål i forbindelse med SI.

§ 3. Industri- og Handelsstyrelsen kan fastsætte regler, der sikrer, at der etableres og vedligeholdes nødvendige primær- og nationale referencenormaler til brug for erhvervsliv og øvrige samfund samt til opfyldelse af internationale forpligtelser.

Kapitel 3

Måletekniske bestemmelser

§ 4. Industri- og Handelsstyrelsen kan fastsætte bestemmelser for alle målinger, måleinstrumenter og deres anvendelse på områder, hvor det findes påkrævet af hensyn til erhvervslivet, forbrugerne, samhandlen, sundhed, sikkerhed, miljø eller til imødekommelse af internationale forpligtelser.

Stk. 2. På områder, hvor der efter anden lovgivning er fastsat måletekniske bestemmelser, kan Industri- og Handelsstyrelsen efter aftale med vedkommende myndighed fastsætte bestemmelser i henhold til stk. 1.

§ 5. Måletekniske bestemmelser af almen karakter fastsættes ved bekendtgørelser, der optages i Lovtidende.

Stk. 2. Måletekniske bestemmelser af speciel karakter kan fastsættes i tekniske forskrifter, der ikke indføres i Lovtidende, men bekendtgøres af Industri- og Handelsstyrelsen med oplysning om, at de tekniske forskrifter kan erhverves hos Industri- og Handelsstyrelsen.

Stk. 3. Industri- og Handelsstyrelsen fastsætter betalingen for de i stk. 2 omhandlede tekniske forskrifter.

§ 6. Bekendtgørelser og tekniske forskrifter kan henvise til standarder således, at disse udgør en del af bestemmelserne.

Kapitel 4

Bestemmelser om måleteknisk kontrol

§ 7. Industri- og Handelsstyrelsen kan fastsætte bestemmelser om måleteknisk kontrol, omfanget og karakteren af denne samt om mærkning eller dokumentation for udført kontrol for at sikre, at målinger, måleudstyr m.v. overholder fastsatte krav.

Stk. 2. Bestemmelser i henhold til stk. 1 kan omfatte måleteknisk kontrol af måleudstyr og sammenstillinger heraf forinden salg, udlevering eller ibrugtagning.

Stk. 3. Brugere af måleudstyr omfattet af måleteknisk kontrol kan pålægges pligt til at sørge for, at måleudstyrets eller målingens måleusikkerhed til stadighed holdes inden for fastsatte grænser og til i øvrigt at overholde de for udstyret eller målingen gældende bestemmelser.

§ 8. Industri- og Handelsstyrelsen kan foreskrive anmeldelsespligt for ibrugværende måleudstyr, såfremt Industri- og Handelsstyrelsen finder det nødvendigt med henblik på gennemførelse af kontrol. En sådan forskrift skal identificere de pågældende typer af måleudstyr og skal foruden offentliggørelse i Lovtidende bekendtgøres på en sådan måde, at den bedst muligt kan påregnes at komme til brugernes kundskab.

§ 9. Industri- og Handelsstyrelsen kan bemyndige nærmere angivne offentlige myndigheder til at meddele konkrete dispensationer fra fastsatte tekniske forskrifter. Bemyndigelsen kan betinges af indberetningspligt.

§ 10. Industri- og Handelsstyrelsen kan fastsætte bestemmelser om gebyrer for foretagelse af måleteknisk kontrol. Det skal herved lægges til grund, at de med arbejdet forbundne omkostninger fuldt ud dækkes gennem gebyrerne.

Kapitel 5

Gennemførelse af måleteknisk kontrol og tilsyn

§ 11. Industri- og Handelsstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af de udstedte bestemmelser.

Stk. 2. Tilsynet etableres og tilrettelægges på de enkelte områder under hensyn til områdets betydning samt effektivitets- og omkostningsmæssige forhold.

§ 12. Industri- og Handelsstyrelsen kan bemyndige virksomheder, laboratorier og organisationer, der er akkrediteret i henhold til bekendtgørelse om akkrediteret prøvning, inspektion og certificering, samt statslige og kommunale myndigheder til at udøve tilsyn og måleteknisk kontrol på afgrænsede områder.

Stk. 2. Bemyndigelser efter stk. 1 kan betinges af, at særligt fastsatte procedurer anvendes, at der i foreskrevet omfang foretages indberetning til Industri- og Handelsstyrelsen, og at gebyrer fastsættes eller godkendes af Industri- og Handelsstyrelsen.

§ 13. Hvor det i henhold til § 4, stk. 1 er foreskrevet, at måleinstrumenter skal eller kan typegodkendes, udstedes typegodkendelse af Industri- og Handelsstyrelsen.

Stk. 2. Industri- og Handelsstyrelsen fastsætter kravene til den dokumentation, der skal forelægges i forbindelse med ansøgning om typegodkendelse, og kan forbeholde sig ved egen foranstaltning at lade udføre fornøden prøvning og undersøgelse.

Stk. 3. Industri- og Handelsstyrelsen kan for bestemte afgrænsede områder og på fastsatte vilkår overdrage selve godkendelsesforretningen til andre, hvis uvildighed og tekniske kompetence er fornødent dokumenteret.

Stk. 4. Industri- og Handelsstyrelsen kan fastsætte gebyrer for typegodkendelse. Det skal hermed lægges til grund, at de med arbejdet forbundne omkostninger fuldt ud dækkes gennem gebyrerne.

Kapitel 6

Anke, straf m.v.

§ 14. Industri- og Handelsstyrelsens afgørelser i henhold til § 1, § 2, stk. 2, §§ 3, 4, 7, 8 og 9, § 12 og § 13, stk. 1-3 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 15. Industri- og Handelsstyrelsen kan kræve meddelt alle sådanne oplysninger, som skønnes nødvendige for udøvelse af opgaver i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Industri- og Handelsstyrelsen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid, mod behørig legitimation, uden retskendelse, adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter, for at varetage hvervet i forbindelse med måleteknisk tilsyn i henhold til § 11, stk. 1.

Stk. 3. Industri- og Handelsstyrelsen kan bestemme, at stk. 2 kan benyttes af bemyndigede i henhold til § 12, stk. 1.

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der i forbindelse med en sagsafgørelse afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagen.

Stk. 2. I bestemmelser i henhold til § 1, § 2, stk. 2, §§ 4 og 7 og § 8, 1. pkt., kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lign., kan der pålægges selskabet som sådant bøde.

Stk. 4. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommuners styrelse, pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse m.v.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.1)

§ 18. Bekendtgørelse nr. 181 af 19. marts 1991 om udstedelse og gennemførelse af måletekniske bestemmelser ophæves for Færøerne.

Stk. 2. Måletekniske bestemmelser og måletekniske forskrifter udstedt i henhold til den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse vedbliver at have gyldighed indtil de tilbagekaldes eller ændres i medfør af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

 

 

Erhvervs- og Boligstyrelsen, den 1. juni 2004

 

Henning Steensig

vicedirektør

/ Steen Christensen

 1) Reglerne i denne bekendtgørelse svarer til reglerne i bekendtgørelse nr. 181 af 19. marts 1991, der ophæves, jf. § 18, stk. 1, således som bekendtgørelsen gjaldt for Færøerne.