Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og mentamálaráðið
  • Útgávudagur: 01-11-2019
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2019 B - Bekendtgørelse 8 frá 16. apríl 2019
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

16. april 2019Nr. 8

Bekendtgørelse om udvidelse til Færøerne af IMO-konvention af 23. marts 2001 om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie 1)

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 3 af 14. januar 2009, Lovtidende C, meddeles det, at IMOkonvention af 23. marts 2001 om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie med virkning fra den 9. januar 2019 er udvidet til at omfatte Færøerne.

 

 

Udenrigsministeriet, den 16. april 2019

 

ANDERS SAMUELSEN

 

 

 

 

 

 

Bilag 1

 

Bekendtgørelse om konvention af 23. marts 2001 om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie

 

Efter indhentelse af Folketingets samtykke, jf. lov nr. 599 af 24. juni 2005, Lovtidende A, har Danmark i henhold til kgl. resolution af 16. juli 2008 ratificeret den i London den 23. marts 2001 undertegnede konvention om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie.

 

Med konventionen, der er optrykt i EF-tidende nr. L 256 af 25. september 2002, s. 009 ff., indføres der krav om, at skibe med en bruttotonnage på 1.000 og derover, uanset anvendelse, skal have et certifikat, der bekræfter, at de har forsikring eller anden garanti til dækning af det ansvar for skader forårsaget af bunkersolie, som følger af konventionen. Certifikatet erhverves hos Søfartsstyrelsen mod betaling af et omkostningsbestemt gebyr. Der indføres desuden krav om, at danske skibe ikke må sejle uden de lovpligtige certifikater, og at fremmede skibe ikke må anløbe dansk havn uden certifikaterne.

 

Danmarks ratifikationsinstrument blev den 23. juli 2008 deponeret hos IMO’s generalsekretær. I forbindelse med ratifikationen har Danmark indtil videre taget forbehold for anvendelsen af konventionens artikel 9 og 10.

 

Konventionen trådte i medfør af artikel 14 i kraft den 21. november 2008.

 

Konventionen omfatter ikke Færøerne og Grønland.

 

Oplysning om andre landes tiltrædelse m.v. kan fås hos IMO på adressen: www.imo.org.

 

 

Udenrigsministeriet, den 14. januar 2009

 

Per Stig Møller

 

 

 

Bilag 2

 

Bunkerskonventionen

INTERNATIONAL KONVENTION OM CIVILRETLIGT ANSVAR FOR FORURENINGSSKADERFORÅRSAGET AF BUNKEROLIE, 2001

INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTIONDAMAGE, 2001

 

 

PARTERNE I DENNE KONVENTION

 

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,

SOM HENVISER TIL artikel 194 i de Forenede Nationers havretskonvention fra 1982, ifølge hvilken enhver stat skal tage alle nødvendige foranstaltninger til forebyggelse, begrænsning og kontrol af forurening af havmiljøet,

 

RECALLING Article 194 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, which provides that States shall take all measures necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment,

 

SOM LIGELEDES HENVISER TIL artikel 235 i ovennævnte konvention, ifølge hvilken staterne, med henblik på at sikrehurtig og passende erstatning for enhver skade forårsaget af forurening af havmiljøet, skal samarbejde om den videreudvikling af de relevante bestemmelser i folkeretten,

 

RECALLING ALSO Article 235 of that Convention, which provides that, with the objective of assuring prompt and adequate compensation in respect of all damage caused by pollution of the marine environment, States shall cooperate in the further development of relevant rules of international law,

 

SOM NOTERER SIG, at den internationale konvention af 1992 om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening og den internationale konvention af 1992 om oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening har haft held med at sikre, at der ydes erstatning til personer, der lider skade som følge af forurening forårsaget af udslip eller udtømning af olie, der transporteres i bulk som last til søs,

 

NOTING the success of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 and the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992, in ensuring that compensation is available to persons who suffer damage caused by pollution resulting from the escape or discharge of oil carried in bulk at sea by ships,

 

SOM OGSÅ NOTERER SIG vedtagelsen af den internationale konvention af 1996 om ansvar og erstatning for skader i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer med henblik på at kunne yde tilstrækkelig, øjeblikkelig og effektiv erstatning for skader forårsaget af hændelser i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer,

 

NOTING ALSO the adoption of the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection With the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996, in order to provide adequate, prompt and effective compensation for damage caused by incidents in connection with the carriage by sea of hazardous and noxious substances,

 

SOM ERKENDER betydningen af at fastsætte objektivt ansvar for alle former for olieforurening, kombineret med en passende begrænsning af ansvarsniveauet,

 

RECOGNISING the importance of establishing strict liability for all forms of oil pollution which is linked to an appropriate limitation of the level of that liability,

 

SOM TAGER I BETRAGTNING, at supplerende forholdsregler er nødvendige for at sikre betaling af en passende, øjeblikkelig og effektiv erstatning for skader som følge af forurening forårsaget af udslip eller udtømning af bunkerolie fra skibe,

 

CONSIDERING that complementary measures are necessary to ensure the payment of adequate, prompt and effective compensation for damage caused by pollution resulting from the escape or discharge of bunker oil from ships,

 

SOM ØNSKER at vedtage ensartede internationale regler og procedurer til afgørelse af erstatningsansvaret og for ydelsen af passende erstatning i sådanne tilfælde,

 

DESIRING to adopt uniform international rules and procedures for determining questions of liability and providing adequate compensation in such cases,

 

ER BLEVET ENIGE om følgende:

 

HAVE AGREED as follows:

 

 

Artikel 1

Article 1

Definitioner

 

Definitions

I denne konvention forstås ved:

 

For the purposes of this Convention:

1 »Skib«: ethvert søgående fartøj og flydende indretning af en hvilken som helst type.

 

1 ship’ means any seagoing vessel and seaborne craft, of any type whatsoever,

 

2 »Person«: enhver fysisk person eller sammenslutning af personer eller enhver juridisk person på det offentligretlige eller privatretlige område, herunder medregnet en stat og dens politiske underafdelinger.

 

2 person’ means any individual or partnership or any public or private body, whether corporate or not, including a State or any of its constituent subdivisions,

 

3 »Reder«: skibets ejer, herunder den registrerede ejer, bareboat befragter, disponenten eller andre, der i rederens sted varetager skibets drift.

 

3 shipowner’ means the owner, including the registered owner, bareboat charterer, manager and operator of the ship,

 

4 »Registreret ejer«: den eller de personer, der er registreret som ejer af skibet eller, i mangel af registrering, den eller de personer, der ejer skibet. I tilfælde af, at et skib, der ejes af en stat, bruges af et selskab, som i den pågældende stat er registreret som skibets bruger, skal dog med »registreret ejer« forstås dette selskab.

 

4 registered owner’ means the person or persons registered as the owner of the ship or, in the absence of registration, the person or persons owning the ship. However, in the case of a ship owned by a State and operated by a company which in that State is registered as the ship's operator, registered owner’ shall mean such company,

 

5 »Bunkerolie«: enhver mineralsk olie med carbonhydrider, herunder smøreolie, der anvendes eller skal anvendes til skibets drift eller fremdrift samt alle rester af sådanne olier.

 

5 bunker oil’ means any hydrocarbon mineral oil, including lubricating oil, used or intended to be used for the operation or propulsion of the ship, and any residues of such oil,

 

6 »Ansvarskonventionen af 1992«: den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening af 1992, som ændret.

 

6 Civil Liability Convention’ means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992, as amended,

 

7 »Forebyggende foranstaltninger«: alle rimelige foranstaltninger truffet af en person, efter at en hændelse er indtruffet, med det formål at forhindre eller formindske forureningsskade.

 

7 preventive measures’ means any reasonable measures taken by any person after an incident has occurred to prevent or minimise pollution damage,

 

8 »Hændelse«: enhver begivenhed eller række af begivenheder, som har samme oprindelse, og som forårsager forureningsskade eller fremkalder alvorlig og overhængende fare for at forårsage en sådan skade.

 

8 incident’ means any occurrence or series of occurrences having the same origin, which causes pollution damage or creates a grave and imminent threat of causing such damage,

 

9 »Forureningsskade«:

9 pollution damage’ means:

 

tab eller skade forårsaget uden for skibet ved forurening hidrørende fra udflydning eller udtømning af bunkerolie fra skibet, uanset hvor en sådan udflydning eller udtømning måtte ske, dog således at erstatning for ødelæggelse af miljøet bortset fra tabt fortjeneste ved en sådan ødelæggelse, begrænses til udgifterne ved rimelige foranstaltninger i forbindelse med en anskaffelse, der allerede er eller vil blive truffet, og

loss or damage caused outside the ship by contamination resulting from the escape or discharge of bunker oil from the ship, wherever such escape or discharge may occur, provided that compensation for impairment of the environment other than loss of profit from such impairment shall be limited to costs of reasonable measures of reinstatement actually undertaken or to be undertaken, and

 

udgifterne ved forebyggende foranstaltninger samt yderligere tab eller skade forårsaget af forebyggende foranstaltninger.

 

the costs of preventive measures and further loss or damage caused by preventive measures,

 

10 »Skibets registreringsstat«: for et registreret skib den stat, hvor skibet er registreret, og for uregistrerede skibe den stat, hvis flag skibet er berettiget til at føre.

 

10 State of the ship's registry’ means, in relation to a registered ship, the State of registration of the ship and, in relation to an unregistered ship, the State whose flag the ship is entitled to fly,

 

11 »Bruttotonnage«: bruttotonnage beregnet i overensstemmelse med tonnagemålingsbestemmelserne i bilag 1 til den internationale konvention om tonnagemåling af skibe fra 1969.

 

11 gross tonnage’ means gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex 1 of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969,

 

12 »Organisation«: Den Internationale Søfartsorganisation.

 

12 Organisation’ means the International Maritime Organisation,

 

13 »Generalsekretær«: organisationens generalsekretær.

 

13 Secretary-General’ means the Secretary-General of the Organisation.

 

 

 

Artikel 2

Article 2

Anvendelsesområde

 

Scope of application

 

Denne konventionen skal udelukkende finde Anvendelse på:

This Convention shall apply exclusively:

 

a) forurening forårsaget:

(a) to pollution damage caused:

inden for en kontraherende stats territorium, herunder søterritoriet, og

in the territory, including the territorial sea, of a State Party, and

inden for en kontraherende stats eksklusive økonomiske zone oprettet i overensstemmelse med international ret eller, hvis en kontraherende stat ikke har etableret en sådan zone, på et område, der ligger ud over eller grænser op til denne stats søterritorium, der er fastlagt af staten i overensstemmelse med international ret, og som ikke strækker sig længere end 200 sømil fra de basislinjer, hvorfra bredden af dens søterritorium måles

in the exclusive economic zone of a State Party, established in accordance with international law, or, if a State Party has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured;

 

b) forebyggende foranstaltninger, hvor end de træffes, for at forhindre eller formindske sådan skade.

 

(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimise such damage.

 

 

 

Artikel 3

Article 3

Rederens erstatningsansvar

 

Liability of the shipowner

 

1 Bortset fra de i stk. 3 og 4 fastsatte undtagelser er den, som på tidspunktet for hændelsen, eller, hvor hændelsen består af en række begivenheder, på tidspunktet for den første af disse begivenheder, var skibets reder, ansvarlig for forureningsskade fremkaldt af bunkerolie om bord på eller stammende fra skibet.

 

1 Except as provided in paragraphs 3 and 4, the shipowner at the time of an incident shall be liable for pollution damage caused by any bunker oil on board or originating from the ship, provided that, if an incident consists of a series of occurrences having the same origin, the liability shall attach to the shipowner at the time of the first of such occurrences.

 

2 Hvis mere end en person er ansvarlig i henhold til stk. 1, hæfter de solidarisk.

 

2 Where more than one person is liable in accordance with paragraph 1, their liability shall be joint and several.

 

3 Rederen er fritaget for ansvar, såfremt han beviser, at forureningsskaden

 

3 No liability for pollution damage shall attach to the shipowner if the shipowner proves that:

 

a) hidrører fra krigshandlinger, krigslignende operationer, borgerkrig, oprør eller en naturbegivenhed af en usædvanlig, uundgåelig og uafværgelig karakter, eller

 

(a) the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; or

 

b) idet hele er forårsaget af en tredjemand ved en handling eller undladelse med den hensigt at forvolde skade, eller

 

(b) the damage was wholly caused by an act or omission done with the intent to cause damage by a third party; or

 

c) i det hele skyldes uagtsomhed eller anden retsstridig handling begået af nogen regering eller anden myndighed med hensyn til vedligeholdelse af fyr eller andre hjælpemidler for navigationen for hvilke den er ansvarlig.

 

(c) the damage was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any Government or other authority responsible for the maintenance of lights or other navigational aids in the exercise of that function.

 

4 Såfremt rederen beviser, at forureningsskaden helt eller delvis hidrører enten fra en handling eller undladelse, hvorved skade har været tilsigtet, og som kan henføres til den person, som har lidt skaden, eller fra en af denne person udvist uagtsomhed, kan rederen fritages helt eller delvis for sit ansvar over for denne person.

 

4 If the shipowner proves that the pollution damage resulted wholly or partially either from an act or omission done with intent to cause damage by the person who suffered the damage or from the negligence of that person, the shipowner may be exonerated wholly or partially from liability to such person.

 

5 Krav om erstatning for forureningsskade kan ikke rejses mod rederen på anden måde end efter denne konvention.

 

5 No claim for compensation for pollution damage shall be made against the shipowner otherwise than in accordance with this Convention.

 

6 Bestemmelserne i denne konvention skal ikke afskære rederens ret til regres, der eksisterer uafhængigt af denne konvention.

 

6 Nothing in this Convention shall prejudice any right of recourse of the shipowner which exists independently of this Convention.

 

 

 

Artikel 4

Article 4

Undtagelser

 

Exclusions

 

1 Denne konvention gælder ikke for forureningsskade som defineret i ansvarskonventionen af 1992, uanset om erstatning skal betales i henhold til den pågældende konvention.

 

1 This Convention shall not apply to pollution damage as defined in the Civil Liability Convention, whether or not compensation is payable in respect of it under that Convention.

 

2 Bortset fra bestemmelserne i stk. 3 finder bestemmelserne i denne konvention ikke anvendelse på krigsskibe, flådehjælpeskibe eller andre skibe, der ejes eller drives af en stat, og som på det pågældende tidspunkt udelukkende anvendes i statsligt, ikke-kommercielt øjemed.

 

2 Except as provided in paragraph 3, the provisions of this Convention shall not apply to warships, naval auxiliary or other ships owned or operated by a State and used, for the time being, only on Government non-commercial service.

 

3 En kontraherende stat kan beslutte, at denne konvention skal gælde for dens krigsskibe eller andre skibe som beskrevet i stk. 2; i så tilfælde skal den pågældende stat oplyse generalsekretæren herom og specificere betingelserne for en sådan anvendelse.

 

3 A State Party may decide to apply this Convention to its warships or other ships described in paragraph 2, in which case it shall notify the Secretary-General thereof specifying the terms and conditions of such application.

 

4 Med hensyn til skibe, der ejes af en kontraherende stat og anvendes i kommercielt øjemed, skal hver stat kunne undergives retsforfølgning ved de domstole, som er kompetente efter artikel 9, og staten skal afstå fra enhver indsigelse, der bygger på dens stilling som suveræn stat.

 

4 With respect to ships owned by a State Party and used for commercial purposes, each State shall be subject to suit in the jurisdictions set forth in Article 9 and shall waive all defences based on its status as a sovereign State.

 

 

 

Artikel 5

Article 5

Hændelser med to eller flere involverede skibe

 

Incidents involving two or more ships

 

Når en hændelse indtræder, der omfatter to eller flere skibe, med forureningsskade til følge, er de pågældende skibes redere, medmindre de er fritaget for ansvar ifølge artikel 3, solidarisk ansvarlige for al sådan skade, som ikke med rimelighed kan henføres til et bestemt skib.

 

When an incident involving two or more ships occurs and pollution damage results therefrom, the shipowners of all the ships concerned, unless exonerated under Article 3, shall be jointly and severally liable for all such damage which is not reasonably separable.

 

 

 

Artikel 6

Article 6  

Ansvarsbegrænsning

 

Limitation of liability

 

Intet i denne konvention skal berøre den ret, rederen eller den eller de personer, der yder forsikring eller stiller anden økonomisk sikkerhed, har til at begrænse deres ansvar i overensstemmelse med relevante nationale eller internationale ordninger, såsom konventionen af 19. november 1976 om begrænsning af ansvaret for søretlige krav, som ændret.

 

Nothing in this Convention shall affect the right of the shipowner and the person or persons providing insurance or other financial security to limit liability under any applicable national or international regime, such as the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended.

 

 

 

Artikel 7

Article 7

Obligatorisk forsikring eller økonomisk sikkerhed

 

Compulsory insurance or financial security

 

1 Til dækning af sit ansvar for forureningsskade er den registrerede ejer af et skib med en bruttotonnage på mere end 1 000, der er registreret i en kontraherende stat, forpligtet til at have en forsikring eller anden økonomisk sikkerhed, såsom en garanti fra en bank eller lignende finansiel institution, til dækning af sit ansvar for forureningsskader på et beløb svarende til ansvarsgrænserne i henhold til de relevante nationale eller internationale ordninger herom, men under alle omstændigheder således, at det ikke overstiger et beløb beregnet i overensstemmelse med konventionen af 19. november 1976 om begrænsning af ansvaret for søretlige krav, som ændret.

 

1 The registered owner of a ship having a gross tonnage greater than 1 000 registered in a State Party shall be required to maintain insurance or other financial security, such as the guarantee of a bank or similar financial institution, to cover the liability of the registered owner for pollution damage in an amount equal to the limits of liability under the applicable national or international limitation regime, but in all cases, not exceeding an amount calculated in accordance with the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended.

 

2 Til hvert skib udstedes et certifikat til bekræftelse af, at forsikring eller anden økonomisk sikkerhed er i kraft i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention, når den kompetente myndighed i en kontraherende stat har forvisset sig om, at kravene i stk. 1 er opfyldt. For et skib, der er registreret i en kontraherende stat, skal et sådant certifikat udstedes eller bekræftes af den kompetente myndighed i skibets registreringsstat; for et skib, der ikke er registreret i en kontraherende stat, kan certifikatet udstedes eller bekræftes af den kompetente myndighed i enhver kontraherende stat. Certifikatet skal være affattet i overensstemmelse med modellen i bilaget og skal indeholde følgende oplysninger:

 

2 A certificate attesting that insurance or other financial security is in force in accordance with the provisions of this Convention shall be issued to each ship after the appropriate authority of a State Party has determined that the requirements of paragraph 1 have been complied with. With respect to a ship registered in a State Party such certificate shall be issued or certified by the appropriate authority of the State of the ship's registry; with respect to a ship not registered in a State Party it may be issued or certified by the appropriate authority of any State Party. This certificate shall be in the form of the model set out in the Annex to this Convention and shall contain the following particulars:

 

a) skibets navn, kendingstal eller -bogstaver og hjemsted

(a) name of ship, distinctive number or letters and port of registry;

 

b) den registrerede ejers navn og hovedforretningssæde

 

(b) name and principal place of business of the registered owner;

 

c) IMO-skibsidentifikationsnummer

 

(c) IMO ship identification number;

 

d) sikkerhedens art og gyldighedstid

 

(d) type and duration of security;

 

e) navn og hovedforretningssæde for forsikringsgiveren eller en anden, som har stillet sikkerhed, og i påkommende tilfælde det forretningssted, hvor forsikringen er ydet eller sikkerheden stillet

 

(e) name and principal place of business of insurer or other person giving security and, where appropriate, place of business where the insurance or security is established;

 

f) certifikatets gyldighedsperiode, som ikke må være længere end gyldighedstiden for forsikringen eller sikkerheden.

 

(f) period of validity of the certificate which shall not be longer than the period of validity of the insurance or other security.

 

3

3

a) En kontraherende stat kan bemyndige en af denne anerkendt institution eller organisation til at udstede det i stk. 2 nævnte certifikat. En sådan institution eller organisation skal oplyse den pågældende stat om udstedelsen af hvert enkelt certifikat. I alle tilfælde skal den kontraherende stat fuldt ud garantere for fuldstændigheden og nøjagtigheden af de således udstedte certifikater, ligesom den skal påtage sig at sørge for, at de nødvendige foranstaltninger for at opfylde denne forpligtelse bliver truffet.

 

(a) A State Party may authorise either an institution or an organisation recognised by it to issue the certificate referred to in paragraph 2. Such institution or organisation shall inform that State of the issue of each certificate. In all cases, the State Party shall fully guarantee the completeness and accuracy of the certificate so issued and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.

 

b) En kontraherende stat skal oplyse generalsekretæren om:

 

(b) A State Party shall notify the Secretary-General of:

 

i) det konkrete ansvar og de konkrete betingelser, der er knyttet til bemyndigelsen af en af den anerkendt institution eller organisation

 

the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to an institution or organisation recognised by it;

 

ii) tilbagekaldelsen af en sådan bemyndigelse, og

 

the withdrawal of such authority; and

 

iii) den dato, fra hvilken en sådan bemyndigelse eller tilbagekaldelse heraf træder i kraft.

 

the date from which such authority or withdrawal of such authority takes effect.

 

En sådan bemyndigelse træder ikke i kraft tidligere end tre måneder fra den dato, hvor generalsekretæren er blevet oplyst herom.

 

An authority delegated shall not take effect prior to three months from the date on which notification to that effect was given to the Secretary-General.

 

c) Den institution eller organisation, der er bemyndiget til at udstede certifikater i overensstemmelse med dette stykke, skal som et minimum være bemyndiget til at tilbagekalde sådanne certifikater, hvis de betingelser, i henhold til hvilke de er udstedt, ikke længere er opfyldt. I alle tilfælde skal institutionen eller organisationen oplyse den stat, på hvis vegne certifikatet er blevet udstedt, om en sådan tilbagekaldelse.

 

(c) The institution or organisation authorised to issue certificates in accordance with this paragraph shall, as a minimum, be authorised to withdraw these certificates if the conditions under which they have been issued are not maintained. In all cases the institution or organisation shall report such withdrawal to the State on whose behalf the certificate was issued.

 

4 Certifikatet udfærdiges på det eller de officielle sprog i den udstedende stat. Såfremt det anvendte sprog hverken er engelsk, fransk eller spansk, skal teksten indeholde en oversættelse til et af disse sprog, og hvis staten beslutter det, kan statens officielle sprog udelades.

 

4 The certificate shall be in the official language or languages of the issuing State. If the language used is not English, French or Spanish, the text shall include a translation into one of these languages and, where the State so decides, the official language of the State may be omitted.

 

5 Certifikatet skal medføres om bord på skibet, og en kopi skal deponeres hos skibets registreringsmyndighed eller, hvis skibet ikke er registreret i en kontraherende stat, hos myndighederne i den stat, der udsteder eller bekræfter certifikatet.

 

5 The certificate shall be carried on board the ship and a copy shall be deposited with the authorities who keep the record of the ship's registry or, if the ship is not registered in a State Party, with the authorities issuing or certifying the certificate.

 

6 En forsikring eller anden økonomisk sikkerhed opfylder ikke bestemmelserne i denne artikel, såfremt den af anden grund end udløbet af den i stk. 2 omhandlede gyldighedstid kan ophøre med at have gyldighed før udløbet af tre måneder fra den dato, på hvilken meddelelse om dens ophør er givet til den i stk. 5 nævnte myndighed, medmindre certifikatet er tilbagegivet til denne myndighed, eller et nyt certifikat er blevet udstedt inden udløbet af den nævnte tidsfrist. De foranstående bestemmelser finder tilsvarende anvendelse på enhver ændring, som medfører, at forsikringen eller sikkerheden ikke længere opfylder de i denne artikel indeholdte krav.

 

6 An insurance or other financial security shall not satisfy the requirements of this Article if it can cease, for reasons other than the expiry of the period of validity of the insurance or security specified in the certificate under paragraph 2 of this Article, before three months have elapsed from the date on which notice of its termination is given to the authorities referred to in paragraph 5 of this Article, unless the certificate has been surrendered to these authorities or a new certificate has been issued within the said period. The foregoing provisions shall similarly apply to any modification which results in the insurance or security no longer satisfying the requirements of this Article.

 

7 Registreringsstaten bestemmer under iagttagelse af bestemmelserne i denne artikel betingelserne for certifikatets udstedelse og gyldighed.

 

7 The State of the ship's registry shall, subject to the provisions of this Article, determine the conditions of issue and validity of the certificate.

 

8 Intet i denne konvention skal fortolkes som værende til hinder for, at en kontraherende stat kan fæste lid til oplysninger modtaget fra andre stater eller organisationen eller andre internationale organisationer om den økonomiske situation, som forsikringsgivere eller stillere af økonomisk sikkerhed i henhold til denne konvention befinder sig i. I sådanne tilfælde fritages en kontraherende stat, der fæster lid til sådanne oplysninger, ikke fra sit ansvar som en stat, der har udstedt det i stk. 2 krævede certifikat.

 

8 Nothing in this Convention shall be construed as preventing a State Party from relying on information obtained from other States or the Organisation or other international organisations relating to the financial standing of providers of insurance or financial security for the purposes of this Convention. In such cases, the State Party relying on such information is not relieved of its responsibility as a State issuing the certificate required by paragraph 2.

 

9 Certifikater, der er udstedt eller bekræftet af myndigheden i en kontraherende stat, skal anerkendes af de andre kontraherende stater for så vidt angår anvendelsen af denne konvention og skal af de andre kontraherende stater anerkendes som havende samme gyldighed som de af dem udstedte eller bekræftede certifikater, også selv om disse er udstedt eller bekræftet for et skib, der ikke er registreret i en kontraherende stat. En kontraherende stat kan når som helst udbede sig forhandling med den udstedende eller bekræftende stat, såfremt den har formodning om, at den i forsikringscertifikatet nævnte forsikringsgiver eller garant ikke er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser i henhold til denne konvention.

 

9 Certificates issued or certified under the authority of a State Party shall be accepted by other States Parties for the purposes of this Convention and shall be regarded by other States Parties as having the same force as certificates issued or certified by them even if issued or certified in respect of a ship not registered in a State Party. A State Party may at any time request consultation with the issuing or certifying State should it believe that the insurer or guarantor named in the insurance certificate is not financially capable of meeting the obligations imposed by this Convention.

 

10 Krav om erstatning for forureningsskade kan rejses direkte over for forsikringsgiveren eller anden person, der har stillet økonomisk sikkerhed for den registrerede ejers ansvar for forureningsskade. I et sådant tilfælde kan den sagsøgte gøre de frifindelsesgrunde gældende (bortset fra rederens konkurs eller likvidation), som rederen ville have været berettiget til at gøre gældende, herunder ansvarsbegrænsning efter artikel 6. Endvidere kan den sagsøgte, selv om rederen ikke er berettiget til ansvarsbegrænsning i henhold til artikel 6, begrænse ansvaret til et beløb svarende til størrelsen af den i medfør af stk. 1 krævede forsikring eller økonomiske sikkerhed. Endvidere kan sagsøgte gøre gældende som frifindelsesgrund, at forureningsskaden skyldes rederens forsætlige fejl, men sagsøgte kan ikke gøre anden frifindelsesgrund gældende, som sagsøgte kunne have været berettiget til at gøre gældende i et søgsmål rejst af rederen mod sagsøgte. Sagsøgte har i alle tilfælde ret til at kræve, at rederen indtræder i retssagen.

 

10 Any claim for compensation for pollution damage may be brought directly against the insurer or other person providing financial security for the registered owner's liability for pollution damage. In such a case the defendant may invoke the defences (other than bankruptcy or winding up of the shipowner) which the shipowner would have been entitled to invoke, including limitation pursuant to Article 6. Furthermore, even if the shipowner is not entitled to limitation of liability according to Article 6, the defendant may limit liability to an amount equal to the amount of the insurance or other financial security required to be maintained in accordance with paragraph 1. Moreover, the defendant may invoke the defence that the pollution damage resulted from the wilful misconduct of the shipowner, but the defendant shall not invoke any other defence which the defendant might have been entitled to invoke in proceedings brought by the shipowner against the defendant. The defendant shall in any event have the right to require the shipowner to be joined in the proceedings.

 

11 En kontraherende stat må ikke tillade et skib, der fører dens flag, og på hvilket denne artikel finder anvendelse, at operere på noget tidspunkt, medmindre et certifikat er blevet udstedt i henhold til stk. 2 eller 14.

 

11 A State Party shall not permit a ship under its flag to which this Article applies to operate at any time, unless a certificate has been issued under paragraphs 2 or 14.

 

12 Enhver kontraherende stat skal i sin nationale ret, medmindre andet følger af bestemmelserne i denne artikel, drage omsorg for, at gyldig forsikring eller anden sikkerhed i det i stk. 1 foreskrevne omfang foreligger for ethvert skib med en bruttotonnage på mere end 1 000, uanset hvor dette er registreret, som anløber eller forlader en havn inden for dens territorium eller anløber eller forlader et offshoreanlæg inden for dens søterritorium.

 

12 Subject to the provisions of this Article, each State Party shall ensure, under its national law, that insurance or other security, to the extent specified in paragraph 1, is in force in respect of any ship having a gross tonnage greater than 1 000, wherever registered, entering or leaving a port in its territory, or arriving at or leaving an offshore facility in its territorial sea.

 

13 Uanset bestemmelserne i stk. 5 kan en kontraherende stat meddele generalsekretæren, at for så vidt angår stk. 12 kræves det ikke af skibe, at de medbringer det i stk. 2 krævede certifikat om bord, eller at de fremlægger det, når de anløber eller forlader havne eller anløber eller forlader offshoreanlæg inden for dens territorium, såfremt den kontraherende stat, som udsteder det i stk. 2 krævede certifikat, har meddelt generalsekretæren, at den har elektroniske registre som er tilgængelige for alle kontraherende stater, og som bekræfter certifikatets eksistens og sætter de kontraherende stater i stand til at overholde deres forpligtelser i medfør af stk. 12.

 

13 Notwithstanding the provisions of paragraph 5, a State Party may notify the Secretary-General that, for the purposes of paragraph12, ships are not required to carry on board or to produce the certificate required by paragraph 2, when entering or leaving ports or arriving at or leaving from offshore facilities in its territory, provided that the State Party which issues the certificate required by paragraph 2 has notified the Secretary- General that it maintains records in an electronic format, accessible to all States Parties, attesting the existence of the certificate and enabling States Parties to discharge their obligations under paragraph12.

 

14 Såfremt et skib, der ejes af en kontraherende stat, ikke er dækket af en forsikring eller anden økonomisk sikkerhed, finder bestemmelserne herom i denne artikel ikke anvendelse på et sådant skib. Dog skal skibet være forsynet med et af den kompetente myndighed i skibets registreringsstat udstedt certifikat til bekræftelse af, at skibet ejes af den pågældende stat, og at dets ansvar er dækket inden for den i stk. 1 foreskrevne grænse. Et sådant certifikat skal i det omfang det er praktisk muligt, være i overensstemmelse med den i stk. 2 foreskrevne model.

 

14 If insurance or other financial security is not maintained in respect of a ship owned by a State Party, the provisions of this Article relating thereto shall not be applicable to such ship, but the ship shall carry a certificate issued by the appropriate authority of the State of the ship's registry stating that the ship is owned by that State and that the ship's liability is covered within the limit prescribed in accordance with paragraph 1. Such a certificate shall follow as closely as possible the model prescribed by paragraph 2.

 

15 En stat kan, på tidspunktet for sin ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse af denne konvention eller til enhver tid derefter erklære, at denne artikel ikke gælder for skibe, der kun opererer inden for statens område som nævnt i artikel 2, litra a), nr. i).

 

15 A State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Convention, or at any time thereafter, declare that this Article does not apply to ships operating exclusively within the area of that State referred to in Article 2(a)(i).

 

 

 

Artikel 8

Article 8

Tidsfrister

 

Time limits

 

Ret til erstatning i henhold til denne konvention bortfalder, medmindre en sag i henhold til konventionens bestemmelser er anlagt inden tre år efter dagen for skadens indtræden. Dog kan en sag i intet tilfælde anlægges, når der er forløbet seks år efter den dag, på hvilken den hændelse indtraf, som har forårsaget skaden. Når hændelsen udgøres af en række af begivenheder, regnes seksårsfristen fra dagen for den første af disse begivenheder.

 

Rights to compensation under this Convention shall be extinguished unless an action is brought thereunder within three years from the date when the damage occurred. However, in no case shall an action be brought more than six years from the date of the incident which caused the damage. Where the incident consists of a series of occurrences, the six-year period shall run from the date of the first such occurrence.

 

 

 

Artikel 9

Article 9

Jurisdiktion

 

Jurisdiction

1 Har en hændelse medført forureningsskade på en eller flere kontraherende staters territorium, herunder søterritoriet, eller et område nævnt i artikel 2, litra a), nr. ii), eller er forebyggende foranstaltninger truffet for at forhindre eller formindske forureningsskade på et sådant territorium, herunder søterritoriet eller området, kan krav om erstatning mod rederen, forsikringsgiveren eller en anden person, der stiller sikkerhed for rederens erstatningsansvar, kun rejses ved domstolene i sådanne kontraherende stater.

 

1 Where an incident has caused pollution damage in the territory, including the territorial sea, or in an area referred to in Article 2(a)(ii) of one or more States Parties, or preventive measures have been taken to prevent or minimise pollution damage in such territory, including the territorial sea, or in such area, actions for compensation against the shipowner, insurer or other person providing security for the shipowner's liability may be brought only in the courts of any such States Parties.

 

2 Der skal i rimelig tid gives enhver sagsøgt underretning om fremsættelse af et krav i henhold til stk. 1.

 

2 Reasonable notice of any action taken under paragraph1 shall be given to each defendant.

 

3 Enhver kontraherende stat skal sørge for, at dens domstole har den fornødne kompetence til at behandle erstatningskrav i henhold til denne konvention.

 

3 Each State Party shall ensure that its courts have jurisdiction to entertain actions for compensation under this Convention.

 

 

 

Artikel 10

Article 10

Anerkendelse og fuldbyrdelse

 

Recognition and enforcement

 

1 Enhver afgørelse truffet af en domstol med kompetence i henhold til artikel 9, som kan fuldbyrdes i oprindelseslandet, og dér ikke længere med sædvanlige retsmidler kan indbringes for en højere instans, skal anerkendes i enhver anden kontraherende stat undtagen:

 

1 Any judgement given by a court with jurisdiction in accordance with Article 9 which is enforceable in the State of origin where it is no longer subject to ordinary forms of review, shall be recognised in any State Party, except:

 

a) hvor afgørelsen er opnået ved svig, eller

 

(a) where the judgement was obtained by fraud; or

 

b) hvor der ikke er givet sagsøgte passende frist og rimelig mulighed for at føre sin sag.

 

(b) where the defendant was not given reasonable notice and a fair opportunity to present his or her case.

 

2 En afgørelse, som anerkendes ifølge denne artikels stk. 1, kan fuldbyrdes i hver af de kontraherende stater, så snart de i staten krævede formaliteter er iagttaget. Den formelle behandling må ikke medføre en genoptagelse af sagens realitet.

 

2 A judgement recognised under paragraph1 shall be enforceable in each State Party as soon as the formalities required in that State have been complied with. The formalities shall not permit the merits of the case to be reopened.

 

 

 

Artikel 11

Article 11

Undtagelsesklausul

 

Supersession clause

 

Denne konvention træder i stedet for enhver konvention, som er i kraft eller åben for undertegnelse, ratifikation eller tiltrædelse den dag, på hvilken konventionen åbnes for undertegnelse, men kun idet omfang sådanne konventioner måtte være i modstrid med den. Intet i denne artikel skal dog ændre kontraherende staters forpligtelser over for ikke-kontraherende stater i henhold til sådanne konventioner.

 

This Convention shall supersede any Convention in force or open for signature, ratification or accession at the date on which this Convention is opened for signature, but only to the extent that such Convention would be in conflict with it; however, nothing in this Article shall affect the obligations of States Parties to States not party to this Convention arising under such Convention.

 

 

 

Artikel 12

Article 12

Undertegnelse, ratifikation, accept, godkendelse og tiltrædelse

 

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

 

1 Denne konvention er åben for undertegnelse i organisationens hovedkontor fra 1. oktober 2001 til 30. september 2002 og er herefter åben for tiltrædelse.

 

1 This Convention shall be open for signature at the Headquarters of the Organisation from 1 October 2001 until 30 September 2002 and shall thereafter remain open for accession.

 

2 Stater kan give udtryk for deres samtykke til at være forpligtet af denne konvention gennem:

 

2 States may express their consent to be bound by this Convention by:

 

a) undertegnelse uden forbehold for ratifikation, accept eller godkendelse

 

(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval;

 

b) undertegnelse med forbehold for ratifikation, accept eller godkendelse efterfulgt af ratifikation, accept eller godkendelse, eller

 

(b) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by ratification, acceptance or approval; or

 

c) tiltrædelse.

 

(c) accession.

 

3 Ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse sker ved deponering hos organisationens generalsekretær af et instrument herom.

 

3 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.

 

4 Ethvert ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, der er deponeret efter, at en ændring af denne konvention er trådt i kraft i forhold til alle eksisterende kontraherende stater, eller efter at alle de foranstaltninger, der kræves for at en ændring kan træde i kraft for disse kontraherende stater er afsluttet, skal anses for at gælde for den således ændrede konvention.

 

4 Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to this Convention with respect to all existing State Parties, or after the completion of all measures required for the entry into force of the amendment with respect to those State Parties shall be deemed to apply to this Convention as modified by the amendment.

 

 

 

Artikel 13

Article 13

Stater med mere end et retssystem

 

States with more than one system of law

 

1 Hvis en stat består af to eller flere territorialenheder, hvor der anvendes forskellige retssystemer for så vidt angår spørgsmål, der er omhandlet i denne konvention, kan den på tidspunktet for undertegnelse, ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse erklære, at denne konvention skal gælde for alle territorialenheder eller kun for en eller flere af dem, og kan til enhver tid ændre denne erklæring ved at afgive en ny erklæring.

 

1 If a State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.

 

2 En sådan erklæring skal meddeles generalsekretæren og skal udtrykkeligt angive, for hvilke territorialenheder konventionen gælder.

 

2 Any such declaration shall be notified to the Secretary-General and shall state expressly the territorial units to which this Convention applies.

 

3 I forbindelse med en kontraherende stat, som har afgivet en sådan erklæring, gælder følgende:

 

3 In relation to a State Party which has made such a declaration:

 

a) i definitionen af en »registreret ejer« i artikel 1, nr. 4), skal henvisninger til en stat fortolkes som henvisninger til en sådan territorialenhed

 

(a) in the definition of registered owner’ in Article 1(4), references to a State shall be construed as references to such a territorial unit;

 

b) henvisninger til et skibs indregistreringsstat og, for så vidt angår et obligatorisk forsikringscertifikat, til den udstedende eller bekræftende stat skal fortolkes som henholdsvis den territorialenhed, hvor skibet er indregistreret, og den territorialenhed, der udsteder eller bekræfter certifikatet

 

(b) references to the State of a ship's registry and, in relation to a compulsory insurance certificate, to the issuing or certifying State, shall be construed as referring to the territorial unit respectively in which the ship is registered and which issues or certifies the certificate;

 

c) henvisninger i denne konvention til kravene i national ret skal fortolkes som henvisninger til kravene i den relevante territorialenheds ret, og

 

(c) references in this Convention to the requirements of national law shall be construed as references to the requirements of the law of the relevant territorial unit; and

 

d) henvisninger i artikel 9 og 10 til domstole og domme, som skal anerkendes i kontraherende stater, skal fortolkes som henvisninger til henholdsvis domstole i og domme, som skal anerkendes af den relevante territorialenhed.

 

(d) references in Articles 9 and 10 to courts, and to judgements which must be recognised in States Parties, shall be construed as references respectively to courts of, and to judgements which must be recognised in, the relevant territorial unit

 

 

 

Artikel 14

Article 14

Ikrafttræden

 

Entry into force

 

1 Denne konvention træder i kraft et år efter den dato, på hvilken 18 stater, hvoraf fem stater har skibe med en samlet bruttotonnage på ikke under 1 mio., enten har undertegnet den uden forbehold for ratifikation, accept eller godkendelse, eller har deponeret ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesdokumenter hos generalsekretæren.

 

1 This Convention shall enter into force one year following the date on which eighteen States, including five States each with ships whose combined gross tonnage is not less than 1 million, have either signed it without reservation as to ratification, acceptance or approval or have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General.

 

2 Denne konvention skal for enhver stat, der ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder den, efter at betingelserne i stk. 1 for ikrafttrædelse er opfyldt, træde i kraft tre måneder efter den dato, på hvilken staten deponerede det relevante instrument.

 

2 For any State which ratifies, accepts, approves or accedes to it after the conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, this Convention shall enter into force three months after the date of deposit by such State of the appropriate instrument.

 

 

 

Artikel 15

Article 15

Opsigelse

 

Denunciation

 

1 Denne konvention kan opsiges af enhver kontraherende stat på et hvilket som helst tidspunkt efter den dato, på hvilken den træder i kraft for den deltagende stat.

 

1 This Convention may be denounced by any State Party at any time after the date on which this Convention comes into force for that State.

 

2 Opsigelsen sker ved deponering af et instrument hos generalsekretæren.

 

2 Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General.

 

3 En opsigelse træder i kraft et år efter deponering hos generalsekretæren eller efter en sådan længere periode, som måtte være angivet i instrumentet.

 

3 A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General.

 

 

 

Artikel 16

Article 16

Revidering eller ændring

 

Revision or amendment

 

1 Organisationen kan indkalde til en konference med det formål at revidere eller ændre denne konvention.

 

1 A conference for the purpose of revising or amending this Convention may be convened by the Organisation.

 

2 På begæring af mindst en tredjedel af de kontraherende stater skal organisationen indkalde til en konference mellem de kontraherende stater med henblik på at revidere eller ændre denne konvention.

 

2 The Organisation shall convene a conferen ce of the States Parties for revising or amending this Convention at the request of not less than one-third of the States Parties.

 

 

 

Artikel 17
 

Article 17 

Depositar

 

Depositary

 

1 Denne konvention deponeres hos generalsekretæren.

 

1 This Convention shall be deposited with the Secretary-General.

 

2 Generalsekretæren skal:

 

2 The Secretary-General shall:

 

a) underrette alle stater, der har undertegnet eller tiltrådt konventionen, om:  

(a) inform all States which have signed or acceded to this Convention of:
 

enhver ny undertegnelse eller deponering af et instrument med angivelse af datoen herfor

each new signature or deposit of instrument together with the date thereof;

datoen for konventionens ikrafttrædelse

the date of entry into force of this Convention;

deponering af ethvert instrument til opsigelse af denne konvention med angivelse af deponeringsdato og ikrafttrædelsesdato, og

the deposit of any instrument of denunciation of this Convention together with the date of the deposit and the date on which the denunciation takes effect; and

andre erklæringer og notifikationer, der foretages i henhold til denne konvention

 

other declarations and notifications made under this Convention.

 

b) fremsende bekræftede genparter af denne konvention til alle stater, der har undertegnet eller tiltrådt konventionen.

 

(b) transmit certified true copies of this Convention to all Signatory States and to all States which accede to this Convention.

 

 

 

 

 

Artikel 18

Article 18

Fremsendelse til De Forenede Nationer

 

Transmission to United Nations

 

Så snart denne konvention træder i kraft, skal generalsekretæren fremsende teksten til De Forenede Nationers sekretariat til registrering og offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 102 i De Forenede Nationers pagt.

 

As soon as this Convention comes into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

 

 

 

Artikel 19

Article 19

Sprog

 

Languages

 

Denne konvention er udfærdiget i et enkelt originaleksemplar på arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

 

This Convention is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

 

UDFÆRDIGET I LONDON den treogtyvende marts to tusind og en.

 

DONE AT LONDON this twenty-third day of March, two thousand and one.

 

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, behørigt befuldmægtigede hertil af deres respektive regeringer, underskrevet denne konvention.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised by their respective Governments for that purpose have signed this Convention.

 

__________________

__________________

 

 



1) Med henblik på samtidig kundgørelse optages som bilag 1: Bekendtgørelse nr. 3 af 14. januar 2019 om konventionen af 23. marts 2001 om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie og som bilag 2: Bunkerskonventionen.