Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Umhvørvis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 08-06-2018
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2018 B - Bekendtgørelse 670 frá 31. mai 2018
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

31. maj 2018Nr. 670

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet 1)

I medfør af § 40 g, stk. 1 og 2, og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, og som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1373 af 4. december 2013, som ændret ved anordning nr. 996 af 25. august 2017, og som sat i kraft for Grønland ved lov og kongelig anordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som ændret ved lov nr. 346 af 17. maj 2000, lov nr. 340 af 16. maj 2001 og anordning nr. 1268 af 30. november 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for besætningsmedlemmer, der gør tjeneste om bord på danske, civile luftfartøjer og for deres arbejdsgivere.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering, samt enhver risiko for udsættelse på arbejdspladsen for stoffer og materialer.

Definitioner og ordforklaringer

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)   Grænseværdi for luftforurening: Værdien for stoffets gennemsnitskoncentration i den luft, der kan indåndes på arbejdspladsen, i løbet af en otte timers arbejdsdag, men omfatter herudover også korttidsværdier og loftværdier.

2)   Korttidsværdi: Selv om den tidsvægtede gennemsnitskoncentration ikke overstiger grænseværdien, må koncentrationen i en tidsperiode på højst 15 minutter dog aldrig overskride 2 gange grænseværdien.

3)   Loftsværdi: Overskridelse af grænseværdien kan ikke på noget tidspunkt tillades for pågældende stof.

4)   STEL-værdi: En grænseværdi bør ikke overskrides i en periode på normalt 15 minutter.

5)   Biologisk eksponeringsværdi: Den værdi, der fremkommer ved måling af et stof i blod eller urin.

Stk. 2. Andre ordforklaringer fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Særlige bestemmelser

§ 3. De gældende regler efter bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere, herunder reglerne om unødig påvirkning fra stoffer og materialer, jf. dennes § 9, stk. 6, supplerer reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 4. Grænseværdierne for luftforurening i bilag 2 samt biologisk eksponeringsværdi i bilag 3, herunder korttidsværdier og loftsværdier, skal overholdes.

Stk. 2. Når der optræder flere stoffer i luften samtidig, skal der tages hensyn til deres samvirkning.

Stk. 3. For hudgennemtrængelige stoffer er det en forudsætning for at bruge den angivne grænseværdi som vurderingsgrundlag, at der ikke samtidig sker optagelse gennem huden.

Kapitel 3

Straf

§ 5. Med bøde straffes den arbejdsgiver, der overtræder § 4.

Stk. 2. For overtrædelse af § 4 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan.

Stk. 3. For overtrædelse begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 162 af 27. februar 2018 om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet ophæves.

 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 31. maj 2018

 

CARSTEN FALK HANSEN

 

/ Per Schmock

 

 

 

Bilag 1-3

 

Bilag 1-3 eru ikki løgd út her, men eru at finna í kunngerðablaðnum.

 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 91/322/EØF af 29. maj 1991 om etablering af vejledende grænseværdier til gennemførelse af Rådets direktiv 80/1107/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet, EF-Tidende 1991, nr. L 177, side 22, som senest ændret ved Kommissionens direktiv (EU) 2017/164 af 31. januar 2017 om den fjerde liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 91/322/EØF, 2000/39/EF og 2009/161/EU, EU-Tidende 2017, nr. L 27, side 115, Kommissionens direktiv 2000/39/EF af 8. juni 2000 om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig