Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 22-03-1933
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Bekendtgørelse nr. 85 af 22. Marts 1933 for Færøerne om opbevaring af brandfarlige vædsker.

I Medfør af § 14 i Lov for Færøerne Nr. 73 af 19. Marts 1930 om Motorkøretøjer m. m. fastsætter Justitsministeriet herved følgende Bestemmelser angaaende Opbevaring af brandfarlige Vædsker paa Færøerne.

Vædskernes Inddeling.

 § 1.*) Brandfarlige Vædsker inddeles i 4 Klasser.

 Til Klasse I henregnes Vædsker, som ikke lader sig blande med Vand, og som ved en Barometerstand af 760 mm giver antændelige Dampe ved at opvarmes til en Varmegrad under 21° C.

 Som særlig brandfarlige Vædsker indenfor denne Klasse betragtes saadanne, hvis Kogepunkt ved en Barometerstand af 760 mm ligger under 50° C., eller som indeholder over 30 pCt. Vædsker med denne Egenskab.

 Til Klasse II henregnes Vædsker, som ikke lader sig blande med Vand, og som ved en Barometerstand af 760 mm giver antændelige Dampe ved at opvarmes til Temperaturer fra og med 21° C., men under 50° C.

 Til Klasse III henregnes Vædsker, som ikke lader sig blande med Vand, og som ved en Barometerstand af 760 mm giver antændelige Dampe ved at opvarmes til Temperaturer fra og med 50° C., men under 140° C.

 Til Klasse IV henregnes Vædsker, som blander sig med Vand i ethvert Forhold og som ved en Barometerstand af 760 mm giver antændelige Dampe ved at opvarmes til en Temperatur under 21° C.

 Bestemmelse af den Temperatur ved Barometerstand af 760 mm, ved hvilken en Vædske afgiver antændelige Dampe (Vædskens Flammepunkt), sker for Flammepunkter under 50° C. med Abels Apparat, for Flammepunkter over 50° C. med Pensky-Martens Apparat.

Forskrifter for Klasse I.

A. Ikkeeksplosionssikre Oplag.

Alm. Bestemmelser om Vædske af Klasse I.

 § 2. Beholdere til Vædsker af Klasse I skal med tydelig Paaskrift være mærkede: “Meget brandfarlig. Maa ikke komme i Nærheden af Ild eller aabent Lys“.

 Omhældning af Vædskerne maa ikke foretages i et Lokale, i hvilket der findes Ildsted i Brug, og maa kun ske ved Dagslys, ved Lys fra elektriske Glødelamper – dog ikke Nernstlamper eller Lamper af lignende Konstruktion – eller ved Belysning udefra gennem tætsluttende Ruder. Afrivning af Tændstikker og Tobaksrygning maa ikke finde Sted i Lokalet og iøvrigt ikke i Nærheden af udflydt Vædske eller Vædske i aaben Beholder.

 Beholdere til højst 1 Liter skal være veltillukkede Glasflasker eller Metalbeholdere.

 Beholdere til mere end 1 Liter skal være af Jern eller andet tungtsmelteligt Metal, samlede ved Svejsning, Haardlodning, Dobbeltfalsning eller Nitning. Beholderne skal, for saa vidt de rummer over 5 kg, være forsynede med et af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer godkendt Lukke, der sikrer mod Eksplosion.

Private Forbrugere; højst 5 kg.

 § 3. Private Forbrugere maa i deres Boliger og Kontorer opbevare højst 5 kg i Flasker eller Beholdere, der hver især ikke rummer mere end 1 Liter*) – 750 g. (Om Beholdninger til Brug for Motorkøretøjer se § 8).

Forhandlere; Udsalgslokaler; højst 25 kg.

 § 4. Forhandlere og saadanne Næringsdrivende, der i deres Virksomhed benytter Vædsker af Klasse I, maa i deres Udsalgs- eller Forretningslokaler have højst 25 kg deraf – af de i § 1 under Klasse I angivne særlig brandfarlige Vædsker dog kun 12,5 kg. – i lukkede Metalbeholdere, der ikke rummer over 12,5 kg, eller i Glasflasker, der ikke rummer over 1 l.

Særlig brandfarlige Vædsker; over 12,5 kg.

 § 5. a. Til Opbevaring af Beholdninger paa over 12,5 men ikke over 300 kg af de i § 1 under Klasse I nævnte særlig brandfarlige Vædsker kræves der Tilladelse af Politiet.**) Oplaget skal indrettes efter dettes nærmere Anvisning, dog saaledes, at i det mindste Bestemmelserne under b. overholdes. Til Opbevaring af over 300 kg udkræves der Tilladelse fra Amtmanden.

Øvrige Vædsker 25-300 kg.

 b. Beholdninger paa over 25 kg, men ikke over 300 kg af de øvrige Vædsker af Klasse I kan opbevares i Kælderrum, til hvilke der alene haves Adgang direkte fra det frie. Et saadant Kælderrum skal have Vægge og Loft af Murværk eller Beton, samt uantændeligt og vandtæt Gulv, der er sænket saa dybt, at den forsænkede Del vilde kunne rumme den dobbelte Beholdning i udflydt Tilstand. Adgangsdøren skal være af glat Træ beslaaet paa begge Sider og paa Kanterne med sammenfalsede, galvaniserede, mindst 0,457 mm tykke Jernplader (B. W. S. Plade Nr. 26) eller af en anden af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer godkendt brandsikker Konstruktion; Døren skal indrettes til at aabne udad; Karmen skal være af Jern eller glat Træ beslaaet med galvaniserede Jernplader. Vinduerne skal være af fast indmuret eller i Jernrammer anbragt Traadglas og ikke til at aabne; Traadglasset skal have en Tykkelse af mindst 6 mm, og Jernindlægets Maskevidde maa højst være 1,8 cm x 1,8 cm, svarende til ca. 3 000 Masker pr. m2. Rummet skal være tilstrækkeligt ventileret til det frie; Ventilationsaabningerne skal være lukkede med Metaltraadsnet med en Maskevidde af 144 Masker pr. cm2 eller paa anden af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer godkendt Maade. I Rummet maa ingen Opvarmningsindretning eller Renseindretning for Skorsten findes.

 Kælderen skal holdes aflaaset, naar der ikke arbejdes i den. Der maa ikke findes Afløb derfra til Stedets Kloaksystem, med mindre Afløbet er forsynet med en af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer godkendt Benzinudskiller. Gulvet skal holdes tørt og rent, og Spild maa derfor straks optørres. Et passende Kvantum Sand og en Skovl skal være til Stede i Rummet efter Politiets Anvisning.

 Omhældning og Omtapning ved Hane, Hævert eller Pumpe maa kun ske ved Dagslys, ved fast anbragt elektrisk Glødelampe med omgivende lufttæt sluttende Kuppel og med Afbryder og Smeltesikringer udenfor Lokalet, eller ved Lys udefra gennem Ruder. Rummet maa ikke betrædes med Ild eller Lys. Foruden de paagældende Vædsker maa ingen brændbare eller eksplosive Stoffer oplagres i det.

 Lagerkælderens Indretning og dens Beliggenhed i Forhold til Omgivelserne skal godkendes af Politiet.

 Ledninger for Gas, Damp, varmt Vand eller Elektricitet maa kun med Politiets Tilladelse anbringes i Lokalet.

 De her omhandlede Oplag kan ogsaa opbevares i Grube eller Kælder udenfor Bygning. En saadan Grube eller Kælder skal udføres af uforbrændeligt Materiale og være forsynet med brandsikkert Lukke eller Overdækning. Den forsænkede Del skal kunne rumme den dobbelte Beholdning i udflydt Stand. Oplaget skal have en Afstand af mindst 5 m fra Vinduer og Døre i ubeboet grundmuret Bygning med haardt Tag og højst 2 Etager og en Afstand af mindst 10 m fra Vinduer og Døre i Beboelses- og Værkstedsbygninger og Bygninger uden Grundmur eller haardt Tag eller med mere end 2 Etager. Der maa indenfor en Afstand af 10 m ikke findes Oplag af brændbare Stoffer, særlig Emballage, Halm, Træ og lign.

 Kan Oplaget ikke anlægges saaledes, at de foran angivne Betingelser med Hensyn til Afstand fra Bygning opfyldes, skal dets Beliggenhed og Indretning godkendes af Politiet.

Oplag i Grube eller Kælder udenfor Bygning. Højst 1 000 kg.

 c. Beholdninger paa højst 1 000 kg kan opbevares:

 i Grube eller Kælder, der er indrettet og beliggende som i b., næstsidste Stykke angivet, paa Betingelse af, at Vædsken lagres i Dunke, at Omhældning og Aftapning ikke finder Sted i Oplagsrummet, og at dette er delt saaledes, at ingen Afdeling rummer mere end 100 kg;

 i underjordiske Beholdere efter Systemer, der godkendes af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer (jfr. Tillæg II).

 De under Pkt. c. omhandlede Oplags Indretning og Beliggenhed skal i hvert enkelt Tilfælde godkendes af Politiet. Politiet kan endvidere tillade Indretning af Benzintankanlæg, omfattende to eller flere Tanke paa samme Ejendom, for saa vidt hver Tank ikke kan rumme mere end 1 000 kg. Tilladelsen skal betinges af, at Afstanden mellem Tankene er mindt 0,5 m, og iøvrigt gælder for Tankenes Indretning de samme Regler.

 Udenfor Thorshavn, Klaksvik, Tveraa og Vaag skal det dog uanset foranstaaende Bestemmelser være tilladt i aflaasede Rum, der ligger mindst 25 m fra Rum, der anvendes til Beboelse, og fra Oplag af brændbare Stoffer, at opbevare i det højeste 1 Jernfad eller mindre Beholdere med ialt ikke over 150 kg. Alle saadanne Oplag skal dog anmeldes for Sysselmanden, der kan fastsætte særlige Forskrifter for saadanne Oplag eller helt forbyde disse.

Oplag paa højst 3 000 kg.

 § 6. Til Indretning af Oplag, større end i § 5 omhandlet, men ikke over 3 000 kg, efter et af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer godkendt System, kan Amtmanden meddele Tilladelse paa saadanne Betingelser, som han i hvert enkelt Tilfælde anser det for fornødent at give.

 Saadanne Oplag maa ikke indrettes i Bygninger, der er bestemte til Beboelse eller varigt Ophold for Mennesker; de skal indrettes under Jordens Overflade (jfr. Tillæg II) eller være omgivne af en Jordvold, Mur eller lign.

Oplag paa over 3 000 kg.

 § 7. Oplag paa over 3 000 kg maa kun indrettes med Justitsministeriets Tilladelse (jfr. Tillæg II), dog kan Amtmanden tillade Indretning af Benzintankanlæg eller Tankanlæg, der samtidig er bestemt til Vædsker af Klasse I og til Vædsker af Klasse II, omfattende to eller flere Tanker paa samme Ejendom efter et godkendt System, for saa vidt hver Tank ikke kan rumme mere end 3 000 kg, og Afstanden mellem Tankene er mindst 0,5 m.

 Ved Godkendelse af blandede Anlæg bør der stilles tilsvarende Krav som ved Godkendelse af Tankanlæg for Vædsker af Klasse I.

Oplag for Motorkøretøjer

 § 8. a. Den, der benytter en Motorcykle, maa opbevare højst 12,5 kg Vædske af Klasse I i en Dunk i aflaaset Kælder; Aabning af Dunken og Omhældning maa ikke foretages i Kælderen.

1 Motorvogn.

 b. I Garager til 1 Motorvogn maa der foruden den Vædske, der findes i Vognens Benzinbeholder, opbevares enten højst 25 kg Vædske i Metalbeholdere paa Garagens Gulv eller højst 50 kg i Metalbeholdere, som hver rummer højst 25 kg og hver er anbragt i en forsænket Grube med brandsikkert Laag*).

Højst 3 Motorvogne.

 c. I Garager for højst 3 Motorvogne maa der for hver Vogn foruden den Vædske, der findes i Motorvognens Beholder, opbevares højst 50 kg i Metalbeholdere, som hver rummer højst 25 kg og hver er anbragt i en Grube, som under b. anført.

Større Garager.

 d. I større Garager er det tilladt paa samme Maade at opbevare højst 50 kg for hver Vogn, naar Garagen er delt ved Skillerum af brandfrit Materiale, saaledes at ingen Afdeling rummer mere end 3 Vogne.

B. Eksplosionssikre Oplag.

 § 9. a. Amtmanden kan meddele Tilladelse til Indretning af underjordiske eksplosionssikre Oplag paa højst 20 000 kg. (jfr. Tillæg II).

 b. Større Oplag maa kun indrettes med Justitsministeriets Tilladelse.

 Ved de i denne § omhandlede Anlæg vil der, naar Forholdene kræver det, blive forlangt Indretning af en indhegnet Paafyldningsplads, eventuelt ogsaa af en Aftapningsplads (jfr. Tillæg II). Ligeledes vil der efter Omstændighederne blive forlangt en Beskyttelseszone om Anlæget.

Forskrifter for Klasse II.

Private Forbrugere.

 § 10. Private Forbrugere maa i Lokaler, som ikke staar i direkte Forbindelse med Trapper, have højst 200 l i Flasker, Metalbeholdere eller Trætønder. Enhver Beholder, hvorfra der tappes, skal være anbragt paa et Lad, og under Taphanen skal der være en Spildebakke delvis fyldt med Sand.

 Ved Aftapning skal der udvises tilbørlig Forsigtighed. Aftapning maa kun ske ved Dagslys, Lys i lukket Lygte, fast anbragt Gasblus eller elektrisk Belysning. Tobaksrygning og Afrivning af Tændstikker maa ikke finde Sted under Aftapningen.

Forhandlere, Udsalgslokaler: højst 2 000 l.

 § 11. 1) Forhandlere maa i Forretnings- eller Udsalgslokaler have højst 400 l i veltillukkede Flasker, Metalbeholdere paa højst 10 l eller i nittede eller svejsede Jernbeholdere, der fyldes udefra gennem fast anbragte Jernrørsledninger, saaledes at de i Beholderne værende Dampe kun kan undvige til det frie; til Forbindelsesledninger kan dog over Beholderens Overkant ogsaa benyttes Blyrør. Kun fra Beholdere som de sidstnævnte maa Aftapning finde Sted i Lokalet og kun ved fast anbragt Pumpeindretning og under Iagttagelse af de i § 10 sidste Stykke givne Forskrifter. Konstruktionen af Beholdere samt Fylde- og Aftapningsindretninger skal være godkendt af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer.

 2) Forhandlere maa i Kælderrum eller Rum med forsænket brandsikkert Gulv opbevares højst 2 000 l i Jernbeholdere som under 1) angivet.

 Ildsted maa ikke findes i Lokalet.

 De under 1) om Paafyldning og Aftapning givne Forskrifter finder ogsaa Anvendelse paa de her omhandlede Oplag. Aftapning kan foretages i Udsalgslokalet.

 I Udsalgslokale og Kælderrum maa der samtidigt opbevares højst 2 000 l ialt, deraf 200 l i Udsalgslokalet.

Oplag i Tønder, højst 2 000 l.

 § 12. Til Aftapning fra andre Beholdere end de i § 11 1) nævnte, f. Eks. Tønder og lign., og til Lagring af højst 2 000 l maa benyttes:

1)   Kælderrum som i § 5 b anført;

2)   Skure, som er brandsikkert adskilt fra eller fjernet mindst 6 m fra andre Bygninger. Det maa ved Sænkning af Gulvet, Indretning af en Grube eller paa anden Maade være forebygget, at udflydt Vædske kan komme udenfor Bygningen. Den forsænkede Del skal kunne rumme mindst det dobbelte Rumfang af den paagældende Vædske;

3)   Kælderrum i 1 Etages ubeboede Bygninger, som paa brandsikker Maade er adskilt fra Nabobygninger.

 Belysning af Rummet og Aftapning maa kun ske som anført i § 10.

Oplag paa højst 20 000 l.

 § 13. Til Indretning af Oplag, større end i § 11 og § 12 omhandlet, men paa højst 20 000 l, kan Amtmanden meddele Tilladelse paa Betingelser, som han i hvert enkelt Tilfælde anser det for fornødent at give.

Oplag paa mere end 20 000 l.

 § 14. Oplag paa over 20 000 l maa kun indrettes med Justitsministeriets Tilladelse (jfr. Tillæg III).

Forskrifter for Klasse III.

Oplag paa højst 600 l.

 § 15. Beholdninger paa højst 600 l skal opbevares paa veltillukkede Beholdere.

Oplag paa højst 6 000 l i Træfade eller 10 000 l i Jernfade.

 § 16. Oplag paa højst 6 000 l i Træfade eller paa højst 10 000 l i Jernfade maa indrettes enten i Oplagsrum som i § 12 angivet eller i det fri i en Afstand af mindst 6 m fra nærmeste Bygning og saaledes, at der ved en Udgravning, Jordvold, Mur eller ved Afløb drages Omsorg for, at udflydt Olie ikke kan brede sig ud over Oplagets Afgrænsning.

 Til Belysning af de nævnte Oplagsrum maa der kun anvendes elektrisk Belysning, fast anbragt Gasbelysning eller lukkede Lygter.

 Disse Oplag skal godkendes af Politiet.

 Foranstaaende Bestemmelser finder ikke Anvendelse paa midlertidige Oplag, der ikke varer over 14 Dage.

Oplag paa højst 100 000 l.

 § 17. Til Indretning af Oplag, større end i § 16 anført, men ikke over 100 000 l, kan Amtmanden meddele Tilladelse paa Betingelser, som han i hvert enkelt Tilfælde anser det for fornødent at give.

Oplag paa over 100 000 l.

 § 18. Oplag paa over 100 000 l maa kun indrettes med Justitsministeriets Tilladelse.

Forskrifter for Klasse IV.

Omhældning, Aftapning.

 § 19. Omhældning eller Aftapning af Vædsker af Klasse IV maa ikke finde Sted i Nærheden af aabent Lys eller Ildsted i Brug.

Højst 200 l.

 § 20. Beholdninger paa højst 200 l skal opbevares i veltillukkede Beholdere.

Fra 200 til 1 000 l.

 § 21. Oplag paa over 200 l, men ikke over 1000 l, maa ikke være anbragt i de øvre Etager i Bygninger, i hvilke der findes Beboelse eller fremmed Virksomhed.

Fra 1 000 til 10 000 l.

 § 22. Oplag paa over 1 000 l, men ikke over 10 000 l, kræver Tilladelse fra Politiet.

Over 10 000 l.

 § 23. Oplag paa over 10 000 l maa kun indrettes med Tilladelse af Amtmanden.

Andre Bestemmelser.

Transport af Vædsker af Klasse I og II.

 § 24. Ved Transport af Vædsker af Klasse I og II paa Køretøjer og i Fartøjer skal følgende Foranstaltninger iagttages:

 Flasker skal være beskyttede mod Itubrydning.

 Flasker, Dunke og Tønder skal være anbragte paa en saadan Maade, at Nedfaldning eller Udglidning under Kørslen eller Sejladsen ikke kan finde Sted.

 Politiet er berettiget til at forbyde Anvendelsen af Motorvogne, hvis Benyttelse paa Grund af deres Konstruktion eller Mangler skønnes at være forbunden med Fare.

 Tankvognes Konstruktion saavel som Anordninger til Tømning og Fyldning skal godkendes af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer, jfr. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 102 af 13. Juli 1929.

 Ved Transport af Vædsker af Klasse I er det forbudt Køretøjets Fører saavel som andre paa dette værende Personer at ryge Tobak.

Ind- og Udbringning til og fra Lager.

 § 25. Beholdere med Vædsker af Klasse I og II maa end ikke midlertidigt henlægges paa Gade eller Plads eller i Gaard, medmindre Politiet giver Tilladelse dertil.

 De skal derfor uden Opsættelse bringes direkte fra Vogn til lovligt Lager og omvendt.

Almindelige Bestemmelser.

Sammensatte Oplag.

 § 26. Hvis brandfarlige Vædsker af forskellige Klasser lagres i eet Rum eller i Rum, der ikke er adskilte ved brandsikre Skillerum uden Aabninger, finder Bestemmelserne om den lettest antændelige Vædske Anvendelse paa det samlede Oplag; dog er det tilladt Forhandlere at opbevare den i § 4 angivne Beholdning af Vædsker af Klasse I samtidigt med de i § 11 omhandlede Beholdninger af Vædsker af Klasse II.

 Uden Politiets særlige Tilladelse maa der ikke paa samme Ejendom findes flere Oplag, hvis samlede Størrelse overstiger de i §§ 5, 16 og 22 angivne Maal.

Særlige Bestemmelser om visse Oplag.

 § 27. Amtmanden kan, for saa vidt de i denne Bekendtgørelse omhandlede Vædsker benyttes i Haandværks- eller Fabriksdrift enten som Brændsel eller paa anden Maade til Driftens Fremme eller som Bestanddel af de fremstillede Varer, meddele Dispensation fra de foran givne Bestemmelser om Oplagenes Størrelse og Opbevaring, dog inden for de i §§ 4-5, 11-12 og 15-16 angivne Maal, eller, for saa vidt angaar Vædsker af Klasse IV, for højst 10 000 l; Oplag paa over 1 000 l af de sidstnævnte Vædsker skal dog opbevares i Kælder, Lagerskur eller i det frie.

Anmeldelse af Oplag.

 § 28. De i §§ 5-7, 8 b.-d., 9, 11 2), 12-14, 16-18 og 22-23 omhandlede Oplag skal, naar de oprettes, eller naar deres Drift efter at have været afbrudt atter optages, anmeldes for Politiet.

Opgivelse af Flammepunkt.

 § 29. Paa Forlangende af Politiet er Indehaverne af de her omhandlede Oplag forpligtede til fra Statsprøveanstalten eller et af Staten anerkendt Laboratorium at fremskaffe Opgivelse af Flammepunktet for vedkommende Vædskers Dampe.

Andragender.

 § 30. Andragender om Oprettelse af Oplag af brandfarlige Vædsker skal være ledsagede af Oversigtsplaner og de fornødne Tegninger i dobbelt Udfærdigelse, hvorved der gøres nøje Rede for Oplagets Beliggenhed i Forhold til Omgivelserne saavel som dets nærmere Indretning samt Art og Mængde af de Vædsker, der agtes lagrede, og Arten af de Beholdere, som agtes benyttede.

Klager over trufne Afgørelser.

 § 31. Saavel Politiet som Amtmand og Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer er forpligtet til paa Forlangende af vedkommende Ejer eller Bruger at oplyse, i Henhold til hvilke Paragraffer i denne Bekendtgørelse en af den paagældende Myndighed truffen Bestemmelse er sket.

 Alle i Henhold til denne Bekendtgørelse trufne Afgørelser kan paaklages for Justitsministeriet.

 Justitsministeriet kan til enhver Tid tilbagekalde de i Medfør af nærværende Bekendtgørelse meddelte Tilladelser, saafremt dette af Sikkerhedshensyn viser sig paakrævet.

 § 32. Overtrædelse af denne Bekendtgørelses Bestemmelser og de i Henhold til disse givne Forskrifter, Paalæg eller Forbud straffes i Medfør af § 30 i Lov for Færøerne Nr. 73 af 19. Marts 1930 om Motorkøretøjer m. m., jfr. §§ 6 og 7 i Lov af 15. April 1930 om Ikrafttræden af borgerlig Straffelov m. m. med Bøder eller under skærpende Omstændigheder med Hæfte eller Fængsel indtil 6 Maaneder.

 1)Sagerne behandles som Politisager. Bøderne tilfalder statskassen.

 § 33. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den 1. Juli 1933, for saa vidt angaar bestaaende Oplag dog først 1 Aar derefter.

 Det har sit Forblivende ved de i Reglementer for Overholdelse af Orden m. v. i Havne paa Færøerne indeholdte Bestemmelser for Losning eller Ladning m. m. af brandfarlige Vædsker.

Tillæg I.

Fordeling af brandfarlige Vædsker under Klasse I-IV.

 Til Vædsker under Klasse I henhører blandt andet forskellige naturlige Mineralolier (Raaolier), forskellige letflygtige Destillationsprodukter deraf saasom Gasolin, Petroleumsæter, Petroleumsbenzin, let Benzin, tung Benzin, Pletvand, Rhizolen, Kerozolen, Canadol, Petroleumsprit, Benzinæter, Nafta, Benzinnafta, Rapidin, Economin, Ligroin, Petroleumsnafta og forskellige Destillationsprodukter af Stenkulstjære saasom Letolie, Benzol, Toluol, Xylol.

 Særlig brandfarlige er: Svovlkulstof, Æter og Kollodium.

 Til Vædsker under Klasse II henhører blandt andet forskellige naturlige Mineralolier, forskellige Destillationsprodukter deraf saasom Petroleum, Standard white, Water white, Kerosin, Brilliantolie, Kronolie, Diamantolie, Universalolie, desuden Terpentinolie og forskellige Destillationsprodukter af Træ-, Tørve-, Brunkuls- og Stenkulstjære.

 Til Vædsker under Klasse III hører forskellige Diselmotorolier saasom Solarolie og Stenkulstjære.

 Til Vædsker under Klasse IV henhører blandt andet Metylalkohol med over 11,5 pCt. ren Metylalkohol, Ætylalkohol med over 65 pCt. ren Ætylalkohol og Acetone med over 6,5 pCt. ren Acetone.

Tillæg II.

Større Lagre af Vædsker under Klasse I.

 Ved Andragender om Oprettelse af herhenhørende Anlæg skal der (jfr. § 30) gøres nøje Rede for Bebyggelsesforholdene saavel paa Anlægets Grund som paa de omliggende Grunde saavel som for Afløbsforholdene ved Paafyldnings- og Aftapningssteder i den Udstrækning, som maa anses for fornødent til Bedømmelse af Forholdene.

 I Almindelighed vil der blive stillet følgende Fordringer til saadanne Anlæg, hvorfra der dog efter Omstændighederne vil blive gjort Afvigelser.

A) Lagre i Dunke eller Tønder.

Lagre i Dunke eller Tønder fra 1 000 kg til 50 000 kg.

1.    Lagre i Dunke eller Tønder fra 1 000 kg til 50 000 kg skal være anbragte i Gruber eller omgivne af en Jordvold, Mur eller lign., saaledes at det indesluttede Rumfang mindst har samme Volumen som den Vædskemængde, Lageret maksimalt er beregnet til. Lageret skal være omgivet af en Beskyttelseszone, hvis Størrelse vil være afhængig af de stedlige Forhold.

2.    Iøvrigt gælder for saadanne Lagre, hvad nedenfor er angivet under B., for saa vidt det kan finde Anvendelse.

3.    Lagre paa over 50 000 kg Vædske skal være anbragt i Tank.

B) Overjordiske Tankanlæg.

Overjordiske Tankanlæg. Beskyttelseszone og Vold.

 1.   Overjordiske Tanke skal være omgivet af en Vold med 0,5 m Kronebredde eller en Mur, hvis Konstruktion i Henseende til Tæthed, Styrke og Brandsikkerhed skal godkendes af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer, saaledes at der dannes et Bassin, som mindst er saa stort, at det kan optage al den Vædske, som Beholderne indenfor Volden kan rumme.

 2.   I Andragendet om Tankanlæg skal være gjort nøje Rede for Tankenes Konstruktion, – hvorved særlig iagttages, at Laaget skal være af lettere Konstruktion end Siderne – saavel som for deres Fundering, Forsyning med Armaturer (Ventilation, Overrisling) samt alle Tilførsels- og Afgangsledninger med tilhørende Ventiler.

 3.   Dæmningen skal paa alle Sider være omgivet af en Beskyttelseszone, hvis Størrelse afhænger af de stedlige Forhold.

 4.   Dæmningen maa ikke være forsynet med Aabninger eller lign. og Overstigninger skal være brandsikre.

 5.   Afløbet for Regnvand og lign. maa være indrettet saaledes, at den brandfarlige Vædske ikke ad denne Vej kan finde Afløb. Det samme gælder for Afløb for Vand fra Overrisling, saafremt saadan indrettes.

 6.   Ved større Tankanlæg vil der som Regel kun blive tilladt et Pumpeanlæg til Paafyldning eller Aftapning til og fra Skib eller Tankvogn.

 7.   Pumpehuset skal være anbragt udenfor Tankanlægets Vold eller Mur, og Forslag om Pumpe- og Motoranlæget skal med alle Detailoplysninger indsendes til Godkendelse.

 8.   Ved mindre Tankanlæg vil Aftapning paa Dunke ellr Tønder kunne forventes tilladt i Forbindelse med Tankanlæget.

Aftapnings- og Lagerbygninger.

 9.   Tærsklen i Aftapnings- og Lagerbygningerne skal være hævet saa højt over Gulvet, at den i Bygningen tilladte Vædskemængde kan optages i den Del af Rummet, der er beliggende under Tærsklens Overkant; Aftapningsrummet skal være godt ventileret. Gulvafløb kan tillades i de her nævnte Bygninger, naar det har en af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer godkendt Benzinudskiller.

10. Gulvene i Aftapnings- og Lagerrum skal udføres af vandtæt og brandfrit Materiale. Dørene skal være selvlukkende, brandsikre og af en af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer anerkendt Konstruktion; de skal være aflaasede, naar Lokalerne ikke benyttes

Ventilation i Bygninger.

11. Alle Ventilationsaabninger skal dækkes med 2 Lag Traadnet af ikke rustende Metal, hvoraf det inderste skal have en Maskevidde af 144 Masker pr. cm2, eller Ventilationsaabningerne skal være forsynet med en anden af Justitsministeriets Konsulent godkendt Anordning. Vinduerne i disse Rum maa ikke være indrettede til at aabne, og Aabningerne skal være dækket med fastmuret Traadglas.

Lynafledning.

12. Ved større Anlæg vil der efter Omstændighederne blive forlangt et af Justitsministeriets Konsulent godkendt Lynafledningsanlæg til Sikring af Beholdere og Bygninger. Dette skal stedse være i Orden, og det fornødne aarlige tekniske Eftersyn betales af Anlægets Indehaver.

Indhegning.

13. Hele Anlæget skal indhegnes med et forsvarligt mindst 2 m højt Stakit eller Plankeværk. Ingen Beboelse maa indrettes paa den indhegnede Plads uden Justitsministeriets i hver enkelt Tilfælde givne Samtykke.

14. Ingen maa indenfor dette Hegn – fraregnet det til Beboelse eventuelt tilladte Areal – færdes med Ild eller Lys af nogen som helst Art, elektrisk Lys undtaget. Tobaksrygning og Afrivning af Tændstikker forbydes; ejheller maa Personalet, som færdes paa Pladsen, have Tændstikker eller andre Midler til Frembringelse af Ild hos sig.

15. Ved tydeligt Opslag skal det være kundgjort, at aabent Lys, Tobaksrygning samt Ild af enhver Art er strengt forbudt.

Forbud for Børn.

16. Børn maa ikke betræde Pladsen, naar de ikke har Ærinde til eller Beskæftigelse ved Anlæget.

Aflaasning.

17. Indgangen til Pladsen skal holdes aflaaset, naar der ikke arbejdes eller finder Transporter Sted.

Fjernelse af Arbejdere.

18. Politiet kan forlange enhver ved Anlæget beskæftiget Arbejder, hvis Forhold giver Anledning dertil, fjernet fra Pladsen, hvilket Forlangende straks skal efterkommes.

Aflevering af Anlæget.

19. Forinden Anlæget tages i Brug, skal Indehaveren aflevere en fuldstændig Plan derover til Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer, Politiet samt By- eller Havneudvalg eller den offentlige Institution, under hvilken Anlæget hører, visende Beholdernes Størrelse samt deres saavel som Bygningernes og Ledningernes nøjagtige Beliggenhed. Beholderne og Ledningerne skal prøves for Tæthed med Vand, elektriske Ledninger underkastes et sagkyndigt Eftersyn og Beskyttelsesmuren (‑volden) undersøges for Revner eller lignende af en af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer udset Sagkyndig, hvorefter Mangler eventuelt skal afhjælpes.

20. Driften af Anlæget er underlagt Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer; Indehaveren af Anlæget udarbejder en Instruks for Benyttelsen af Anlæget. Denne Instruks, som skal godkendes af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer, skal Indehaveren foranstalte trykt og ophængt paa holdbar Maade paa forskellige iøjnefaldende Steder indenfor Anlæget.

21. Et Antal Eksemplarer skal Justitsministeriets Konsulent og Politiet opbevare.

C) Underjordiske Tankanlæg.

a. Ikke eksplosive Tanke.

 1.   Oplaget skal være beskyttet, ved at Tanken er dækket med et Jordlag paa mindst 75 cm, saafremt ikke særlige Forhold forsvarliggør Anvendelse af et Jordlag af ringere Tykkelse.

       Systemet, der jævnligt skal efterses, skal være saaledes indrettet, at der haves Sikkerhed for, at der ikke, selv om Betjeningen svigter eller af anden Aarsag, kan flyde større Mængder Vædske ud. Hvis Benyttelsesforholdene forandres paa Grunden eller paa tilstødende Grunde, kan Beliggenheden forlanges ændret, eventuelt Tilladelsen inddrages.

       Oplaget skal være fjernet mindst 25 m fra straatækket Hus eller Tømmerplads.

 2.   Tankens Rumfang maa ikke overskride det til 3 000 kg Vædske fornødne.

 3.   Tanken skal være fremstillet af Plade af mindst 4 mm Tykkelse og skal være beskyttet baade indvendig og udvendig mod Rustdannelse. Tanken maa ikke tildækkes, forinden det ved en Prøve i Overværelse af Politiet er konstateret, at Tankanlæget er tæt og solidt udført.

 4.   Den Virksomhed, der bygger Tankanlæget, skal, forinden dette tages i Brug, udstede en Erklæring om, at dettes Sikkerhedsindretninger og øvrige Detailler er udført i nøje Overensstemmelse med den Udførelsesform, som er godkendt.

 5.   Tilførsel af Benzin skal saavidt muligt ske ved en Tankvogn, hvis Konstruktion er godkendt af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer.

       Til Stadeplads for Benzintankvognen under Paafyldning af Tankanlæget indrettes som Regel en mindst 4 x 6 m stor Paafyldningsplads med tæt, jævn, brandfri Belægning. Er Belægningen af samme Art paa det tilstødende Terrain, maa Paafyldningspladsen markeres paa varig og tydelig Maade.

       Paafyldningspladsen skal anlægges vandret og have Fald fra alle Sider mindst 15 cm til et i dens Midte anbragt Nedløb, der gennem en af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer godkendt “Benzinudskiller“ forbindes til Kloaken.

       Paafyldning paa Tanken maa ikke paabegyndes, forinden Vognens Tank er placeret nøjagtig over Paafyldningspladsens Nedløb og Vognen derefter er bremset, Motoren standset, Lygter, medmindre de er elektriske, slukkede og Heste, hvis saadanne benyttes, er fraspændte og fjernede.

       Paa offentlig Gade eller Vej vil Paafyldningsplads som Regel ikke kunne anbringes. I dette Tilfælde kan Anlæget efter Omstændighederne godkendes, hvis den Side af Gaden eller Vejen, i hvilken Tanken ønskes anbragt, har et efter det stedlige Brandtilsyns (Politiets) Skøn passende Fald mod Nedløb til Kloak, og paa Betingelse af, at der anbringes en Benzinudskiller enten mellem Aftapningssted og Nedløb til Kloak, eller mellem Nedløbet og Kloaken.

       Indretning af Paafyldningsplads med Benzinudskiller kan undlades efter Politiets Skøn, naar Afstanden fra Anlæget til nærmeste Bygning med haardt Tag udgør mindst 12 m, og Terrainet ikke har Fald mod saadanne Bygninger, samt naar der ikke fra det paagældende Sted haves Afløb til Kloak.

       Saafremt Paafyldning sker fra Dunke, Tromler eller anden Emballage, skal Paafyldning finde Sted ved Tilførselen. Beholderne maa ikke henstilles paa Pladsen, og de tømte Beholdere skal straks fjernes. Der vil iøvrigt som Regel være at indrette Paafyldningsplads med Benzinudskiller som ovenfor anført, dog at Paafyldningspladsens Dimensioner efter Politiets Skøn kan være 2 x 1,5 m og Faldet mindst 5 cm.

 6.   Paafyldning skal foregaa i det Fri og under stadigt Opsyn.

       Paafyldningsrørets Dæksel skal være aflaaseligt og kan efter Omstændighederne forlanges anbragt under Jordoverfladen indenfor Paafyldningspladsen i en Betongrube, der er forsynet med Dræn til en Benzinudskilningsbrønd og er dækket med et tæt og tætsluttende, aflaaseligt Dæksel i Jernkarm.

 7.   Paafyldnings- og Pumperør skal udmunde lige over Tankens Bund, Paafyldningsrøret mindst 2 cm lavere end Pumperøret, saaledes at førstnævnte altid er dykket, og der skal være indskudt mindst 2 Sikkerhedsnet mellem den ydre Luft og Tankens Indre; disse skal have 144 Masker pr. cm2, og være beskyttede.

 8.   Tankens Ventilationsrør skal have en Diameter paa 10-15 mm, samt være forsynet med Sikkerhedsnet med 144 Masker pr. cm2 baade ved Indmunding i Tanken og ved Udmunding i fri Luft. Sidstnævnte Sted skal Sikkerhedsnettet anbringes inde i Røret og være beskyttet.

 9.   Aftapningsindretningen skal, naar den ikke benyttes, være aflaaset paa en saadan Maade, at Uvedkommende ikke kan bruge den.

10. Aftapning af Benzin eller lign. brandfarlige Vædsker skal foregaa i det fri eller under Halvtag, og under Iagttagelse af de til enhver Til gældende Forsigtighedsregler for Lagring og Omfyldning af Benzin.

11. Terrainet i nærmeste Omegn uden om den i Pkt. 5 nævnte Belægning maa være saaledes planeret, at spildt Benzin ikke kan løbe ind mod Bygninger paa samme Grund eller mod Naboejendom, eller ud paa alfar Vej.

12. Til Maaling af Benzin maa kun anvendes Maalere, der er godkendte af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer.

13. Udenfor Tankanlæget maa der ikke uden Justitsministeriets Tilladelse findes noget Oplag af Benzin eller lign. brandfarlige Vædsker paa Ejendommens Grund. Ønskes 2 eller flere Tanksystemer paa Ejendommen, fastsættes Afstanden imellem disse i hvert enkelt Tilfælde; hvert Tanksystem skal fungere uafhængig af det andet, og kun 1 Benzintankvogn maa være til Stede paa Ejendommen ad Gangen.

14. Ved tydelige og varige Opslag ved Tankanlæget skal det tilkendegives, at al Rygning saavel som Omgang med aaben Ild her er forbudt.

15. Anlæget skal færdigmeldes til Politiet, inden det tages i Brug.

16. Det er Anlægets Indehavers Pligt at drage Omsorg for, at alt Betjeningsmandskab ved Anlæget er nøje instrueret om dets Indretning og Virkemaade, samt om den Vædskes Egenskaber i Henseende til Brand- og Eksplosionsfare, som oplagres deri.

b. Eksplosionssikre Tanke.

 For at et Tankanlæg skal kunne godkendes som eksplosionssikkert, maa det opfylde følgende Fordringer.

1.    Beholdere, i hvilke Vædsken opbevares, skal ved Aftapning af denne efterfyldes med Vand, Kulsyre, Kvælstof eller andre Stoffer, som ikke nærer Forbrænding og som udelukker Dannelsen af eksplosionsfarlige Luftblandinger over Vædskeoverfladen.

2.    Oplaget skal være saaledes beskyttet, at selv en hæftig Brand i Nærheden ikke kan antænde det.

3.    Anlæget skal være frostsikkert. Paafyldningstragte og andre Aabninger, hvor der er Mulighed for, at brandfarlige Dampe kan undvige, skal være forsynede med Sikkerhedsnet eller anden af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer godkendt Indretning, der sikrer mod-Eksplosion.

4.    Iøvrigt gælder de under a. Pkt. 1., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. og 16. nævnte Regler for Indretning af Anlæget.

Tillæg III.

Større Lagre af Vædsker under Klasse II.

Overjordisk Tankanlæg.

 For overjordiske Tankanlæg for Olier af Klasse II gælder i det væsentlige samme Bestemmelser, som anført for overjordiske Tankanlæg under Tillæg II, idet dog efter Omstændighederne Fordringerne til Voluminet af Bassinet indenfor Beskyttelsesdæmningen ved Lagre med flere Beholdere kan nedsættes samt Beskyttelseszonens Størrelse indskrænkes.

 Som Regel vil der kunne gives Tilladelse til Indretning af Aftapningsanlæg og Lagerbygninger i Forbindelse med Tankanlæget.

1 ) Som ændret ved  Lagtingslov nr. 13 af 13. april 1955 og Lov nr. 186 af 7. juni 1958