Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Heilsumálaráðið
  • Útgávudagur: 14-05-2019
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2019 B - Bekendtgørelse 577 frá 2. mai 2019
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

2. maj 2019Nr. 577

Bekendtgørelse for Færøerne om offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet

I medfør af § 12, stk. 6, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 1472 af 16. december 2013, som ændret ved anordning nr. 994 af 2. juli 2018, fastsættes:

§ 1. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør, jf. § 12, stk. 1 og 5, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 1472 af 16. december 2013, som ændret ved anordning nr. 994 af 2. juli 2018 (autorisationsloven), følgende domme og kendelser vedrørende autoriserede sundhedspersoner:

1)   Dom om fratagelse af autorisation efter §§ 7 og 7 a i autorisationsloven.

2)   Dom om indskrænkning af virksomhedsområde efter § 8 i autorisationsloven.

3)   Dom eller kendelse om frakendelse eller udelukkelse fra retten til at udøve sundhedsfaglig virksomhed efter straffelovens (revsilógin) § 79, stk. 1 eller 4, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør, jf. § 12, stk. 2, i autorisationsloven, følgende afgørelser vedrørende autoriserede sundhedspersoner:

1)   Fratagelse af autorisation efter § 7 b, stk. 1, i autorisationsloven.

2)   Indskrænkning af virksomhedsområde efter § 8 a, stk. 1, i autorisationsloven.

3)   Midlertidig fratagelse af autorisation eller midlertidig indskrænkning af virksomhedsområde efter § 9 i autorisationsloven.

4)   Forbud mod helt eller delvist at udøve faglig virksomhed under oplysning af en sag om midlertidig autorisationsfratagelse eller midlertidig virksomhedsindskrænkning efter § 9 b, stk. 1, i autorisationsloven.

5)   Fagligt påbud efter § 10, stk. 1, i autorisationsloven.

6)   Skærpet tilsyn efter § 10 b, stk. 1, i autorisationsloven.

7)   Suspension efter § 10 c, stk. 1, i autorisationsloven.

8)   Fratagelse af en læges eller tandlæges ret til at ordinere alle eller enkelte grupper af afhængighedsskabende lægemidler efter § 36 eller § 51 i autorisationsloven.

Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør, jf. § 12, stk. 3, følgende beslutninger:

1)   Fraskrivelse af autorisation eller frivillig indskrænkning af virksomhedsområde efter § 10 d i autorisationsloven.

2)   En læges eller tandlæges frivillige fraskrivelse af retten til at ordinere alle eller enkelte grupper af afhængighedsskabende lægemidler efter § 37, stk. 1, eller § 51 i autorisationsloven.

Stk. 4. Offentliggørelse efter stk. 1, nr. 3, kan dog ikke ske, såfremt det vil stride mod lov for Færøerne om rettens pleje § 29, stk. 4, nr. 2, 1. pkt., eller § 31, stk. 3.

Oplysninger der skal offentliggøres

§ 2. For domme, kendelser, afgørelser og beslutninger, jf. § 1, offentliggøres følgende oplysninger:

1)   Identiteten på sundhedspersonen, herunder navn, titel og autorisationsnummer. Har sundhedspersonen ikke et autorisationsnummer offentliggøres pågældendes fødselsdato i stedet for pågældendes autorisationsnummer.

2)   Det som dommen, kendelsen, afgørelsen eller beslutningen omfatter.

3)   Det tidspunkt, som dommen, kendelsen, afgørelsen eller beslutningen har virkning fra.

4)   Varigheden af den periode, som dommen, kendelsen, afgørelsen eller beslutningen skal have virkning for.

Sted for offentliggørelse

§ 3. Domme, kendelser, afgørelser og beslutninger, jf. § 1, offentliggøres på internettet på www.sundhed.dk samt på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Tidspunkt for offentliggørelse

§ 4. En dom, kendelse, afgørelse eller beslutning, jf. § 1, offentliggøres umiddelbart efter, at den er truffet eller meddelt til Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. En dom, jf. § 1, stk. 1, offentliggøres dog først, når dommen er endelig og dommen ikke længere kan ankes uden tilladelse.

Stk. 3. En kendelse, jf. § 1, stk. 2, offentliggøres dog først, når kendelsen er endelig og ikke kan kæres uden tilladelse.

Stk. 4. En afgørelse, jf. § 1, stk. 2, offentliggøres dog tidligst dagen efter, at afgørelsen er sendt til vedkommende sundhedsperson.

§ 5. En dom eller kendelse, jf. § 1, stk. 1, samt en afgørelse, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 eller 2, forbliver offentlig så længe den af dommen eller afgørelsen omfattede fratagelse af autorisation eller indskrænkning af virksomhedsområde er gældende, dog højst i 5 år.

Stk. 2. En afgørelse, jf. § 1, stk. 2, nr. 3-8, forbliver offentlige så længe afgørelsen er gældende.

Stk. 3. En beslutning, jf. § 1, stk. 3, forbliver offentlig så længe beslutningen er gældende, dog højst i 5 år.

Stk. 4. Efter at indholdet af en dom, kendelse, afgørelse eller beslutning, jf. stk. 1-3, ikke længere er offentliggjort, vil vedkommendes autorisationsstatus fremgå af autorisationsregistret.

§ 6. Anmodning om genoptagelse af en afgørelse, jf. § 1, stk. 2, eller indbringelse af en sådan afgørelse for domstolene afbryder ikke offentliggørelsen efter §§ 4 og 5.

Stk. 2. Hvis en afgørelse, jf. § 1, stk. 2, underkendes ved en domstol, fjernes den fra www.sundhed.dk og Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2019.

 

 

Sundheds- og Ældreministeriet, den 2. maj 2019

 

ELLEN TRANE NØRBY

 

/ Katrine Bisballe