Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 26-08-2004
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2004 B - Hefti 9 B 26 august 2004
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

1. juni 2004Nr. 421

Bekendtgørelse for Færøerne om EØF-typegodkendelse og –verifikation 1)

(Fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder)

I medfør af § 10, stk. 1 og 3, og §§ 11, 12, 13 og 14 i lov om erhvervsfremme, jfr. lovbekendtgørelse nr. 84 af 22. februar 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Afgrænsning og definitioner

§ 1. Ved »medlemsstater« forstås i denne bekendtgørelse De europæiske Fællesskabers medlemsstater.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omhandler under betegnelsen »instrumenter« måleinstrumenter, dele af sådanne måleinstrumenter, supplerende anordninger samt måleanlæg.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omhandler ligeledes måleenheder, harmonisering af målemetoder og metoder for måleteknisk kontrol samt eventuelt de til anvendelse heraf nødvendige midler.

Stk. 4. Bekendtgørelsen omhandler ligeledes for så vidt angår varemængden i færdigpakninger, fastsættelsen og fremgangsmåden ved målingen deraf samt den måletekniske kontrol dermed og mærkningen.

§ 2. EØF-typegodkendelse, jf. kap. 2, for en instrumenttype meddeles af Erhvervsfremme Styrelsen i overensstemmelse med bestemmelser udfærdiget for den pågældende instrumenttype eller af den kompetente måletekniske tjeneste i en anden medlemsstat.

§ 3. EØF-førstegangsverifikation, jf. kap. 3, foretages af laboratorier, der af Erhvervsfremme Styrelsen er bemyndiget til at udføre verifikation i overensstemmelse med bestemmelser udfordiget for den pågældende instrumenttype eller af den kompetente måletekniske tjeneste i en anden medlemsstat.

§ 4. EØF-typegodkendelse og EØF-førstegangsvérikation har samme retsvirkning her i landet som tilsvarende danske foranstaltninger med hensyn til måleudstyr, der er underkastet obligatorisk måleteknisk kontrol.

§ 5. I forskrifter, som udstedes af Erhvervsfremme Styrelsen i tilslutning til denne bekendtgørelse, fastsættes bestemmelser om måletekniske egenskaber, teknisk udførelse, materiale, funktion, nøjagtighed, anvendelsesområde samt afprøvningsmetode for instrumenter, måleenheder, målemetoder og måling af færdigpakninger.

Kapitel 2

EØF-typegodkendelse

§ 6. EØF-typegodkendelse af instrumenter er en godkendelse af disse til EØF-førstegangsverifikation og, såfremt der ikke kræves førstegangsverifikation, en tilladelse til markedsføring og/ eller anvendelse heraf. Fritages en kategori af instrumenter for EØF-typegodkendelse ved specialdirektiv(er), der vedrører den pågældende kategori, er disse instrumenter direkte godkendt til EØF-førstegangsverifkation.

§ 7. EØF-typegodkendelse meddeles til ethvert instrument, som opfylder forskrifterne i denne bekendtgørelse og i de specielle bekendtgørelser, som vedrører det pågældende instrument.

Stk. 2. Kun fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant kan ansøge om EØF-typegodkendelse. Ansøgningen vedrørende en og samme instrumenttype kan kun foretages i en enkelt medlemsstat.

Stk. 3. EØF-typeprøvning udføres af laboratorier akkrediteret af Dansk Akkreditering (DANAK) eller af udenlandske laboratorier, der opfylder kravene i den europæiske norm EN 45001 eller de internationale vejledninger ISO/IEC guide 25 og 38, og er akkrediteret i henhold til bestemmelserne i EN 45002 eller ISO/IEC guide 55 af et organ, der opfylder betingelserne i EN 45003 eller ISO/IEC guide 54. Erhvervsfremme Styrelsen kan bemyndige sådanne laboratorier til at modtage ansøgning om, samt udstede attest for, EØF-typegodkendelse.

§ 8. Ved ansøgning om og meddelelse af EØF-typegodkendelse følges reglerne i bilag 1, nr. 1 og 2, samt forskrifterne for den pågældende instrumenttype.

§ 9. Ændringer i eller tilføjelser til en godkendt instrumenttype kræver en supplerende EØF-typegodkendelse, hvis ændringen eller tilføjelsen har eller kan have indflydelse på instrumentets måleresultater eller på dets normale anvendelsesbetingelser. Den supplerende typegodkendelse skal søges hos den samme måletekniske tjeneste, som har udstedt typegodkendelsen.

Stk. 2. I stedet for tillæg til den oprindelige EØF-typegodkendelsesattest gives der imidlertid ny EØF-typegodkendelse for den ændrede type, såfremt denne er ændret efter at denne bekendtgørelse eller den pågældende specielle bekendtgørelse er blevet ændret eller tilpasset på en sådan måde, at den ændrede type ellers kun kunne godkendes i henhold til de nye bestemmelser.

§ 10. I en EØF-typegodkendelse for en supplerende anordning fastsættes:

 

1)     De instrumentkonstruktioner, den supplerende anordning må tilsluttes eller indbygges i:

2)   De almindelige betingelser for den samlede funktion af instrumentet med den supplerende anordning, for hvilke det er godkendt.

§ 11. Fører EØF-typeprøvningen til et tilfredsstillende resultat for et instrument, udstedes attest herom til ansøgeren. Denne har pligt til at anbringe attestens godkendelsesmærke på alle instrumenter, der er i overensstemmelse med den godkendte konstruktion, såfremt dette foreskrives i bestemmelserne for den pågældende instrumenttype, eller såfremt EØF-førstegangsverifikation ikke er foreskrevet for den pågældende instrumenttype. I alle andre tilfælde har ansøgeren ret til at anbringe godkendelsesmærket på instrumenterne.

Stk. 2. Med hensyn til attester, godkendelsesmærker, deponering af en instrumentmodel og bekendtgørelse af EØF-typegodkendelse følges reglerne i bilag 1, nr. 3, 4, 5 og 6.

§ 12. EØF-typegodkendelsen gælder i 10 år. Dens gyldighed kan forlænges for ti år ad gangen. Antallet af instrumenter, der kan fremstilles i overensstemmelse med den godkendte type, er ikke begrænset. Forlænges gyldigheden af en EØF-typegodkendelse ikke, gælder den dog fortsat for de EØF-godkendte instrumenter, der allerede er i brug.

Stk. 2. EØF-typegodkendelser, som er udstedt på grundlag af forskrifter i denne bekendtgørelse og i en specialbekendtgørelse, kan ikke forlænges efter den dato, hvor en ændring eller tilpasning af disse fællesskabsforskrifter er trådt i kraft, såfremt disse EØF-typegodkendelser ikke ville kunne udstedes på grundlag af disse nye forskrifter.

Stk. 3. For instrumenter, der ikke kan opnå godkendelse eller forlængelse i henhold til stk. 1, kan Erhvervsfremme Styrelsen udstede en begrænset godkendelse eller forlængelse. Godkendelsen kan indeholde begrænsning af gyldighedstiden, af antallet af godkendte instrumenter, af anvendelsesområdet samt forpligtelse til at meddele Erhvervsfremme Styrelsen installationsstedet i det enkelte tilfælde.

Stk. 4. Ved anvendelse af en ny teknik, som ikke er beskrevet i en bestemmelse i henhold til § 5, kan Erhvervsfremme Styrelsen efter forudgående høring af de øvrige medlemsstater udstede en EØF-typegodkendelse med begrænset virkning. Godkendelsen kan indeholde begrænsninger, jf. stk. 3, og særlige betingelser med hensyn til den anvendte teknik. En sådan godkendelse kan dog kun udstedes, når de i bestemmelserne for den pågældende instrumenttype fastsatte maksimale tolerancer ikke overskrides. Godkendelsens gyldighedsperiode er begrænset til højst to år, men kan forlænges med yderligere tre år.

§ 13. Kræves der ikke EØF-typegodkendelse for en instrumenttype, der opfylder forskrifterne i de for den pågældende instrumenttype udstedte bestemmelser, jf. § 5, kan sådanne instrumenter af fabrikanten forsynes med et særligt mærke i henhold til bilag 1, nr. 3.3.

§ 14. En EØF-typegodkendelse kan tilbagekaldes, når instrumenterne ikke er i overensstemmelse med den godkendte konstruktion eller de herom udstedte bestemmelser, jf. § 5, eller når de i godkendelsesattesten eller de i § 12, stk. 2 og 3, nævnte måletekniske krav ikke overholdes.

Stk. 2. EØF-typegodkendelse tilbagekaldes af Erhvervsfremme Styrelsen, såfremt instrumenter af den godkendte konstruktion ved anvendelsen udviser en fejl af genere! karakter, der gør dem uegnede til deres formål.

Stk. 3. Når de i stk. 2 nævnte forhold er konstateret, kan salg og anvendelse af instrumentet indtil videre forbydes. Det samme gælder for instrumenter, for hvilke der ikke kræves EØF-førstegangsverifikation, når fabrikanten, efter at påtale har fundet sted, ikke har tilvejebragt overensstemmelse med den godkendte konstruktion eller med de derom meddelte bestemmelser, jf. §5.

Kapitel 3

EØF-førstegangsverifikation

§ 15. EØF-førstegangsverifikation består i afprøvning og bekræftelse af et nyt eller renoveret instruments overensstemmelse med den typegodkendte konstruktion og/eller de i henhold til § 5 fastsatte bestemmelser; denne verikation markeres med EØF-verikationsstemplet, jf. §17.

Stk. 2. Denne EØF-førstegangsverifikation af instrumenter kan i de tilfælde, som er nævnt i de specielle bekendtgørelser, og på de deri omhandlede betingelser, foretages på anden vis end ved enhedsverifikation.

Stk. 3. EØF-førstegangsverifikation af instrumenter kan i det omfang, der er laboratorier akkrediteret af Dansk Akkreditering (DANAK) inden for det pågældende område, og disse er bemyndiget af Erhvervsfremme Styrelsen til at foretage verifikation, udføres af disse laboratorier.

Stk. 4. Forudsætningen for EØF-førstegangsverifikation er, at fabrikanten dokumenterer, at instrumenterne besidder de måletekniske egenskaber og opfylder de tekniske forskrifter om udførelse og funktion, der er nærmere fastlagt i bestemmelserne for den pågældende instrumenttype, jf. §5.

Stk. 5. Instrumenter, der er forsynet med stemplet for EØF-førstegangsverifikation, er godkendt til salg og anvendelse indtil det tidspunkt, der særligt måtte være blevet fastlagt i bestemmelserne herom, jf. § 5, dog mindst indtil udgangen af året efter det år, hvor stemplet for EØF-førstegangsverifikation er blevet anbragt.

§ 16. Når et instrument indleveres til EØF-førstegangsverifikation, undersøges, om instrumentet tilhører en kategori, der ikke kræver EØF-typegodkendelse og, såfremt dette er tilfældet, om det er i overensstemmelse med de forskrifter om teknisk udførelse og funktion, der er fastlagt i de særlige bestemmelser herom, jf. § 5. Endvidere undersøges, om instrumentet har fået tildelt EØF-typegodkendelse, og, såfremt dette er tilfældet, om det er i overensstemmelse med den godkendte type.

Stk. 2. Afprøvningen gennemføres i øvrigt efter de herom fastsatte regler, jf. § 5.

§ 17. Er resultatet af afprøvningen af et instrument i henhold til § 16 og i henhold til bilag 2, nr. 1 og 2, tilfredsstillende, anbringes EØF-stemplet for den delvise eller fuldstændige EØF-førstegangsverifikation i henhold til bilag 2, nr. 3, på instrumentet.

Stk. 2. Modeller og beskrivelser af stemplet er angivet i bilag 2, nr. 3.

§ 18. Det er forbudt at anbringe stempler eller påskrifter, der kan medføre forveksling med EØF-mærker eller EØF-stempler, på instrumenter, der ikke opfylder denne bekendtgørelses bestemmelser.

Kapitel 4

Kontrol af ibrugværende instrumenter

§ 19. Når ibrugværende EØF-stemplede eller -mærkede instrumenter afprøves, og der ikke i de for den pågældende instrumenttype udstedte bestemmelser er fastsat regler for afprøvning og brugstolerancer, anvendes de i øvrigt her i landet gældende forskrifter for tilsvarende udstyr.

§ 20. Her i landet ibrugværende instrumenter, der er forsynet med EØF-stempel eller -mærke, omfattes med hensyn til overskridelse af foreskrevne brugstolerancer af de i øvrigt for kontrolpligtige instrumenter gældende regler.

Kapitel 5

Anke, straf m.v.

§ 21. Afgørelser, hvorved EØF-typegodkendelse afslås, ikke forlænges eller tilbagekaldes, eller ved hvilke EØF-førstegangsverikation afslås, eller salg eller anvendelse af et instrument forbydes, skal nøje begrundes over for rekvirenten.

§ 22. Erhvervsfremme Styrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 23. Erhvervsfremme Styrelsen kan kræve meddelt alle sådanne oplysninger, som skønnes nødvendige for udøvelse af opgaver i henhold til denne bekendtgørelse.

§ 24. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en sagsafgørelse afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagen.

Stk. 2. Overtrædelse af §§ 11, 14 og 18 straffes med bøde.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lign., kan der pålægges selskabet som sådant bøde.

Stk. 4. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommuners styrelse, pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse m.v.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004. 2)

Stk. 2. Samtidig ophæves Erhvervsfremmestyrelsens bekendtgørelse nr. 154 af 10. marts 1995 om EØF-typegodkendelse og -verifikation for Færøerne.

 

 

Erhvervs- og Boligstyrelsen, den 1. juni 2004

 

Henning Steensig

vicedirektør

/ Steen Christensen

 

 

3) Bilag 1 og 2

 1) Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der gennemfører rådsdirektiv 71/316/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder som ændret ved rådsdirektiveme 72/427/EØF af 19. december 1972,83/575/EØF af 26. oktober 1983, 87/ 354/EØF af 25. juni 1987 og 87/355/EØF af 25. juni 1987, herefter rådsdirektiveme.

2) Reglerne i denne bekendtgørelse svarer til reglerne i bekendtgørelse nr. 154 af 10. marts 1995, der ophæves, jf. § 25, stk. 2, således som bekendtgørelsen gjaldt for Færøerne.

3) Bilag 1 og 2 eru at finna í kunngerðablaðnum.