Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 26-08-2004
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2004 B - Hefti 9 B 26 august 2004
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

1. juni 2004Nr. 418

Bekendtgørelse for Færøerne om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte 1)

I medfør af § 10, stk. 1 og 3, §§ 11, 12, 13, 14 samt § 16, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 84 af 22. februar 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner, anvendelsesområde, markedsføring samt fri bevægelighed

§ 1. En vægt defineres som et måleinstrument til bestemmelse af et legemes masse ved anvendelse af tyngdekraftens påvirkning af dette legeme. En vægt kan endvidere anvendes til at bestemme andre masserelaterede størrelser, mængder, parametre eller karakteristika. En ikke-automatisk vægt defineres som en vægt, der kræver en operatørs medvirken under vejningen. Denne bekendtgørelse gælder alle ikke-automatiske vægte, i det følgende benævnt »vægte«.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse skelnes der mellem følgende to anvendelsesområder for vægte:

a)    1) bestemmelse af massen ved kommercielle transaktioner,

2)    bestemmelse af massen ved beregning af afgift, told, skat, bonus, bøde, vederlag, godtgørelse eller betaling af lignende art,

3)    bestemmelse af massen med henblik på anvendelse af en lov eller en administrativ bestemmelse og ekspertudsagn i retssager,

4)    bestemmelse afmassen i medicinsk praksis ved vejning af patienter i forbindelse med helbredsovervågning, diagnostik og medicinsk behandling,

5)    bestemmelse af massen ved fremstilling af receptpligtige lægemidler i apoteker og

6)    bestemmelse af massen ved analyser foretaget i medicinske og farmaceutiske laboratorier,

7)    fastsættelse af prisen ud fra massen ved direkte salg til offentligheden og fremstilling af færdigpakninger.

b)   alle andre end de i stk. 2, litra a), omhandlede formål.

Stk. 3. Til anvendelserne i stk. 2, litra a) skal anvendes vægte af nøjagtighedsklasse I, II eller III, jf. BILAG I, tabel 1.

Til handel med ædle metaller og ædelstene skal dog anvendes vægte af nøjagtighedsklasse I eller II.

Stk. 4. Undtaget fra kravet i stk. 3, for så vidt angår anvendelserne i stk. 2, litra a), 1) og 2), er vægte, der benyttes til vejning af massegods, til fastsættelse af transportgebyrer, undtagen brevporto, og til vejning af køretøjer som grundlag for fastsættelse af bøder. Til disse anvendelser kan også bruges vægte af nøjagtighedsklasse IIII. (Ved massegods forstås i denne sammenhæng uindpakkede produkter af lav enhedsværdi, såsom sand, grus, mørtel, beton, bygningsrenovation og skrald).

Stk. 5. Et bemyndiget organ defineres i denne bekendtgørelse som en tredjepart, der er kompetent til at gennemføre opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen i henhold til rådsdirektiveme, og som er udpeget af en medlemsstat blandt de organer, der er omfattet af denne lovgivning, og som opfylder kompetencekriterierne og de krav, der er fastsat i rådsdirektiverne, og som er blevet notificeret til Kommissionen. Kommissionen offentliggør listen over de bemyndigede organer og deres identifikationsnummer sammen med de opgaver, de er udpeget til at varetage, i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Den sørger for, at listen ajourføres.

§ 2. Der må kun markedsføres vægte, som opfylder de forskrifter i denne bekendtgørelse, der gælder for dem.

Stk. 2. Til de i § 1, stk. 2, litra a), omhandlede formål må kun ibrugtages vægte, som opfylder forskrifterne i denne bekendtgørelse, der gælder for dem, herunder de i kapitel 2 omhandlede procedurer for overensstemmelsesvurdering, og hvilke vægte derfor er forsynet med den i § 9 omhandlede »CE-mærkning«.

§ 3. De vægte, der anvendes til de i § 1, stk. 2, litra a), omhandlede formål, skal opfylde de i BILAG I anførte væsentlige krav, der gælder for dem. Er vægten udstyret eller forbundet med anordninger, som ikke anvendes til de i § 1, stk. 2, litra a), omhandlede formål, er de pågældende anordninger undtaget fra at opfylde de væsentlige krav.

§ 4. Markedsføring af ikke-automatiske vægte, som opfylder forskrifterne herfor i denne bekendtgørelse, må ikke hindres.

Stk. 2. Ibrugtagning af ikke-automatiske vægte, som er beregnet til de formål, der er angivet i § 1, stk. 2, litra a), må ikke hindres, når de opfylder forskrifterne herfor i denne bekendtgørelse.

§ 5. Vægte, som er i overensstemmelse med de relevante danske standarder til gennemførelse af de harmoniserede standarder, som opfylder de i § 3 omhandlede væsentlige krav, anses af medlemsstaterne for at være i overensstemmelse med de i § 3 omhandlede væsentlige krav.

Stk. 2. Erhvervsfremme Styrelsen offentliggør referencerne for de i stk. 1 omhandlede danske standarder.

§ 6. Finder Erhvervsfremme Styrelsen, at vægte forsynet med den i BILAG II, punkt 2, 3 og 4, omhandlede CE-mærkning ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, selv om de er rigtigt installeret og anvendes til de formål, de er bestemt til, skal de trækkes tilbage fra markedet eller kun markedsføres i et omfang, der er fastsat af Erhvervsfremmme Styrelsen.

Kapitel 2

Overensstemmelsesvurdering og -attestering

§ 7. Ved attesteringen af, at vægte er i overensstemmelse med de i BILAG I definerede væsentlige krav, kan der efter ansøgerens eget valg anvendes en af følgende procedurer:

1)     Den i BILAG II, punkt 1, omhandlede EF-typegodkendelse, der enten efterfølges af den i BILAG II, punkt 2, omhandlede EF-erklæring om typeoverensstemmelse (garanti for produktionskvalitet) eller af den i BILAG II, punkt 3, omhandlede EF-verifikation. Dog er EF-typegodkendelsen ikke obligatorisk for vægte, som ikke anvender nogen elektrisk anordning, og i hvilke lastmålingsanordningen ikke anvender nogen fjeder til afbalancering af lasten.

2)     Den i BILAG II, punkt 4, omhandlede EF-enhedsverifikation.

Stk. 2. Dokumenter og korrespondance vedrørende de i stk. 1 omhandlede procedurer skal udfærdiges på dansk.

Stk. 3.

a)     Når vægtene omfattes af andre direktiver, der vedrører andre aspekter, og som foreskriver »CE-mærkning«, angiver denne mærkning, at vægtene ligeledes formodes at opfylde bestemmelserne i disse andre direktiver.

b)   Hvis fabrikanten i henhold til et eller flere af disse direktiver kan vælge, hvilken ordning han vil anvende i en overgangsperiode, viser »CE-mærkningen« imidlertid kun, at vægtene opfylder de direktiver, som fabrikanten anvender. I så fald skal referencerne vedrørende de anvendte direktiver, som er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, anføres på de dokumenter, vejledninger eller instruktioner, som kræves i henhold til nævnte direktiver, og som ledsager de pågældende vægte.

§ 8. Erhvervsfremme Styrelsen udpeger de organer, der bemyndiges til at foretage de i § 7 omhandlede procedurer.

Stk. 2. Erhvervsfremme Styrelsen anvender de i Bilag V anførte mininumskriterier for bemyndigelse af organer. Organer, som opfylder kriterier, der er fastsat i relevante harmoniserede standarder, antages at opfylde de i Bilag V omhandlede kriterier.

Stk. 3. Erhvervsfremme Styrelsen tilbagekalder bemyndigelsen til et organ, såfremt dette ikke længere opfylder de i stk. 2 omhandlede bemyndigelseskriterier.

Kapitel 3

EF-overensslemmeIsesmærke og påskrifter

§ 9. Når det er konstateret, at en vægt er i overensstemmelse med EF-forskrifterne, skal »CE-mærkningen« og de supplerende data som beskrevet i BILAG IV, punkt 1, anbringes på vægten i en klart synlig, let læselig og uudslettelig form.

Stk. 2. På alle andre vægte skal de i BILAG IV, punkt 2, omhandlede påskrifter anbringes i en klart synlig, let læselig og uudslettelig form.

Stk. 3. Det er forbudt at forsyne vægte med en mærkning, som kan vildlede tredjemand med hensyn til »CE-mærkningens« betydning eller grafiske udformning. Enhver anden mærkning kan anbringes på vægtene, forudsat at dette ikke gør »CE-mærkningen« mindre synlig eller letlæselig.

§ 10. Det er forbudt at anbringe »CE-mærkningen« på vægte, som ikke opfylder bestemmelserne for »CE-mærkning«.

Stk. 2. Med forbehold af § 6 er fabrikanten eller dennes repræsentant forpligtet til - hvis det konstateres, at »CE-mærkningen« er blevet anbragt uberettiget - at sørge for, at produktet bringes til at opfylde bestemmelserne om »CE-mærkning«, og at overtrædelsen bringes til ophør på betingelser fastsat af Erhvervsfremme Styrelsen.

Stk. 2. Erhvervsfremme Styrelsen kan, såfremt produktet fortsat ikke opfylder kravene, forbyde markedsføring af det pågældende produkt eller påbyde, at det trækkes tilbage fra markedet.

§ 11. Når en vægt, der anvendes til et af de i § 1, stk. 2, litra a), omhandlede formål, er udstyret eller forbundet med anordninger, som ikke har været underkastet en overensstemmelsesvurdering som omhandlet i § 8, skal hver af disse anordninger være forsynet med et symbol, der angiver, at der gælder begrænsninger for dens brug, jf. BILAG IV, punkt 3. Dette symbol skal være anbragt på anordningerne i en klart synlig, let læselig og uudslettelig form.

Kapitel 4

Afsluttende bestemmelser Kontrolbestemmelser for ibrugværende vægte

§ 12. Efterkontrol af vægte består af reverifikation, periodisk verifikation samt tilsyn. Ved reverifikation forstås i denne bekendtgørelse de operationer, som omfatter undersøgelse og mærkning/plombering, og/eller udstedelse af attest til bekræftelse af, at vægten opfylder de forskriftsmæssige krav, og som foretages på vægte, som bærer »CE-mærkningen«. Ved periodisk verifikation forstås reverifikation, som gennemføres med bestemte tidsintervaller. Reverifikation foretages af et af Erhvervsfremme Styrelsen bemyndiget laboratorium. Reverifikation rekvireres af vægtejeren eller den, der med ejers rettigheder benytter vægten. Laboratoriet er berettiget til at opkræve betaling for udført reverifikation. Når vægten reverificeres, påsættes en verifikationsmærkat. Mærkaten er vist i BILAG VII.

Stk. 2. En vægt, der anvendes som beskrevet i % 1, stk. 2, litra a), skal reverificeres senest samme kvartal 4 år efter det kvartal, hvor sidste verifikation/overensstemmelsesattestering har fundet sted.

Stk. 3. En vægt, som senest er overensstemmelsesattesteret i en anden EF-medlemsstat, skal, hvis den nøjagtige dato for attestationen ikke er kendt, reverificeres senest i sidste kvartal 3 år efter udgangen af det år, i hvilket vægten senest er overensstemmelsesattesteret.

Stk. 4. Det påhviler den, der som ejer eller med ejers rettigheder benytter en vægt som anført i § 1, stk. 2, litra a), at sørge for, at vægten er behørigt periodisk verificeret, samt at sikre sig, at brugstolerancen, der er lig med det dobbelte af verifikationstolerancen, ikke overskrides. En vægt, der ved reparation eller på anden vis har været udsat for indgreb, eller hvis mærkning/ plombering er brudt eller beskadiget, skal reverificeres. En reparatør, der ved reparation af en vægt har foretaget et indgreb, der kræver reverifikation af vægten, skal straks give meddelelse herom til brugeren, som skal rekvirere reverifikation hos et bemyndiget laboratorium.

Stk. 5. Vægte, der benyttes som beskrevet i § 1, stk. 2, litra a), er underkastet tilsyn. Tilsyn udføres af Erhvervsfremme Styrelsen.

Anke og straf m.v.

§ 13. Erhvervsfremme Styrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 14. Erhvervsfremme Styrelsen kan kræve meddelt alle sådanne oplysninger, som skønnes nødvendige for udøvelse af opgaver i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Erhvervsfremme Styrelsen eller bemyndigede med behørig legitimation har til enhver tid uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at varetage hvervet i forbindelse med tilsyn i henhold til § 12, stk. 5.

§ 15. Med bøde straffes den, som i forbindelse med ansøgning om overensstemmelsesvurdering eller ved udstedelse af overensstemmelsesattestering afgiver urigtige oplysninger.

Stk. 2. Overtrædelse af § 2, § 9, stk. 3, § 10, stk. 1, og § 12, stk. 4, straffes med bøde.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommuners styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 16. Denne bekendtgørelse træder i kraft den l. juli 2004.2)

Stk. 2. Samtidig ophæves Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 597 af 29. juni 1994 om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte for Færøerne.

Stk. 3. Uanset stk. 1 tillades markedsføring og/ eller ibrugtagning af vægte, som er typegodkendt før 1. januar 1993 efter de danske bestemmelser, der var gældende inden 1. januar 1993, forudsat typegodkendelsen fortsat er gældende. Sådanne typegodkendelser kan gyldighedsforlænges indtil 1. januar 2003. Tilsvarende kan der indtil 1. januar 2003 udstedes tillægsgodkendelser omfattende mindre modifikationer.

Stk. 4. Endvidere tillades markedsføring og/eller ibrugtagning af vægte til anvendelse til de i § 1, stk. 2 a) 4) og a) 5) omhandlede anvendelsesområder indtil 1. januar 2003 uden krav om overensstemmelsesattestering.

Stk. 5. Indtil den 1. januar 1997 er det tilladt at markedsføre og ibrugtage ikke-automatiske vægte, som er i overensstemmelse med de mærkningsregler, der var gældende før den 1. januar 1995.

 

 

Erhvervs- og Boligstyrelsen, den l. juni 2004

 

Henning Steensig

Vicedirektør

 

/ Steen Christensen

 

 

 

3) Bilag 1-71)Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 90/384/EØF af 20. juni 1990 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende ikke-automatiske vægte som ændret ved Rådets direktiv nr. 93/68/EØF af 22. juli 1993, herefter rådsdirektiverne.

2) Reglerne i denne bekendtgørelse svarer til reglerne i bekendtgørelse nr. 597 af 29. juni 1994, der ophæves, jf. § 16, stk. 2.

3) Bilag 1-7 eru at finna í kunngerðarblaðnum.