Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Samferðslumálaráðið
  • Útgávudagur: 17-06-1994
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning, som sat i kraft ved kunngerð nr. 79 af 17. august 1999. 1) *)

I henhold til § 4, § 39, stk. 1, nr. 1 og 3, § 39, stk. 2, § 43, stk. 1, nr. 3, § 46, nr. 1 og nr. 4, § 49, stk. 1, og § 84 samt efter bemyndigelse i henhold til § 73 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987, lov nr. 380 af 13. juni 1990, lov nr. 273 af 8. maj 1991, lov nr. 373 af 20. maj 1992, lov nr. 474 af 24. juni 1992 og lov nr. 177 af 14. april 1993, fastsættes:

Område m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning under arbejdet, som defineret i bilag 1, med de begrænsninger, der følger af § 2, stk. 2, og § 3 i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke arbejde, som udføres i den ansattes hjem.

§ 2. De af Miljøministeriet fastsatte regler for mærkning af stoffer og materialer, som skal klassificeres i henhold til reglerne herom, berøres ikke af reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Det samme gælder jernbanetrafikkens regler samt færdselslovgivningens regler om signalgivning og godkendelser i forbindelse med regulering af trafik inden for en virksomheds område.

Anvendelse, udformning og vedligeholdelse m.m. af sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning

§ 3. Hvor der under arbejdet kan opstå fare, som ikke kan imødegås tilstrækkeligt effektivt ved tekniske foranstaltninger eller andre foranstaltninger, skal signalgivning anvendes i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Signalgivning skal endvidere anvendes, hvis dette følger af arbejdsmiljølovgivningens regler i øvrigt, samt hvis arbejdets karakter gør det nødvendigt.

§ 4. Ved anvendelse af signalgivning skal de generelle forskrifter følges for signalgivning, som er anført i bilag 2.

Stk. 2. Desuden skal de særlige forskrifter følges for udformning, anvendelse og vedligeholdelse m.m. for:

1)   Sikkerhedsskilte, som anført i bilag 3.

2)   Lydsignaler, som anført i bilag 4.

3)   Lyssignaler, som anført i bilag 5.

4)   Mundtlige anvisninger, som anført i bilag 6.

5)   Tegngivning, som anført i bilag 7.

6)   Afmærkning af visse beholdere og rørsystemer, som anført i bilag 8.

7)   Afmærkning af ildslukningsmateriel, som anført i bilag 9.

8)   Afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder fare, samt færdselsveje, som anført i bilag 10.

§ 5. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får den nødvendige instruktion og oplæring i betydningen og anvendelsen af signalgivning.

Detailregler og dispensationer

§ 6. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang, det er foreneligt med direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet.

§ 7. Direktøren for Arbejdstilsynet udsender anvisninger og vejledninger, hvori der gives nærmere retningslinjer for, hvorledes bestemmelserne i bekendtgørelsen og detailreglerne kan opfyldes.

Klageadgang og straffebestemmelser

§ 8. Arbejdstilsynets afgørelser kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller hæfte den, der:

1)   overtræder §§ 3-5,

2)   ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller

3)   tilsidesætter vilkår for godkendelser eller tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelser af §§ 3-5 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 10.1) Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. juni 1994.

Stk. 2. Samtidig ophæves følgende bekendtgørelser:

1)   Bekendtgørelse nr. 505 af 19. november 1980 om sikkerhedsskiltning.

2)   Bekendtgørelse nr. 471 af 13. august 1982 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning.

Stk. 3. Sikkerhedsskiltning, som er taget i brug før den 24. juni 1994, og som opfylder bestemmelserne i de i stk. 2 nævnte bekendtgørelser, kan dog anvendes indtil den 24. december 1995.

1) Sat i kraft ved kundgørelse nr. 126 af 11. november 1996.

*) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets Direktiv 92/58/EØF, EF-Tidende 1992 nr. L 245 s. 23

Bilag 1

DEFINITIONER

I denne bekendtgørelse forstås ved:

1.    Signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed: En signalgivning, som – anvendt i forbindelse med en bestemt genstand, en bestemt aktivitet eller en bestemt situation – efter omstændighederne ved hjælp af et sikkerhedsskilt, en farve, et lysende eller akustisk signal, en mundtlig anvisning eller en tegngivning giver en anvisning eller en forskrift vedrørende sikkerhed og sundhed under arbejdet.

2.    Forbudssignal: Et signal, som forbyder en adfærd, der vil kunne frembyde fare.

3.    Advarselssignal: Et signal, som advarer mod en risiko eller fare.

4.    Påbudssignal: Et signal, som foreskriver en bestemt adfærd.

5.    Redningssignal eller signal, der angiver flugtvej: Et signal, som giver anvisning vedrørende nødudgange eller førstehjælps- eller redningsudstyr.

6.    Anvisningssignal: Et signal, som giver andre anvisninger end de under nr. 2 til nr. 5 nævnte signaler.

7.   Sikkerhedsskilt: Et skilt, som ved en kombination af en geometrisk form, farver og et symbol eller piktogram giver en bestemt anvisning, og som er gjort klart synligt ved hjælp af en tilstrækkelig belysning.

8.   Supplerende skilt: Et skilt, der anvendes sammen med et sikkerhedsskilt, som defineret i nr. 7, og som giver yderligere oplysninger.

9.    Sikkerhedsfarve: En farve, som er tillagt en bestemt betydning.

10.  Symbol eller piktogram: Et billede, som illustrerer en situation eller giver anvisninger om en bestemt adfærd, og som er anbragt på et skilt eller en lysende flade.

11.  Lyssignal: Et signal, som udsendes gennem en anordning bestående af gennemsigtige eller gennemskinnelige materialer, der oplyses indefra eller bagfra, således at det selv fremstår som en lysende overflade.

12.  Lydsignal: Et indkodet lydsignal, som udsendes og udbredes ved hjælp af en anordning uden anvendelse af menneskelig eller syntetisk stemme.

13.  Mundtlig anvisning: Et forudbestemt mundtligt budskab med anvendelse af menneskelig eller syntetisk stemme.

14.  Tegngivning: En bevægelse og/eller gestus med arme og/eller hænder i kodet form med henblik på at vejlede personer, der udfører manøvrer, som kan udgøre en risiko eller fare for arbejdstagerne.

Bilag 2

Generelle forskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet

 1. Indledende bemærkninger

1.1.      Når signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed kræves i henhold til § 3, skal den være i overensstemmelse med de specifikke krav i bilag 3 til 10.

1.2.      I dette bilag introduceres disse specifikke krav, de forskellige former for anvendelse af signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed beskrives, og de generelle regler om alternativ og supplerende anvendelse nævnes.

1.3.      Signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed må kun anvendes til at give den besked eller oplysning, der er specificeret i bekendtgørelsen.

2. Signalgivningens forskellige former

2.1. Permanent signalgivning

2.1.1.   I forbindelse med forbud, advarsler og påbud samt placering og identificering af rednings- og førstehjælpsudstyr skal der anvendes permanent signalgivning i form af sikkerhedsskilte.

2.1.2.   Til at vise, hvor der findes brandslukningsudstyr, og hvilken slags udstyr, der er tale om, skal der anvendes permanente sikkerhedsskilte og/eller afmærkning med sikkerhedsfarve.

2.1.3.   Mærkningen på beholdere og rør skal foretages, som fastsat i bilag 8.

2.1.4.   Signalgivningen ved forhindringer, som man kan støde imod, og signalgivningen på steder, hvor der er risiko for, at man kan styrte ned, skal være en permanent signalgivning i form af sikkerhedsskilte og/eller afmærkning med sikkerhedsfarve.

2.1.5.   Afmærkning af færdselsveje skal være permanent og skal foretages ved hjælp af en sikkerhedsfarve.

 2.2. Lejlighedsvis signalgivning

2.2.1.   Signalering af akutte farer, tilkaldelse af personer til udførelse af særlige opgaver samt evakuering af personer er en form for lejlighedsvis signalgivning, til hvilken der skal anvendes lyssignaler, lydsignaler og/eller mundtlige anvisninger, og der skal tages højde for alternativ og supplerende anvendelse som omhandlet i punkt 3.

2.2.2.   Dirigeringen af personer, der udfører manøvrer, som kan indebære en risiko eller fare, er en form for lejlighedsvis signalgivning, der skal udføres ved hjælp af tegngivning og/eller mundtlige anvisninger.

3. Alternativ og supplerende anvendelse af signalgivning

3.1.      Hvis virkningen er den samme, kan der frit vælges mellem:

1)    Sikkerhedsfarve eller sikkerhedsskilt til at angive risici i forbindelse med ujævnheder eller højdeforskelle.

2)    Lyssignaler, lydsignaler og mundtlige anvisninger.

3)    Tegngivning og mundtlige anvisninger.

3.2.      Nogle former for signalgivning kan anvendes samtidig, nemlig:

1)    Lyssignaler og lydsignaler.

2)    Lyssignaler og mundtlige anvisninger.

3)    Tegngivning og mundtlige anvisninger.

4. Angivelserne i nedenstående skema gælder for alle former for signalgivning, i hvilke indgår en sikkerhedsfarve.

 

Farve

Betydning

Anvisninger

 

 

Nærmere oplysninger

 

 

 

 

Forbud

Farlig adfærd

 

 

 

Rød

Fare – Alarm

Stop, standsning, nødafbrydere

 

 

 

 

 

Evakuering

 

 

 

 

Ildslukningsma-

Identificering og angivelse af

 

teriel og -udstyr

placering

 

 

 

Gul

Advarsel

Giv agt, forsigtighed

 

 

udvises, afprøvning, kontrol

 

 

 

Blå

Påbud

Særlig optræden eller

 

 

handling – påbud om brug af

 

 

personlige værnemidler

 

 

 

Grøn

Redningsforan-

Døre, flugtveje, materiel,

 

staltninger,

rednings- og/eller

 

førstehjælp

førstehjælpsposter, lokaler

 

 

 

 

Ingen fare længere

Tilbagevenden til normale forhold

4.1.      De af Dansk Standard fastsatte standarder for farver til mærkning skal anvendes. Farverne har betegnelsen rød, nr. 5 DS 735, gul, nr. 25 DS 735, grøn, nr. 40 DS 735, blå, nr. 52 DS 735, hvid, nr. 65 DS 735 og sort, nr. 70 DS 735.

5. Virkningen af en given form for signalgivning må ikke forringes på grund af:

5.1.      tilstedeværelsen af et andet signal eller en anden lys- eller lydkilde af samme art, som kan virke forstyrrende for øjnene eller hørelsen, hvilket navnlig betyder:

5.1.1.   at man skal undgå at placere for mange skilte i umiddelbar nærhed af hinanden,

5.1.2.   at der ikke samtidig må anvendes to lyssignaler, som kan forveksles,

5.1.3.   at der ikke må anvendes et lyssignal i nærheden af en anden lignende lyskilde,

5.1.4.   at der ikke samtidig må anvendes to lydsignaler, og

5.1.5.   at der ikke må anvendes et lydsignal, hvis baggrundsstøjen er for kraftig.

5.2.      Midler eller anordninger til signalgivning i en dårlig udformning, i et utilstrækkeligt antal, med en dårlig placering, i en dårlig tilstand eller med en ukorrekt funktion.

6. Midler og anordninger til signalgivning skal efter omstændighederne regelmæssigt rengøres, vedligeholdes, afprøves, repareres og eventuelt udskiftes, således at de bevarer deres særlige egenskaber og hele tiden er i funktionsdygtig stand.

7. Antallet og placeringen af de midler eller anordninger til signalgivning, der tages i anvendelse, skal afpasses efter omfanget af de pågældende mulige farer eller af det berørte område.

8. Signalgivning, der kræver energitilførsel, skal være tilsluttet en anden energikilde i tilfælde af, at den normale energitilførsel afbrydes, medmindre risikoen forsvinder samtidig med, at energitilførslen afbrydes.

9. Når et lys- og/eller lydsignal angiver, at der ved igangsætningen påbegyndes en planlagt aktion, skal signalets varighed svare til aktionens varighed.

9.1. Lys- eller lydsignaler skal tilkobles igen umiddelbart efter hver brug.

10. Lys- og lydsignaler skal inden ibrugtagningen underkastes kontrol med henblik på at konstatere, om de er i funktionsdygtig stand og virker efter hensigten. Disse anordninger skal derefter i fornødent omfang afprøves med regelmæssige mellemrum.

11. I de tilfælde, hvor berørte arbejdstagere har forringede muligheder for at høre eller se, f.eks. under brug af personlige værnemidler, skal der træffes passende foranstaltninger for at supplere eller erstatte det omhandlede signal.

12. Områder, rum eller aflukker, der anvendes til oplagring af store mængder farlige stoffer eller præparater, skal være angivet med et passende advarselsskilt, der vælges blandt skiltene i bilag 3, punkt 3.2, eller være afmærket i overensstemmelse med bilag 8, punkt 1, medmindre etiketterne på selve emballagerne eller beholderne er tilstrækkelige i dette øjemed.

Bilag 3

Forskrifter for sikkerhedsskilte

1. Væsentlige krav

1.1.      Med hensyn til udformning og farvevalg skal sikkerhedsskiltene være i overensstemmelse med punkt 3, svarende til de enkelte sikkerhedsskiltes formål (forbudsskilte, advarselsskilte, påbudsskilte, redningsskilte samt skilte vedrørende ildslukningsmateriel).

1.2.      Piktogrammerne skal være så enkle som muligt, og detaljer, der ikke bidrager til forståelsen, skal udelades.

1.3.      De anvendte piktogrammer kan afvige en smule fra eller gøres mere detaljerede end illustrationerne i punkt 3, under forudsætning af at de har en tilsvarende betydning og ikke bliver vanskeligere at forstå.

1.4.      Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et materiale, der bedst muligt kan modstå slag, dårlige vejrforhold og andre belastninger fra det omgivende miljø.

1.5.      Sikkerhedsskiltene skal være af en sådan størrelse og farve- og lysegenskaberne af en sådan art, at skiltene let kan ses og forstås.

2. Anvendelse af sikkerhedsskilte

2.1.      Sikkerhedsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en måde, der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages hensyn til eventuelle forhindringer, enten ved indgangen til et område, hvor det generelt er risikabelt at færdes, eller i umiddelbar nærhed af en given risiko eller en given genstand, og de skal placeres på et veloplyst, let tilgængeligt og iøjnefaldende sted.

2.1.1.   Med forbehold af reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning, skal der, hvor den naturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes selvlysende farver, reflekterende materialer eller kunstig belysning.

2.2.      Når den situation, der begrundede opsætningen af sikkerhedsskiltet, ikke længere foreligger, skal sikkerhedsskiltet fjernes.

3. Skilte

3.1.      Forbudsskilte

       Væsentlige krav:

1)    Rund form.

2)    Sort piktogram på hvid bund, rød kant og rød bjælke, der går nedad fra venstre mod højre tværs over piktogrammet i en vinkel på 45° i forhold til vandret. Den røde farve skal dække mindst 35% af skiltets overflade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rygning forbudt

Rygning og åben ild forbudt

Ingen adgang for fodgængere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluk ikke med vand

Ikke drikkevand

Adgang forbudt for uvedkommende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen adgang for kørende transport

Må ikke berøres

 

 

 

 

 

3.2. Advarselsskilte

       Væsentlige krav:

1)    Trekantet form.

2)    Sort piktogram på gul bund, sort kant. Den gule farve skal dække mindst 50% af skiltets overflade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandfarlige stoffer eller høj temperatur

Eksplosionsfarlige stoffer

Giftige stoffer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ætsende stoffer

Radioaktive stoffer

Kran i arbejde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas på kørende transport

Farlig elektrisk spænding

Giv agt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laserstråling

Brandnærende

Ikke-ioniserende stråling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stærkt magnetfelt

Ujævnheder

Højdeforskel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisk fare

Lav temperatur

Skadelige eller irriterende stoffer

3.3. Påbudsskilte

       Væsentlige krav:

1)    Rund form.

2)    Hvidt piktogram på blå bund. Den blå farve skal dække mindst 50% af skiltets overflade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øjenværn påbudt

Hovedværn påbudt

Høreværn påbudt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åndedrætsværn påbudt

Fodværn påbudt

Beskyttelseshandsker påbudt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskyttelsesdragt påbudt

Ansigtsværn påbudt

Faldsikring påbudt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatorisk fodgængerpassage

Generelt påbud

(i givet fald med supplerende skilt)

3.4. Redningsskilte

       Væsentlige krav:

1)    Rektangulær eller kvadratisk form.

2)    Hvidt piktogram på grøn bund. Den grønne farve skal dække mindst 50% af skiltets overflade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flugtvej/nødudgang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retningsangivelse

(anvendes som supplerende skilt til de nedenfor viste skilte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Førstehjælp

Båre

Nødbruser

Øjenskylning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon til redningsvæsen og førstehjælp

3.5.  Skilte vedrørende ildslukningsmateriel

       Væsentlige krav:

1)    Rektangulær eller kvadratisk form.

2)    Hvidt piktogram på rød bund. Den røde farve skal dække mindst 50% af skiltets overflade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandslange

Stige

Ildslukker

 Telefon til brandvæsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retningsangivelse

(anvendes som supplerende skilt til de ovenfor viste skilte)

Bilag 4

Forskrifter for lydsignaler

1. Væsentlige krav

1.1.      Et lydsignal skal:

1)    være klart højere end den omgivende støj, således at det kan høres, men det må ikke være unødvendigt højt eller smertefuldt,

2)    bl.a. med hensyn til impulslængde, adskillelse mellem impulser og impulsserier være let genkendeligt og klart forskelligt fra dels et andet lydsignal, dels andre lyde i omgivelserne.

1.2.      Hvis et anlæg kan udsende et lydsignal med varierende og ensartet frekvens, skal den varierende frekvens anvendes til i forhold til den ensartede frekvens at angive et højere fareniveau eller en større nødvendighed af den indgriben eller handling, der anmodes om eller kræves.

2.  Koder

2.1.      Evakueringslydsignaler skal være uafbrudte.

Bilag 5

Forskrifter for lyssignaler

1. Væsentlige krav

1.1.      Det lys, der udsendes af et signal, skal under hensyntagen til betingelserne for benyttelse heraf danne en passende kontrast til omgivelserne uden at blænde på grund af for stor lystæthed og uden at være vanskeligt synligt på grund af utilstrækkelig lystæthed.

1.2.      Den lysende overflade, hvorfra der udsendes et signal, kan være ensfarvet eller forsynet med et piktogram på en bestemt baggrundsfarve.

1.3.      Den ensfarvede bund skal være i overensstemmelse med listen over farvernes betydning, som anført i bilag 2, punkt 4, dog kan der i stedet for farven gul som advarselsfarve vælges orange.

1.4.      Hvis et signal er forsynet med et piktogram, skal dette være i overensstemmelse med de regler, der gælder for det pågældende sikkerhedsskilt, som anført i bilag 3, jf. dog pkt. 1.3.

2. Særlige regler for anvendelse

2.1.      Hvis en anordning kan udsende et konstant og et blinkende lyssignal, skal det blinkende lyssignal i forhold til det konstante lyssignal angive en højere grad af fare, eller at det i højere grad haster med at gribe ind.

2.1.1.   I et blinkende lyssignal skal hvert blink vare så længe, og blinkene komme med en sådan hyppighed:

1)         at meddelelsen forstås fuldt ud, og

2)         enhver forveksling med andre lyssignaler eller med et konstant lyssignal undgås.

2.2.      Hvis der anvendes et blinkende lyssignal i stedet for eller sammen med et lydsignal, skal der anvendes en identisk signalkode.

2.3.      Hvor der er tale om lyssignaler til angivelse af kritiske faresituationer, skal disse gøres til genstand for en særlig kontrol eller udstyres med en reservelampe.

Bilag 6

Forskrifter for mundtlige anvisninger

1. Væsentlige krav

1.1.      En mundtlig anvisning i form af korte meddelelser, sætninger, ordgrupper og/eller isolerede ord, eventuelt i kodeform, sendes fra den talende til en eller flere tilhørere.

1.2.      Mundtlige budskaber skal være så korte, enkle og klare som muligt. Den talende skal i tilstrækkelig grad være i stand til at formulere sig, og tilhøreren eller tilhørerne i tilstrækkelig grad i stand til at høre, for at den mundtlige anvisning skal kunne opfattes.

1.3.      Den mundtlige anvisning sendes direkte (ved brug af den menneskelige stemme) eller indirekte (den menneskelige stemme eller en syntetisk stemme, der udsendes via et dertil beregnet apparat eller anlæg).

Bilag 7

Forskrifter for tegngivning

1. Krav

1.1.     Tegngivning skal være præcis, enkel, bestå af store bevægelser, være let at udføre og forstå og være absolut entydig.

1.2.     Hvis begge arme bruges samtidig, skal de bruges symmetrisk, og der må kun gives et tegn ad gangen.

2.  Særlige regler for anvendelse af tegn

2.1.      Den person, der afgiver et signal, kaldet signalmand, giver i forbindelse med manøvrering af en byrde instrukser ved hjælp af tegn til en modtager, kaldet operatør.

2.2.      Signalmanden skal kunne se, hvad der skal manøvreres, og følge den manøvrerede genstand med øjnene, uden at han derved udsættes for fare i forbindelse med manøvreringen.

2.3.      Signalmanden skal udelukkende koncentrere sig om at give instrukser i forbindelse med manøvreringen og sikkerheden for de arbejdstagere, der befinder sig i umiddelbar nærhed.

2.4.      Hvis de betingelser, der er anført i punkt 2.2, ikke er opfyldt, skal der anvendes flere signalmænd.

2.5.      Operatøren skal afbryde manøvreringen og bede om nye instrukser, hvis han ikke kan udføre de modtagne ordrer på en tilstrækkelig sikker måde.

2.6. Tilbehør ved tegngivning

2.6.1.   Signalmanden skal let kunne genkendes af operatøren.

2.6.2.   Signalmanden skal bære en eller flere beklædningsgenstande eller lignende, som gør ham let genkendelig, f. eks. jakke, hjelm, manchetter, armbind, eller være forsynet med “slikkepinde“.

De nævnte beklædningsgenstande eller lignende skal have en stærk farve, helst den samme farve, som udelukkende anvendes af signalmanden.

Bilag 8

Forskrifter for afmærkning af beholdere og rørsystemer

1.         Beholdere, der anvendes på arbejdsstedet, og som indeholder farlige stoffer eller præparater, som skal klassificeres i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering, og beholdere, der anvendes til oplagring af sådanne farlige stoffer eller præparater, samt synlige rørsystemer, der indeholder eller leder sådanne farlige stoffer og præparater, skal være forsynet med en mærkning/etikettering (piktogram eller symbol på en bundfarve), som fastsat i disse regler, medmindre andet følger af arbejdsmiljølovgivningens regler om mærkning.

1.1.      Første afsnit finder ikke anvendelse på beholdere, der anvendes kortvarigt under arbejdet, eller beholdere, hvis indhold udskiftes hyppigt, forudsat at der træffes passende alternative foranstaltninger, f. eks. i form af underretning, oplæring eller instruktion, der garanterer det samme beskyttelsesniveau.

1.2.      Den i første afsnit nævnte afmærkning kan:

1)    erstattes af advarselsskilte som vist i bilag 3, med samme piktogram eller symbol,

2)    suppleres med yderligere oplysninger som f.eks. det farlige stofs eller præparats navn og/eller formel samt nærmere oplysninger om risikoen, eller

3)    for transport af beholderne på arbejdsstedet suppleres med eller erstattes af de skilte, som anvendes i EU i forbindelse med transport af farlige stoffer og præparater.

2.         Afmærkningen skal placeres som følger:

1)    på den eller de synlige steder,

2)    i form af skilte, selvklæbende mærker, eller

3)    ved påmalinger.

3.         De væsentlige krav, som er omhandlet i bilag 3, punkt 1.4, samt bestemmelserne i bilag 2, punkt 2, vedrørende anvendelse af skilte, gælder i givet fald også for den mærkning/etikettering, der er omhandlet i punkt 1 i dette bilag.

4.         Afmærkningen af rør skal anbringes på et synligt sted i nærheden af de steder, der frembyder størst fare, såsom ventiler og samlinger, og med passende mellemrum, jf. dog punkt 1.2 og punkt 3.

5.         Områder, rum eller aflukker, der anvendes til oplagring af store mængder farlige stoffer eller præparater, skal være angivet med et passende advarselsskilt, der vælges blandt skiltene i bilag 3, punkt 3.2, eller være afmærket i overensstemmelse med bilag 8, punkt 1, medmindre etiketterne på de forskellige emballager eller beholdere er tilstrækkelige i dette øjemed under hensyn til bilag 3, punkt 1.5, vedrørende størrelsen.

5.1.      Oplagringer af en række farlige stoffer eller præparater kan angives ved et advarselsskilt “almindelig fare“.

5.1.2.   Ovennævnte skilte eller mærkning/etikettering skal alt efter omstændighederne placeres ved oplagringsområdet eller på døren ind til oplagringsrummet.

Bilag 9

Forskrifter for afmærkning og placering af ildslukningsmateriel

1. Indledende bemærkning

1.1.      Dette bilag finder anvendelse på materiel, som udelukkende anvendes til slukning af ild.

2.         Brandslukningsmateriel skal farvemærkes, og dets placering skal angives ved hjælp af et skilt og/eller en farvemærkning af de områder, hvor det er placeret, eller ved indgangen til disse.

3.         Til afmærkning af dette udstyr anvendes rødt. Den røde farve skal dække en så stor del af overfladen, at udstyret bliver let genkendeligt.

4.         De i bilag 3, punkt 3.5, omhandlede skilte skal anvendes til at vise placeringen af dette materiel.

Bilag 10

Forskrifter for afmærkning af forhindringer og steder der frembyder en fare, samt af færdselsveje

1. Afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder en fare.

1.1.      De steder på en virksomheds bebyggede område, som arbejdstagerne færdes på i forbindelse med deres arbejde, og hvor der er risiko for at støde mod forhindringer eller risiko for nedfaldende genstande, eller at personer kan falde ned, skal afmærkes ved hjælp af gul- og sortstribede eller rød- og hvidstribede bånd.

1.2.      Afmærkningens dimensioner skal afpasses efter størrelsen af den forhindring eller det sted, der frembyder en fare.

1.3.      De gule og sorte eller røde og hvide striber skal have en hældning på 45I og skal være omtrent lige brede.

1.4. Eksempel:

2. Afmærkning af færdselsveje

2.1.      Når lokalernes anvendelse og udstyr gør det påkrævet af hensyn til arbejdstagernes beskyttelse, skal færdselsveje, der benyttes af køretøjer, være klart afmærket med en uafbrudt stribe i en tydelig farve, helst hvid eller gul, valgt under hensyntagen til underlagets farve.

2.2.      Ved stribernes placering skal tages hensyn til den for sikkerheden nødvendige afstand mellem køretøjerne og genstande, der befinder sig i nærheden, samt mellem fodgængere og køretøjer.

2.3.      Færdselsveje i fri luft i virksomhedens bebyggede områder skal ligeledes om nødvendigt være afmærket, medmindre de er afgrænset eller flisebelagt på passende vis.1) Sett í gildi við kunngerð nr. 79 frá 17. august 1999. § 2 og § 3 í hesi løgtingslóg eru soljóðandi: ”Brot á hesa kunngerð og kunngerðir, sum hervið verða settar í gildi, verða revsað eftir § 41 í lógini.

§ 3. Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd. Samstundis fer úr gildi kunngerð nr. 126 frá 11. november 1996 um elevatorar, dampketlar og nýtslu av asbesti v.m.”