Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 26-08-2004
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2004 B - Hefti 9 B 26 august 2004
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

1. juni 2004Nr. 420

Bekendtgørelse for Færøerne om måletekniske kontrolbestemmelser for måling af masse

I henhold til § 1, stk. 1 og § 4 i Industriministeriets bekendtgørelse nr. 647 af 8. december 1982 om udstedelse og gennemførelse af måletekniske bestemmelser m.v. fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse og de heri anførte tekniske forskrifter vedrører måleinstrumenter og måleteknisk kontrol i forbindelse med måling af masse, hvor betaling erlægges på grundlag af målingen.

Kapitel I

Definitioner

I denne bekendtgørelse anvendes følgende definitioner:

§ 2. Ved typegodkendelse forstås den beslutning, som medfører anerkendelse af, at konstruktionen af et måleinstrument opfylder forskriftsmæssige krav. Ved EØF-typegodkendelse forstås en typegodkendelse meddelt af en kompetent myndighed i en af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater i overensstemmelse med regler fastsat i et EØF-direktiv. Ved national typegodkendelse forstås en dansk typegodkendelse, der ikke er en EØF-typegodkendelse.

Stk. 2. Ved en typegodkendelsesattest forstås et dokument, som attesterer, at typegodkendelse er blevet givet.

Stk. 3. Ved typeprøvning forstås den undersøgelse af konstruktionen af et måleinstrument, som udføres med henblik på typegodkendelse af instrumentet. Undersøgelsen kan omfatte prøvning af et eller flere eksemplarer af konstruktionen og vurdering af den tilsvarende dokumentation.

§ 3. Ved verifikation forstås de operationer, som omfatter undersøgelse og mærkning/plombering og/eller udstedelse af en attest, og som konstaterer og bekræfter, at måleinstrumentet opfylder forskriftsmæssige krav, specielt angående måletolerancer.

Stk. 2. Ved førstegangsverifikation forstås verifikation af et måleinstrument, som ikke har været verificeret før. Ved EØF-førstegangsverifikation forstås førstegangsverifikation udført af en kompetent myndighed i en af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater i overensstemmelse med regler fastsat i et EØF-direktiv. Ved national førstegangsverifikation forstås en dansk førstegangsverifikation, der ikke er en EØF-førstegangsverifikation.

Stk. 3. Ved reverifikation forstås verifikation, som følger efter førstegangsverifikation.

Stk. 4. Ved periodisk verifikation forstås reverifikation, som gennemføres med bestemte tidsintervaller.

§ 4. Ved mærkning/plombering forstås påsætning af verifikations-, forseglings- eller andre mærker/plomber på et måleinstrument i overensstemmelse med givne forskriftsmæssige metoder herfor.

Stk. 2. Ved verifikationstolerance forstås den største tilladelige plus- eller minusafvigelse mellem vejeresultatet og den sande masse af den vejede last, når vægten kalibreres i forbindelse med verifikation.

Stk. 3. Ved brugstolerance forstås den største tilladelige plus eller minusafvigelse mellem vejeresultatet og den sande masse af den vejede last. Brugstolerancen er gældende i tidsrummet mellem verifikationerne.

Stk. 4. Ved en automatisk vægt forstås en vægt, som udforer vejeoperationer uden indgriben fra betjeningspersonale og derved indleder en automatisk proces, som er karakteristisk for instrumentet

Stk. 5. Ved en ikke-automatisk vægt forstås en vægt, hvortil der ved vejning kræves betjeningspersonale, især til lastens anbringelse på eller fjernelse fra vejeladdet samt til bestemmelse af vejeresultatet

Stk. 6. Ved et måleinstruments anvendelsesområde forstås det formål og de fysiske omgivelser, som vægten er godkendt til.

Kapitel II

Måletekniske kontrolbestemmelser

Typegodkendelse

§ 5. Måleinstrumenter må ikke medmindre de er typegodkendt, overdrages til anvendelse som beskrevet i § 1.

Stk. 2. Følgende måleinstrumenter skal dog ikke typegodkendes:

a)    lodder

b)   nedenfor anførte vægte, såfremt de opfylder de i måleteknisk direktiv MDIR 34.11-01 udg. 3 af 26.1.1987 anførte regler herom:

 

-     simple, ligearmede bjælkevægte (ophængt eller understøttede),

-     simple, uligearmede bjælkevægte med et omsætningsforhold på 1:10 (ophængt eller understøttede),

-     simple skydelodsvægte,

-     diskvægte efter Roberval eller Beeranger,

-     decimalbrovægte,

-     vægte med åben skydelodsindretning til maksimumslaster på over 10 kg, men ikke over 5 t.

Førstegangsverifikation

§ 6. Måleinstrumenter må ikke anvendes som beskrevet i § 1 uden at være førstegangsverificeret.

Stk. 2. Førstegangsverifikation må kun foretages på måleinstrumenter, som forinden er typegodkendt, jf. dog § 5, stk. 2.

Stk. 3. Førstegangsverificerede måleinstrumenter skal være forsynet med en verifikationsmærkat

Stk. 4. Lodder er ikke underkastet det i stk. 3 anførte krav om verifikationsmærkat.

Reverifikation og periodisk verifikation

§ 7. Et måleinstrument, der ved reparation eller på anden vis har været udsat for indgreb, der berører dets nøjagtighed, eller hvorved plombering er blevet brudt, skal reverificeres.

§ 8. Et måleinstrument, der anvendes som beskrevet i § 1, skal reverificeres senest i samme kvartal 4 år efter sidste verifikationsdato.

Stk. 2. Statens Metrologiråd kan senere generelt eller specielt fastsætte andre periodelængder.

Stk. 3. Et måleinstrument, som senest er verificeret i en anden EF-medlemsstat, skal, hvis den nøjagtige dato for verifikationen ikke er kendt, reverificeres senest i sidste kvartal 3 år efter udgangen af det år, i hvilket instrumentet senest er verificeret,

Stk. 4. Vægte, der anvendes af statsautorisere de vejere og målere til autoriseret vejning, skal reverificeres med tidsfrist i henhold til bestemmelserne i Statens Metrologiråds bekendtgørelse nr. 110 af 24. februar 1983.

EØF-typegodkendelse og -verifikation

§ 9. EØF-typegodkendelse og -førstegangsverifikation af et måleinstrument, har samme retsvirkning som typegodkendelse og førstegangsverifikation i henhold til nærværende bekendtgørelse.

Kapitel III

Tekniskeforskrifter

§ 10. De tekniske krav til måleinstrumenter, der anvendes til måling af masse som beskrevet i § 1, fastsættes af Statens Metrologiråd i tekniske forskrifter (måletekniske direktiver), der udgives af Industri-og Handelsstyrelsen.

Stk. 2. For EØF-typegodkendelse og -verifikation gælder generelt: MDIR 30.01.1 -01 udg. 2 af 1.11.1984.

Stk. 3. For ikke-automatiske vægte gælder følgende tekniske forskrifter:

-     EØF-typegodkendelse og -verifikation: MDIR 34.11-01 udg. 3 af 26.1.1987.

-     National typegodkendelse og verifikation:

-     TDIR 24.11.1-01 udg. 1 af 15.10.1978 og MDIR 34.11-01 udg. 3 af 26.1.1987. Ikke automatiske vægte, der indeholder elektroniske komponenter, kan opnå national typegodkendelse. Supplerende bestemmelser herfor er anført i TDIR 24.11.1-02 udg. 1 af 1.10.1979.

Ikke-automatiske vægte skal være af nøjagtighedsklasse II eller III.

Stk. 3 a. Undtaget fra bestemmelsen i § 10 stk. 3 om at ikke automatiske vægte skal være af nøjagtighedsklasse II eller III er:

1)    Vægte der benyttes til vejning af massegods. (Ved massegods forstås i denne sammen hæng uindpakkede produkter af lav enhedsværdi, såsom sand, grus, mprtel, beton, bygningsrenovation og skrald).

2)    Vægte der benyttes ved fastsættelse af transportgebyrer, undtagen brevporto. Sådanne vægte kan være af nøjagtighedsklasse [I], [II] eller [III].

Stk. 4. Ikke-automatiske vægte, der anvendes til detailsalg i kunders nærvær skal overholde de supplerende bestemmelser herfor i MDIR 34.11-01 udg. 3 af 26.1.1987. Sådanne vægte er typegodkendt under betegnelsen »Butiksvægte«.

Stk. 5. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 4 er:

-      vægte der anvendes til handel med ædle metaller. Til dette brug skal anvendes vægte af nøjagtighedsklasse II som i henhold til bestemmelserne i stk. 3 er typegodkendt til anvendelse »Laboratorium«, og

-      vægte, der anvendes af Post-og Telegrafvæsenet ved postekspedition. Til dette brug kan desuden anvendes vægte, der på dispensation er godkendt i nøjagtighedsklasse III til anvendelse »Postekspedition«. Disse vægte skal bære påskriften »Kun tilladt for postvæsenet«.

Stk. 6. For automatiske vægte gælder følgende forskrifter:

-      EØF-typegodkendelse    og    -verifikation: TDIR 34.41-01 udg. 2 af 26.1.1987 (automatiske kontrol- og sorteringsvægte), TDIR 34.61-01 udg. 2 af 26.1.1987 (transportbåndsvægte).

Automatiske kontrol- og sorteringsvægte skal i ikke-automatisk drift have en nøjagtighed svarende til ikke-automatiske vægte i nøjagtigheds-klasserne II eller III.

Automatiske transportbåndsvægte skal være af nøjagtighedsklasse [1] eller [2],

Hvis automatiske vægte indeholder elektroniske komponenter, skal de foruden at overholde bestemmelserne i et af ovenstående tekniske forskrifter tillige overholde forskrifterne i TDIR 24.11.1-02, udg. 1 af 1.10.1979, for at opnå national typegodkendelse.

Stk. 7. Typegodkendelsesattesten angiver nærmere bestemmelser for hvorledes førstegangsverifikation skal udføres.

Stk. 8. For lodder gælder følgende tekniske forskriften

-      EØF-verifikation: TDIR 34.04-01 udg. 2 af 26.1.1987   (præcisionslodder)   og   TDIR 34.05-01 udg. 2 af 26.1.1987 (lodder af midterste toleranceklasse).

-      National verifikation: MDIR 24.04-01 udg. 1 af 11.6.1987 (præcisionslodder) og MDIR 24.05-01 udg. 1 af 11.6.1987 (lodder af midterste toleranceklasse). Lodder skal mindst have en nøjagtighed svarende til midterste toleranceklasse.

Stk. 9. Reverifikation i henhold til §§ 7 og 8 udføres efter reglerne for national førstegangsverifikation.

Kapitel IV

Gennemførelse afmåletekniske kontrolbestemmelser m.v.

§ 11. Typeprøvning af et måleinstrument som grundlag for typegodkendelse, foretages som autoriseret prøvning af laboratorier, der har fornøden autorisation fra Statens Tekniske Prøvenævn.

Stk. 2. Hvor der ikke findes autoriserede laboratorier med fornøden autorisation til de typeprøvninger, der kræves for et givet instrument, godkender Industri- og Handelsstyrelsen andre egnede laboratorier.

Stk. 3. Typegodkendelse af måleinstrumenter udstedes af Industri- og Handelsstyrelsen i henhold til de af Statens Metrologiråd herom fastsatte regler. Industri- og Handelsstyrelsen kan i typegodkendelsesattesten fastsætte særlige krav til måleinstrumentet, herunder nærmere bestemmelser for udførelse af førstegangsverifikation.

§ 12. Verifikation udføres af laboratorier, der er bemyndiget hertil af Industri- og Handelsstyrelsen i henhold til § 15 i Industriministeriets bekendtgørelse nr. 647 af 8. december 1982 om udstedelse og gennemførelse af måletekniske bestemmelser m.v. Laboratorier, der har en egnet kalibreringsautorisation  fra  Statens  Tekniske Prøvenævn, kan opnå bemyndigelse.

§ 13. Den, som overdrager et måleinstrument, er forpligtet til i forbindelse med salget at oplyse køber om vægtens gyldige anvendelsesområde, fx ved udlevering af en kopi af typegodkendelsesattesten.

§ 14. Det påhviler den, der som ejer eller med ejers rettigheder benytter et måleinstrument som anført i § 1, at sørge for, at instrumentet er behørigt periodisk verificeret, samt at sikre sig at brugstolerancen, der er lig med det dobbelte af verifikationstolerancen, ikke overskrides.

Stk, 2. En reparatør, der ved reparation af et måleinstrument har foretaget et indgreb, der kræver reverifikation af instrumentet, jf. § 7, skal straks give meddelelse herom til den under stk. 1 nævnte ansvarlige.

Stk. 3. Det påhviler den efter stk. 1 ansvarlige at rekvirere reverifikation, jf. § 7 hos et bemyndiget laboratorium jf. § 12.

§ 15. Verifikation dokumenteres ved plombering og mærkning af måleinstrumentet således, som det er foreskrevet i det for det pågældende instrument gældende måletekniske direktiv og typegodkendelsesattest, eller ved udstedelse af certifikater for ikke mærkbare præcisionslodder.

Stk. 2. Plombering i henhold til § 4 udføres med faste eller løse plomber, med forseglingsmærkater eller ved prægning af mærker direkte i instrumentet. Plomberingen skal udføres på en sådan måde, at ethvert indgreb eller forsøg på ændring af måleinstrumentet medfører synligt brud på plomberingen.

Stk. 3. Mærkning i henhold til stk. 1 består af et eller flere verifikationsmærker, et årsmærke samt en verifikationsmærkat. Udformningen af disse mærker er vist i bilag 1. Lodder er dog undtaget fra kravet om verifikationsmærkater.

Stk. 4. Verifikationsmærkaten angiver perioden inden for hvilken, det er tilladt at anvende måleinstrumentet som anført i § 1.

Stk. 5. Importører af måleinstrumenter, som er EØF-førstegangsverificerede i et andet medlemsland og som jf. § 6, stk. 3 skal bære en verifikationsmærkat, kan rekvirere en mærkat i Industri- og Handelsstyrelsen.

§ 16. Måleinstrumenter, der benyttes som beskrevet i § 1, er underkastet tilsyn i henhold til reglerne i Industriministeriets bekendtgørelse nr. 648 af 8. december 1982 om tilsynet med overholdelse af måletekniske bestemmelser.

§ 17. Måleinstrumenter, der i detailhandelen anvendes i kundens nærvær, skal være anbragt således, at kunden kan aflæse måleresultatet og verifikationsmærkaten.

Kapitel V

Dispensation m.v.

§ 18. Industri- og Handelsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fastsatte bestemmelser. Dispensationen kan gøres betinget af særlige vilkår.

§ 19. For måleinstrumenter, der opererer efter nye måleprincipper, nye målemetoder, eller som har andre konstruktive udformninger end forudsat i gældende tekniske forskrifter, kan Statens Metrologiråd træffe afgørelse om typegodkendelse og førstegangsverifikation i henhold til rådets MDIR 20.05-02 udg. 2 af 1.10.1987.

Kapitel VI

Straffebestemmelser

§ 20. Med bøde straffes den, som i forbindelse med ansøgning om typegodkendelse eller verifikation afgiver urigtige oplysninger.

§ 21. Med bøde straffes den, som ved målinger, der omfattes af § 1, benytter andre måleinstrumenter end tilladt i henhold til nærværende bekendtgørelse eller andre forskrifter udstedt af Statens Metrologiråd, eller som benytter måleinstrumenter, der i henhold til typegodkendelsesattesten er godkendt til anden anvendelse.

§ 22. Overtrædelse af § 14, stk. 2 eller § 17 straffes med bøde.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som i strid med § 14, stk. 1, benytter et måleinstrument, som ikke er behørigt verificeret, jf. §§ 6, 7 og 8 eller hvor brugstolerancen er overskredet.

Stk. 3. På samme måde straffes den, som i strid med § 5, stk. 1, jf. stk. 2, overdrager et måleinstrument, som ikke er typegodkendt, eller som i strid med § 13 ikke oplyser køber om vægtens gyldige anvendelsesområde.

§ 23. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel VII

Ikrafttrædelse m.v.

§ 24. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli  2004. 1)

Stk. 2. Samtidig ophæves Statens Metrologiråds bekendtgørelse nr. 585 af 11. juni 1987 om måletekniske kontrolbestemmelser for måling af masse (»vægt«) for Færøerne.

§ 25. Bestemmelsen i § 15, stk. 3 om, at andre måleinstrumenter end lodder skal bære en verifikationsmærkat, træder i kraft den 1. januar 1989.

Stk. 2. Tidspunktet for, hvornår måleinstrumenter i henhold til § 8 første gang skal underkastes periodisk verifikation, fastsættes som følger:

a.    Senest 1. januar 1989 skal følgende måleinstrumenter være reverificeret:

-     Måleinstrumenter som ikke bærer nogen tilsynsmærkat, og som senest er verificeret i 1982 eller tidligere.

b.    Senest 1. juli 1989 skal følgende måleinstrumenter være reverificeret:

-     Måleinstrumenter som bærer en tilsynsmærkat fra 1983 eller tidligere.

-     Måleinstrumenter som ikke bærer nogen tilsynsmærkat, og som senest er verificeret i 1983.

c.    Senest 1. april 1990 skal følgende måleinstrumenter være reverificeret:

-     Måleinstrumenter som bærer en tilsynsmærkat fra 1984.

-     Måleinstrumenter som ikke bærer en tilsynsmærkat, og som senest er verificeret i 1984.

d.   Senest 1. januar 1991 skal følgende måleinstrumenter være reverificeret:

-     Måleinstrumenter som bærer en tilsynsmærkat fra 1985.

-     Måleinstrumenter som ikke bærer en tilsynsmærkat, og som senest er verificeret i 1985.

e.    Senest 1. oktober 1991 skal følgende måleinstrumenter være reverificeret:

-     Måleinstrumenter som bærer en tilsynsmærkat fra 1986.

-     Måleinstrumenter som ikke bærer en tilsynsmærkat, og som senest er verificeret i 1986.

f.    Senest 1. januar 1992 skal følgende måleinstrumenter være reverificeret:

-     Måleinstrumenter som senest er verificeret i 1987.

(Måleinstrumenter som verificeres i 4. kvartal 1987 påføres verifikationsmærkat med påskrift i overensstemmelse hermed).

 

 

Erhvervs- og Boligstyrelsen, den 1. juni 2004

 

Henning Steensig

vicedirektør

/ Steen Christensen

 

 

2) Bilag 1 og 2

 1) Reglerne i denne bekendtgørelse svarer til reglerne i bekendtgørelse nr. 585 af 11. juni 1987, der ophæves, jf. § 24, stk. 2.

2) Bilag 1 og 2 eru at finna í kunngerðablaðnum.