Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Heilsumálaráðið
  • Útgávudagur: 24-01-2020
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2020 B - Bekendtgørelse 9 frá 7. januar 2020
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

7. januar 2020Nr. 9

Bekendtgørelse for Færøerne om krav til sundhedsmæssige forhold på dag- og døgninstitutioner, hvor der ikke ydes sundhedsfaglig behandling

I medfør af § 220, stk. 7, og § 272, stk. 1, i sundhedsloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 821 af 22. juni 2018, fastsættes:

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter kun de nævnte sundhedsmæssige forhold, hvis der ikke i anden lovgivning eller i bestemmelser udstedt i henhold hertil er fastsat særskilte regler herom. Ved dag- og døgninstitutioner forstås de institutioner, hvor kommunalbestyrelsen og landsstyret fører tilsyn, og andre dag- og døgninstitutioner, hvad enten disse drives af landsstyre, kommuner eller private. Sygehuse og lægeligt ledede institutioner er dog ikke omfattet.

Krav til de sundhedsmæssige forhold

§ 2. Ledelsen på den enkelte dag- og døgninstitution har ansvar for, at der er dækkende instrukser for en bekæmpelse af smitsomme sygdomme, sikring af forsvarlige hygiejniske forhold og håndtering af sundhedsproblemer af mere generel karakter, og at personalet er instrueret i og følger disse.

Stk. 2. Den generelle hygiejniske standard skal være tilstrækkelig til forebyggelse af helbredsmæssige problemer. Manglende vedligeholdelse, indretningsmæssige omstændigheder eller konkrete omstændigheder må ikke være til hinder for, at der kan udføres en forsvarlig rengøring.

Stk. 3. Bygnings- og indeklimamæssige forhold må ikke ud fra en sundhedsfaglig vurdering kunne medføre konkrete helbredsmæssige problemer eller risici for brugerne.

Straffebestemmelser

§ 3. Den, der undlader at efterkomme påbud og forbud efter sundhedslovens § 220, stk. 2 og 3, straffes med bøde, medmindre højere straf er fastsat i lovgivningen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber og andre juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens (revsilógins) kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 739 af 11. september 1995 for Færøerne om Landslægens opgaver i forhold til dag- og døgninstitutioner mv. og bekendtgørelse nr. 740 af 11. september 1995 for Færøerne om Landslægens virksomhed med senere ændringer ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. §§ 7, 8 og 16 i bekendtgørelse nr. 740 af 11. september 1995 forbliver i kraft.

 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 7. januar 2020

 

ANNE-MARIE VANGSTED

 

/ Henrik Kristensen