Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 29-07-1988
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

I medfør af § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, og § 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v., som ændret ved lov nr. 857 af 23. december 1987, jf. bekendtgørelse nr. 299 af 9. juni 1988, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)   „Fiskeskib“: Et skib, hvis nationalitetsbevis er forsynet med havnekendingsnummer.

2)   „Fritidsfartøj“: Et lastskib, der ikke anvendes erhvervsmæssigt. I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrelsen, om et skib kan anses for et fritidsfartøj.

3)   „Indenrigsfart“: Al fart, der ikke er international fart.

4)   „Indskrænket fart“: Fart i Nordsøen øst for 3_ Ø. længde og syd for 61_ N. bredde samt i Østersøen og i mellemliggende farvande.

5)   „International fart“: Fart mellem dansk og udenlandsk havn eller mellem to udenlandske havne samt fart fra dansk havn til eller fra Færøerne eller Grønland og fart mellem Færøerne og Grønland.

6)   „Lastskib“: Ethvert skib, der ikke er et passagerskib eller et fiskeskib.

7)   „Lokal fart ved Færøerne“: Fart imellem øerne i den færøske øgruppe samt fart inden for en afstand af 20 sømil fra øerne.

8)   „Lokal fart ved Grønland“: Fart inden for en afstand af 30 sømil fra Grønlands kyster.

9)   „Passagerskib“: Et skib, der befordrer flere end 12 passagerer.

10) „Tons“: Den på skibets målebrev anførte bruttotonnage. For skibe, der tillige er udstyret med „Dansk Målingsbevis“, den på dette bevis anførte bruttotonnage. Indeholder et målebrev 2 bruttotonnager, da den største af disse.

Kapitel 2

Syn

§ 2. For at sikre, at skibe opfylder gældende forskrifter for bygning, indretning og udstyr, skal de underkastes de i §§ 3-14 foreskrevne syn.

 Stk. 2. Søfartsstyrelsen fastsætter, under fornøden hensyntagen til de for Danmark gældende internationale konventioner, nærmere regler om de enkelte synsforretningers form og indhold.

 Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan fritage individuelle skibe helt eller delvist for at afholde de syn, der ikke er fastsat i en af de for Danmark gældende internationale konventioner, såfremt det godtgøres, at anvendelsen af andre materialer, konstruktioner, arrangementer og driftsformer end det i de tekniske forskrifter fastsatte, giver en sikkerhed mindst lige så effektiv, som hvis det pågældende syn var afholdt.

§ 3. Ethvert skib skal, jf. dog stk. 4, forinden det går i fart enten som nybygget eller som indkøbt fra udlandet, være godkendt af Søfartsstyrelsen efter forud afholdt hovedsyn.

 Stk. 2. For skibe indkøbt fra udlandet kan Søfartsstyrelsen tillade, at det i stk. 1 nævnte hovedsyn udskydes i indtil 6 måneder.

 Stk. 3. Et skib, der har fået udskiftet hovedmotoren eller som har gennemgået en ombygning, der medfører ændringer i de i skibets målebrev anførte kendingsmål eller væsentlige ændringer i skibets indretning, skal underkastes syn efter Søfartsstyrelsens nærmere bestemmelse.

 Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 3 finder ikke anvendelse på lastskibe og fiskeskibe under 5 tons og på fritidsfartøjer under 20 tons.

Passagerskibe

§ 4. Passagerskibe i international fart og passagerskibe på 20 tons og derover i indenrigsfart skal underkastes hovedsyn med mellemrum af højst 12 måneder regnet fra sidste hovedsyn.

 Stk. 2. Passagerskibe under 20 tons i indenrigs fart skal underkastes hovedsyn med mellemrum af højst 24 måneder. Sådanne skibe skal endvidere underkastes udrustningssyn mindst 9 og højst 15 måneder efter sidste hovedsyn.

 Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan tillade, at de i stk. 1 og 2 nævnte hovedsyn udskydes i indtil 3 måneder.

Lastskibe

§ 5. Lastskibe på 500 tons og derover skal underkastes følgende periodiske syn:

1)   Syn på skrog, maskineri og udstyr, som skal finde sted mindst 48 og højst 60 måneder efter sidste syn af skrog, maskineri og udstyr.

2)   Mellemliggende syn på skrog, maskineri og udstyr for tankskibe, der er 10 år og derover, som skal finde sted mindst 24 og højst 36 måneder efter sidste syn på skrog, maskineri og udstyr.

3)   Årligt syn på skrog, maskineri og udstyr, som skal finde sted inden for 3 måneder på hver side af årsdagen for syn på skrog, maskineri og udstyr.

4)   Udrustningssyn, som skal finde sted med mellemrum af højst 24 måneder.

5)   Årligt syn på udrustning, som skal finde sted mindst 9 og højst 15 måneder efter udrustningssyn.

6)   Syn på forureningsforebyggende installationer, som skal finde sted mindst 48 og højst 60 måneder efter sidste syn på forureningsforebyggende udstyr.

7)   Mellemliggende syn på forureningsforebyggende installationer, som skal finde sted mindst 24 og højst 36 måneder efter syn på forureningsforebyggende installationer.

8)   Årligt syn på forureningsforebyggende installationer, som skal finde sted inden for en periode af 3 måneder på hver side af årsdagen for sidst afholdte syn på forureningsforebyggende installationer.

§ 6. Lastskibe på 250 tons og derover, men under 500 tons, skal underkastes følgende periodiske syn:

1)   Hovedsyn, som skal finde sted mindst 48 og højst 60 måneder efter det sidst afholdte hovedsyn.

2)   Bundsyn, som skal finde sted mindst 27 og højst 33 måneder efter sidste hovedsyn.

3)   Mellemliggende syn på forureningsforebyggende installationer, som skal foretages i alle olietankskibe samt i andre lastskibe på 400 tons og derover. Synet skal finde sted mindst 24 og højst 36 måneder efter sidste hovedsyn.

4)   Udrustningssyn, som skal finde sted mindst 27 og højst 33 måneder efter sidste hovedsyn.

5)   Årligt syn på forureningsforebyggende installationer, som skal foretages i alle olietankskibe samt i andre lastskibe på 400 tons og derover. Synet skal finde sted inden for en periode af 3 måneder på hver side af årsdagen for sidste hovedsyn. Såfremt de fastsatte tidsfrister ikke derved overskrides, kan det i nr. 3 foreskrevne mellemliggende syn træde i stedet for et årligt syn.

§ 7. Lastskibe på 20 tons og derover, men under 250 tons, skal underkastes følgende syn:

1)   Hovedsyn, som skal finde sted mindst 48 og højst 60 måneder efter det sidst afholdte hovedsyn.

2)   Bundsyn, som skal finde sted mindst 27 og højst 33 måneder efter sidste hovedsyn.

3)   I olietankskibe på 150 tons og derover skal endvidere afholdes mellemliggende og årligt syn i overensstemmelse med regler i § 6, nr. 3 og 5.

§ 8. Lastskibe på 5 tons og derover, men under 20 tons, som anvendes til særlige formål, eller hvis fartsområde omfatter sejlads uden for indskrænket fart eller uden for lokal fart ved Færøerne eller Grønland, skal underkastes hovedsyn med mellemrum af højst 48 måneder regnet fra sidste hovedsyn.

 Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for fritidsfartøjer.

Fiskeskibe

§ 9. Fiskeskibe på 24 m og derover i længde skal underkastes følgende syn:

1)   Hovedsyn, der skal finde sted med mellemrum af højst 60 måneder regnet fra sidste hovedsyn.

2)   Mellemliggende syn, der skal finde sted mindst 27 og højst 33 måneder efter sidste hovedsyn.

3)   I fiskeskibe på 400 tons og derover skal endvidere afholdes mellemliggende og årligt syn på forureningsforebyggende installationer i overensstemmelse med reglerne i § 6, nr. 3 og 5.

§ 10. Fiskeskibe på 20 tons og derover, men under 24 m i længde, skal underkastes følgende syn:

1)   Hovedsyn, der skal finde sted med mellemrum af højst 48 måneder regnet fra sidste hovedsyn.

2)   Bundsyn, der skal finde sted mindst 27 og højst 33 måneder efter sidste hovedsyn.

 Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan tillade, at det i stk. 1, nr. 1, nævnte hovedsyn udskydes i indtil 12 måneder.

§ 11. Fiskeskibe på 5 tons og derover, men under 20 tons, hvis fartsområde omfatter sejlads uden for indskrænket fart eller uden for lokal fart ved Færøerne eller Grønland, skal underkastes hovedsyn med mellemrum af højst 48 måneder regnet fra sidste hovedsyn.

Radiosyn

§ 12. Lastskibe på 300 tons og derover i international fart skal underkastes radiosyn med mellemrum af højst 12 måneder.

 Stk. 2. Lastskibe på under 300 tons i international fart og lastskibe i indenrigsfart, der skal være udstyret med radio, skal underkastes radiosyn med mellemrum af højst 60 måneder.

Fribordssyn

§ 13. Ethvert skib, der skal være forsynet med lasteliniecertifikat, skal forud for dette certifikats udstedelse underkastes et 1. fribordssyn.

 Stk. 2. Hvert år i tidsrummet mellem 3 måneder før og 3 måneder efter lasteliniecertifikatets grunddato skal sådanne skibe underkastes en periodisk undersøgelse.

 Stk. 3. Inden lasteliniecertifikatets udløb skal sådanne skibe underkastes fuldstændigt fribordssyn.

§ 14. Ethvert skib, der uden at skulle være forsynet med lasteliniecertifikat skal være forsynet med lasteliniemærker, skal, inden det går i fart, underkastes et 1. fribordssyn.

Særlige syn

§ 15. Søfartsstyrelsen kan efter anmodning fra vedkommende rederi afholde syn til konstatering af, at skibe overholder internationale regler, der ikke er bindende for danske skibe.

§ 16. Søfartsstyrelsen kan til enhver tid påbyde, at et skib underkastes et ekstraordinært syn, ligesom den under særlige forhold kan fastsætte synsterminer, der afviger fra de i §§ 4-13 fastsatte.

Udsættelse med syn

§ 17. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder tillade, at de i §§ 5-13 foreskrevne periodiske syn, som tillige er foreskrevet i internationale konventioner, udskydes i overensstemmelse med vedkommende konventions regler.

 Stk. 2. For oplagte skibe kan Søfartsstyrelsen tillade, at foreskrevne periodiske syn helt eller delvis undlades, så længe skibet forbliver oplagt.

Anmeldelse til syn

§ 18. I de tilfælde hvor et skib skal underkastes et af de i §§ 3-14 foreskrevne syn ved Søfartsstyrelsens foranstaltning, skal skibet for at sikre synets afholdelse i rimelig tid forud anmeldes til syn.

 Stk. 2. Når der sker skade af nogen betydning på et skib, eller der om bord indtræffer en ulykke med tab af menneskeliv eller betydelig personskade til følge, skal skibets reder snarest muligt efter hændelsen anmelde denne til Søfartsstyrelsen, der herefter afgør, i hvilket omfang, der skal afholdes syn.

Afholdelse af syn

§ 19. De i §§ 3 og 4 omhandlede syn afholdes under medvirken og kontrol af Søfartsstyrelsen.

 Stk. 2. De i §§ 5-16 omhandlede syn kan efter nærmere af Søfartsstyrelsen fastsatte retningslinier afholdes af et anerkendt klassifikationsselskab, af udenlandsk myndighed eller at dertil særligt bemyndigede personer.

 Stk. 3. I de i stk. 2 nævnte retningslinier kan det tillades, at klassifikationsselskabernes synsterminer anvendes i stedet for de foreskrevne.

Kapitel 3

Certifikater m.v.

§ 20. Certifikater, som er foreskrevet i Den Internationale Lasteliniekonvention, Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening fra Skibe, Den Internationale Konvention om Sikkerhed for Menneskeliv på Søen og sådanne andre konventioner vedrørende skibes sikkerhed, som Danmark måtte ratificere, samt certifikater til bevidnelse af de i § 15 nævnte syn, udstedes af Søfartsstyrelsen.

 Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan bemyndige danske udenrigsrepræsentanter og anerkendte klassifikationsselskaber samt enkeltpersoner til på dens vegne at udstede de i stk. 1 omhandlede certifikater.

 Stk. 3. De i stk. 1 omhandlede certifikater kan endvidere udstedes af udenlandsk myndighed efter nærmere retningslinier fastsat af Søfartsstyrelsen.

 Stk. 4. De i stk. 1 omhandlede certifikater, samt de i §§ 21 og 22 omhandlede tilladelser udstedes på formularer fastsat eller godkendt af Søfartsstyrelsen.

§ 21. Efter afsluttet hovedsyn på passagerskib udstedes en tilladelse til sejlads med passagerer. Tilladelsen skal indeholde oplysninger om skibets fartsområde, størst tilladte passagerantal samt seneste dato for næste hovedsyn. Tilladelsens gyldighed ophører på sidstnævnte dato.

 Stk. 2. Tilladelsen udstedes i 2 eksemplarer, af hvilke det ene skal være anbragt på et for passagererne iøjnefaldende sted om bord, medens det andet skal opbevares sammen med skibets tilsynsbog.

 Stk. 3. Til passagerskibe omfattet af bestemmelserne i § 14 udstedes endvidere, inden skibet sættes i fart, et fribordscertifikat.

 Stk. 4. Intet passagerskib må gå i fart uden den i stk. 1 nævnte tilladelse eller udenfor det i tilladelsen nævnte fartsområde eller med flere passagerer end angivet deri.

 Stk. 5. Sejlads må endvidere ikke finde sted, såfremt gyldigheden af et af Søfartsstyrelsen eller på dens vegne udstedt internationalt certifikat er ophørt, eller såfremt et foreskrevet syn ikke er afholdt.

§ 22. Efter afsluttet hovedsyn på lastskibe og fiskeskibe udstedes en tilladelse til, at skibet går i fart. I tilladelsen anføres, i hvilket fartsområde samt eventuelt på hvilke vilkår skibet må anvendes. Endvidere anføres det højeste antal personer, der med de ombordværende redningsmidler må medtages, samt for lastskibe under 500 tons og fiskeskibe seneste dato for skibets næste hovedsyn. Tilladelsens gyldighed ophører på sidstnævnte dato. Tilladelsen skal opbevares sammen med skibet tilsynsbog.

 Stk. 2. Intet lastskib eller fiskeskib, der er omfattet af § 3, må gå i fart, uden at Søfartsstyrelsen har givet tilladelse hertil. Sejlads må ikke ske udenfor det af Søfartsstyrelsen tilladte fartsområde eller i strid med de i tilladelsen fastsatte vilkår.

 Stk. 3. For lastskibe eller fiskeskibe, der er forsynet med internationale certifikater udstedt af Søfartsstyrelsen eller på Søfartsstyrelsens vegne, må sejlads ikke finde sted, hvis gyldigheden af et eller flere af disse certifikater er ophørt.

 Stk. 4. Sejlads må endvidere ikke finde sted, såfremt et foreskrevet syn ikke er afholdt.

§ 23. Søfartsstyrelsen kan under særlige forhold tillade skibe at foretage enkelte rejser, uanset at bestemmelserne i § 21, stk. 4 og 5 og § 22, stk. 3 og 4, ikke er opfyldt.

Kapitel 4

Straffebestemmelse

§ 24. Den, der undlader at foretage anmeldelse til syn i henhold til § 18 eller undlader at efterkomme et påbud i henhold til § 16, samt den, der anvender et skib i strid med bestemmelserne i § 21, stk. 2 og 4 og § 22, stk. 1-4, jf. § 23, kan i medfør af § 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v. straffes med bøde eller hæfte.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1988.

 Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 351 af 26. juni 1981 om syn og certifikater m.v.

Kapitel 6

Overgangsbestemmelse

§ 26. Certifikater udstedt i henhold til de hidtil gældende bestemmelser bevarer deres gyldighed i overensstemmelse med det i certifikatet anførte.