Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Heilsumálaráðið
  • Útgávudagur: 14-05-2019
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2019 B - Bekendtgørelse 579 frá 2. mai 2019
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

2. maj 2019Nr. 579

Bekendtgørelse for Færøerne om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS

I medfør af § 2, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 1472 af 16. december 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Personkreds

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter bandagister, bioanalytikere, ergoterapeuter, fodterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, kiropraktorer, kliniske diætister, kliniske tandteknikere, kontaktlinseoptikere, optikere, optometrister, osteopater, radiografer, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og tandplejere, der er

1)   statsborgere i og uddannet som en af denne bestemmelse omfattet sundhedsperson i et land uden for EU/EØS,

2)   statsborgere i et land uden for EU/EØS og uddannet som en af denne bestemmelse omfattet sundhedsperson i et andet EU/EØS land og

3)   statsborgere i et EU/EØS land og uddannet som en af denne bestemmelse omfattet sundhedsperson i et land uden for EU/EØS, medmindre uddannelsesbeviset er anerkendt i et andet EU/EØS land, og sundhedspersonen kan dokumentere mindst 3 års erhvervserfaring i det pågældende land, jf. bekendtgørelse nr. 599 af 10. juni 2014 for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson.

Kapitel 2

Autorisationsbetingelser

§ 2. Styrelsen for Patientsikkerhed meddeler efter ansøgning de af § 1 omfattede sundhedspersoner en dansk autorisation og for kiropraktorers vedkommende endvidere tilladelse til selvstændigt virke, når følgende betingelser er opfyldt i nævnte rækkefølge:

1)   Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet sundhedspersonens grunduddannelse som egnet til afprøvning. En grunduddannelse, der er afsluttet mere end 6 år forud for ansøgningstidspunktet anses for forældet, medmindre det dokumenteres, at sundhedspersonen har arbejdet inden for sit fag i mindst 12 måneder inden for de 6 år, der går forud for ansøgningstidspunktet.

2)   Sundhedspersonen har bestået »Prøve i Dansk 3« med minimum karaktererne 10 i mundtlig kommunikation, 7 i læseforståelse og 7 i skriftlig fremstilling. Karaktererne skal være opnået inden for samme prøve.

3)   Jordemødre har bestået relevante prøver, som fastsættes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

4)   Sundhedspersonen har gennemført og fået godkendt en praktisk-klinisk evalueringsansættelse af 6 måneders varighed.

5)   Kiropraktorer skal for at få tilladelse til selvstændigt virke gennemgå et turnusforløb af 12 måneders varighed, jf. § 6. Dog kan Styrelsen for Patientsikkerhed i henhold til § 7 dispensere fra kravene til at få tilladelse til selvstændigt virke.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter en konkret vurdering undtage jordemødre fra de i stk. 1, nr. 3, nævnte prøver.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte sprogtest kan gennemføres forud for Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering af Sundhedspersonens grunduddannelse. Sprogtesten skal dog være bestået mindre end 12 måneder forud for ansøgningstidspunktet, medmindre det dokumenteres, at sundhedspersonen ubrudt har opholdt sig i Danmark i perioden efter, at sprogtesten er bestået.

§ 3. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter indhold og krav til de i § 2, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte prøver. Indholdet og kravene offentliggøres på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed afholder udgifterne til den i § 2, stk. 1, nr. 3, nævnte prøve. Eventuelle udgifter til den i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte prøve i sproglige/kommunikative kompetencer (dansk sprogtest) afholdes af ansøger selv.

Kapitel 3

Evalueringsansættelse

§ 4. Den i § 2, stk. 1, nr. 4, nævnte praktisk-kliniske evalueringsansættelse har til formål at teste sundhedspersonens kliniske færdigheder og sproglige/kommunikative evner i praksis. Sundhedspersonen skal selv skaffe sig en evalueringsansættelse.

Stk. 2. Til brug for evalueringsansættelsen udsteder Styrelsen for Patientsikkerhed efter ansøgning en autorisation (evalueringsautorisation), som er begrænset i tid og sted. Ansøgning herom kan indgives, når sundhedspersonen har søgt og modtaget tilbud om en evalueringsansættelse.

Stk. 3. Evalueringsansættelsen kan først påbegyndes, når betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 1-3 er opfyldt.

Stk. 4. Prøver og evalueringsansættelsen skal være afsluttet med positivt resultat senest 3 år efter, at Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt grunduddannelsen som egnet til afprøvning.

Stk. 5. En evalueringsautorisation kan efter ansøgning i særlige tilfælde forlænges af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 6. En evalueringsautorisation kan tilbagekaldes af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis ansættelsen ophører, eller hvis styrelsen finder tilbagekaldelse nødvendig i tilfælde, hvor ansættelsesstedet har indberettet, at sundhedspersonens faglige, sproglige eller kommunikative kvalifikationer er mangelfulde.

§ 5. Under den i § 2, stk. 1, nr. 4, nævnte praktisk-kliniske evalueringsansættelse vurderes sundhedspersonens basale faglige kompetencer, herunder sproglige/kommunikative kvalifikationer. Ved afslutningen af ansættelsen indsender ansættelsesstedet afsluttende vurdering til Styrelsen for Patientsikkerhed på et af styrelsen særligt udarbejdet evalueringsskema.

Stk. 2. Vurderer ansættelsesstedet det samlede ansættelsesforløb positivt, meddeler Styrelsen for Patientsikkerhed sundhedspersonen varig dansk autorisation og for kiropraktorers vedkommende autorisation og efter ansøgning tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor, når betingelserne i henhold til § 6 er opfyldt.

Stk. 3. Vurderer ansættelsesstedet det samlede ansættelsesforløb negativt, d.v.s., at sundhedspersonen i væsentligt omfang ikke lever op til det sproglige/kommunikative og faglige kompetenceniveau, som en tilsvarende dansk uddannet sundhedsperson forudsættes at have, vil Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af evalueringen tage stilling til, om der er grundlag for at tilbyde endnu en evalueringsansættelsesperiode, eller om ansøger skal meddeles afslag på autorisation.

§ 6. For at kunne opnå selvstændigt virke som kiropraktor skal en af § 1 omfattet kiropraktor gennemgå turnustjeneste i overensstemmelse med §§ 3-4 og 6-7 i bekendtgørelse nr. 598 af 10. juni 2014 for Færøerne om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor. Evalueringsansættelsen kan indgå som en del af turnustjenesten, hvis den er gennemført hos en tutor.

Kapitel 4

Dispensation

§ 7. Styrelsen for Patientsikkerhed kan under helt særlige omstændigheder dispensere fra en eller flere af de i § 2, stk. 1, nævnte betingelser for opnåelse af autorisation og for kiropraktorers vedkommende den i § 6 nævnte betingelse for at opnå tilladelse til selvstændigt virke.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 8. Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Sundheds- og Ældreministeriet senest fire uger efter dato for afgørelsen.

Kapitel 6

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2019.

 

 

Sundheds- og Ældreministeriet, den 2. maj 2019

 

ELLEN TRANE NØRBY

 

/ Katrine Bisballe