Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Fíggjarmálaráðið
  • Útgávudagur: 28-03-2018
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2018 B - Bekendtgørelse 7 frá 13. mars 2018
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

13. mars 2018Nr. 7

Bekendtgørelse af overenskomst af 29. juni 2015 om Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank

Danmark undertegnede den 29. juni 2015 i Beijing overenskomsten om Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank.

Overenskomstens ordlyd er som følger:

 

 

 

 

Oversættelse

 

 

 

 

Asian Infrastructure Investmend Bank

 

 

Den Asiatiske Infrastrukturinvesterings­bank

 

 

 

 

Articles of Agreement

 

 

Overenskomstens artikler

 

 

 

 

The countries on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

 

 

De lande, på hvis vegne den foreliggende overenskomst er undertegnet, er enedes om følgende:

 

 

 

 

CONSIDERING the importance of regional cooperation to sustain growth and promote economic and social development of the economies in Asia and thereby contribute to regional resilience against potential financial crises and other external shocks in the context of globalization;

 

 

I BETRAGTNING AF det regionale samarbejdes betydning for at kunne fastholde vækst og fremme den økonomiske og sociale udvikling af økonomierne i Asien og dermed bidrage til regional modstandsdygtighed over for potentielle finanskriser og andre udefra kommende faktorer som led i globaliseringen;

 

 

 

 

ACKNOWLEDGING the significance of infrastructure development in expanding regional connectivity and improving regional integration, thereby promoting economic growth and sustaining social development for the people in Asia, and contributing to global economic dynamism;

 

 

SOM ANERKENDER betydningen af infrastrukturens udvikling for at kunne udvide regionale forbindelser og forbedre regional integration og dermed fremme økonomisk vækst og fastholde social udvikling for mennesker i Asien og bidrage til den globale økonomiske dynamik;

 

 

 

 

REALIZING that the considerable long-term need for financing infrastructure development in Asia will be met more adequately by a partnership among existing multilateral development banks and the Asian Infrastructure Investment Bank (hereinafter referred to as the “Bank”);

 

 

I ERKENDELSE AF, at det betydelige langsigtede behov for at finansiere infrastrukturudviklingen i Asien vil blive opfyldt mere hensigtsmæssigt ved et partnerskab mellem eksisterende multilaterale udviklingsbanker og Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank, AIIB (herefter benævnt “Banken”);

 

 

 

 

CONVINCED that the establishment of the Bank as a multilateral financial institution focused on infrastructure development will help to mobilize much needed additional resources from inside and outside Asia and to remove the financing bottlenecks faced by the individual economies in Asia, and will complement the existing multilateral development banks, to promote sustained and stable growth in Asia;

 

 

I FORVISNING OM, at oprettelsen af Banken som en multilateral finansiel institution med fokus på infrastrukturudvikling vil være med til at mobilisere stærkt tiltrængte yderligere ressourcer fra kilder i og uden for Asien og til at fjerne de finansieringsflaskehalse, som de enkelte økonomier i Asien møder, og vil supplere de eksisterende multilaterale udviklingsbanker med henblik på at fremme bæredygtig og stabil vækst i Asien;

 

 

 

 

HAVE AGREED to establish the Bank, which shall operate in accordance with the following:

 

 

ER BLEVET ENIGE OM at oprette Banken, som skal udøve virksomhed i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

 

 

 

 

CHAPTER I

 

 

KAPITEL I

 

 

 

 

PURPOSE, FUNCTIONS AND MEMBERSHIP

 

 

FORMÅL, OPGAVER OG MEDLEMSKAB

 

 

 

 

Article 1

Purpose

 

 

Artikel 1

Formål

 

 

 

 

1. The purpose of the Bank shall be to: (i) foster sustainable economic develop­ment, create wealth and improve infra­structure connectivity in Asia by in­vesting in infrastructure and other produ­ctive sectors; and (ii) promote regional cooperation and partnership in addressing development challenges by working in close collaboration with other multilateral and bilateral development institutions.

 

1. Bankens formål er: (i) at fremme en bæredygtig økonomisk udvikling, skabe velstand og forbedre infrastrukturforbindel­ser i Asien ved at investere i infrastruktur og andre produktive sektorer; og (ii) at fremme regionalt samarbejde og partnerskab om imødegåelse af udviklingsmæssige udfor­dringer ved at indgå i tæt samarbejde med andre multi- og bilaterale udviklingsinstitu­tioner.

2. Wherever used in this Agreement, references to “Asia” and “region” shall include the geographical regions and composition classified as Asia and Oceania by the United Nations, except as otherwise decided by the Board of Governors.

 

2. Henvisninger i denne overenskomst til “Asien” og “region” omfatter de geografiske regioner og den geografiske sammensætning, som af de Forenede Nationer er klassificeret som Asien og Oceanien, medmindre andet vedtages af repræsentantskabet.

 

 

 

 

Article 2

Functions

 

Artikel 2

Opgaver

 

 

 

 

To implement its purpose, the Bank shall have the following functions:

 

 

For at opfylde de angivne formål varetager Banken følgende opgaver, der sigter på:

(i) to promote investment in the region of public and private capital for development purposes, in particular for development of infrastructure and other productive sectors;

 

 

(i) at fremme investering af offentlig og privat kapital til udviklingsformål i regionen, navnlig til udvikling af infrastruktur og andre produktive sektorer;

(ii) to utilize the resources at its disposal for financing such development in the region, including those projects and programs which will contribute most effectively to the harmonious economic growth of the region as a whole and having special regard to the needs of less developed members in the region;

 

 

(ii) at udnytte de til rådighed stående ressourcer til at finansiere en sådan udvikling i regionen, herunder de projekter og programmer, der kan bidrage mest effektivt til harmonisk økonomisk vækst i regionen som helhed og under særlig hensyntagen til de behov, der findes hos mindre udviklede medlemmer i regionen;

(iii) to encourage private investment in projects, enterprises and activities contributing to economic development in the region, in particular in infrastructure and other productive sectors, and to supplement private investment when private capital is not available on reason­able terms and conditions; and

 

 

(iii) at tilskynde til private investeringer i projekter, virksomheder og aktiviteter, der bidrager til den økonomiske udvikling i regionen, navnlig inden for infrastruktur og andre produktive sektorer, samt at supplere private investeringer, når privat kapital ikke er tilgængelig på rimelige vilkår; og

(iv) to undertake such other activities and provide such other services as may further these functions.

 

 

(iv) at iværksætte sådanne andre aktiviteter og levere sådanne andre tjenesteydelser, som kan fremme disse opgaver.

 

 

 

 

Article 3

Membership

 

Artikel 3

Medlemskab

 

 

 

 

1. Membership in the Bank shall be open to members of the International Bank for Reconstruction and Develop­ment or the Asian Development Bank.

 

 

1. Medlemskab af Banken er åbent for medlemmer af Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling eller Den Asi­atiske Udviklingsbank.

(a) Regional members shall be those members listed in Part A of Schedule A and other members included in the Asia region in accordance with paragraph 2 of Article 1. All other members shall be non-regional members.

 

 

(a) Regionale medlemmer er de med­lemmer, der er anført i del A i bilag A, samt andre medlemmer, der indgår i Asien-regionen i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2. Alle andre medlemmer er ikke-regio­nale medlemmer.

(b) Founding Members shall be those members listed in Schedule A which, on or before the date specified in Article 57, shall have signed this Agreement and shall have fulfilled all other conditions of membership before the final date speci­fied under paragraph 1 of Article 58.

 

 

(b) Stiftende medlemmer er de i bilag A anførte medlemmer, der senest på den i artikel 57 anførte dato skal have undertegnet denne overenskomst, og som skal have op­fyldt alle øvrige betingelser for medlemskab inden for den frist, der er anført i artikel 58, stk. 1.

2. Members of the International Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank which do not become members in accordance with Article 58 may be admitted, under such terms and conditions as the Bank shall determine, to membership in the Bank by a Special Majority vote of the Board of Governors as provided in Article 28.

 

 

2. Medlemmer af Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Asiatiske Udviklingsbank, som ikke bliver medlemmer efter artikel 58, kan optages som medlemmer på sådanne vilkår og betingelser, som Banken måtte fastsætte, når repræs­entantskabet træffer beslutning herom med særligt flertal i henhold til artikel 28.

3. In the case of an applicant which is not sovereign or not responsible for the conduct of its international relations, application for membership in the Bank shall be presented or agreed by the member of the Bank responsible for its international relations.

 

 

3. I tilfælde af et ansøgerland, som ikke er suverænt eller ikke selv er ansvarligt for varetagelsen af sine internationale relationer, skal ansøgningen om medlemskab af Banken indgives eller tiltrædes af det medlem af Banken, som er ansvarligt for varetagelsen af ansøgerlandets internationale relationer.

 

 

 

 

CHAPTER II

 

KAPITEL II

 

CAPITAL

 

KAPITAL

 

Article 4

Authorized Capital

 

Artikel 4

Autoriseret aktiekapital

 

 

 

 

1. The authorized capital stock of the Bank shall be one hundred billion United States dollars ($100,000,000,000), divi­ded into one million (1,000,000) shares having a par value of 100,000 dollars ($100,000) each, which shall be available for subscription only by members in accordance with the provisions of Article 5.

 

 

1. Bankens autoriserede aktiekapital udgør et hundrede milliarder US-dollars ($100.000.000.000), fordelt på en million (1.000.000) aktier à nominelt 100.000 dollars ($100.000), som kun medlemmerne har adgang til at tegne i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5.

2. The original authorized capital stock shall be divided into paid-in shares and callable shares. Shares having an aggre­gate par value of twenty billion dollars ($20,000,000,000) shall be paid-in shares, and shares having an aggregate par value of eighty billion dollars ($80,000,000,000) shall be callable.

 

 

2. Den oprindelige autoriserede aktie­kapital er opdelt i indbetalte aktier og aktier, der kan kræves indbetalt. Den samlede pålydende værdi af de indbetalte aktier an­drager tyve milliarder dollars ($20.000.000.000), og den samlede pålyden­de værdi af de aktier, der kan kræves indbetalt, andrager firs milliarder dollars ($80.000.000.000).

3. The authorized capital stock of the Bank may be increased by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28, at such time and under such terms and conditions as it may deem advisable, including the proportion between paid-in and callable shares.

 

 

3. Bankens autoriserede aktiekapital kan udvides af repræsentantskabet ved en beslut­ning truffet med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28 på det tidspunkt og på de vilkår og betingelser, som repræsentantskabet måtte finde passende, herunder fordelingen mellem indbetalte aktier og aktier, der kan kræves indbetalt.

4. The term “dollar” and the symbol “$” wherever used in this Agreement shall be understood as being the official currency of payment of the United States of America.

 

 

4. Ved ordet “dollar” og symbolet “$” forstås overalt i denne overenskomst den officielle valuta i Amerikas Forenede Stater.

 

 

 

 

Article 5

Subscription of Shares

 

Artikel 5

Aktietegning

 

 

 

 

1. Each member shall subscribe to shares of the capital stock of the Bank. Each subscription to the original authorized capital stock shall be for paid-in shares and callable shares in the proportion two (2) to eight (8). The initial number of shares available to be subscribed by countries which become members in accordance with Article 58 shall be that set forth in Schedule A.

 

 

1. Hvert medlem tegner aktier i Banken. For så vidt angår den oprindelige autoriserede aktiekapital, skal de indbetalte aktier og de aktier, der kan kræves indbetalt, tegnes i forholdet to (2) til otte (8). Det antal aktier, der ved stiftelsen kan tegnes af de lande, som bliver medlemmer i overensstemmelse med artikel 58, er anført i bilag A.

2. The initial number of shares to be subscribed by countries which are admitted to membership in accordance with paragraph 2 of Article 3 shall be determined by the Board of Governors; provided, however, that no such subscrip­tion shall be authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock, unless ot­herwise agreed by the Board of Gover­nors by a Super Majority vote as provided in Article 28.

 

 

2. Det antal aktier, som ved stiftelsen skal tegnes af lande, der optages som medlemmer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, fastsættes af repræsentantskabet; der kan dog ikke ske godkendelse af en sådan aktie­tegning, hvis den ville medføre en reduktion af de regionale medlemmers kapitalandel til under femoghalvfjerds (75) procent af den samlede tegnede aktiekapital, medmindre repræsentantskabet måtte træffe anden beslutning med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

3. The Board of Governors may, at the request of a member, increase the sub­scription of such member on such terms and conditions as the Board may deter­mine by a Super Majority vote as provid­ed in Article 28; provided, however, that no such increase in the subscription of any member shall be authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28.

 

 

3. Repræsentantskabet kan efter anmod­ning fra et medlem forhøje det pågældende medlems aktieandel på sådanne vilkår og betingelser, som repræsentantskabet måtte fastsætte ved kvalificeret flertalsbeslutning i henhold til artikel 28; der kan dog ikke ske godkendelse af en sådan forhøjelse af et medlems aktieandel, hvis den ville medføre en reduktion af de regionale medlemmers kapitalandel til under femoghalvfjerds (75) procent af den samlede tegnede aktiekapital, medmindre repræsentantskabet måtte træffe anden beslutning med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

4. The Board of Governors shall at intervals of not more than five (5) years review the capital stock of the Bank. In case of an increase in the authorized capital stock, each member shall have a reasonable opportunity to subscribe, under such terms and conditions as the Board of Governors shall determine, to a proportion of the increase of stock equi­valent to the proportion which its stock theretofore subscribed bears to the total subscribed capital stock immediately prior to such increase. No member shall be obligated to subscribe to any part of an increase of capital stock.

 

 

4. Repræsentantskabet skal mindst hvert femte (5.) år tage stilling til størrelsen af Bankens aktiekapital. Hvis den autoriserede aktiekapital udvides, skal hvert medlem have lejlighed til på sådanne ensartede vilkår og betingelser, som repræsentantskabet måtte fastsætte, at overtage en så stor procent af aktiekapitalens udvidelse, som medlemmets tegnede aktiebeløb udgør af Bankens indtil da samlede tegnede aktiekapital umiddelbart før udvidelsen. Et medlem er ikke forpligtet til at tegne aktier i forbindelse med en kapi­taludvidelse.

 

 

 

 

Article 6

Payment of Subscriptions

 

Artikel 6

Indbetaling af tegnede aktiebeløb

 

 

 

 

1. Payment of the amount initially sub­scribed by each Signatory to this Agree­ment which becomes a member in accordance with Article 58 to the paid-in capital stock of the Bank shall be made in five (5) installments, of twenty (20) per cent each of such amount, except as provided in paragraph 5 of this Article. The first installment shall be paid by each member within thirty (30) days after entry into force of this Agreement, or on or before the date of deposit on its behalf of its instrument of ratification, accep­tance or approval in accordance with paragraph 1 of Article 58, whichever is later. The second installment shall be­come due one (1) year from the entry into force of this Agreement. The remaining three (3) installments shall become due successively one (1) year from the date on which the preceding installment be­comes due.

 

 

1. Betaling vedrørende Bankens indbetalte aktiekapital af det beløb, som hver af denne overenskomsts signatarer, der bliver medlem i overensstemmelse med artikel 58, ved stiftelsen har tegnet sig for, foretages i fem (5) rater à tyve (20) procent af nævnte beløb med forbehold for bestemmelserne i denne artikels stk. 5. Den første rate indbetales af medlemmet senest tredive (30) dage efter overenskomstens ikrafttræden eller senest på tidspunktet for det pågældende medlems deponering af sit ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, såfremt deponeringen finder sted efter ikrafttrædelsestidspunktet. Den anden rate forfalder ét (1) år efter denne overenskomsts ikrafttræden. De resterende tre (3) rater forfalder successivt ét (1) år efter forfaldstidspunktet for den foregående rate.

2. Each installment of the payment of initial subscriptions to the original paid-in capital stock shall be paid in dollars or other convertible currency, except as provided in paragraph 5 of this Article. The Bank may at any time convert such payments into dollars. All rights, in­cluding voting rights, acquired in respect of paid-in and associated callable shares for which such payments are due but have not been received shall be suspended until full payment is received by the Bank.

 

 

2. Hver rate af indbetalingen af de ved stiftelsen tegnede aktiebeløb vedrørende den oprindelige indbetalte kapital erlægges i dollars eller anden konvertibel valuta med forbehold for bestemmelserne i denne artikels stk. 5. Banken kan til enhver tid konvertere sådanne indbetalinger til dollars. Alle rettigheder, herunder stemmerettig­heder, som er erhvervet i forbindelse med indbetalte aktier og tilhørende aktier, der kan kræves indbetalt, vil i tilfælde af forfaldne men ikke modtagne indbetalinger for sådanne aktier bortfalde, indtil Banken har modtaget fuld betaling.

3. Payment of the amount subscribed to the callable capital stock of the Bank shall be subject to call only as and when required by the Bank to meet its lia­bilities. In the event of such a call, payment may be made at the option of the member in dollars or in the currency required to discharge the obligations of the Bank for the purpose of which the call is made. Calls on unpaid subscriptions shall be uniform in percentage on all call­able shares.

 

 

3. Den del af Bankens aktiekapital, der kan kræves indbetalt, kan kun kræves indbetalt, når dette er nødvendigt af hensyn til Bankens indfrielse af sine forpligtelser. Ved frem­sættelse af et sådant indbetalingskrav, kan indbetaling efter medlemmets eget valg ske i dollars eller den valuta, der kræves til indfrielse af Bankens forpligtelser, med he­nblik hvorpå kravet er fremsat. Krav om indbetaling på ikke-indbetalte, tegnede aktier skal udgøre samme procentvise andel af alle aktier, der kan kræves indbetalt.

4. The Bank shall determine the place for any payment under this Article, provided that, until the inaugural meeting of the Board of Governors, the payment of the first installment referred to in paragraph 1 of this Article shall be made to the Government of the People’s Re­public of China, as Trustee for the Bank.

 

 

4. Banken fastsætter det sted, hvortil de i denne artikel omhandlede indbetalinger skal foretages; dog skal indbetalingen af den i denne artikels stk. 1 omhandlede første rate – indtil repræsentantskabets åbningsmøde – ske til regeringen i Den Kinesiske Folkere­publik, der fungerer som depotinstitution for Banken.

5. A member considered as a less devel­oped country for purposes of this para­graph may pay its subscription under paragraphs 1 and 2 of this Article, as an alternative, either:

 

 

5. Et medlem, der med henblik på an­vendelsen af nærværende stykke betragtes som et mindre udviklet land, kan vælge at betale sit tegnede aktiebeløb i henhold til denne artikels stk. 1 og 2 enten:

(a) entirely in dollars or other con­vertible currency in up to ten (10) install­ments, with each such installment equal to ten (10) percent of the total amount, the first and second installments due as provided in paragraph 1, and the third through tenth installments due on the second and subsequent anniversary dates of the entry into force of this Agreement; or

 

 

(a) udelukkende i dollars eller anden konvertibel valuta i op til ti (10) rater med hver rate svarende til ti (10) procent af det samlede beløb, hvor den første og anden rate forfalder som fastsat i stk. 1 og den tredje fordelt på ti rater med forfald henholdsvis to år efter og på de efterfølgende årsdatoer for denne overenskomsts ikrafttræden; eller

(b) with a portion in dollars or other convertible currency and a portion of up to fifty (50) per cent of each installment in the currency of the member, following the schedule of installments provided in paragraph 1 of this Article. The following provisions shall apply to payments under this sub-paragraph (b):

 

 

(b) med en del af beløbet i dollars eller anden konvertibel valuta og en anden del på op til halvtreds (50) procent af hver rate i medlemmets valuta efter den betalingsplan, der er beskrevet i denne artikels stk. 1. Følgende bestemmelser gælder for betalinger i henhold til dette punkt (b):

(i) The member shall advise the Bank at the time of subscription under paragraph 1 of this Article of the proportion of payments to be made in its own currency.

 

 

(i) Medlemmet skal på tidspunktet for aktietegningen i henhold til denne artikels stk. 1 underrette Banken om, hvor stor en andel af indbetalingerne der vil ske i med­lemmets egen valuta.

(ii) Each payment of a member in its own currency under this paragraph 5 shall be in such amount as the Bank determines to be equivalent to the full value in terms of dollars of the portion of the subscription being paid. The initial payment shall be in such amount as the member considers appropriate hereunder but shall be subject to such adjustment, to be effected within ninety (90) days of the date on which such payment was due, as the Bank shall determine to be necessary to constitute the full dollar equivalent of such payment.

 

 

(ii) Hvert medlems indbetaling i egen valuta i henhold til denne artikels stk. 5 skal være af den størrelse, som Banken fastsætter som svarende til den fulde modværdi i dollars af den del af det tegnede beløb, der indbetales. Den første indbetaling skal være af en sådan størrelse, som medlemmet anser for passende i henhold hertil, men skal inden halvfems (90) dage fra forfaldsdatoen være genstand for en sådan regulering, som Banken måtte finde fornøden for at nå op på den fulde modværdi af den pågældende indbetaling i dollars.

(iii) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a member's currency has depreciated to a significant extent, that member shall pay to the Bank within a reasonable time an additional amount of its currency required to maintain the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription.

 

 

(iii) Når værdien af et medlems valuta i forhold til andre valutaer efter Bankens vurdering viser en betydelig nedgang, skal medlemmet inden for en rimelig frist indbetale et sådant beløb i egen valuta til Banken, som er tilstrækkeligt til at opret­holde værdien af Bankens samlede behold­ning af den pågældende valuta i anledning af aktietegningen.

(iv) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a member's currency has appreciated to a significant extent, the Bank shall pay to that member within a reasonable time an amount of that currency required to adjust the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription.

 

 

(iv) Når værdien af et medlems valuta i forhold til andre valutaer efter Bankens vur­dering viser en betydelig stigning, skal Banken inden for en rimelig frist betale et sådant beløb i denne valuta til medlemmet, som er tilstrækkeligt til at tilpasse værdien af Bankens samlede beholdning af den pågæld­ende valuta i anledning af aktietegningen.

(v) The Bank may waive its rights to payment under sub-paragraph (iii) and the member may waive its rights to payment under sub-paragraph (iv).

 

 

(v) Banken kan give afkald på sin ret til betaling i henhold til punkt (iii), og medlem­met kan give afkald på sin ret til betaling i henhold til punkt (iv).

6. The Bank shall accept from any member paying its subscription under sub-paragraph 5 (b) of this Article pro­missory notes or other obligations issued by the Government of the member, or by the depository designated by such mem­ber, in lieu of the amount to be paid in the currency of the member, provided such amount is not required by the Bank for the conduct of its operations. Such notes or obligations shall be non-negotiable, non-interest-bearing, and payable to the Bank at par value upon demand.

 

 

6. Betaling til Banken af et medlems tegn­ede aktiebeløb i henhold til denne artikels stk. 5, punkt (b), kan erlægges i form af egenveksler eller andre gældsbeviser udstedt af medlemmets regering eller af den af medlemmet udpegede depotbank i stedet for det beløb, der skal betales i medlemslandets valuta, forudsat at Banken ikke har brug for et sådant beløb til varetagelse af sin virksom­hed. Sådanne egenveksler og gældsbeviser er ikke-negotiable og ikke-rentebærende og skal på Bankens anfordring kunne indfries til pari.

1. Shares of stock initially subscribed by members shall be issued at par. Other shares shall be issued at par unless the Board of Governors by a Special Majori­ty vote as provided in Article 28 decides in special circumstances to issue them on other terms.

 

 

1. Aktier, som ved stiftelsen tegnes af medlemmer, udstedes til pari. Andre aktier udstedes til pari, medmindre repræsentant­skabet under særlige omstændigheder med særligt flertal i henhold til artikel 28 træffer beslutning om at udstede dem på andre vil­kår.

2. Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any manner whatso­ever, and they shall be transferable only to the Bank.

 

 

2. Aktierne skal være frie og ubehæftede i enhver henseende og kan kun overdrages til Banken.

3. The liability of the members on shares shall be limited to the unpaid por­tion of their issue price.

 

 

3. Aktionærernes ansvar er begrænset til den ikke indbetalte del af aktiernes emis­sionspris.

4. No member shall be liable, by reason of its membership, for obligations of the Bank.

 

 

4. Et medlem hæfter ikke for Bankens forpligtelser på grund af sit medlemskab.

 

 

 

 

Article 8

Ordinary Resources

 

Artikel 8

Bankens ordinære kapital

 

 

 

 

As used in this Agreement, the term "ordinary resources" of the Bank shall include the following:

 

 

Ved Bankens “ordinære kapital” forstås i denne overenskomst:

(i) authorized capital stock of the Bank, including both paid-in and callable shares, subscribed pursuant to Article 5;

 

 

(i) Bankens autoriserede aktiekapital, der er tegnet i henhold til artikel 5, og som omfatter både indbetalte aktier og aktier, der kan kræves indbetalt;

(ii) funds raised by the Bank by virtue of powers conferred by paragraph 1 of Article 16, to which the commitment to calls provided for in paragraph 3 of Article 6 is applicable;

 

 

(ii) midler, som Banken fremskaffer ved lånoptagelse i medfør af beføjelserne i artikel 16, stk. 1, og på hvilke bestemmelserne i artikel 6, stk. 3, om den del af kapitalen, der kan kræves indbetalt, finder anvendelse;

(iii) funds received in repayment of loans or guarantees made with the resources indicated in sub-paragraphs (i) and (ii) of this Article or as returns on equity investments and other types of financing approved under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11 made with such resources;

 

 

(iii) midler modtaget som tilbagebetaling af lån eller garantier, der er erhvervet med de i denne artikels punkt (i) og (ii) nævnte midler, eller som afkast på aktier og andre former for finansiering, der er godkendt i henhold til artikel 11, stk. 2, punkt (vi), og erhvervet med sådanne midler;

(iv) income derived from loans made from the aforementioned funds or from guarantees to which the commitment to calls set forth in paragraph 3 of Article 6 is applicable; and

 

 

(iv) indtægter fra lån, der er finansieret med ovennævnte midler, eller fra garantier, på hvilke bestemmelserne i artikel 6, stk. 3, om den del af kapitalen, der kan kræves indbetalt, finder anvendelse; og

(v) any other funds or income received by the Bank which do not form part of its Special Funds resources referred to in Article 17 of this Agreement.

 

 

(v) alle andre midler og indtægter, som Banken modtager, og som ikke indgår i de i artikel 17 nævnte særlige fondsmidler.

 

 

 

 

CHAPTER III

 

KAPITEL III

 

OPERATIONS OF THE BANK

 

BANKENS VIRKSOMHED

 

 

 

 

Article 9

Use of Resources

 

Artikel 9

Anvendelse af midlerne

 

 

 

 

The resources and facilities of the Bank shall be used exclusively to implement the purpose and functions set forth, respectively, in Articles 1 and 2, and in accordance with sound banking prin­ciples.

 

 

Bankens midler og faciliteter skal udelukkende anvendes til opfyldelse af det i artikel 1 nævnte formål og til udførelse af de i artikel 2 nævnte opgaver samt i overens­stemmelse med sunde bankprincipper.

 

Article 10

Ordinary and Special Operations

 

Artikel 10

Bankens ordinære og særlige virksomhed

 

 

 

 

1. The operations of the Bank shall consist of:

 

 

1. Bankens virksomhed opdeles i:

(i) ordinary operations financed from the ordinary resources of the Bank, re­ferred to in Article 8; and

 

 

(i) ordinær virksomhed, der finansieres med Bankens ordinære kapital som om­handlet i artikel 8; og

(ii) special operations financed from the Special Funds resources referred to in Article 17.

 

 

(ii) særlig virksomhed, der finansieres med de særlige fondsmidler, som er omhandlet i artikel 17.

The two types of operations may sep­arately finance elements of the same project or program.

 

 

De to virksomhedstyper kan hver for sig finansiere elementer i samme projekt eller program.

2. The ordinary resources and the Special Funds resources of the Bank shall at all times and in all respects be held, used, committed, invested or otherwise disposed of entirely separately from each other. The financial statements of the Bank shall show the ordinary operations and special operations separately.

 

 

2. Den ordinære kapital og de særlige fondsmidler skal til enhver tid og i alle henseender holdes, anvendes, bindes, inve­steres eller på anden måde benyttes fuld­stændig adskilt fra hinanden. Bankens regn­skaber skal udvise Bankens ordinære virksomhed og særlige virksomhed adskilt fra hinanden.

3. The ordinary resources of the Bank shall, under no circumstances, be charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of special operations or other activities for which Special Funds resources were originally used or committed.

 

 

3. Bankens ordinære kapital må under ingen omstændigheder anvendes til at dække tab eller indfri forpligtelser, der opstår i forbindelse med den særlige virksomhed eller andre aktiviteter, hvortil der oprindelig var anvendt eller afsat midler fra de særlige fondsmidler.

4. Expenses appertaining directly to ordinary operations shall be charged to the ordinary resources of the Bank. Ex­penses appertaining directly to special operations shall be charged to the Special Funds resources. Any other expenses shall be charged as the Bank shall de­termine.

 

 

4. Udgifter, der direkte vedrører den ordi­nære virksomhed, afholdes over Bankens ordinære kapital. Udgifter, der direkte ved­rører den særlige virksomhed, afholdes over de særlige fondsmidler. Alle andre udgifter dækkes på sådanne betingelser, som Banken måtte fastsætte.

 

 

 

 

Article 11

Recipients and Methods of Operation

 

Artikel 11

Modtagerkredsen og retningslinjer for Bankens virksomhed

 

 

 

 

1. (a) The Bank may provide or facilitate financing to any member, or any agency, instrumentality or political sub­division thereof, or any entity or enter­prise operating in the territory of a mem­ber, as well as to international or regional agencies or entities concerned with economic development of the region.

 

 

1. (a) Banken kan yde eller fremskaffe finansiering til ethvert medlem eller dertil knyttede organer, instanser eller politiske underafdelinger eller enheder eller virksom­heder, som opererer på et medlems territori­um, samt til internationale eller regionale organer eller enheder, som beskæftiger sig med regionens økonomiske udvikling.

(b) The Bank may, in special circum­stances, provide assistance to a recipient not listed in sub-paragraph (a) above only if the Board of Governors, by a Super Majority vote as provided in Article 28: (i) shall have determined that such assis­tance is designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank and is in the interest of the Bank’s membership; and (ii) shall have specified the types of assistance under paragraph 2 of this Article that may be provided to such recipient.

 

 

(b) Banken kan under særlige omstændig­heder yde bistand til en modtager, som ikke er anført i ovenstående punkt (a), under forudsætning af at repræsentantskabet med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28: (i) har besluttet, at en sådan bistand tjener Bankens formål og falder inden for Bankens opgaveområder og er til gavn for Bankens medlemmer; og (ii) har specificeret, hvilke former for bistand der i henhold til denne artikels stk. 2 kan ydes til en sådan modt­ager.

2. The Bank may carry out its opera­tions in any of the following ways:

 

 

2. Banken udøver sin virksomhed på en eller flere af følgende måder:

(i) by making, co-financing or partici­pating in direct loans;

 

 

(i) ved at yde, samfinansiere eller deltage i direkte lån;

(ii) by investment of funds in the equity capital of an institution or enterprise;

 

 

(ii) ved at erhverve kapitalandele i en institution eller virksomhed;

(iii) by guaranteeing, whether as primary or secondary obligor, in whole or in part, loans for economic development;

 

 

(iii) ved at yde hel eller delvis garanti – enten som primær eller sekundær debitor – for lån til økonomisk udvikling;

(iv) by deploying Special Funds resources in accordance with the agreements determining their use;

 

 

(iv) ved at benytte de særlige fondsmidler i overensstemmelse med de aftaler, der fastlægger disse midlers anvendelse;

(v) by providing technical assistance in accordance with Article 15; or

 

 

(v) ved at yde teknisk bistand i overens­stemmelse med artikel 15; eller

(vi) through other types of financing as may be determined by the Board of Governors, by a Special Majority vote as provided in Article 28.

 

 

(vi) gennem andre former for finansiering, som repræsentantskabet måtte beslutte med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

 

 

 

 

Article 12

Limitations on Ordinary Operations

 

Artikel 12

Begrænsninger i Bankens ordinære virksomhed

 

 

 

 

1. The total amount outstanding of loans, equity investments, guarantees and other types of financing provided by the Bank in its ordinary operations under sub-paragraphs 2 (i), (ii), (iii) and (vi) of Article 11 shall not at any time be increased, if by such increase the total amount of its unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources would be exceeded. Notwithstanding the provi­sions of the preceding sentence, the Board of Governors may, by a Super Majority vote as provided in Article 28, determine at any time that, based on the Bank’s financial position and financial standing, the limitation under this para­graph may be increased, up to 250% of the Bank’s unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources.

 

 

1. Det samlede beløb, som Banken inden for rammerne af sin ordinære virksomhed har bundet i lån, erhvervelser af kapital­andele, garantier og andre former for finansiering i henhold til artikel 11, stk. 2, punkt (i), (ii), (iii) og (vi), må på intet tidspunkt forøges, hvis det samlede beløb ved en sådan forøgelse ville komme til at overstige Bankens ubehæftede aktiekapital med tillæg af reserver og overført overskud, der indgår i Bankens ordinære kapital. Uan­set bestemmelserne i foregående sætning kan repræsentantskabet til enhver tid beslutte med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28, at begrænsningen i henhold til dette stykke – baseret på Bankens finansielle stil­ling og økonomiske situation – kan øges op til 250% af Bankens ubehæftede aktiekapital med tillæg af reserver og overført overskud, der indgår i Bankens ordinære kapital.

2. The amount of the Bank’s disbursed equity investments shall not at any time exceed an amount corresponding to its total unimpaired paid-in subscribed capi­tal and general reserves.

 

 

2. Bankens samlede erhvervelser af kapi­talandele må på intet tidspunkt overstige Bankens ubehæftede indbetalte aktiekapital med tillæg af overskud og almindelige re­server.

 

 

 

 

Article 13

Operating Principles

 

Artikel 13

Forretningsprincipper

 

 

 

 

The operations of the Bank shall be conducted in accordance with the prin­ciples set out below.

 

 

Banken udøver sin virksomhed i overens­stemmelse med følgende principper:

1. The Bank shall be guided by sound banking principles in its operations.

 

 

1. Banken skal anvende sunde principper for sin bankvirksomhed.

2. The operations of the Bank shall provide principally for the financing of specific projects or specific investment programs, for equity investment, and for technical assistance in accordance with Article 15.

 

 

2. Bankens virksomhed sigter primært på finansiering af særlige projekter eller særlige investeringsprogrammer, på erhvervelse af kapitalandele og på ydelse af teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 15.

3. The Bank shall not finance any undertaking in the territory of a member if that member objects to such financing.

 

 

3. Banken finansierer ikke foranstaltninger på et medlems territorium, hvis det pågæld­ende medlem gør indsigelse mod en sådan finansiering.

4. The Bank shall ensure that each of its operations complies with the Bank’s operational and financial policies, inclu­ding without limitation, policies addres­sing environmental and social impacts.

 

 

4. Banken skal sikre, at alle Bankens virksomhedsaktiviteter er forenelige med Bankens operationelle og finansielle politik­ker, herunder blandt andet politikker om miljømæssige og sociale påvirkninger.

5. In considering an application for financing, the Bank shall pay due regard to the ability of the recipient to obtain financing or facilities elsewhere on terms and conditions that the Bank considers reasonable for the recipient, taking into account all pertinent factors.

 

 

5. Ved behandlingen af en ansøgning om finansiering skal Banken tage behørigt hen­syn til låntagerens mulighed for at opnå finansiering eller faciliteter andre steder på vilkår og betingelser, som Banken finder rimelige for låntageren, under hensyntagen til alle relevante forhold.

6. In providing or guaranteeing finan­cing, the Bank shall pay due regard to the prospects that the recipient and guarantor, if any, will be in a position to meet their obligations under the financing contract.

 

 

6. Når Banken yder lån eller stiller garanti for finansiering, skal den tage behørigt hen­syn til udsigterne til, at låntageren og eventu­elt garanten vil være i stand til at opfylde forpligtelserne i forbindelse med finansier­ingskontrakten.

7. In providing or guaranteeing finan­cing, the financial terms, such as rate of interest and other charges and the sched­ule for repayment of principal shall be such as are, in the opinion of the Bank, appropriate for the financing concerned and the risk to the Bank.

 

 

7. Når Banken yder lån eller stiller garanti for finansiering, skal lånevilkårene, blandt andet renten, øvrige gebyrer og afdrags­ordningen, fastsættes således, at de efter Bankens vurdering er passende for den på­gældende finansiering og den risiko, Banken påtager sig.

8. The Bank shall place no restriction upon the procurement of goods and ser­vices from any country from the proceeds of any financing undertaken in the ordi­nary or special operations of the Bank.

 

 

8. Banken må ikke lægge begrænsninger på køb af varer og tjenesteydelser fra et land, som foretages med provenuet på et lån, der er effektueret inden for rammerne af Bank­ens ordinære eller særlige virksomhed.

9. The Bank shall take the necessary measures to ensure that the proceeds of any financing provided, guaranteed or participated in by the Bank are used only for the purposes for which the financing was granted and with due attention to considerations of economy and effici­ency.

 

 

9. Banken skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at provenuet på lån, som Banken har ydet, stillet garanti for eller deltaget i, kun anvendes til de formål, hvortil lånet blev ydet, idet der bør lægges behørig vægt på hensynet til økonomi og effektivitet.

10. The Bank shall pay due regard to the desirability of avoiding a dispropor­tionate amount of its resources being used for the benefit of any member.

 

 

10. Banken skal tage behørigt hensyn til, at en uforholdsmæssig stor del af Bankens midler ikke bør anvendes til fordel for et enkelt medlem.

11. The Bank shall seek to maintain reasonable diversification in its invest­ments in equity capital. In its equity investments, the Bank shall not assume responsibility for managing any entity or enterprise in which it has an investment and shall not seek a controlling interest in the entity or enterprise concerned, except where necessary to safeguard the invest­ment of the Bank.

 

 

11. Banken skal bestræbe sig på at opretholde en rimelig spredning i sine inve­steringer i kapitalandele. Ved Bankens inve­steringer i kapitalandele påtager Banken sig ikke ansvar for ledelsen af en enhed eller virksomhed, i hvilken Banken besidder en kapitalandel, og søger ej heller at opnå en bestemmende indflydelse i den pågældende enhed eller virksomhed, medmindre dette er nødvendigt for at beskytte Bankens inve­stering.

 

 

 

 

Article 14

Terms and Conditions for Financing

 

Artikel 14

Vilkår og betingelser for finansiering

 

 

 

 

1. In the case of loans made or participated in or loans guaranteed by the Bank, the contract shall establish, in conformity with the operating principles set forth in Article 13 and subject to the other provisions of this Agreement, the terms and conditions for the loan or the guarantee concerned. In setting such terms and conditions, the Bank shall take fully into account the need to safeguard its income and financial position.

 

 

1. For så vidt angår lån, som Banken yder, deltager i eller stiller garanti for, fastsættes vilkårene og betingelserne i kontrakten i overensstemmelse med de i artikel 13 anførte forretningsprincipper og denne overenskom­sts øvrige bestemmelser. Ved fastsættelsen af sådanne vilkår og betingelser sørger Banken for fornøden sikring af sine indtægter og sin finansielle stilling.

2. Where the recipient of loans or guarantees of loans is not itself a mem­ber, the Bank may, when it deems it advisable, require that the member in whose territory the project concerned is to be carried out, or a public agency or any instrumentality of that member ac­ceptable to the Bank, guarantee the repayment of the principal and the pay­ment of interest and other charges on the loan in accordance with the terms thereof.

 

 

2. Er modtageren af et lån eller en lånegaranti ikke selv medlem, kan Banken, når den finder det ønskeligt, kræve, at det medlem, på hvis territorium det pågældende projekt skal realiseres, eller det pågældende medlems offentlige organ eller instans, som Banken kan acceptere, skal garantere for tilbagebetaling af hovedstol, betaling af ren­ter og andre gebyrer på lånet i overensstem­melse med lånekontrakten.

3. The amount of any equity investment shall not exceed such percentage of the equity capital of the entity or enterprise concerned as permitted under policies approved by the Board of Directors.

 

 

3. En kapitalandel må normalt ikke over­stige en sådan procentandel af en given enheds eller virksomheds aktiekapital, som er tilladt i henhold til de af bestyrelsen god­kendte politikker.

4. The Bank may provide financing in its operations in the currency of the country concerned, in accordance with policies that minimize currency risk.

 

 

4. Banken kan i udøvelsen af sin virksomhed yde finansiering i det pågælden­de lands valuta i overensstemmelse med politikker, som minimerer valutakursrisi­koen.

 

 

 

 

Article 15

Technical Assistance

 

Artikel 15

Teknisk bistand

 

 

 

 

1. The Bank may provide technical advice and assistance and other similar forms of assistance which serve its purpose and come within its functions.

 

 

1. Banken kan yde teknisk rådgivning og bistand og andre tilsvarende former for bistand, såfremt dette tjener Bankens formål og falder inden for Bankens opgaveområder.

2. Where expenditures incurred in furni­shing such services are not reimbursable, the Bank shall charge such expenditures to the income of the Bank.

 

 

2. Hvor udgifter afholdt i forbindelse med sådanne ydelser ikke kan refunderes, dækkes disse udgifter af Bankens indtægter.

 

 

 

 

CHAPTER IV

 

KAPITEL IV

 

FINANCES OF THE BANK

 

BANKENS ØKONOMI

 

Article 16

General Powers

 

Artikel 16

Almindelige beføjelser

 

 

 

 

In addition to the powers specified elsewhere in this Agreement, the Bank shall have the powers set out below.

 

 

Ud over de beføjelser, der er fastsat i andre bestemmelser i denne overenskomst, har Banken følgende beføjelser.

1. The Bank may raise funds, through borrowing or other means, in member countries or elsewhere, in accordance with the relevant legal provisions.

 

 

1. Banken kan gennem låntagning eller på anden måde skaffe midler i medlemslande eller andre steder i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser.

2. The Bank may buy and sell securities the Bank has issued or guaranteed or in which it has invested.

 

 

2. Banken kan købe eller sælge værdi­papirer, som Banken selv har udstedt, stillet garanti for eller anbragt kapital i.

3. The Bank may guarantee securities in which it has invested in order to facilitate their sale.

 

 

3. Banken kan stille garanti for værdipa­pirer, som Banken har anbragt kapital i, med henblik på at lette salget deraf.

4. The Bank may underwrite, or partici­pate in the underwriting of, securities issued by any entity or enterprise for purposes consistent with the purpose of the Bank.

 

 

4. Banken kan stille garanti for eller deltage i garantistillelse for værdipapiremis­sioner, der foretages af en enhed eller virksomhed med et formål, der er foreneligt med Bankens formål.

5. The Bank may invest or deposit funds not needed in its operations.

 

 

5. Banken kan investere eller placere midler, som Banken ikke har brug for i sin virksomhed.

6. The Bank shall ensure that every security issued or guaranteed by the Bank shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an obligation of any Government, unless it is in fact the obligation of a particular Government, in which case it shall so state.

 

 

6. Banken skal sikre, at hvert værdipapir, som Banken har udstedt eller stillet garanti for, på forsiden forsynes med en iøjne­faldende angivelse af, at det ikke repræs­enterer en forpligtelse for en regering, med­mindre det rent faktisk er en bestemt regering, der har indgået forpligtelsen; i så fald skal dette udtrykkeligt fremgå af værdi­papiret.

7. The Bank may establish and ad­minister funds held in trust for other parties, provided such trust funds are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, under a trust fund framework which shall have been approved by the Board of Gover­nors.

 

 

7. Banken kan etablere og forvalte midler for andre parter, såfremt sådanne forvaltede midler tjener Bankens formål og falder inden for Bankens opgaveområder, i henhold til en forvaltningsfonds rammevilkår, som skal være godkendt af repræsentantskabet.

8. The Bank may establish subsidiary entities which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, only with the approval of the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28.

 

 

8. Banken kan etablere underordnede en­heder, som skal tjene Bankens formål og falde inden for Bankens opgaveområder, så­fremt dette godkendes af repræsentantskabet ved en beslutning truffet med særligt flertal i henhold til artikel 28.

9. The Bank may exercise such other powers and establish such rules and regulations as may be necessary or appropriate in furtherance of its purpose and functions, consistent with the provisions of this Agreement.

 

 

9. Banken kan udøve sådanne andre be­føjelser og fastsætte sådanne regler og be­stemmelser, der måtte være nødvendige eller egnede til fremme af Bankens formål og opgaver, og som er forenelige med bestem­melserne i denne overenskomst.

 

 

 

 

Article 17

Special Funds

 

Artikel 17

Særlige fonde

 

 

 

 

1. The Bank may accept Special Funds which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank; such Special Funds shall be res­ources of the Bank. The full cost of administering any Special Fund shall be charged to that Special Fund.

 

 

1. Banken kan vælge at varetage admini­strationen af særlige fonde, der tjener Bankens formål og falder inden for Bankens opgaveområder; sådanne særlige fonde ind­går i Bankens midler. Omkostningerne ved at administrere en særlig fond dækkes af den pågældende særlige fond.

2. Special Funds accepted by the Bank may be used on terms and conditions consistent with the purpose and functions of the Bank and with the agreement relating to such Funds.

 

 

2. De særlige fonde, som Banken accep­terer, kan anvendes på sådanne vilkår og betingelser, som er forenelige med Bankens formål og opgaver og med den om disse fonde indgåede aftale.

3. The Bank shall adopt such special rules and regulations as may be required for the establishment, administration and use of each Special Fund. Such rules and regulations shall be consistent with the provisions of this Agreement, except for those provisions expressly applicable only to ordinary operations of the Bank.

 

 

3. Banken fastsætter de regler og bestem­melser, der er nødvendige for at oprette, administrere og anvende de enkelte særlige fonde. Disse regler og bestemmelser skal være forenelige med bestemmelserne i denne overenskomst bortset fra de bestemmelser, der udtrykkeligt kun gælder for Bankens ordinære virksomhed.

4. The term "Special Funds resources" shall refer to the resources of any Special Fund and shall include:

 

 

4. Ved “særlige fondsmidler” forstås mid­lerne i de enkelte særlige fonde, som om­fatter:

(i) funds accepted by the Bank for inclusion in any Special Fund;

 

 

(i) midler, som Banken har accepteret under en særlig fond;

(ii) funds received in respect of loans or guarantees, and the proceeds of any equity investments, financed from the resources of any Special Fund which, under the rules and regulations of the Bank governing that Special Fund, are received by such Special Fund;

 

 

(ii) midler, der er tilbagebetalt i forbindelse med lån eller garantier, og provenu af aktier, der er finansieret med midler fra en særlig fond, og som tilfalder denne særlige fond i overensstemmelse med reglerne og bestem­melserne for denne særlige fond;

(iii) income derived from investment of Special Funds resources; and

 

 

(iii) indtægter af investeringer fra særlige fonde;

(iv) any other resources placed at the disposal of any Special Fund.

 

 

(iv) og andre midler, der er stillet til rådighed for en særlig fond.

 

 

 

 

Article 18

Allocation and Distribution of Net Income

 

Artikel 18

Fordeling og udlodning af nettoindtægter

 

 

 

 

1. The Board of Governors shall de­termine at least annually what part of the net income of the Bank shall be allocated, after making provision for reserves, to retained earnings or other purposes and what part, if any, shall be distributed to the members. Any such decision on the allocation of the Bank’s net income to other purposes shall be taken by a Super Majority vote as provided in Article 28.

 

 

1. Repræsentantskabet bestemmer mindst én gang om året, hvor stor en del af Bankens nettoindtægter efter henlæggelse til reserver der skal fordeles på overført overskud eller andre formål, og hvor stor en del der eventuelt skal udloddes til medlemmerne. Enhver beslutning om anvendelse af Banke­ns nettoindtægter til andre formål træffes med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

2. The distribution referred to in the preceding paragraph shall be made in proportion to the number of shares held by each member, and payments shall be made in such manner and in such currency as the Board of Governors shall determine.

 

 

2. Den udlodning, der er omhandlet i stk. 1, foretages i forhold til størrelsen af de enkelte medlemmers aktiebesiddelser, og udbetalin­ger finder sted på de betingelser og i den valuta, som repræsentantskabet måtte fast­sætte.

 

 

 

 

Article 19

Currencies

 

Artikel 19

Valutaer

 

 

 

 

1. Members shall not impose any restrictions on currencies, including the receipt, holding, use or transfer by the Bank or by any recipient from the Bank, for payments in any country.

 

 

1. Medlemmerne må ikke indføre be­grænsninger eller restriktioner i forhold til valutaer, herunder valutaer, der modtages, besiddes eller anvendes af Banken eller af nogen, som har modtaget disse fra Banken, til betaling i et hvilket som helst land.

2. Whenever it shall become necessary under this Agreement to value any cur­rency in terms of another or determine whether any currency is convertible, such valuation or determination shall be made by the Bank.

 

 

2. Når det i henhold til denne overen­skomst måtte blive nødvendigt at værdian­sætte en valuta i forhold til en anden eller træffe afgørelse om, hvorvidt en valuta er konvertibel, skal en sådan værdiansættelse eller afgørelse foretages og træffes af Ban­ken.

 

 

 

 

Article 20

Methods of Meeting Liabilities of the Bank

 

Artikel 20

Metoder til opfyldelse af Bankens forpligtelser

 

 

 

 

1. In the Bank’s ordinary operations, in cases of arrears or default on loans made, participated in, or guaranteed by the Bank, and in cases of losses on equity investment or other types of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, the Bank shall take such action as it deems appropriate. The Bank shall main­tain appropriate provisions against pos­sible losses.

 

 

1. I tilfælde af restancer eller misligholdelse af kontrakter vedrørende lån, som Banken har ydet, deltaget i eller stillet garanti for inden for rammerne af den ordinære virksomhed, og i tilfælde af tab, der opstår i forbindelse med aktier eller andre former for finansiering i henhold til artikel 11, stk. 2, punkt (vi), træffer Banken sådanne foranstaltninger, som den måtte finde hen­sigtsmæssige. Banken foretager passende hensættelser til dækning af eventuelle tab.

2. Losses arising in the Bank’s ordinary operations shall be charged:

 

 

2. Tab, der opstår inden for rammerne af Bankens ordinære virksomhed, dækkes:

(i) first, to the provisions referred to in paragraph 1 above;

 

 

(i) i første række, af de i stk. 1 nævnte hensættelser;

(ii) second, to net income;

 

 

(ii) i anden række, af nettoindtægterne;

(iii) third, against reserves and retained earnings;

 

 

(iii) i tredje række, af reserverne og det overførte overskud;

(iv) fourth, against unimpaired paid-in capital; and

 

 

(iv) i fjerde række, af den ubehæftede ind­betalte kapital; og

(v) last, against an appropriate amount of the uncalled subscribed callable capital which shall be called in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 6.

 

 

(v) til sidst, af en passende del af den tegnede kapital, der kan kræves indbetalt, men som endnu ikke er krævet indbetalt, idet en sådan kapital indbetales i overensstem­melse med artikel 6, stk. 3.

 

 

 

 

CHAPTER V

 

KAPITEL V

 

GOVERNANCE

 

LEDELSE

 

Article 21

Structure

 

Artikel 21

Bankens struktur

 

 

 

 

The Bank shall have a Board of Gover­nors, a Board of Directors, a President, one or more Vice-Presidents, and such other officers and staff as may be con­sidered necessary.

 

 

Banken har et repræsentantskab, en bestyr­else, en præsident, en eller flere vicepræsi­denter og sådanne andre tjenestemænd og funktionærer, der skønnes nødvendige.

 

 

 

 

Article 22

Board of Governors: Composition

 

Artikel 22

Repræsentantskabet: Sammensætning

 

 

 

 

1. Each member shall be represented on the Board of Governors and shall appoint one Governor and one Alternate Gover­nor. Each Governor and Alternate Gover­nor shall serve at the pleasure of the appointing member. No Alternate Gover­nor may vote except in the absence of his principal.

 

 

1. Hvert medlem repræsenteres i repræsen­tantskabet og udnævner et repræsentant­skabsmedlem og en suppleant. Hvert repræs­entantskabsmedlem og hver suppleant vare­tager hvervet, så længe det medlem, som har foretaget udnævnelsen, ønsker det. En sup­pleant kan kun stemme, når repræsentant­skabsmedlemmet har forfald.

2. At each of its annual meetings, the Board shall elect one of the Governors as Chairman who shall hold office until the election of the next Chairman.

 

 

2. På hvert af de årlige møder vælger repræsentantskabet ét af repræsentantskabs­medlemmerne til formand, som beklæder formandsposten indtil valget af den næste formand.

3. Governors and Alternate Governors shall serve as such without remuneration from the Bank, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.

 

 

3. Repræsentantskabsmedlemmerne og de­res suppleanter varetager deres hverv uden vederlag fra Banken; dog kan Banken i rimeligt omfang refundere deres udgifter ved deltagelse i møder.

 

 

 

 

Article 23

Board of Governors: Powers

 

Artikel 23

Repræsentantskabet: Beføjelser

 

 

 

 

1. All the powers of the Bank shall be vested in the Board of Governors.

 

 

1. Repræsentantskabet er højeste myndig­hed i alle Bankens anliggender.

2. The Board of Governors may dele­gate to the Board of Directors any or all its powers, except the power to:

 

 

2. Repræsentantskabet kan delegere enhver af sine beføjelser til bestyrelsen med und­tagelse af beføjelsen til:

(i) admit new members and determine the conditions of their admission;

 

 

(i) at optage nye medlemmer og fastsætte betingelserne for deres optagelse;

(ii) increase or decrease the authorized capital stock of the Bank;

 

 

(ii) at udvide eller nedsætte Bankens autoriserede aktiekapital;

(iii) suspend a member;

 

 

(iii) at suspendere et medlem;

(iv) decide appeals from interpretations or applications of this Agreement given by the Board of Directors;

 

 

(iv) at træffe afgørelse i appelsager ved­rørende bestyrelsens fortolkning eller anven­delse af denne overenskomst;

(v) elect the Directors of the Bank and determine the expenses to be paid for Directors and Alternate Directors and remuneration, if any, pursuant to para­graph 6 of Article 25;

 

 

(v) at vælge Bankens bestyrelse og fast­sætte, hvilke udgifter der refunderes til bestyrelsesmedlemmerne og deres supplean­ter, samt disses eventuelle honorarer i hen­hold til artikel 25, stk. 6;

(vi) elect the President, suspend or remove him from office, and determine his remuneration and other conditions of service;

 

 

(vi) at vælge præsidenten, suspendere eller fjerne præsidenten fra hvervet samt fastsætte præsidentens aflønning og andre ansættelses­vilkår;

(vii) approve, after reviewing the auditors’ report, the general balance sheet and the statement of profit and loss of the Bank;

 

 

(vii) at godkende Bankens almindelige balance og resultatopgørelse på grundlag af revisionspåtegningen;

(viii) determine the reserves and the allocation and distribution of the net profits of the Bank;

 

 

(viii) at træffe bestemmelse om reserverne og fordelingen og udlodningen af Bankens nettooverskud;

(ix) amend this Agreement;

 

 

(ix) at ændre denne overenskomst;

(x) decide to terminate the operations of the Bank and to distribute its assets; and

 

 

(x) at træffe beslutning om at bringe Bankens virksomhed til ophør og udlodde dens aktiver; og

(xi) exercise such other powers as are expressly assigned to the Board of Governors in this Agreement.

 

 

(xi) at udøve alle øvrige beføjelser, der udtrykkeligt er tillagt repræsentantskabet i denne overenskomst.

3. The Board of Governors shall retain full power to exercise authority over any matter delegated to the Board of Direc­tors under paragraph 2 of this Article.

 

 

3. Repræsentantskabet bibeholder beføjelse til at træffe endelig afgørelse i alle sager, der overdrages eller delegeres til bestyrelsen efter stk. 2 i denne overenskomst.

 

 

 

 

Article 24

Board of Governors: Procedure

 

Artikel 24

Repræsentantskabet: Procedure

 

 

 

 

1. The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other meetings as may be provided for by the Board of Governors or called by the Board of Directors. Meetings of the Board of Governors shall be called by the Board of Directors whenever requested by five (5) members of the Bank.

 

 

1. Repræsentantskabet afholder et årligt møde og sådanne andre møder, som repræsentantskabet i øvrigt måtte træffe bestemmelse om, eller hvortil bestyrelsen indkalder. Repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen, når mindst fem (5) medlemmer af Banken fremsætter anmodning herom.

2. A majority of the Governors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Governors, provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members.

 

 

2. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når et flertal af repræsentantskabsmedlemmerne, der repræsenterer mindst to tredjedele af medlemmernes samlede stemmetal, er til stede.

3. The Board of Governors shall by regulation establish procedures whereby the Board of Directors may obtain a vote of the Governors on a specific question without a meeting and provide for electronic meetings of the Board of Governors in special circumstances.

 

 

3. Repræsentantskabet kan bestemme, at bestyrelsen kan opnå et votum fra repræsentantskabet vedrørende et bestemt spørgsmål uden at indkalde til et repræsentantskabsmøde, og kan give mulighed for afholdelse af elektroniske møder i repræsentantskabet under særlige omstændigheder.

4. The Board of Governors, and the Board of Directors to the extent author­ized, may establish such subsidiary entities, and adopt such rules and regu­lations, as may be necessary or ap­propriate to conduct the business of the Bank.

 

 

4. Repræsentantskabet og – i det omfang den har beføjelse hertil – bestyrelsen kan vedtage sådanne regler og bestemmelser og oprette sådanne tilknyttede enheder, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for Bankens virksomhed.

 

 

 

 

Article 25

Board of Directors: Composition

 

Artikel 25

Bestyrelsen: Sammensætning

 

 

 

 

1. The Board of Directors shall be composed of twelve (12) members who shall not be members of the Board of Governors, and of whom:

 

 

1. Bestyrelsen består af tolv (12) medlemmer, der ikke er medlemmer af repræsentantskabet, og hvoraf:

(i) nine (9) shall be elected by the Governors representing regional mem­bers; and

 

 

(i) ni (9) vælges af de repræsentant­skabsmedlemmer, der repræsenterer de regi­onale medlemmer; og

(ii) three (3) shall be elected by the Governors representing non-regional members.

 

 

(ii) tre (3) vælges af de repræsentant­skabsmedlemmer, der repræsenterer de ikke-regionale medlemmer.

Directors shall be persons of high com­petence in economic and financial matters and shall be elected in accordance with Schedule B. Directors shall represent members whose Governors have elected them as well as members whose Gover­nors assign their votes to them.

 

 

Bestyrelsesmedlemmerne skal have en høj grad af faglig kompetence i økonomiske og finansielle spørgsmål og vælges i overensstemmelse med bilag B. Bestyrel­sesmedlemmerne kan ud over at repræsentere de medlemmer, af hvis repræsentantskabsmedlemmer de er valgt, også repræsentere medlemmer, som over­drager dem deres stemmer.

2. The Board of Governors shall, from time to time, review the size and com­position of the Board of Directors, and may increase or decrease the size or revise the composition as appropriate, by a Super Majority vote as provided in Article 28.

 

 

2. Repræsentantskabet vurderer løbende bestyrelsens størrelse og sammensætning og kan forøge eller formindske antallet af bestyrelsesmedlemmer eller ændre bestyrel­sens sammensætning ved en beslutning truffet med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

3. Each Director shall appoint an Alternate Director with full power to act for him when he is not present. The Board of Governors shall adopt rules enabling a Director elected by more than a specified number of members to appoint an additional Alternate Director.

 

 

3. Hvert bestyrelsesmedlem udnævner en suppleant med fuldmagt til at fungere i dennes sted, når vedkommende ikke er til stede. Repræsentantskabet vedtager regler, som gør det muligt for et bestyrelsesmedlem, der vælges af flere end et bestemt antal medlemmer, at udnævne en yderligere suppleant.

4. Directors and Alternate Directors shall be nationals of member countries. No two or more Directors may be of the same nationality nor may any two or more Alternate Directors be of the same nationality. Alternate Directors may participate in meetings of the Board but may vote only when the Alternate Director is acting in place of the Director.

 

 

4. Bestyrelsesmedlemmerne og deres suppleanter skal være statsborgere i med­lemslandene. To eller flere bestyrelsesmed­lemmer må ikke være af samme nationalitet, ligesom to eller flere bestyrelsessuppleanter ikke må være af samme nationalitet. Supp­leanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men kan kun deltage i afstemninger, når ved­kommende handler i bestyrelsesmedlemmets sted.

5. Directors shall hold office for a term of two (2) years and may be re-elected.

 

 

5. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på to (2) år ad gangen og kan gen­vælges.

(a) Directors shall continue in office until their successors shall have been chosen and assumed office.

 

 

(a) Bestyrelsesmedlemmerne varetager deres bestyrelseshverv, indtil deres efter­følgere er valgt og har overtaget deres poster.

(b) If the office of a Director becomes vacant more than one hundred and eighty (180) days before the end of his term, a successor shall be chosen in accordance with Schedule B, for the remainder of the term, by the Governors who elected the former Director. A majority of the votes cast by such Governors shall be required for such election. The Governors who elected a Director may similarly choose a successor if the office of a Director becomes vacant one hundred and eighty (180) days or less before the end of his term.

 

 

(b) Hvis et bestyrelsesmedlems post bliver ledig tidligere end et hundrede firs (180) dage før udløbet af det tidsrum, for hvilket vedkommende er valgt, vælger de repræs­entantskabsmedlemmer, der havde valgt det afgåede bestyrelsesmedlem, et nyt bestyrel­sesmedlem for resten af perioden i overens­stemmelse med bilag B. Til et sådant valg kræves et flertal af de af repræsentantskabsmedlemmerne afgivne stemmer. Hvis et bestyrelsesmedlems post bliver ledig et hundrede firs (180) eller færre dage før udløbet af det tidsrum, for hvilket vedkommende er valgt, kan de repræsentantskabsmedlemmer, der havde valgt det afgåede bestyrelsesmedlem, på samme måde vælge et nyt bestyrelsesmedlem for resten af perioden.

(c) While the office of a Director re­mains vacant, an Alternate Director of the former Director shall exercise the powers of the latter, except that of appointing an Alternate Director.

 

 

(c) Så længe bestyrelseshvervet er ledigt, udøver det afgåede bestyrelsesmedlems suppleant dennes beføjelser med undtagelse af beføjelsen til at udnævne en suppleant.

6. Directors and Alternate Directors shall serve without remuneration from the Bank, unless the Board of Governors shall decide otherwise, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.

 

 

6. Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter varetager deres hverv uden vederlag fra Banken, medmindre repræsentantskabet måtte træffe anden beslutning herom; dog kan Banken i rimeligt omfang refundere deres udgifter ved deltagelse i møder.

 

 

 

 

Article 26

Board of Directors: Powers

 

Artikel 26

Bestyrelsen: Beføjelser

 

 

 

 

The Board of Directors shall be respon­sible for the direction of the general operations of the Bank and, for this pur­pose, shall, in addition to the powers assigned to it expressly by this Agree­ment, exercise all the powers delegated to it by the Board of Governors, and in particular:

 

 

Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsen af Bankens almindelige virksomhed og udøver i så henseende – ud over de beføjelser, der udtrykkeligt er tillagt den ved denne over­enskomst – alle de beføjelser, der har fået delegeret af repræsentant-skabet, idet den navnlig skal:

(i) prepare the work of the Board of Governors;

 

 

(i) forberede repræsentantskabets arbejde;

(ii) establish the policies of the Bank, and, by a majority representing not less than three-fourths of the total voting power of the members, take decisions on major operational and financial policies and on delegation of authority to the President under Bank policies;

 

 

(ii) udforme Bankens politikker og med et flertal, der repræsenterer mindst tre fjerde­dele af medlemmernes samlede stemmetal, træffe beslutninger om Bankens væsentlige operationelle og finansielle politikker samt om delegering af beføjelser til præsidenten i overensstemmelse med Bankens politikker;

(iii) take decisions concerning opera­tions of the Bank under paragraph 2 of Article 11, and, by a majority repre­senting not less than three-fourths of the total voting power of the members, decide on the delegation of such authority to the President;

 

 

(iii) træffe beslutninger vedrørende Bank­ens virksomhed i henhold til artikel 11, stk. 2, og med et flertal, der repræsenterer mindst tre fjerdedele af medlemmernes samlede stemmetal, træffe beslutninger om delegering af sådanne beføjelser til præsidenten;

(iv) supervise the management and the operation of the Bank on a regular basis, and establish an oversight mechanism for that purpose, in line with principles of transparency, openness, independence and accountability;

 

 

(iv) føre løbende tilsyn med forvaltningen og driften af Banken og oprette en tilsyns­mekanisme i dette øjemed i overensstem­melse med principperne om gennemsigtig­hed, åbenhed, uafhængighed og ansvarlig­hed;

(v) approve the strategy, annual plan and budget of the Bank;

 

 

(v) godkende Bankens strategi, årsplan og budget;

(vi) appoint such committees as deemed advisable; and

 

 

(vi) nedsætte sådanne udvalg, som måtte anses for ønskelige; og

(vii) submit the audited accounts for each financial year for approval of the Board of Governors.

 

 

(vii) fremlægge de reviderede regnskaber for hvert regnskabsår til repræsentantskabets godkendelse.

 

 

 

 

Article 27

Board of Directors: Procedure

 

Artikel 27

Bestyrelsen: Procedure

 

 

 

 

1. The Board of Directors shall meet as often as the business of the Bank may require, periodically throughout the year. The Board of Directors shall function on a non-resident basis except as otherwise decided by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28. Meetings may be called by the Chairman or whenever requested by three (3) Directors.

 

 

1. Bestyrelsen afholder møde så ofte, som Bankens virksomhed kræver det, idet møderne afholdes med jævne mellemrum i løbet af året. Bestyrelsen afholder ikke sine møder et fast sted, medmindre repræsentant­skabet træffer anden beslutning med kvali­ficeret flertal i henhold til artikel 28. Møder kan indkaldes af formanden, eller når mindst tre (3) bestyrelsesmedlemmer fremsætter an­modning herom.

2. A majority of the Directors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Directors, provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members.

 

 

2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, der re­præsenterer mindst to tredjedele af medlem­mernes samlede stemmetal, er til stede.

3. The Board of Governors shall adopt regulations under which, if there is no Director of its nationality, a member may send a representative to attend, without right to vote, any meeting of the Board of Directors when a matter particularly af­fecting that member is under con­sideration.

 

 

3. Repræsentantskabet vedtager bestem­melser, i henhold til hvilke et medlem, såfremt ingen af bestyrelsesmedlemmerne er af det pågældende medlems nationalitet, kan lade sig repræsentere uden stemmeret ved et bestyrelsesmøde, når en sag, der særligt an­går medlemmet, er genstand for behandling.

4. The Board of Directors shall estab­lish procedures whereby the Board can hold an electronic meeting or vote on a matter without holding a meeting.

 

 

4. Bestyrelsen kan bestemme, at bestyrel­sen har mulighed for at afholde et elektronisk møde eller foretage en elektronisk af­stemning uden at afholde et møde.

 

 

 

 

Article 28

Voting

 

Artikel 28

Afstemning

 

 

 

 

1. The total voting power of each member shall consist of the sum of its basic votes, share votes and, in the case of a Founding Member, its Founding Member votes.

 

 

1. Hvert medlems samlede stemmetal ud­gøres af summen af medlemmets basisstem­mer, aktiestemmer og, i forbindelse med et stiftende medlem, stiftelsesstemmer.

(i) The basic votes of each member shall be the number of votes that results from the equal distribution among all the members of twelve (12) per cent of the aggregate sum of the basic votes, share votes and Founding Member votes of all the members.

 

 

(i) Hvert medlems basisstemmer er det stemmetal, der følger af en lige fordeling blandt alle medlemmer af tolv (12) procent af den samlede sum af alle medlemmernes basisstemmer, aktiestemmer og stiftelses­stemmer.

(ii) The number of the share votes of each member shall be equal to the number of shares of the capital stock of the Bank held by that member.

 

 

(ii) Hvert medlems aktiestemmetal svarer til det antal aktier, det pågældende medlem besidder i Banken.

(iii) Each Founding Member shall be allocated six hundred (600) Founding Member votes.

 

 

(iii) Hvert stiftende medlem tildeles seks hundrede (600) stiftelsesaktier.

In the event a member fails to pay any part of the amount due in respect of its obligations in relation to paid-in shares under Article 6, the number of share votes to be exercised by the member shall, as long as such failure continues, be reduced proportionately, by the percen­tage which the amount due and unpaid represents of the total par value of paid-in shares subscribed to by that member.

 

 

Hvis et medlem har undladt at indbetale en del af det beløb, der er forfaldent ifølge for­pligtelserne i forbindelse med de indbetalte aktier i henhold til artikel 6, vil dette medlem – så længe dette beløb ikke er indbetalt – få reduceret det antal aktiestemmer, vedkom­mende kan bruge, med en procentdel svar­ende til det skyldige, men ikke indbetalte beløbs andel af den samlede pålydende værdi af de af dette medlem tegnede indbetalte aktier.

2. In voting in the Board of Governors, each Governor shall be entitled to cast the votes of the member he represents.

 

 

2. Ved afstemninger i repræsentantskabet er hvert repræsentantskabsmedlem berettiget til at afgive de stemmer, der tilkommer det medlem, vedkommende repræsenterer.

(i) Except as otherwise expressly pro­vided in this Agreement, all matters be­fore the Board of Governors shall be decided by a majority of the votes cast.

 

 

(i) Medmindre andet udtrykkeligt er fore­skrevet i denne overenskomst, træffes alle repræsentantskabets beslutninger med et flertal af de afgivne stemmer.

(ii) A Super Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of two-thirds of the total number of Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members.

 

 

(ii) Til vedtagelse af en beslutning med kvalificeret flertal i repræsentantskabet kræ­ves, at to tredjedele af det samlede antal repræsentantskabsmedlemmer, som repræs­enterer mindst tre fjerdedele af medlem­mernes samlede stemmetal, stemmer for forslaget.

(iii) A Special Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of a majority of the total number of Governors, representing not less than a majority of the total voting power of the members.

 

 

(iii) Til vedtagelse af en beslutning med særligt flertal i repræsentantskabet kræves, at det samlede antal repræsentantskabsmed­lemmer, som repræsenterer mindst et flertal af medlemmernes samlede stemmetal, stem­mer for forslaget.

3. In voting in the Board of Directors, each Director shall be entitled to cast the number of votes to which the Governors who elected him are entitled and those to which any Governors who have assigned their votes to him, pursuant to Schedule B, are entitled.

 

 

3. Ved afstemninger i bestyrelsen er hvert bestyrelsesmedlem berettiget til at afgive det antal stemmer, som de repræsentantskabs­medlemmer, der har valgt vedkommende, er berettigede til, samt til at afgive det antal stemmer, som de repræsentantskabsmed­lemmer, der har overdraget deres stemmer til vedkommende i overensstemmelse med bilag B, er berettigede til.

(i) A Director entitled to cast the votes of more than one member may cast the votes for those members separately.

 

 

(i) Et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer mere end ét medlem, kan særskilt afgive stemme for de medlemmer, som vedkom­mende repræsenterer.

(ii) Except as otherwise expressly pro­vided in this Agreement, all matters before the Board of Directors shall be decided by a majority of the votes cast.

 

 

(ii) Medmindre andet udtrykkeligt er fore­skrevet i denne overenskomst, træffes alle bestyrelsens beslutninger med et flertal af de afgivne stemmer.

 

 

 

 

Article 29

The President

 

Artikel 29

Præsidenten

 

 

 

 

1. The Board of Governors, through an open, transparent and merit-based pro­cess, shall elect a president of the Bank by a Super Majority vote as provided in Article 28. He shall be a national of a regional member country. The President, while holding office, shall not be a Governor or a Director or an Alternate for either.

 

 

1. Gennem en åben, gennemsigtig og kvali­fikationsbaseret proces vælger repræsen­tantskabet en præsident for Banken ved en beslutning truffet med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28. Præsidenten skal være statsborger i et af de regionale medlems­lande. Så længe præsidenten beklæder pos­ten, må denne ikke være medlem af repræs­entantskabet eller bestyrelsen og må ej heller være suppleant for et repræsentantskabs­medlem eller bestyrelsesmedlem.

2. The term of office of the President shall be five (5) years. He may be re-elected once. The President may be suspended or removed from office when the Board of Governors so decides by a Super Majority vote as provided in Article 28.

 

 

2. Præsidentens embedsperiode er fem (5) år. Præsidenten kan genvælges én gang. Præsidenten kan suspenderes eller fjernes fra hvervet, hvis repræsentantskabet træffer beslutning herom med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

(a) If the office of the President for any reason becomes vacant during his term, the Board of Governors shall appoint an Acting President for a temporary period or elect a new President, in accordance with paragraph 1 of this Article.

 

 

(a) Hvis præsidentposten af en eller anden grund bliver ledig før embedsperiodens ud­løb, vælger repræsentantskabet en fungeren­de præsident for en midlertidig periode eller vælger en ny præsident i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikels stk. 1.

3. The President shall be Chairman of the Board of Directors but shall have no vote, except a deciding vote in case of an equal division. He may participate in meetings of the Board of Governors but shall not vote.

 

 

3. Præsidenten er formand for bestyrelsen, men har ikke stemmeret; dog har præsi­denten den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed. Præsidenten kan deltage i repræsentantskabets møder, men uden stemmeret.

4. The President shall be the legal representative of the Bank. He shall be chief of the staff of the Bank and shall conduct, under the direction of the Board of Directors, the current business of the Bank.

 

 

4. Præsidenten er Bankens juridiske repræ­sentant. Præsidenten er leder af Bankens personale og varetager efter bestyrelsens anvisning Bankens løbende forretninger.

 

 

 

 

Article 30

Officers and Staff of the Bank

 

Artikel 30

Bankens tjenestemænd og funktionærer

 

 

 

 

1. One or more Vice-Presidents shall be appointed by the Board of Directors on the recommendation of the President, on the basis of an open, transparent and merit-based process. A Vice-President shall hold office for such term, exercise such authority and perform such functions in the administration of the Bank, as may be determined by the Board of Directors. In the absence or incapacity of the President, a Vice-President shall exercise the authority and perform the functions of the President.

 

 

1. En eller flere vicepræsidenter udnævnes af bestyrelsen på anbefaling af præsidenten på grundlag af en åben, gennemsigtig og kvalifikationsbaseret proces. Bestyrelsen fastsætter en vicepræsidents embedstid, be­føjelser og administrative opgaver i Banken. Såfremt en præsident har forfald, udøves dennes beføjelser og varetages dennes opgaver af en vicepræsident.

2. The President shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the officers and staff in accordance with regulations adopted by the Board of Directors, with the exception of Vice-Presidents to the extent provided in paragraph 1 above.

 

 

2. Præsidenten er ansvarlig for organisa­tionen af Bankens tjenestemands- og funk­tionærstab samt for ansættelser og af­skedigelser i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne regler, idet vicepræsi­denter i det i stk. 1 anførte omfang er und­taget herfra.

3. In appointing officers and staff and recommending Vice-Presidents, the Pr­esident shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and technical competence, pay due regard to the recruitment of personnel on as wide a regional geographical basis as possible.

 

 

3. Præsidenten skal ved personalean­sættelser og ved anbefaling af vicepræsi­denter tage passende hensyn til at engagere tjenestemænd og funktionærer på et så bredt geografisk grundlag som muligt, dog med det forbehold, at det er af største vigtighed at sikre Banken den højeste grad af dygtighed og sagkundskab.

 

 

 

 

Article 31

The International Character of the Bank

 

Artikel 31

Bankens internationale karakter

 

 

 

 

1. The Bank shall not accept Special Funds, loans or assistance that may in any way prejudice, limit, deflect or otherwise alter its purpose or functions.

 

 

1. Banken må ikke acceptere særlige fonde, lån eller bistand, som på nogen måde kan skade, fordreje eller på anden vis ændre Bankens formål eller opgaver.

2. The Bank, its President, officers and staff shall not interfere in the political affairs of any member, nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member con­cerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions. Such considerations shall be weighed imparti­ally in order to achieve and carry out the purpose and functions of the Bank.

 

 

2. Banken og Bankens præsident, tjeneste­mænd og funktionærer må ikke gribe ind i et medlems politiske anliggender, ligesom de i deres beslutningstagning heller ikke må lade sig påvirke af det pågældende medlems politiske karakter. Deres beslutninger skal alene træffes på grundlag af økonomiske hensyn. Sådanne hensyn skal afvejes upar­tisk med henblik på at give Banken mulighed for at opfylde sit formål og udføre sine opgaver.

3. The President, officers and staff of the Bank, in the discharge of their offices, owe their duty entirely to the Bank and to no other authority. Each member of the Bank shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of them in the discharge of their duties.

 

 

3. Bankens præsident, tjenestemænd og funktionærer er under udøvelsen af deres tjenestegerning udelukkende ansvarlige over for Banken og står ikke til ansvar over for nogen anden myndighed. Hvert af Bankens medlemmer skal respektere dette ansvars internationale karakter og afholde sig fra ethvert forsøg på at øve indflydelse på de pågældende under varetagelsen af deres pligter.

 

 

 

 

CHAPTER VI

 

KAPITEL VI

 

GENERAL PROVISIONS

 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

 

Article 32

Offices of the Bank

 

Artikel 32

Bankens kontorer

 

 

 

 

1. The principal office of the Bank shall be located in Beijing, People’s Republic of China.

 

 

1. Banken har hovedsæde i Beijing, Den Kinesiske Folkerepublik.

2. The Bank may establish agencies or offices elsewhere.

 

 

2. Banken kan oprette agenturer eller filialkontorer andre steder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 33

Channel of Communication; Depositories

 

Artikel 33

Kommunikationskanal; Depoter

 

 

 

 

1. Each member shall designate an appropriate official entity with which the Bank may communicate in connection with any matter arising under this Agree­ment.

 

 

1. Hvert medlem udpeger et dertil egnet officielt organ, som Banken kan rette henvendelse til i forbindelse med spørgsmål, der opstår som led i denne overenskomst.

2. Each member shall designate its central bank, or such other institution as may be agreed upon with the Bank, as a depository with which the Bank may keep its holdings of currency of that member as well as other assets of the Bank.

 

 

2. Hvert medlem udpeger sin centralbank eller et sådant andet organ, der måtte være aftalt med Banken, som depot for såvel Bankens beholdning af vedkommende med­lems valuta som andre af Bankens aktiver.

3. The Bank may hold its assets with such depositories as the Board of Directors shall determine.

 

 

3. Banken kan opbevare sine aktiver i sådanne depoter, som bestyrelsen måtte be­slutte.

 

 

 

 

Article 34

Reports and Information

 

Artikel 34

Beretninger og oplysninger

 

 

 

 

1. The working language of the Bank shall be English, and the Bank shall rely on the English text of this Agreement for all decisions and for interpretations under Article 54.

 

 

1. Bankens arbejdssprog er engelsk, og Banken påberåber sig denne overenskomsts engelske tekst, for så vidt angår alle trufne beslutninger og alle fortolkninger foretaget i henhold til artikel 54.

2. Members shall furnish the Bank with such information it may reasonably request of them in order to facilitate the performance of its functions.

 

 

2. Medlemmerne skal udlevere de op­lysninger til Banken, som Banken med rime­lighed måtte rekvirere med henblik på at lette Bankens varetagelse af sine opgaver.

3. The Bank shall transmit to its members an annual report containing an audited statement of its accounts and shall publish such report. It shall also transmit quarterly to its members a summary statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations.

 

 

3. Banken tilstiller medlemmerne en årsberetning indeholdende en revideret reg­nskabsopgørelse og offentliggør en sådan beretning. Banken tilstiller endvidere hvert kvartal sine medlemmer en summarisk oversigt over sin finansielle stilling og en resultatopgørelse, der viser resultatet af Bankens virksomhed.

4. The Bank shall establish a policy on the disclosure of information in order to promote transparency in its operations. The Bank may publish such reports as it deems desirable in the carrying out of its purpose and functions.

 

 

4. Banken udarbejder en politik om offentliggørelse af oplysninger for at fremme gennemsigtighed i sin virksomhed. Banken kan endvidere offentliggøre sådanne andre beretninger, som den finder ønskelige for at opfylde sit formål og varetage sine opgaver.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 35

Cooperation with Members and International Organizations

 

Artikel 35

Samarbejde med medlemmer og internationale organisationer

1. The Bank shall work in close cooperation with all its members, and, in such manner as it may deem appropriate within the terms of this Agreement, with other international financial institutions, and international organizations concerned with the economic development of the region or the Bank’s operational areas.

 

 

1. Banken skal indgå i et tæt samarbejde med sine medlemmer og – i det omfang Banken måtte finde det hensigtsmæssigt inden for denne overenskomsts rammer – med andre internationale finansielle institutioner og internationale organisationer, som beskæftiger sig med regionens økonomiske udvikling eller Bankens forretningsområder.

2. The Bank may enter into arrange­ments with such organizations for pur­poses consistent with this Agreement, with the approval of the Board of Direc­tors.

 

 

2. Banken kan med bestyrelsens god­kendelse indgå aftaler med sådanne organisa­tioner, såfremt dette tjener et formål, der er foreneligt med denne overenskomst.

 

 

 

 

Article 36

References

 

Artikel 36

Henvisninger

 

 

 

 

1. References in this Agreement to Article or Schedule refer to Articles and Schedules of this Agreement, unless otherwise specified.

 

 

1. Henvisninger i denne overenskomst til “artikel” eller “bilag” henviser til artikler og bilag i denne overenskomst, medmindre andet er angivet.

2. References in this Agreement to a specific gender shall be equally appli­cable to any gender.

 

 

2. Henvisninger i denne overenskomst til et bestemt køn skal opfattes som generiske.

 

 

 

 

CHAPTER VII

 

KAPITEL VII

 

WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERS

 

UDTRÆDEN OG SUSPENSION AF MEDLEMMER

 

Article 37

Withdrawal of Membership

 

Artikel 37

Medlemmers ret til udtræden

 

 

 

 

1. Any member may withdraw from the Bank at any time by delivering a notice in writing to the Bank at its principal office.

 

 

1. Hvert medlem kan til enhver tid udtræde af Banken ved at indsende en skriftlig opsigelse til Bankens hovedsæde.

2. Withdrawal by a member shall become effective, and its membership shall cease, on the date specified in its notice but in no event less than six (6) months after the date that notice has been received by the Bank. However, at any time before the withdrawal becomes finally effective, the member may notify the Bank in writing of the cancellation of its notice of intention to withdraw.

 

 

2. Et medlems udtræden træder i kraft, og medlemskabet ophører, fra den i meddel­elsen angivne dato, dog tidligst seks (6) måneder efter Bankens modtagelse af opsigelsen. Før udmeldelsen træder endeligt i kraft, kan medlemmet dog til enhver tid ved skriftlig meddelelse til Banken trække sin beslutning om udtræden tilbage.

3. A withdrawing member shall remain liable for all direct and contingent obligations to the Bank to which it was subject at the date of delivery of the withdrawal notice. If the withdrawal becomes finally effective, the member shall not incur any liability for obliga­tions resulting from operations of the Bank effected after the date on which the withdrawal notice was received by the Bank.

 

 

3. Et udtrædende medlem hæfter ved­blivende for alle direkte og betingede for­pligtelser over for Banken, som medlemmet havde på datoen for indgivelsen af opsig­elsen. Hvis medlemmets udtræden træder endeligt i kraft, hæfter medlemmet ikke for forpligtelser, der hidrører fra virksomhed, som Banken har bragt til udførelse efter datoen for dens modtagelse af opsigelsen.

 

 

 

 

Article 38

Suspension of Membership

 

Artikel 38

Suspension af medlemskab

 

 

 

 

1. If a member fails to fulfill any of its obligations to the Bank, the Board of Governors may suspend such member by a Super Majority vote as provided in Article 28.

 

 

1. Undlader et medlem at opfylde en eller flere af sine forpligtelser over for Banken, kan repræsentantskabet suspendere det pågældende medlem ved en beslutning truffet med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

2. The member so suspended shall automatically cease to be a member one (1) year from the date of its suspension, unless the Board of Governors decides by a Super Majority vote as provided in Article 28 to restore the member to good standing.

 

 

2. Det således suspenderede medlem ophører automatisk med at være medlem, når der er forløbet ét (1) år efter datoen for suspensionen, medmindre repræsentantskab­et – med samme flertal, som kræves til suspension, i henhold til artikel 28 – be­slutter at genoptage vedkommende som med­lem.

3. While under suspension, a member shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement, except the right of withdrawal, but shall remain subject to all its obligations.

 

 

3. Et suspenderet medlem kan, så længe suspensionen varer, ikke udøve nogen rettigheder i henhold til denne overenskomst med undtagelse af retten til udtræden, hvorimod medlemmet vedblivende er under­kastet alle forpligtelser.

 

 

 

 

Article 39

Settlement of Accounts

 

Artikel 39

Afvikling af mellemværender

 

 

 

 

1. After the date on which a country ceases to be a member, it shall remain liable for its direct obligations to the Bank and for its contingent liabilities to the Bank so long as any part of the loans, guarantees, equity investments or other forms of financing under paragraph 2 (vi) of Article 11 (hereinafter, other finan­cing) contracted before it ceased to be a member is outstanding, but it shall not incur liabilities with respect to loans, guarantees, equity investments or other financing entered into thereafter by the Bank nor share either in the income or the expenses of the Bank.

 

 

1. Når et medlem ophører med at være medlem, hæfter det vedblivende for sine direkte forpligtelser over for Banken samt for sine betingede forpligtelser over for denne, så længe nogen del af de lån, garantier, kapitalandele eller andre former for finansiering i henhold til artikel 11, stk. 2, punkt (vi) (herefter “anden finansiering”), der er henholdsvis ydet og erhvervet inden medlemmets udtræden, er udestående; med­lemmet pådrager sig derimod intet ansvar med hensyn til lån, garantier, kapitalandele eller anden finansiering, der efter dette tidspunkt henholdsvis ydes og erhverves af Banken, og ophører med at få del i Bankens indtægter og deltage i dens udgifter.

2. At the time a country ceases to be a member, the Bank shall arrange for the repurchase of such country's shares by the Bank as a part of the settlement of accounts with such country in accordance with the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article. For this purpose, the repurchase price of the shares shall be the value shown by the books of the Bank on the date the country ceases to be a member.

 

 

2. Når et land ophører med at være med­lem, træffer Banken foranstaltninger med henblik på tilbagekøb af vedkommende lands aktier som led i afviklingen af mellem­værendet med landet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikels stk. 3 og 4. Herved skal den kurs, hvortil aktierne tilbagekøbes, ansættes til den værdi, som Bankens regnskaber udviser den dag, landet ophører med at være medlem.

3. The payment for shares repurchased by the Bank under this Article shall be governed by the following conditions:

 

 

3. Betalingen for de af Banken i henhold til denne artikel tilbagekøbte aktier skal være undergivet følgende betingelser:

(i) Any amount due to the country concerned for its shares shall be withheld so long as that country, its central bank or any of its agencies, instrumentalities or political subdivisions remains liable, as borrower, guarantor or other contracting party with respect to equity investment or other financing, to the Bank and such amount may, at the option of the Bank, be applied on any such liability as it matures. No amount shall be withheld on account of the contingent liability of the country for future calls on its subscription for shares in accordance with paragraph 3 of Article 6. In any event, no amount due to a member for its shares shall be paid until six (6) months after the date on which the country ceases to be a member.

 

 

(i) Ethvert til vedkommende land for dets aktier skyldigt beløb skal tilbageholdes, så længe landet, dets centralbank eller et af dets organer, instanser eller politiske underaf­delinger hæfter over for Banken som lån­tager, garant eller anden modpart i henseende til kapitalandele eller anden finansiering, og et sådant beløb kan efter Bankens frie valg anvendes til dækning af nævnte forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Intet beløb kan tilbageholdes til dækning af landets be­tingede forpligtelse til efter påkrav at foretage fremtidige indbetalinger på tegnede aktier i overensstemmelse med denne over­ens­komsts artikel 6, stykke 3. I intet tilfælde må et medlems tilgodehavende for aktier udbetales før seks (6) måneder efter den dato, hvor landet er ophørt med at være medlem.

(ii) Payments for shares may be made from time to time, upon surrender of the corresponding stock certificates by the country concerned, to the extent by which the amount due as the repurchase price in accordance with paragraph 2 of this Article exceeds the aggregate amount of liabilities, on loans, guarantees, equity investments and other financing referred to in sub-paragraph (i) of this paragraph, until the former member has received the full repurchase price.

 

 

(ii) Betalingen for aktier kan finde sted, efterhånden som de tilsvarende aktiecerti­fikater afleveres af vedkommende land, og i det omfang den i overensstemmelse med denne artikels stk. 2 fastsatte tilbagekøbspris overstiger de samlede forpligtelser i for­bindelse med de under dette stykkes punkt (i) omhandlede lån, garantier, kapitalandele og anden finansiering, indtil det tidligere med­lem har modtaget den fulde tilbagekøbspris.

(iii) Payments shall be made in such available currencies as the Bank de­termines, taking into account its financial position.

 

 

(iii) Betalingerne finder sted i sådanne disponible valutaer, som Banken bestemmer under hensyntagen til sin finansielle stilling.

(iv) If losses are sustained by the Bank on any loans, guarantees, equity invest­ments or other financing which were outstanding on the date when a country ceased to be a member and the amount of such losses exceeds the amount of the reserve provided against losses on that date, the country concerned shall repay, upon demand, the amount by which the repurchase price of its shares would have been reduced if the losses had been taken into account when the repurchase price was determined. In addition, the former member shall remain liable on any call for unpaid subscriptions in accordance with paragraph 3 of Article 6, to the same extent that it would have been required to respond if the impairment of capital had occurred and the call had been made at the time the repurchase price of its shares was determined.

 

 

(iv) Hvis Banken lider tab på lån, garantier, kapitalandele eller anden finansiering, som ikke var indfriet på den dato, hvor et land ophørte med at være medlem, og sådanne tab overstiger de reserver, der på denne dato findes til imødegåelse af tab, skal det pågældende land på anfordring tilbagebetale det beløb, hvormed tilbagekøbsprisen for dets aktier ville være blevet formindsket, dersom tabene var blevet medregnet ved fastsættelsen af tilbagekøbsprisen. Endvidere skal det tidligere medlem vedblivende hæfte for eventuelle ikke indbetalte beløb af aktiekapitalen i overensstemmelse med denne overenskomsts artikel 6, stk. 3, i samme omfang som det ville have haft indbetalingspligt, dersom nedskrivningen af kapitalen havde fundet sted, og indbetaling var blevet foretaget på det tidspunkt, hvor aktiernes tilbagekøbspris blev fastsat.

4. If the Bank terminates its operations pursuant to Article 41 within six (6) months of the date upon which any country ceases to be a member, all rights of the country concerned shall be determined in accordance with the pro­visions of Articles 41 to 43. Such country shall be considered as still a member for purposes of such Articles but shall have no voting rights.

 

 

4. Hvis Banken inden seks (6) måneder fra den dato, hvor et land ophører med at være medlem, standser sin virksomhed i henhold til artikel 41, skal alle vedkommende lands rettigheder afhænge af de i artikel 41-43 indeholdte bestemmelser. Et sådant land skal i forhold til disse artikler fortsat betragtes som medlem, men skal ikke have nogen stemmerettigheder.

 

 

 

 

CHAPTER VIII

 

KAPITEL VIII

 

 

 

 

SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS OF THE BANK

 

MIDLERTIDIG OG DEFINITIV STANDSNING AF BANKENS VIRKSOMHED

 

Article 40 Temporary Suspension of Operations

 

Artikel 40 Midlertidig standsning af Bankens virksomhed

 

 

 

 

In an emergency, the Board of Directors may temporarily suspend operations in respect of new loans, guarantees, equity investment and other forms of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, pending an opportunity for further consideration and action by the Board of Governors.

 

 

I nødstilfælde kan bestyrelsen midlertidigt standse de forretninger, der vedrører nye lån, garantier, kapitalandele og andre former for finansiering i henhold til artikel 11, stk. 2, punkt (vi), indtil repræsentantskabet får lejlighed til at foretage nøjere overvejelser og træffe yderligere foranstaltninger.

 

 

 

 

Article 41

Termination of Operations

 

 

Artikel 41

Definitiv standsning af Bankens virksomhed

 

 

 

 

1. The Bank may terminate its operations by a resolution of the Board of Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28.

 

 

1. Banken kan standse sin virksomhed, hvis repræsentantskabet træffer beslutning herom med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

2. After such termination, the Bank shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its assets and settlement of its obligations.

 

 

2. Efter en sådan standsning skal Banken straks ophøre med al virksomhed med undtagelse af, hvad der står i forbindelse med behørig realisation, bevaring og sikring af Bankens aktiver samt afvikling af dens forpligtelser.

 

 

 

 

Article 42

Liability of Members and Payments of Claims

 

Artikel 42

Medlemmernes forpligtelser og betaling af fordringer

 

 

 

 

1. In the event of termination of the operation of the Bank, the liability of all members for uncalled subscriptions to the capital stock of the Bank and in respect of the depreciation of their currencies shall continue until all claims of creditors, including all contingent claims, shall have been discharged.

 

 

1. I tilfælde af standsning af Bankens virksomhed hæfter alle medlemmerne ved­blivende for sådanne beløb af Bankens aktiekapital, som ikke er krævet indbetalt, og for deres forpligtelser med hensyn til devaluering af deres valutaer, indtil alle kreditorernes fordringer, herunder alle betingede fordringer, er dækket.

2. All creditors holding direct claims shall first be paid out of the assets of the Bank and then out of payments to the Bank or unpaid or callable subscriptions. Before making any payments to creditors holding direct claims, the Board of Directors shall make such arrangements as are necessary, in its judgment, to ensure a pro rata distribution among holders of direct and contingent claims.

 

 

2. Alle kreditorer med direkte fordringer skal i første række fyldestgøres gennem Bankens aktiver og dernæst gennem ind­betalinger til Banken af tegnede aktiebeløb vedrørende ikke indbetalte aktier eller aktier, der kan kræves indbetalt. Inden bestyrelsen foretager udbetalinger til kreditorer, der har direkte fordringer, skal den træffe sådanne foranstaltninger, som den finder nødvendige for at sikre, at kreditorer med direkte fordringer og kreditorer med betingede fordringer modtager samme procentvise dækning.

 

 

 

 

Article 43

Distribution of Assets

 

Artikel 43

Udlodning af aktiver

 

 

 

 

1. No distribution of assets shall be made to members on account of their subscriptions to the capital stock of the Bank until:

 

 

1. Der kan først foretages udlodning af aktiver til medlemmerne i anledning af deres tegning af aktier i Banken, når:

(i) all liabilities to creditors have been discharged or provided for; and

 

 

(i) alle kreditorernes fordringer er dækket, eller der er foretaget henlæggelser til deres imødegåelse; og når

(ii) the Board of Governors has decided, by a Super Majority vote as provided in Article 28, to make such distribution.

 

 

(ii) repræsentantskabet med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28 har besluttet at foretage en sådan udlodning.

2. Any distribution of the assets of the Bank to the members shall be in proportion to the capital stock held by each member and shall be effected at such times and under such conditions as the Bank shall deem fair and equitable. The shares of assets distributed need not be uniform as to type of asset. No member shall be entitled to receive its share in such a distribution of assets until it has settled all of its obligations to the Bank.

 

 

2. Udlodning af Bankens aktiver til med­lemmerne skal ske i forhold til hvert medlems aktiepost og skal gennemføres på sådanne tidspunkter og betingelser, som Banken finder retfærdige og rimelige. De udloddede andele af aktiverne behøver ikke at være ensartede med hensyn til aktivernes art. Et medlem er først berettiget til at modtage sin andel af aktiverne, når det har opfyldt alle sine forpligtelser over for Banken.

3. Any member receiving assets distributed pursuant to this Article shall enjoy the same rights with respect to such assets as the Bank enjoyed prior to their distribution.

 

 

3. Ethvert medlem, der i henhold til denne artikel får udloddet aktiver, skal have samme rettigheder med hensyn til sådanne aktiver, som Banken havde, før udlodningen fandt sted.

 

 

 

 

CHAPTER IX

 

KAPITEL IX

 

STATUS, IMMUNITIES, PRIVILEGES AND EXEMPTIONS

 

RETSSTILLING, IMMUNITETER, PRIVILEGIER OG FRITAGELSER

 

Article 44

Purposes of Chapter

 

Artikel 44

Kapitlets formål

 

 

 

 

1. To enable the Bank to fulfill its purpose and carry out the functions entrusted to it, the status, immunities, privileges and exemptions set forth in this Chapter shall be accorded to the Bank in the territory of each member.

 

 

1. For at sætte Banken i stand til at opfylde sit formål og varetage de opgaver, den er blevet betroet, skal den retsstilling og de immuniteter, privilegier og fritagelser, der omhandles i dette kapitel, indrømmes Ban­ken inden for ethvert medlems territorium.

2. Each member shall promptly take such action as is necessary to make effective in its own territory the pro­visions set forth in this Chapter and shall inform the Bank of the action which it has taken.

 

 

2. Hvert medlem skal omgående træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennem­føre de i dette kapitel indeholdte bestem­melserne inden for sit eget territorium og skal give Banken underretning om, hvilke konkrete foranstaltninger det i så henseende har truffet.

 

 

 

 

Article 45

Status of the Bank

 

Artikel 45

Bankens retsstilling

 

 

 

 

The Bank shall possess full juridical personality and, in particular, the full legal capacity:

 

 

Banken skal i enhver henseende betragtes som en juridisk person og er i særdeleshed berettiget til:

(i) to contract;

 

 

(i) at indgå aftaler;

(ii) to acquire, and dispose of, immovable and movable property;

 

 

(ii) at erhverve og afhænde løsøre og fast ejendom;

(iii) to institute and respond to legal proceedings; and

 

 

(iii) at anlægge og være part i retssager; og

(iv) to take such other action as may be necessary or useful for its purpose and activities.

 

 

(iv) at træffe andre foranstaltninger, som måtte være nødvendige eller gavnlige for Bankens formål eller virksomhed.

 

 

 

 

Article 46

Immunity from Judicial Proceedings

 

Artikel 46

Beskyttelse mod retsforfølgning

 

 

 

 

1. The Bank shall enjoy immunity from every form of legal process, except in cases arising out of or in connection with the exercise of its powers to raise funds, through borrowings or other means, to guarantee obligations, or to buy and sell or underwrite the sale of securities, in which cases actions may be brought against the Bank only in a court of competent jurisdiction in the territory of a country in which the Bank has an office, or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities.

 

 

1. Banken nyder beskyttelse mod enhver form for retsforfølgning, dog ikke i sager, der udspringer af eller i forbindelse med udøvelsen af Bankens beføjelser til at rejse midler gennem låntagning eller på anden måde, til at stille garanti for gælds­forpligtelser eller til at købe og sælge eller garantere salget af værdipapirer, i hvilke tilfælde der kan anlægges sag mod Banken ved en kompetent domstol inden for et lands territorium, hvor Banken har et kontor eller har udpeget en befuldmægtiget til at modtage stævningsforkyndelse eller varsel om sags­anlæg eller har udstedt eller stillet garanti for værdipapirer.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, no action shall be brought against the Bank by any member, or by any agency or instru­mentality of a member, or by any entity or person directly or indirectly acting for or deriving claims from a member or from any agency or instrumentality of a member. Members shall have recourse to such special procedures for the settlement of controversies between the Bank and its members as may be prescribed in this Agreement, in the by-laws and regula­tions of the Bank, or in the contracts entered into with the Bank.

 

 

2. Uanset bestemmelserne i denne artikels stk. 1 kan en sag mod Banken ikke anlægges af et medlem eller af et medlems tilknyttede organer eller instanser eller af en juridisk eller fysisk person, der direkte eller indirekte optræder på vegne af et medlem eller dettes organers eller instanser, eller hvis fordringer hidrører fra et medlem eller dettes organer eller instanser. Medlemmerne skal have adgang til sådanne særlige procedurer til bilæggelse af tvister mellem Banken og dens medlemmer, som måtte være fastsat i denne overenskomst, i Bankens vedtægter og regu­lativer eller i aftaler indgået med Banken.

3. Property and assets of the Bank shall, wheresoever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgment against the Bank.

 

 

3. Bankens ejendele og aktiver, uanset hvor de måtte forefindes, eller i hvis besiddelse de måtte være, skal nyde beskyttelse mod alle former for beslaglæggelse, arrest eller udlæg, indtil der er afsagt endelig dom mod Banken.

 

 

 

 

Article 47

Immunity of Assets and Archives

 

Artikel 47

Beskyttelse af Bankens aktiver og arkiv

 

 

 

 

1. Property and assets of the Bank, wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of taking or foreclosure by executive or legislative action.

 

 

1. Fondens ejendele og aktiver, uanset hvor de måtte forefindes, eller i hvis besiddelse de måtte være, skal nyde beskyttelse mod ransagning, rekvisition, konfiskation, ekspropriation eller enhver anden form for beslaglæggelse eller tvangsfuldbyrdelse ved administrativ eller lovgivningsmæssig foranstaltning.

2. The archives of the Bank, and, in general, all documents belonging to it, or held by it, shall be inviolable, whereso­ever located and by whomsoever held.

 

 

2. Bankens arkiv og alle øvrige dokumenter, der tilhører Banken eller er i dens besiddelse, er ukrænkelige, uanset hvor de måtte forefindes, eller i hvis besiddelse de måtte være.

 

 

 

 

Article 48

Freedom of Assets from Restrictions

 

Artikel 48

Aktivernes fritagelse for restriktioner

 

 

 

 

To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank effectively, and subject to the provisions of this Agreement, all property and assets of the Bank shall be free from re­strictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

 

 

I det omfang det er nødvendigt for effektivt at opfylde Bankens formål og varetage Ban­kens opgaver og med forbehold for bestem­melserne i denne overenskomst skal alle ejendele og aktiver, der tilhører Banken, være fritaget for restriktioner samt for regulerings-, kontrol- og moratorieforanstalt­ninger af enhver art.

 

 

 

 

Article 49

Privilege for Communications

 

Artikel 49

Privilegium vedrørende meddelelser

 

 

 

 

Official communications of the Bank shall be accorded by each member the same treatment that it accords to the official communications of any other member.

 

 

Officielle forsendelser fra Banken skal af hvert medlem behandles på samme måde som officielle meddelelser fra ethvert andet medlem.

 

 

 

 

Article 50

Immunities and Privileges of Officers and Employees

 

Artikel 50

Tjenestemænds og funktionærers immuniteter og privilegier

 

 

 

 

All Governors, Directors, Alternates, the President, Vice-Presidents and other officers and employees of the Bank, in­cluding experts and consultants perform­ing missions or services for the Bank:

 

 

Alle medlemmer af Bankens repræsentant­skab og bestyrelse og disses suppleanter samt Bankens præsident, vicepræsidenter og alle øvrige tjenestemænd og funktionærer, herunder eksperter, der udfører arbejdsop­gaver for Banken:

(i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity, except when the Bank waives the immunity and shall enjoy inviolability of all their official papers, documents and records;

 

 

(i) skal nyde beskyttelse mod rets­forfølgning, for så vidt angår de af dem i tjenestens medfør udførte handlinger, med­mindre Banken giver afkald på denne beskyttelse, og alle deres officielle papirer og dokumenter skal være ukrænkelige;

(ii) where they are not local citizens or nationals, shall be accorded the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, and the same facilities as regards exchange regulations, as are accorded by members to the representatives, officials and employees of comparable rank of other members; and

 

 

(ii) skal, dersom de ikke er statsborgere i eller står i andet lokalt tilknytnings-forhold til opholdslandet, have krav på den samme beskyttelse med hensyn til indvandrings­begrænsninger, bestemmelser vedrørende fremmede statsborgeres anmeldelsespligt og værnepligt og de samme lempelser med hensyn til valutarestriktioner, som af med­lemmerne indrømmes andre medlemmers repræsentanter, tjenestemænd og funktio­nærer af tilsvarende rang; og

(iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by members to representatives, officials and employees of comparable rank of other members.

 

 

(iii) skal have samme adgang til benyttelse af samfærdselsmidler, som medlemmerne indrømmer andre medlemmers repræsentan­ter, tjenestemænd og funktionærer af til­svarende rang.

 

 

 

 

Article 51

Exemption from Taxation

 

Artikel 51

Skattefritagelse

 

 

 

 

1. The Bank, its assets, property, in­come and its operations and transactions pursuant to this Agreement, shall be exempt from all taxation and from all customs duties. The Bank shall also be exempt from any obligation for the payment, withholding or collection of any tax or duty.

 

 

1. Banken, dens aktiver, ejendele og ind­tægter samt dens virksomhed og forretninger skal være fritaget for enhver form for beskatning og alle toldafgifter. Banken skal ligeledes være fritaget for enhver forpligtelse med hensyn til betaling, indeholdelse eller opkrævning af skatter og afgifter af enhver art.

2. No tax of any kind shall be levied on or in respect of salaries, emoluments and expenses, as the case may be, paid by the Bank to Directors, Alternate Directors, the President, Vice-Presidents and other officers or employees of the Bank, including experts and consultants per­forming missions or services for the Bank, except where a member deposits with its instrument of ratification, acceptance, or approval a declaration that such member retains for itself and its political subdivisions the right to tax salaries, and emoluments, as the case may be, paid by the Bank to citizens or nationals of such member.

 

 

2. Ingen skat må pålægges lønninger, honorarer og udgifter, som Banken udbetaler til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, præsidenten, vicepræsidenter og øvrige tjenestemænd eller funktionærer i Banken, herunder eksperter og rådgivere, der udfører arbejdsopgaver for Banken; dog kan et med­lem sammen med sit ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument deponere en erklæring om, at det pågældende medlem for sig selv og sine politiske underafdelinger bevarer retten til at beskatte lønninger og honorarer, der efter de givne omstændig­heder udbetales af Banken til personer, som er statsborgere i eller står i andet tilhørs­forhold til medlemmet.

3. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

 

 

3. Ingen skat må pålægges gældsbeviser eller værdipapirer, som Banken har udstedt, herunder udbytte eller rente deraf, uanset i hvis besiddelse de måtte være:

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is issued by the Bank; or

 

 

(i) dersom en sådan skat medfører en hårdere beskatning af et sådant gældsbevis eller værdipapir udelukkende på grund af, at det er udstedt af Banken; eller

(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Bank.

 

 

(ii) dersom en sådan beskatning ude­lukkende er baseret på det sted, hvor, eller på den valuta, hvori sådanne gældsbeviser eller værdipapirer er udstedt, skal indfries eller er indfriet, eller på beliggenheden af et af Banken benyttet kontor eller forretningssted.

4. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security guaranteed by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

 

 

4. Ingen skat må pålægges gældsbeviser eller værdipapirer, som Banken har stillet garanti for, herunder udbytte eller rente deraf, uanset i hvis besiddelse de måtte være:

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is guaranteed by the Bank; or

 

 

(i) dersom en sådan skat medfører en hårdere beskatning af et sådant gældsbevis eller værdipapir udelukkende på grund af Bankens garanti; eller

(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Bank.

 

 

(ii) dersom en sådan beskatning udeluk­kende er baseret på beliggenheden af et af Banken benyttet kontor eller forretningssted.

 

 

 

 

Article 52

Waivers

 

Artikel 52

Afkald på privilegier m.v.

 

 

 

 

1. The Bank at its discretion may waive any of the privileges, immunities and exemptions conferred under this Chapter in any case or instance, in such manner and upon such conditions as it may determine to be appropriate in the best interests of the Bank.

 

 

Banken kan efter sit eget skøn give afkald på de privilegier, immuniteter og fritagelser, der er hjemlet i dette kapitel, i ethvert til­fælde, på en sådan måde og på sådanne betingelser, som den måtte finde hensigts­mæssige under hensyntagen til Bankens interesser.

 

 

 

 

CHAPTER X

 

KAPITEL X

 

AMENDMENT, INTERPRETATION AND ARBITRATION

 

ÆNDRINGER, FORTOLKNING OG VOLDGIFT

 

 

 

 

Article 53

Amendments

 

Artikel 53

Ændringer

 

 

 

 

1. This Agreement may be amended only by a resolution of the Board of Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28.

 

 

1. Denne overenskomst kan alene ændres ved en beslutning truffet af repræsentant­skabet med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the unani­mous agreement of the Board of Gover­nors shall be required for the approval of any amendment modifying:

 

 

2. Uanset bestemmelserne i denne artikels stk. 1 kræves repræsentantskabets enstem­mige vedtagelse af godkendelse af ændringer i:

(i) the right to withdraw from the Bank;

 

 

(i) retten til at udtræde af Banken;

(ii) the limitations on liability provided in paragraphs 3 and 4 of Article 7; and

 

 

(ii) de i artikel 7, stk. 3 og 4, fastsatte ansvarsbegrænsninger; og

(iii) the rights pertaining to purchase of capital stock provided in paragraph 4 of Article 5.

 

 

(iii) de i artikel 5, stk. 4, anførte rettigheder vedrørende køb af aktiekapital.

3. Any proposal to amend this Agree­ment, whether emanating from a member or the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the Board of Governors, who shall bring the proposal before the Board of Governors. When an amendment has been adopted, the Bank shall so certify in an official communication addressed to all members. Amendments shall enter into force for all members three (3) months after the date of the official communication unless the Board of Governors specifies therein a different period.

 

 

3. Eventuelle ændringsforslag til denne overenskomst skal, uanset om de stilles af et medlem eller af bestyrelsen, meddeles for­manden for repræsentantskabet, som derefter forelægger forslaget for repræsentantskabet. Når en ændring er blevet vedtaget, skal Banken bekræfte dette i en officiel med­delelse stilet til alle medlemmer. Ændringer træder i kraft for alle medlemmer tre (3) måneder efter datoen for den officielle meddelelse, medmindre et andet tidsrum er fastsat deri af repræsentantskabet.

 

 

 

 

Article 54

Interpretation

 

Artikel 54

Fortolkning

 

 

 

 

1. Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement arising between any member and the Bank, or between two or more members of the Bank, shall be submitted to the Board of Directors for decision. If there is no Director of its nationality on that Board, a member particularly af­fected by the question under considera­tion shall be entitled to direct re­presentation in the Board of Directors during such consideration; the representa­tive of such member shall, however, have no vote. Such right of representation shall be regulated by the Board of Governors.

 

 

1. Alle spørgsmål, der måtte opstå mellem et medlem og Banken eller mellem flere af Bankens medlemmer indbyrdes vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af denne overenskomsts bestemmelser, skal fore­lægges bestyrelsen til afgørelse. Hvis der ikke findes et bestyrelsesmedlem med samme nationalitet som det medlem, der er særlig berørt af det pågældende spørgsmål, har dette medlem ret til at være direkte repræsenteret på bestyrelsesmødet, når spør­gsmålet behandles; dog har repræsentanten for det pågældende medlem ikke stemmeret. De nærmere regler vedrørende denne repræsentationsret fastsættes af repræsentant­skabet.

2. In any case where the Board of Directors has given a decision under paragraph 1 of this Article, any member may require that the question be referred to the Board of Governors, whose decision shall be final. Pending the decision of the Board of Governors, the Bank may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Board of Directors.

 

 

2. Når bestyrelsen har truffet en afgørelse i henhold til denne artikels stk. 1, kan ethvert medlem forlange, at spørgsmålet henvises til repræsentantskabet, hvis afgørelse er ende­lig. Indtil repræsentantskabets afgørelse fore­ligger, kan Banken, i det omfang den anser det for nødvendigt, handle på grundlag af bestyrelsens afgørelse.

 

 

 

 

Article 55

Arbitration

 

Artikel 55

Voldgift

 

 

 

 

If a disagreement should arise between the Bank and a country which has ceased to be a member, or between the Bank and any member after adoption of a resolution to terminate the operations of the Bank, such disagreement shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitra­tors. One of the arbitrators shall be appointed by the Bank, another by the country concerned, and the third, unless the parties otherwise agree, by the President of the International Court of Justice or such other authority as may have been prescribed by regulations adopted by the Board of Governors. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which shall be final and binding upon the parties. The third arbitrator shall be empowered to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagree­ment with respect thereto.

 

 

Dersom der skulle opstår uoverensstem­melse mellem Banken og et land, der er ophørt med at være medlem, eller mellem Banken og et medlem, efter at der er ved­taget en beslutning om at bringe Bankens virksomhed til ophør, skal en sådan uover­ensstemmelse forelægges en voldgiftsret bestående af tre voldgiftsmænd. En af voldgiftsmændene udpeges af Banken, en anden udpeges af det berørte land, og den tredje voldgiftsmand, medmindre parterne bliver enige om en anden ordning, udpeges af præsidenten for Den Internationale Dom­stol eller en sådan anden myndighed, som repræsentantskabet måtte have bestemt. En flertalsafgørelse blandt voldgiftsmændene er tilstrækkelig til at nå en beslutning, som er endelig og bindende for parterne. Den tredje voldgiftsmand har fuld beføjelse til at afgøre ethvert procedurespørgsmål i tilfælde, hvor parterne ikke kan opnå enighed herom.

 

 

 

 

Article 56

Approval Deemed Given

 

Artikel 56

Stiltiende godkendelse

 

 

 

 

Whenever the approval of any member is required before any act may be done by the Bank except under paragraph 2 of Article 53, approval shall be deemed to have been given unless the member presents an objection within such re­asonable period as the Bank may fix in notifying the member of the proposed act.

 

 

I tilfælde hvor der kræves et medlems godkendelse eller accept, inden Banken kan foretage en handling, anses denne godkend­else eller accept, hvor intet andet er bestemt i artikel 53, stk. 2, for at være givet, med­mindre medlemmet fremkommer med en indsigelse inden for en passende frist, som fastsættes af Banken ved underretning af medlemmet om den foreslåede handling.

 

 

 

 

CHAPTER XI

 

KAPITEL XI

 

FINAL PROVISIONS

 

AFLUTTENDE BESTEMMELSER

 

Article 57

Signature and Deposit

 

Artikel 57

Undertegnelse og deponering

 

 

 

 

1. This Agreement, deposited with the Government of the People’s Republic of China (hereinafter called the “Deposi­tory”), shall remain open until December 31, 2015 for signature by the Govern­ments of countries whose names are set forth in Schedule A.

 

 

1. Denne overenskomst, der er deponeret hos Den Kinesiske Folkerepubliks regering (i det følgende benævnt “depositaren”), er indtil den 31. december 2015 åben for undertegnelse af regeringerne i de lande, hvis navne er anført i bilag A.

2. The Depository shall send certified copies of this Agreement to all the Signatories and other countries which become members of the Bank.

 

 

2. Depositaren fremsender bekræftede kopier af denne overenskomst til alle sig­natarerne og andre lande, der optages som medlemmer af Banken.

 

 

 

 

Article 58

Ratification, Acceptance or Approval

 

Artikel 58

Ratifikation, accept og godkendelse

 

 

 

 

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depository not later than De­cember 31, 2016, or if necessary, until such later date as may be decided by the Board of Governors by a Special Maj­ority vote as provided in Article 28. The Depository shall duly notify the other Signatories of each deposit and the date thereof.

 

 

1. Denne overenskomst skal ratificeres, accepteres eller godkendes af signatarerne. Ratifikations-, accept- eller godkendelses­instrumenterne deponeres hos depositaren senest den 31. december 2016 eller om nød­vendigt en senere dato, som repræsen­tantskabet måtte træffe beslutning om med særligt flertal i henhold til artikel 28. Depositaren underretter behørigt de øvrige signatarer om hver enkelt deponering og tidspunktet herfor.

2. A Signatory whose instrument of ratification, acceptance or approval is deposited before the date on which this Agreement enters into force, shall become a member of the Bank, on that date. Any other Signatory which complies with the provisions of the preceding paragraph, shall become a member of the Bank on the date on which its instrument of ratification, acceptance or approval is deposited.

 

 

2. En signatar, hvis ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument deponeres ind­en datoen for overenskomstens ikrafttræden, bliver medlem af Banken på den nævnte dato. Alle andre signatarer, der opfylder bestemmelserne i ovenstående stykke, bliver medlem af Banken med virkning fra den dato, hvor ratifikations-, accept- eller god­kendelsesinstrumentet deponeres.

 

 

 

 

Article 59

Entry into Force

 

Artikel 59

Ikrafttræden

 

 

 

 

This Agreement shall enter into force when instruments of ratification, accep­tance or approval have been deposited by at least ten (10) Signatories whose initial subscriptions, as set forth in Schedule A to this Agreement, in the aggregate comprise not less than fifty (50) per cent of total of such subscriptions.

 

 

Denne overenskomst træder i kraft, når ratifikations-, accept- eller godkendelses­instrumenterne er deponeret af mindst ti (10) signatarer, hvis aktietegningsbeløb ved stift­elsen tilsammen udgør mindst halvtreds (50) procent af de samlede tegningsbeløb som anført i bilag A.

 

 

 

 

Article 60

Inaugural Meeting and Commencement of Operations

 

Artikel 60

Åbningsmøde og påbegyndelse af Bankens virksomhed

 

 

 

 

1. As soon as this Agreement enters into force, each member shall appoint a Governor, and the Depository shall call the inaugural meeting of the Board of Governors.

 

 

1. Så snart denne overenskomst træder i kraft, udnævner hvert medlem et repræsen­tantskabsmedlem, og depositaren indkalder til repræsentantskabets åbningsmøde.

2. At its inaugural meeting, the Board of Governors:

 

 

2. På sit åbningsmøde skal repræsentant­skabet:

(i) shall elect the President;

 

 

(i) vælge præsidenten;

(ii) shall elect the Directors of the Bank in accordance with paragraph 1 of Article 25, provided that the Board of Governors may decide to elect fewer Directors for an initial period shorter than two years in consideration of the number of members and Signatories which have not yet be­come members;

 

 

(ii) vælge Bankens bestyrelsesmedlemmer i henhold til artikel 25, stk. 1; dog kan repræsentantskabet beslutte, at der i den første periode efter stiftelsen og højst i to år skal vælges færre bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til det antal medlemmer og signatarer, som endnu ikke er blevet medlemmer;

(iii) shall make arrangements for the determination of the date on which the Bank shall commence its operations; and

 

 

(iii) træffe foranstaltninger til at fastsætte datoen for påbegyndelse af Bankens virksomhed; og

(iv) shall make such other arrangements as necessary to prepare for the commencement of the Bank’s operations.

 

 

(iv) træffe andre fornødne foranstaltninger til at forberede påbegyndelsen af Bankens virksomhed.

3. The Bank shall notify its members of the date of the commencement of its operations.

 

 

3. Banken underretter medlemmerne om, hvornår den påbegynder sin virksomhed.

DONE at Beijing, People’s Republic of China on June 29, 2015, in a single original deposited in the archives of the Depository, whose English, Chinese and French texts are equally authentic.

 

 

UDFÆRDIGET i Beijing, Den Kinesiske Folkerepublik, den 29. juni 2015 på engelsk, kinesisk og fransk med samme gyldighed for alle tekster i ét originaleksemplar, som skal deponeres i arkivet hos depositaren.

 

 

 

 

SCHEDULE A

 

 

BILAG A

 

 

 

 

Initial Subscriptions to the Authorized Capital Stock for Countries Which May Become Members in accordance with Article 58

 

 

Tegning ved stiftelsen af den autoriserede aktiekapital for lande, som kan blive medlem i henhold til artikel 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Shares

Capital Subscription (in million $)

 

 

 

Antal aktier

Tegningsbeløb (i mio. $)

PART A.

 

 

DEL A.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONAL MEMBERS

 

 

REGIONALE MEDLEMMER

Australia

36,912

3,691.2

 

 

Australien

36.912

3.691,2

Azerbaijan

2,541

254.1

 

 

Aserbajdsjan

2.541

254,1

Bangladesh

6,605

660.5

 

 

Bangladesh

6.605

660,5

Brunei Darussalam

524

52.4

 

 

Brunei Darussalam

524

52,4

Cambodia

623

62.3

 

 

Cambodja

623

62,3

China

297,804

29,780.4

 

 

Kina

297.804

29.780,4

Georgia

539

53.9

 

 

Georgien

539

53,9

India

83,673

8,367.3

 

 

Indien

83.673

8.367,3

Indonesia

33,607

3,360.7

 

 

Indonesien

33.607

3.360,7

Iran

15,808

1,580.8

 

 

Iran

15.808

1.580,8

Israel

7,499

749.9

 

 

Israel

7.499

749,9

Jordan

1,192

119.2

 

 

Jordan

1.192

119,2

Kazakhstan

7,293

729.3

 

 

Kasakhstan

7.293

729,3

Korea

37,388

3,738.8

 

 

Korea

37.388

3.738,8

Kuwait

5,360

536.0

 

 

Kuwait

5.360

536,0

Kyrgyz Republic

268

26.8

 

 

Kirgisistan

268

26,8

Lao People’s Democratic Republic

430

43.0

 

 

Laos

430

43,0

Malaysia

1,095

109.5

 

 

Malaysia

1.095

109,5

Maldives

72

7.2

 

 

Maldiverne

72

7,2

Mongolia

411

41.1

 

 

Mongoliet

411

41,1

Myanmar

2,645

264.5

 

 

Myanmar

2.645

264,5

Nepal

809

80.9

 

 

Nepal

809

80,9

New Zealand

4,615

461.5

 

 

New Zealand

4.615

461,5

Oman

2,592

259.2

 

 

Oman

2.592

259,2

Pakistan

10,341

1,034.1

 

 

Pakistan

10.341

1.034,1

Philippines

9,791

979.1

 

 

Filippinerne

9.791

979,1

Qatar

6,044

604.4

 

 

Qatar

6.044

604,4

Russia

65,362

6,536.2

 

 

Rusland

65.362

6.536,2

Saudi Arabia

25,446

2,544.6

 

 

Saudi Arabien

25.446

2.544,6

Singapore

2,500

250.0

 

 

Singapore

2.500

250,0

Sri Lanka

2,690

269.0

 

 

Sri Lanka

2.690

269,0

Tajikistan

309

30.9

 

 

Tadsjikistan

309

30,9

Thailand

14,275

1,427.5

 

 

Thailand

14.275

1.427,5

Turkey

26,099

2,609.9

 

 

Tyrkiet

26.099

2.609,9

United Arab Emirates

11,857

1,185.7

 

 

Forenede Arabiske Emirater

11.857

1.185,7

Uzbekistan

2,198

219.8

 

 

Usbekistan

2.198

219,8

Vietnam

6,633

663.3

 

 

Vietnam

6.633

663,3

Unallocated

16,150

1,615.0

 

 

Ikke-tildelte aktier

16.150

1.615,0

TOTAL

750,000

75,000.0

 

 

I ALT

750.000

75.000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

PART B.

 

 

DEL B.

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-REGIONAL MEMBERS

 

 

IKKE-REGIONALE MEDLEMMER

Austria

5,008

500.8

 

 

Østrig

5.008

500,8

Brazil

31,810

3,181.0

 

 

Brasilien

31.810

3.181,0

Denmark

3,695

369.5

 

 

Danmark

3.695

369,5

Egypt

6,505

650.5

 

 

Egypten

6.505

650,5

Finland

3,103

310.3

 

 

Finland

3.103

310,3

France

33,756

3,375.6

 

 

Frankrig

33.756

3.375,6

Germany

44,842

4,484.2

 

 

Tyskland

44.842

4.484,2

Iceland

176

17.6

 

 

Island

176

17,6

Italy

25,718

2,571.8

 

 

Italien

25.718

2.571,8

Luxembourg

697

69.7

 

 

Luxembourg

697

69,7

Malta

136

13.6

 

 

Malta

136

13,6

Netherlands

10,313

1,031.3

 

 

Nederlandene

10.313

1.031,3

Norway

5,506

550.6

 

 

Norge

5.506

550,6

Poland

8,318

831.8

 

 

Polen

8.318

831,8

Portugal

650

65.0

 

 

Portugal

650

65,0

South Africa

5,905

590.5

 

 

Sydafrika

5.905

590,5

Spain

17,615

1,761.5

 

 

Spanien

17.615

1.761,5

Sweden

6,300

630.0

 

 

Sverige

6.300

630,0

Switzerland

7,064

706.4

 

 

Schweiz

7.064

706,4

United Kingdom

30,547

3,054.7

 

 

Det Forenede Kongerige

30.547

3.054,7

Unallocated

2,336

233.6

 

 

Ikke-tildelte aktier

2.336

233,6

TOTAL

250,000

25,000.0

 

 

I ALT

250.000

25.000,0

GRAND TOTAL

1,000,000

100,000.0

 

 

SUMTOTAL

1.000.000

100.000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDULE B

 

 

BILAG B

 

 

 

 

ELECTION OF DIRECTORS

 

 

VALG AF BESTYRELSES­MEDLEMMER

 

 

 

 

The Board of Governors shall prescribe rules for the conduct of each election of Directors, in accordance with the follo­wing provisions.

 

 

Repræsentantskabet fastsætter regler for gennemførelse af hvert valg af medlemmer til bestyrelsen i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

1. Constituencies. Each Director shall represent one or more members in a constituency. The total aggregate voting power of each constituency shall consist of the votes which the Director is entitled to cast under paragraph 3 of Article 28.

 

 

1. Valgkredse. Hvert bestyrelsesmedlem repræsenterer ét eller flere medlemmer i en valgkreds. Den samlede stemmevægt i hver valgkreds udgøres af de stemmer, som be­styrelsesmedlemmet har ret til at afgive i henhold til artikel 28, stk. 3.

2. Constituency Voting Power. For each election, the Board of Governors shall establish a Minimum Percentage for constituency voting power for Directors to be elected by Governors representing regional members (Regional Directors) and a Minimum Percentage for consti­tuency voting power for Directors to be elected by Governors representing non-regional members (Non-Regional Directors).

 

 

2. Valgkredsens stemmevægt. Til hvert valg fastsætter repræsentantskabet en minimumsprocent for valgkredsens stemme­vægt for bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabsmedlemmer på vegne af regionale medlemmer (regionale bestyrelses­med­lemmer), og en minimumsprocent for valgkredsens stemmevægt for bestyrelses­medlemmer, der vælges af repræsentant­skabsmedlemmer på vegne af ikke-regionale medlemmer (ikke-regionale bestyrelsesmed­lemmer).

(a) The Minimum Percentage for Regio­nal Directors shall be set as a per­centage of the total votes eligible to be cast in the election by the Governors representing regional members (Regional Governors). The initial Minimum Percen­tage for Regional Directors shall be 6%.

 

 

(a) Minimumsprocenten for regionale bestyrelsesmedlemmer fastsættes til en procentdel af de samlede stemmer, der kan afgives i valget foretaget af repræsentant­skabsmedlemmer på vegne af regionale medlemmer (regionale repræsentantskabs­medlemmer). Første minimumsprocent for regionale bestyrelsesmedlemmer er 6%.

(b) The Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Governors representing non-regional members (Non-Regional Governors). The initial Mini­mum Percentage for Non-Regional Direc­tors shall be 15%.

 

 

(b) Minimumsprocenten for ikke-regionale bestyrelsesmedlemmer fastsættes til en pro­centdel af de samlede stemmer, der kan afgives i valget foretaget af repræsentant­skabsmedlemmer på vegne af ikke-regionale medlemmer (ikke-regionale repræsentant­skabsmedlemmer). Første minimumsprocent for ikke-regionale bestyrelsesmedlemmer er 15%.

3. Adjustment Percentage. In order to adjust voting power across constituencies when subsequent rounds of balloting are required under paragraph 7 below, the Board of Governors shall establish, for each election, an Adjustment Percentage for Regional Directors and an Adjustment Percentage for Non-Regional Directors. Each Adjustment Percentage shall be higher than the corresponding Minimum Percentage.

 

 

3. Reguleringsprocent. For at regulere stemmevægtningen på tværs af valgkredse, når efterfølgende valgrunder er påkrævet i henhold til stk. 7 nedenfor, skal repræsen­tantskabet for hvert valg fastsætte en reguleringsprocent for regionale bestyrelses­medlemmer og en reguleringsprocent for ikke-regionale bestyrelsesmedlemmer. Hver reguleringsprocent skal være højere end den tilsvarende minimumsprocent.

(a) The Adjustment Percentage for Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Regional Governors. The initial Adjustment Per­centage for Regional Directors shall be 15%.

 

 

(a) Reguleringsprocenten for regionale be­styrelsesmedlemmer fast-sættes til en pro­centdel af de samlede stemmer, der kan afgives i valget foretaget af regionale repræ­sentantskabsmedlemmer. Første regulerings­procent for regionale bestyrelsesmedlemmer er 15%.

(b) The Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Non-Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be 60%.

 

 

(b) Reguleringsprocenten for ikke-regio­nale bestyrelsesmedlemmer fastsættes til en procentdel af de samlede stemmer, der kan afgives i valget foretaget af ikke-repræsen­tantskabsmedlemmer. Første regulerings­procent for ikke-regionale bestyrelsesmed­lemmer er 60%.

4. Number of Candidates. For each election, the Board of Governors shall establish the number of Regional Directors and Non-Regional Directors to be elected, in light of its decisions on the size and composition of the Board of Directors pursuant to paragraph 2 of Article 25.

 

 

4. Antal kandidater. For hvert valg fast­sætter repræsentantskabet antallet af regio­nale bestyrelsesmedlemmer og ikke-regio­nale bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, på baggrund af repræsentantskabets beslut­ninger om bestyrelsens størrelse og sammen­sætning i henhold til artikel 25, stk. 2.

(a) The initial number of Regional Directors shall be nine.

 

 

(a) Første antal regionale bestyrelsesmed­lemmer er ni.

(b) The initial number of Non-Regional Directors shall be three.

 

 

(b) Første antal ikke-regionale bestyrelses­medlemmer er tre.

5. Nominations. Each Governor may only nominate one person. Candidates for the office of Regional Director shall be nominated by Regional Governors. Candidates for the office of Non-Regio­nal Director shall be nominated by Non-Regional Governors.

 

 

5. Opstillinger. Hvert repræsentantskabs­medlem kan opstille én person. Kandidater til hvervet som regionalt bestyrelsesmedlem opstilles af regionale repræsentantskabs­medlemmer. Kandidater til hvervet som ikke-regionalt bestyrelsesmedlem opstilles af ikke-regionale repræsentantskabsmedlemm­er.

6. Voting. Each Governor may vote for one candidate, casting all of the votes to which the member appointing him is entitled under paragraph 1 of Article 28. The election of Regional Directors shall be by ballot of Regional Governors. The election of Non-Regional Directors shall be by ballot of Non-Regional Governors.

 

 

6. Afstemninger. Hvert repræsentantskabs­medlem kan stemme på én kandidat ved at afgive alle de stemmer, som tilkommer det medlem, der udnævnte vedkommende, i henhold til artikel 28, stk. 1. Valg af regionale bestyrelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning blandt regionale repræ­sentantskabsmedlemmer. Valg af ikke-regio­nale bestyrelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning blandt ikke-regionale repræsen­tantskabsmedlemmer.

7. First Ballot. On the first ballot, candidates receiving the highest number of votes, up to the number of Directors to be elected, shall be elected as Directors, provided that, to be elected, a candidate shall have received a sufficient number of votes to reach the applicable Minimum Percentage.

 

 

7. Første valgrunde. I første valgrunde vil de kandidater, som opnår det højeste antal stemmer op til det antal bestyrelses­medlemmer, der skal vælges, blive valgt som bestyrelsesmedlemmer. For at blive valgt skal en kandidat imidlertid have opnået tilstrækkeligt mange stemmer til, at ved­kommende når op på den gældende mini­mumsprocent.

(a) If the required number of Directors is not elected on the first ballot, and the number of candidates was the same as the number of Directors to be elected, the Board of Governors shall determine the subsequent actions to complete the election of Regional Directors or the election of Non-Regional Directors, as the case may be.

 

 

(a) Hvis det fornødne antal bestyrelses­medlemmer ikke vælges i første valgrunde, og kandidatantallet var det samme som det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal væl­ges, bestemmer repræsentantskabet, hvilke efterfølgende foranstaltninger der skal træff­es for at gennemføre valget af regionale bestyrelsesmedlemmer eller valget af ikke-regionale bestyrelsesmedlemmer efter de givne omstændigheder.

8. Subsequent Ballots. If the required number of Directors is not elected on the first ballot, and there were more candidates than the number of Directors to be elected on the ballot, there shall be subsequent ballots, as necessary. For subsequent ballots:

 

 

8. Efterfølgende valgrunder. Hvis det for­nødne antal bestyrelsesmedlemmer ikke væl­ges i første valgrunde, og kandidatantallet oversteg det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, skal der i fornødent omfang gennemføres efterfølgende valgrunder. Ved efterfølgende valgrunder gælder følgende:

(a) The candidate receiving the lowest number of votes in the preceding ballot shall not be a candidate in the next ballot.

 

 

(a) Den kandidat, som opnåede det laveste antal stemmer i den foregående valgrunde, kan ikke være opstillet som kandidat i næste valgrunde.

(b) Votes shall be cast only by: (i) Governors who voted in the preceding ballot for a candidate who was not elected; and (ii) Governors whose votes for a candidate who was elected are deemed to have raised the votes for that candidate above the applicable Adjust­ment Percentage under (c) below.

 

 

(b) Stemmer må kun afgives af: (i) Repræsentantskabsmedlemmer, som i den foregående valgrunde stemte på en kandidat, der ikke blev valgt; og (ii) repræsentant­skabsmedlemmer, hvis stemmer på en kandidat, som blev valgt, anses for at have skubbet stemmerne på den pågældende kandidat op over den gældende regulerings­procent som anført under (c) nedenfor.

(c) The votes of all the Governors who cast votes for each candidate shall be added in descending order of number, until the number of votes representing the applicable Adjustment Percentage has been exceeded. Governors whose votes were counted in that calculation shall be deemed to have cast all their votes for that Director, including the Governor whose votes brought the total over the Adjustment Percentage. The remaining Governors whose votes were not counted in that calculation shall be deemed to have raised the candidate’s total votes above the Adjustment Percentage, and the votes of those Governors shall not count towards the election of that candidate. These remaining Governors may vote in the next ballot.

 

 

(c) Stemmerne fra alle de repræsen­tantskabsmedlemmer, som stemte på hver kandidat, tilføjes i faldende rækkefølge, indtil det antal stemmer, som repræsenterer den gældende reguleringsprocent, er over­skredet. Repræsentantskabsmedlemmer, hvis stemmer blev talt med i denne beregning, anses for at have afgivet alle deres stemmer på det pågældende bestyrelsesmedlem, her­under det repræsentantskabsmedlem, hvis stemmer fik det samlede tal til at overstige reguleringsprocenten. De resterende repræ­sentantskabsmedlemmer, hvis stemmer ikke blev talt med i denne beregning, anses for at have skubbet kandidatens samlede opnåede stemmer op over reguleringsprocenten, og disse repræsentantskabsmedlemmers stemm­er vil således ikke blive medregnet i valget af den pågældende kandidat. Disse resterende repræsentantskabsmedlemmer har ret til at stemme i næste valgrunde.

(d) If in any subsequent ballot, only one Director remains to be elected, the Director may be elected by a simple majority of the remaining votes. All such remaining votes shall be deemed to have counted towards the election of the last Director.

 

 

(d) Hvis der i en efterfølgende valgrunde kun mangler at blive valgt et enkelt bestyrelsesmedlem, kan bestyrelsesmedlem­met vælges ved simpel stemmeflerhed blandt de resterende stemmer. Alle sådanne re­sterende stemmer anses at være blevet medregnet i valget af det sidste bestyrelses­medlem.

9. Assignment of Votes. Any Governor who does not participate in voting for the election or whose votes do not contribute to the election of a Director may assign the votes to which he is entitled to an elected Director, provided that such Governor shall first have obtained the agreement of all those Governors who have elected that Director to such assignment.

 

 

9. Overdragelse af stemmer. Ethvert repræsentantskabsmedlem, som ikke deltager i afstemningen om valget, eller hvis stemmer ikke bidrager til valget af et bestyrelse­smedlem, kan overdrage de stemmer, hvortil vedkommende er berettiget, til et valgt bestyrelsesmedlem, under forudsætning af at alle de repræsentantskabsmedlemmer, som har valgt det pågældende bestyrelsesmedlem, forinden har givet deres samtykke til en sådan overdragelse.

10. Founding Member Privileges. The nomination and voting by Governors for Directors and the appointment of Alternate Directors by Directors shall respect the principle that each Founding Member shall have the privilege to designate the Director or an Alternate Director in its constituency permanently or on a rotating basis.

 

 

10. Stiftende medlemmers privilegier. Re­præsentantskabsmedlemmers ret til at op­stille og stemme på bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmers ret til at udnævne bestyrelsessuppleanter skal respektere prin­cippet om, at hvert stiftende medlem har det privilegium at kunne udpege bestyrelses­medlemmet eller en suppleant i sin valgkreds på fast eller roterende basis.

 

 

 

Overenskomsten trådte i medfør af artikel 59 i kraft den 25. december 2015.

Efter indhentelse af Folketingets samtykke den 17. november 2015 har Danmark den 15. januar 2016 deponeret sit ratifikationsinstrument, og overenskomsten er i medfør af artikel 58, stk. 2, trådt i kraft for Danmark den samme dag.

Oplysning om andre landes tiltrædelse af overenskomsten kan fås hos Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank på adressen: www.aiib.org

 

 

Udenrigsministeriet, den 13. marts 2018

 

Anders Samuelsen