Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Kunngerð
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Samferðslumálaráðið
  • Útgávudagur: 24-08-2018
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2018 A - Kunngerð 122 frá 22. august 2018
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

22. august 2018Nr. 122

Kunngerð um uppseting og nýtslu av lyftum o.ø.

Við heimild í § 35, § 37, § 39, § 41, § 49, stk. 6, § 57, stk. 1 og § 66 í løgtingslóg nr. 70 frá 11. mai 2000 um arbeiðsumhvørvi, sum broytt við løgtingslóg nr. 18 frá 8. mai 2008 og løgtingslóg nr. 40 frá 13. mai 2013, verður ásett:

Øki og allýsing

§ 1. Kunngerðin ásetur reglur fyri uppseting og nýtslu av lyftum o.ø., sum er lýst í § 1 í skjali 2.

§ 2. Lyftur o.a. skulu skiljast soleiðis, sum lýst í § 4 í skjali 2.

§ 3. Øll uppseting og nýtsla av lyftum o.ø. skal fara fram samsvarandi skjølunum 2-8.

Kæra

§ 4. Sambært § 63 í løgtingslógini kunnu avgerðir, sum Arbeiðs- og brunaeftirlitið tekur sambært hesi kunngerð, kærast til Vinnukærunevndina innan 4 vikur frá tí degi, at viðkomandi hevur fingið fráboðan um avgerðina. Vinnukærunevndin ger av, um kæran skal hava steðgandi virknað.

Revsing

§ 5. Er ikki harðari revsing ásett í aðrari lóggávu, verður við sekt revsaður tann, sum:

1)   Brýtur ásetingarnar í §§ 5-10, §§ 12-14, §§ 16-31 og §§ 35-40 í skjali 2.

2)   Ikki ger eftir boðum frá Arbeiðs- og brunaeftirlitinum sambært hesi kunngerð.

3)   Ikki fylgir treytunum fyri loyvum og løggildingum sambært hesi kunngerð.

Stk. 2. Feløg og aðrir løgfrøðiligir persónar koma undir revsiábyrgd eftir reglunum í kapitli 5 í revsilógini.

Gildiskoma

§ 6. Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.

 

 

Samferðslumálaráðið, 22. august 2018

 

Henrik Old (sign.)

landsstýrismaður

/ Rúni Joensen (sign.)

 

 

 

 

Skjal 1

 

Yvirlit yvir skjøl

 

 

Skjal 2

Um uppseting og nýtslu av lyftum o.ø.

 

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

Kapitel 2 – Almindelige bestemmelser

Kapitel 3 – Opstilling og opstillingsinspektion

Kapitel 4 – Krav efter ibrugtagning

Kapitel 5 – Ombygning og væsentlig reparation af personelevatorer og person-godselevatorer

 

Skjal 3

Uppsetingareftirlit

 

Skjal 4

Tíðarbil fyri sýn av lyftum o.ø.

 

Skjal 5

Sýn

 

Skjal 6

Reglulig eftirlit við trygdini í sambandi við nýtslu av lyftum o.ø.

 

Skjal 7

Reglulig eftirlit við trygdini hjá starvsfólki, sum gera sýn, eftirlit, viðlíkahald o.a.

 

Skjal 8

Nágreining av savnaðum upplýsingum fyri lyftur o.a.

 

 

 

 

Skjal 2

 

Um uppseting og nýtslu av lyftum o.ø.

 

Skjølini taka útgangsstøði í donsku kunngerð nr. 461 frá 2016 “Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner” og eru tillagað føroyskum viðurskiftum.

 

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for anvendelse m.v. af de i stk. 2 nævnte elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, der permanent betjener bygninger og anlæg.

Stk. 2. Følgende elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner er omfattet af bekendtgørelsen:

1)   Personelevatorer og person-godselevatorer, der er CE-mærket efter kunngerð um lyftur.

2)   Personelevatorer og person-godselevatorer, der ikke er CE-mærket.

3)   Godselevatorer, som ikke er en del af et maskinanlæg, og hvis maksimale belastning er over 100 kg, eller hvis adgangsåbning er over 1 m i højden.

4)   Rulletrapper og rullefortove.

5)   Løfteplatforme til persontransport.

6)   Tandhjulsbaner til persontransport.

7)   Trappeløbselevatorer til persontransport.

8)   Elevatorer og løfteplatforme til at løfte de optrædende under kunstnerisk optræden.

Stk. 3. Følgende elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner er ikke omfattet af bekendtgørelsen:

1)   Byggepladselevatorer.

2)   Løftemateriel, der hører til en maskine eller en konstruktion, og som udelukkende er bestemt til adgang til betjeningsstedet, eller for udførelsen af reparation og vedligeholdelse af maskinen eller konstruktionen.

3)   Små godselevatorer, hvis maksimale belastning er 100 kg og hvis adgangsåbninger ikke er højere end 1 m.

4)   Elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, som er en del af et forlystelsesapparat.

Stk. 4. Bekendtgørelsens kapitel 5 om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer omfatter kun de elevatorer, som er nævnt i stk. 2, nr. 1 og 2.

§ 2. Hvor bekendtgørelsen anvender betegnelsen ”elevator, rulletrappe eller lignende maskine”, er alle typer af maskiner, der er nævnt i § 1, stk. 2, omfattet.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for ejer af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine, elevatorinstallatør, certificeret sagkyndig virksomhed, arbejdsgiver, bygherre og andre forpligtede, der regelmæssigt fører tilsyn, vedligeholder eller reparerer en elevator, rulletrappe eller lignende maskine.

 

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)   Kunngerð um lyftur: Bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer m.v, sum er sett í gildi við kunngerð nr. 78 frá 11. august 1999 um lyftur.

2)   Kunngerð um tøknilig hjálpartól: Bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler, sum sett í gildi við kunngerð nr. 129 frá 4. september 1995 um innrætting av tekniskum hjálpartólum.

3)   Elevator: Løftemateriel, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, som bevæger sig langs faste styreskinner med en hældningsgrad på over 15 grader i forhold til det vandrette plan, eller løftemateriel, som bevæger sig ad en fuldstændig fast bane, selv om den ikke bevæger sig langs faste styreskinner, og som er beregnet til at transportere:

a)    personer,

b)    personer og gods, eller

c)    gods alene.

4)   Godselevator: Fast installerede elevatorer, som er forudsat anvendt udelukkende til transport af gods, og hvor betjeningspanelet er utilgængeligt fra elevatorstolen.

5)   Rulletrappe: Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportorganet består af kontinuerligt gående trinbånd eller paletter, der bevæger sig i op- eller nedadgående retning.

6)   Rullefortov: Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportorganet består af kontinuerligt gående trinløst bånd eller trinløse paletter, der bevæger sig i op- eller nedadgående retning eller vandret.

7)   Løfteplatform til persontransport: Løftemateriel, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, lad eller lignende med en hastighed på 0,15 m/s eller derunder, og som er beregnet til at transportere:

a)    personer, eller

b)    personer og gods.

8)   Trappeløbselevator til persontransport: Løfteanordning til persontransport, siddende, siddende i kørestol eller stående, på en styret vogn eller et lad, der bevæger sig langs et trappeløb eller anden tilgængelig flade med en maksimal stigning på 75 grader.

9)   Tandhjulsbane til persontransport: Et transportapparat på en bane, hvor fremdriften sker ved, at tandhjul griber ind i en tandstang i sporet.

Almindelige bestemmelser

§ 5. Fra det tidspunkt, hvor en elevator, rulletrappe eller lignende maskine tages i brug, er ejeren ansvarlig for, at den til enhver tid kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og opfylder alle relevante bestemmelser.

Stk. 2. Så længe elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er i drift, er ejeren ansvarlig for, at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine vedligeholdes, så den opfylder stk. 1.

Stk. 3. Ved arbejde i eller på elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er ejeren ansvarlig for at stille fyldestgørende oplysninger til rådighed om elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 6. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for at synliggøre de nødvendige informationer omkring sikker brug af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, herunder advarselsskiltning o.l.

Stk. 2. Skiltningen skal være synlig ved indgange til elevator, rulletrappe eller lignende maskine.

§ 7. Ejeren er ansvarlig for at elevatorens, rulletrappens eller den lignende maskines betjeningspanel, inspektionsattest, mærkning, skiltning og andet, der har sikkerhedsmæssig betydning, er synlig og iøjnefaldende for brugerne.

§ 8. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at brugsanvisningen eller anden relevant information for de områder, der er af sikkerhedsmæssig betydning, er til rådighed på eller i nærheden af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, for de personer der skal arbejde med kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation og nødbetjening.

Stk. 2. Brugsanvisningen skal holdes ajour i forhold til konklusioner, som må drages af de erfaringer, der gøres ved anvendelsen af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

§ 9. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at der føres en journal, der er tilgængelig og som opbevares på eller i nærheden af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine. Journalen er ejerens ejendom.

Stk. 2. Journalen skal indeholde oplysninger om væsentlige hændelser, tidspunkter for disse og konklusioner af de foreskrevne kontroller og inspektioner. Journalen skal være til rådighed i forbindelse med reparation, vedligeholdelse, kontrol og inspektion.

Stk. 3. Der må ikke foretages ændringer af oplysningerne i journalen.

§ 10. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for straks at tage elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine ud af drift, jf. §§ 17 og 18, hvis der er fejl, mangler eller skader på elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, der kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.

Stk. 2. Elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine må ikke sættes i drift igen, før den er bragt i sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig stand, jf. § 5.

 

Kapitel 3

Opstilling og opstillingsinspektion

§ 11. Opstillingskontrol, besigtigelse og afprøvning af elevatorer mv. skal foretages af Arbeiðs- og brunaeftirlitið.

§ 12. Eftersyn, vedligeholdelse og reparation af elevatorer mv., jf. § 26, skal foretages af en sagkyndig virksomhed, som er certificeret hertil, jf. kunngerð um løggilding av serkønum veitarum mótvegis Arbeiðs- og brunaeftirlitinum.

§ 13. Ejeren af en løfteplatform, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at opstilling sker eller er sket i henhold til fabrikantens anvisninger.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for at opføre en bygning, konstruktion eller et anlæg, og den, der opstiller løfteplatformen, rulletrappen eller den lignende maskine, skal dels gensidigt udveksle de nødvendige oplysninger, og dels træffe de foranstaltninger, der kræves, for at løfteplatformen, rulletrappen eller den lignende maskine kan fungere korrekt og kan benyttes under betryggende forhold.

Stk. 3. For CE-mærkede elevatorer gælder pligter svarede til stk. 1 og 2.

§ 14. Efter opstilling eller flytning af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine samt efter væsentlig reparation eller ombygning, jf. § 40 er ejeren ansvarlig for, at elevatoren, rulletrappen eller lignende maskine først tages i brug første gang når Arbeiðs- og brunaeftirlitið

1)   har foretaget inspektion af opstillingen af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, og

2)   har attesteret at kravene i skjal 3 er opfyldt, jf. § 15.

§ 15. Ved opstillingsinspektionen skal Arbeiðs- og brunaeftirlitið inspicere opstillingen i henhold til kravene i skjal 3.

Stk. 2. Arbeiðs- og brunaeftirlitið skal udfærdige en opstillingsinspektionsrapport om indholdet af og konklusionen på opstillingsinspektionen. Rapporten skal være sporbar til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 3. Arbeiðs- og brunaeftirlitið skal datere og underskrive opstillingsinspektionsrapporten og indføre rapporten eller konklusionen af denne i journalen for elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. § 9. Dette skal ske, uanset om kravene i skjal 3 er opfyldt.

Stk. 4. Hvis kravene i skjal 3 er opfyldt, udfærdiger Arbeiðs- og brunaeftirlitið en inspektionsattest med datoen for udført opstillingsinspektion. Endvidere angives datoen for, hvornår førstkommende inspektion senest skal være foretaget, jf. § 31.

Stk. 5. Arbeiðs- og brunaeftirlitið skal datere og underskrive inspektionsattesten og skal placere attesten synligt og iøjnefaldende for brugeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 6. Hvis opstillingsinspektionen viser, at et eller flere af kravene i skjal 3 ikke er opfyldt, meddeles dette til ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine med oplysning om hvilke konkrete krav, der ikke er opfyldt.

 

Kapitel 4

Krav efter ibrugtagning

§ 16. Ejeren er ansvarlig for at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine ikke bruges, hvis der ikke er udstedt en inspektionsattest, eller datoen for førstkommende inspektion er overskredet, jf. § 31.

§ 17. Efter ibrugtagning er ejeren ansvarlig for at sikre, at uvedkommende ikke har adgang ind i skakten, til maskineriet og dertil knyttede anordninger samt til andre lignende områder, der hører til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 2. Efter ibrugtagning er ejeren også ansvarlig for at områderne i stk. 1 til stadighed

1)   er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige,

2)   giver mulighed for, at alle funktioner, der er forbundet med arbejde i områderne, kan udføres sikkert og med forsvarlige arbejdsstillinger og –bevægelser,

3)   holdes ryddelige,

4)   har tilstrækkelig belysning svarende til niveauet i relevante gældende standarder, og

5)   kan åbnes indefra uden brug af nøgle eller værktøj.

Stk. 3. Efter ibrugtagning af en elevator, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er ejeren, derudover ansvarlig for at sikre, skakt og maskinrum ikke indeholder andre rørinstallationer eller kabel-/ledningsinstallationer eller udstyr end de, der er nødvendige for elevatorens drift og sikkerhed. I bygninger, som er opført før 1960, kan kravet fraviges.

Krav når elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine tages ud af drift

§ 18. Den, der tager en elevator, rulletrappe eller lignende maskine ud af drift, er ansvarlig for at sikre mod eventuel nedstyrtningsfare for personer ved elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

§ 19. Bliver en elevator, rulletrappe eller lignende maskine taget ud af drift, skal den adskilles fra energikilden, så utilsigtet igangsætning er udelukket.

Stk. 2. Når en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er indrettet med aflåselig afbryder, skal denne aflåses.

Stk. 3. Hvis en elevator, rulletrappe eller lignende maskine ikke er indrettet med aflåselig afbryder, skal elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine adskilles fra energikilden.

Regelmæssigt tilsyn

§ 20. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at en person med fornøden teknisk indsigt regelmæssigt foretager tilsyn med elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskines almindelige funktioner.

Stk. 2. Den, der regelmæssigt tilser elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. stk. 1, skal derudover tilse, at områderne i § 17, stk. 1, er ryddelige, aflåste og kun indeholder genstande, som hører til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

§ 21. Har den, der regelmæssigt tilser elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. § 20, fundet mangler eller uregelmæssigheder, som ikke er afhjulpet, når tilsynet slutter, skal disse informationer viderebringes til ejeren.

Kontrol

§ 22. En ejer af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at en certificeret sagkyndig virksomhed, jf. § 12, kontrollerer elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 2. Intervallet for kontrol, jf. stk. 1, fremgår af skjal 4. Hvis fabrikanten eller elevatorinstallatøren foreskriver hyppigere kontroller end i skjal 4, skal fabrikantens eller elevatorinstallatørens anvisninger følges.

Stk. 3. Derudover skal en certificeret sagkyndig virksomhed foretage kontrol af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine hver gang den har været udsat for specielle forhold, som kan have betydning for, om elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine kan bruges sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 23. Ved kontrollen skal den certificerede sagkyndige virksomhed som minimum kontrollere de forhold, der fremgår af skjal 5.

Stk. 2. Derudover skal den certificerede sagkyndige virksomhed foretage kontrol efter fabrikantens eller elevatorinstallatørens anvisninger.

§ 24. Den certificerede sagkyndige virksomhed, der udfører kontrollen, jf. §§ 22 og 23, skal udfærdige en kontrolrapport om indholdet af og konklusionen på kontrollen. Rapporten skal være sporbar til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 2. Den certificerede sagkyndige virksomhed skal datere og underskrive kontrolrapporten og indføre rapporten eller konklusionen af denne i journalen for elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. § 9.

§ 25. Har den certificerede sagkyndige virksomhed ved en kontrol, jf. §§ 22-24, fundet mangler eller uregelmæssigheder, som ikke er afhjulpet, når kontrollen slutter, er den certificerede sagkyndige virksomhed ansvarlig for, at informere ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine om manglerne eller uregelmæssighederne.

Stk. 2. Hvis mangler eller uregelmæssigheder, jf. stk. 1, har betydning for sikkerheden skal den certificerede sagkyndige virksomhed informere ejeren straks.

Reparation og vedligeholdelse

§ 26. Reparation og vedligeholdelse skal udføres af en certificeret sagkyndig virksomhed, jf. § 12.

§ 27. Under nedennævnte arbejdsprocesser er arbejdsgiver ansvarlig for, at der er mindst 2 personer til stede, hvoraf den ene person skal have kvalifikationer, jf. kunngerð um løggilding av serkønum veitarum mótvegis Arbeiðs- og brunaeftirlitinum, og den anden person er under dennes instruktion:

1)   Ved smøring og kontrol af rulletrapper og rullefortove.

2)   Såfremt der er risiko for indespærring i skakt, hvis den lodrette afstand mellem etagedøre, der kan åbnes, er over 3 m, eller på godselevatorer, hvor etagedørene ikke kan åbnes indefra.

Stk. 2. Kravet i stk. 1, nr. 3, gælder ikke for elevatorer, hvor der er installeret tovejs-kommunikationsudstyr i de områder, hvor der er risiko for indespærring.

§ 28. Kortslutning af sikkerhedskontakter må ikke foretages. Dørkontakter må kun aktiveres uafhængig af døren ved brug af en ekstern dødmandsknap (holdetryk), der ikke kan fastgøres i dørkontakten, og som er egnet til den specifikke belastning.

§ 29. Elevatorer, rulletrapper og lignende maskiners skakt-afgrænsning, styr, dragerparti eller andre dele, må ikke bruges til at fastgøre stilladser, løfteudstyr og lignende, medmindre disse er indrettet og forberedt for dette.

§ 30. Når en reparation eller vedligeholdelse er afsluttet, er det den virksomhed, der har udført reparationen eller vedligeholdelsen, der er ansvarlig for,

1)   at de dele af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, der har været berørt af reparationen eller vedligeholdelsen, opfylder alle relevante bestemmelser, og

2)   at underrette ejeren om fejl, mangler eller skader som den virksomhed, der har udført reparationen eller vedligeholdelsen, er blevet opmærksom på i forbindelse med arbejde på elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Periodisk inspektion

§ 31. En ejer af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at Arbeiðs- og brunaeftirlitið, jf. § 11, foretager inspektion af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine hvert andet år med højst 24 måneders mellemrum.

§ 32. Arbeiðs- og brunaeftirlitið skal udføre inspektion af, om alle krav i skjal 6 om sikkerheden for brug af elevator, rulletrappe og lignende maskine, og i skjal 7 om sikkerheden for service- og vedligeholdelsespersonale, er opfyldt.

Stk. 2. Arbeiðs- og brunaeftirlitið skal udfærdige en inspektionsrapport om indholdet af og konklusionen på inspektionen. Rapporten skal være sporbar til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 3. Arbeiðs- og brunaeftirlitið skal datere og underskrive inspektionsrapporten og indføre rapporten eller konklusionen af denne i journalen for elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. § 9. Dette skal ske, uanset om kravene i skjølunum 3-8 er opfyldt.

Stk. 4. Hvis kravene i både skjal 6 og 7 er opfyldt, udfærdiger Arbeiðs- og brunaeftirlitið en inspektionsattest med datoen for udført inspektion. Endvidere angives datoen for, hvornår førstkommende inspektion senest skal være foretaget, jf. § 31.

Stk. 5. Arbeiðs- og brunaeftirlitið skal placere inspektionsattesten synlig og iøjnefaldende for brugerne i elevatoren, på rulletrappen eller den lignende maskine.

§ 33. Arbeiðs- og brunaeftirlitið skal indføre konklusionen af inspektionen i journalen og attestere, at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er inspiceret i henhold til kravene i skjal 6 og skjal 7.

 

Kapitel 5

Ombygning og væsentlig reparation af personelevatorer og person-godselevatorer, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 og 2

§ 34. Ved ombygning og væsentlig reparation af personelevatorer og person-godselevatorer, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, forstås følgende:

1)   Ændring af mærkehastighed.

2)   Ændring af nyttelast.

3)   Ændring af egenvægt af elevatorstol.

4)   Ændring af løftehøjde.

5)   Udskiftning af styring.

6)   Udskiftning af styr.

7)   Udskiftning af fangindretning.

8)   Udskiftning af stolbøjle.

9)   Udskiftning af stol.

10) Udskiftning af drivmaskineri.

11) Udskiftning af palarrangement med automatisk antikrybesystem.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er udskiftning af komponenter i stk. 1, nr. 5-11, hvor der udskiftes med identiske komponenter.

§ 35. Ombygning og væsentlig reparation af elevatorer skal ske, så elevatoren efter ombygning eller væsentlig reparation er sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig.

§ 36. Ved ombygning og væsentlig reparation af CE-mærkede elevatorer, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, skal principperne i kunngerð um lyftur anvendes, så elevatoren efter ombygningen eller den væsentlige reparation, lever op til de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav.

Stk. 2. Journal og brugsanvisning skal opdateres efter ombygning og væsentlig reparation.

§ 37. Ombygning og væsentlig reparation af elevatorer, der ikke er CE-mærket, jf. § 1, stk. 2, nr. 2, skal ske så elevatoren efter ombygning eller væsentlig reparation er sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om indretning og anvendelse af elevatorer.

Stk. 2. Den eller de dele af elevatoren, der omfattes af ombygningen eller den væsentlige reparation, skal opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i arbejdsmiljølovgivningen.

Stk. 3. Der skal indrettes anordninger til at forhindre elevatorstolens frie fald eller ukontrollerede opadgående bevægelse samt bufferanordning i henhold til kunngerð um lyftur ved én eller flere af følgende:

1)   Ændring af mærkehastighed.

2)   Ændring af nyttelast.

3)   Ændring af egenvægt af elevatorstol.

4)   Ændring af løftehøjde.

5)   Udskiftning af styring.

6)   Udskiftning af styr.

7)   Udskiftning af fangindretning.

8)   Udskiftning af stolbøjle.

9)   Udskiftning af stol.

10) Udskiftning af drivmaskineri.

11) Udskiftning af palarrangement med automatisk antikrybesystem.

Stk. 4. Stk. 1 gælder ikke, hvor de i stk. 1 nævnte komponenter udskiftes med identiske komponenter.

Stk. 5. Ved udskiftning af styring skal hovedafbryder indrettes efter gældende standard.

Stk. 6. Ved udskiftning af sikkerhedskomponenter skal der anvendes egnede CE-mærkede sikkerhedskomponenter, som defineret i kunngerð um lyftur

Godkendelse

§ 38. Før ibrugtagning efter ombygning eller væsentlig reparation af en personelevator eller persongodselevator, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, skal den tekniske dokumentation forelægges for Arbeiðs- og brunaeftirlitið til godkendelse.

§ 39. Den del eller de dele af elevatoren, der er ombygget eller har undergået væsentlig reparation, skal undersøges i forhold til overholdelsen af de gældende regler herfor, jf. § 35. Herunder skal navnlig den tekniske dokumentation undersøges, og de anvendte materialer og sikkerhedsudstyr skal vurderes.

§ 40. Efter godkendelsen skal der udføres opstillingsinspektion og periodisk inspektion, jf. §§ 14-15 og 33-35.

 

 

 

Skjal 3

 

Uppsetingareftirlit

 

Elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner skal have opstillingsinspektion, jf. kapitel 3 i skjal 2 om opstilling og opstillingsinspektion. Opstillingsinspektionen for opstilling af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner skal udføres efter:

1)   punkt 1 til 9 ved opstilling, og

2)   punkt 3 til 11 ved ombygning eller væsentlig reparation.

 

Opstillingsinspektionen skal omfatte:

1)   At overensstemmelseserklæring eller kopi af denne er vedlagt journalen eller brugsanvisningen til CE-mærket elevator, rulletrappe eller lignende maskine, og om der i overensstemmelseserklæringen er angivet følgende:

a)    Fabrikants/installatørs navn og adresse.

b)    Nummer på bemyndiget organ eller evt. fabrikantens eller elevatorinstallatørens egenkontrol.

c)    Særlige funktioner som brandmandselevator, handicapadgang og andre lignende særlige funktioner.

2)   At CE-mærket er påført elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, når der er tale om elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, der er omfattet af kunngerð um lyftur eller kunngerð um innræting av tøkniligum hjálpartólum.

3)   At adgangsveje frem til elevatorskakt er i overensstemmelse med kravene i kunngerð um bygningskunngerð 2017 (BK17).

4)   At adgangsveje til områder med maskineri og lignende anordninger, som er nødvendige for kontrol, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er i overensstemmelse med kravene i kunngerð um bygningskunngerð 2017 (BK17).

5)   At der ikke er fremmede installationer i skakten.

6)   At der ikke er fremmede installationer i rum for maskineri. I bygninger, som er opført før 1960, kan kravet være fraveget, hvis der foreligger væsentlige tekniske vanskeligheder forbundet med opfyldelsen af kravet.

7)   Om øvre og nedre redningsrum som frit rum er tilstrækkelige i forhold til reglerne eller, om der foreligger en forhåndsgodkendelse efter kunngerð um lyftur.

8)   Indretning af rum for drivmaskineri og adgangsveje, herunder:

a)    Frihøjde i rum for maskineri og adgangsveje til rum for maskineri.

b)    Belysning i rum for maskineri og adgangsveje til rum for maskineri.

c)    Placering af og frit areal foran styreskabe og servicepaneler.

d)   Aflåsning m.m. af døre til skakt og rum til maskineri.

e)    Imødegåelse af risiko for indespærring, jf. kravene bygningskunngerð 2017 (BK17).

9)   Afprøvning og inspektion af særlige funktioner, jf. overensstemmelseserklæring, eksempelvis brandmandselevator m.m.

10) For ombygning eller væsentlig reparation, jf. § kapitel 5 i skjal 2, af personelevatorer og persongodselevatorer, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 og 2 skjal 2 skal opstillingsinspektion foruden punkterne 3 til 9 også indeholde en inspektion af:

11) At brugsanvisningen er opdateret med de relevante dele der er ombygget

12) Hvis inspektionen viser, at et eller flere af kravene ikke er opfyldt, meddeles dette til ejeren med henvisning til, hvilke konkrete krav der ikke er opfyldt.

13) Elevator, rulletrappe og lignende maskine må ikke tages i brug, førend kravene til opstillingsinspektion og kravene om udstedelse af inspektionsattest er opfyldt.

 

 

 

 

Skjal 4

 

Tíðarbil fyri sýn av lyftum o.ø.

Angivet i det maksimale antal måneder mellem hver kontrol

 

 

 

 

Placeret

indendørs og ikke frit tilgængelig

Placeret

Udendørs1) eller frit tilgængelig2)

 

 

 

 

 

CE-mærket

 

 

12 mdr.

12 mdr.

 

Personelevatorer og person-godselevatorer, der er CE-mærket og har automatisk elektronisk overvågning af sikkerhedsfunktioner.

 

 

Godselevatorer, som ikke er en del af et maskinanlæg, og hvis maksimale belastning er over 100 kg eller hvis adgangsåbning er over 1 m i højden, der er CE-mærket og har automatisk elektronisk overvågning af sikkerhedsfunktioner.

 

 

 

Løfteplatforme til persontransport med lukket3) stol, der er CE-mærket og har automatisk elektronisk overvågning af sikkerhedsfunktioner.

 

 

Trappeløbselevatorer til persontransport, der er CE-mærket og har automatisk elektronisk overvågning af sikkerhedsfunktioner.

 

 

6 mdr.

3 mdr.

 

Personelevatorer og person-godselevatorer, der er CE-mærket og har lukket3) stol

 

Løfteplatforme til persontransport, der er CE-mærket og har lukket3) stol

 

 

3 mdr.

2 mdr.

 

Løfteplatforme til persontransport, der er CE-mærket og med åben stol

 

 

 

 

Ikke CE-mærket

 

 

3 mdr.

2 mdr.

 

Personelevatorer og person-godselevatorer, der ikke er CE-mærket

 

Løfteplatforme til persontransport, der ikke er CE-mærket

 

Personelevatorer og person-godselevator uden hastighedsstyret fang

 

2 mdr.

2 mdr.

 

 

 

6 mdr.

3 mdr.

 

 

Godselevatorer, som ikke er en del af et maskinanlæg, og hvis maksimale belastning er over 100 kg eller hvis adgangsåbning er over 1 m i højden

 

 

6 mdr.

3 mdr.

 

Rulletrappe og rullefortov

 

 

6 mdr.

3 mdr.

 

Trappeløbselevator til persontransport

 

 

3 mdr.

2 mdr.

 

Tandhjulsbaner til persontransport

 

 

 

1) Ved udendørs forstås, at mindst én etagedør er placeret udendørs eller til det fri.

2) Ved frit tilgængelig forstås elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, der primært benyttes af forskellige besøgende uden adgangsbegrænsning i form af låse, adgangskort o.l. Frit tilgængelige elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner kan fx være på hospitaler, stationer, i lufthavne, i indkøbscentre o.l.

3) Ved lukket stol forstås, at elevatorstolen er fuldstændigt lukket med vægge, loft og stoldør.

 

 

 

Skjal 5

 

Sýn

 

Kontrol skal udføres af certificeret sagkyndig virksomhed, jf. § 22 i skjal 2, og i henhold til nedenstående minimumskrav samt efter fabrikantens eller elevatorinstallatørens anvisninger for kontrol.

 

For elevatorer og lignende maskiner i skakt samt for rulletrapper og rullefortove er der supplerende krav, der fremgår af afsnit B henholdsvis afsnit C.

 

A. Generelle krav

 

B. Supplerende krav til elevatorer og lignende maskine i skakt

 

C. Supplerende krav til rulletrapper og rullefortove

 

A. Generelle krav

 

Ved kontrol af elevator, rulletrappe og lignende maskine skal det kontrolleres, at

1)   elevator, rulletrappe og lignende maskine kan benyttes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,

2)   ryddeligheden på opstillingsstedet er tilfredsstillende,

3)   at der ikke er foretaget ændringer i opstillingen af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine,

4)   elevator, rulletrappe og lignende maskine kun udsættes for de påvirkninger, den er beregnet til,

5)   der ikke konstateres skader eller mangler, som nødvendiggør en reparation,

6)   sikkerhedsanordninger, der ikke er nævnt under afsnit B og C, fungerer tilfredsstillende,

7)   kommunikations- og alarmanlæg fungerer tilfredsstillende,

8)   skilte og mærkning er intakte, og

9)   datoen for periodisk inspektion ikke er overskredet, jf. § 31 i skjal 2.

 

B. Supplerende krav til elevatorer og lignende maskiner i skakt

 

Ved kontrol af elevator og lignende maskiner i skakt skal det kontrolleres, at

1)   etage- og stoldøres sikkerhedsmæssige funktioner er virksomme,

2)   standsningsnøjagtighed er korrekt,

3)   lys i skakt og rum for maskineri er tilstrækkelig,

4)   bæretov er forsvarligt (efterses mindst hver 12. mdr.),

5)   der ikke forekommer utætheder af betydning for sikkerheden, og at der ikke er oliespild omkring anlæg,

6)   fang og hastighedsvagt er funktionsdygtig (efterses mindst hver 12. mdr.), og

7)   særlige funktioner, fx brandmandselevatorer, er virksomme.

 

C. Supplerende krav til rulletrapper og rullefortove

 

Ved kontrol af rulletrapper og rullefortove skal det kontrolleres, at

1)   stopknapper, nødstopknapper og kontakter virker,

2)   håndlister er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, herunder at disse er tilspændt korrekt, er uden skader, har forsvarlige sikkerhedsafstande, at sikkerhedsanordninger ved håndlisteindløb fungerer o.l.,

3)   balustre, afdækning og lignende er intakte,

4)   kamplader ved indløb og udløb samt tilhørerende sikkerhedsanordninger er intakte og virksomme, og

5)   inddækning, paneler, kassetter m.v. er intakte.

 

 

 

Skjal 6

 

Reglulig eftirlit við trygdini í sambandi við nýtslu av lyftum o.ø.

 

Periodisk inspektion skal omfatte både dette skjal 6 og skjal 7, jf. § 32 i skjal 2.

 

Periodisk inspektion af sikkerheden ved brug skal indeholde:

1)   Afprøvning af anordning til at forhindre elevatorens eller den lignende maskines frie fald.

2)   Afprøvning af anordning til at forhindre elevatorens eller den lignende maskines ukontrollerede opadgående bevægelse.

3)   Afprøvning af bremsesystemet.

4)   Afprøvning af låseanordning ved etagedøre, herunder spillerum mellem dørblade, også ved manuel kraftpåvirkning.

5)   Afprøvning af det øvrige elektriske sikkerhedsudstyr, herunder:

a)    Nødstop.

b)    Hovedafbryderen.

c)    Endestopsfunktioner.

d)   kontaktorer ved etage-, stol- og inspektionsdøre.

e)    kontaktlister for kamplader og håndlister.

f)    Tovslækkontakter.

g)    Bufferkontakter.

6)   Afprøvning af udstyr til nødbetjening.

7)   Afprøvning af særlige funktioner, fx brandmandselevatorer.

8)   Afprøvning af, at alarmer m.v. fungerer tilfredsstillende, herunder at alarmer m.v. kan foretage kald til vagtcentral, samt at der på vagtcentralen modtages rutinekald med oplysning om status for alarmen, herunder kommunikationslinje og nødstrømsforsyning.

9)   Trykprøvning af det hydrauliske system.

10) Kontrol af at der ikke forekommer utætheder af betydning for sikkerheden.

11) Undersøgelse af bæremidlernes tilstand samt deres fastgørelse, herunder for revnedannelser og slitage samt friktion.

12) Undersøgelse af fastgørelsespunkter, herunder ophængningspunkter, styrets fastgørelse i skakten m.v.

13) Kontrol af at udstyret fortsat er indrettet i overensstemmelse med kravene i relevante indretningsregler i forhold til brugerens sikkerhed, herunder:

a)    Sikkerhed ved etage- og stoldøre.

b)    Manglende/defekte afskærmninger.

c)    Manglende udskiftning af defekte/slidte sikkerhedskomponenter.

d)   Manglende sikkerhedsmæssig udskiftning/reparation angivet af certificeret sagkyndig virksomhed.

14) Kontrol af at der ikke er skader, som nødvendiggør en reparation.

15) Kontrol af at der ikke er fremmede installationer i skakten. For elevatorer, som er installeret før 1. februar 1981, kan kravet være fraveget, og

16) Kontrol af at der ikke er fremmede installationer i rum for maskineri. I bygninger, som er opført før 1960, kan kravet være fraveget.

17) Kontrol af om kontrolinterval er overholdt, og om kontrol er udført af certificeret sagkyndig virksomhed.

 

 

 

Skjal 7

 

Reglulig eftirlit við trygdini hjá starvsfólki, sum gera sýn, eftirlit, viðlíkahald o.a.

 

Periodisk inspektion skal omfatte både dette skjal 7 og skjal 6, jf. § 32 i skjal 2.

 

Periodisk inspektion af sikkerheden ved kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation og nødbetjening skal indeholde inspektion af:

1)   belysning i skakt og rum,

2)   adgangsveje til de rum, hvor der skal udføres kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening, jf. kravene i bekendtgørelse om kunngerð um bygningskunngerð 2017 (BK17),

3)   at udstyret fortsat er indrettet i overensstemmelse med kravene i relevante indretningsregler, i forhold til ansattes sikkerhed, herunder inspektion af:

a)    beskyttelse mod nedstyrtning fra stoltag,

b)    beskyttelse mod nedstyrtning fra adgangsveje, herunder adgangsveje over tag

c)    betjening til operatørkørsel, jf. kravene i de relevante indretningsregler,

d)   sikkerhed omkring elektriske installationer i områder, hvor der ikke er adgang for uvedkommende,

e)    sikkerhed mod klemning af person og legemsdele i områder, hvor der ikke er adgang for uvedkommende, og

4)   at ryddeligheden er tilfredsstillende.

 

 

 

Skjal 8

 

Nágreining av savnaðum upplýsingum fyri lyftur o.a.

 

Følgende fejlkoder og statuskoder skal som minimum medtages i datalogning for overvågning af elevatoroperationer:

1)   Nødstopskredsen er brudt under kørsel (ved etage X).

2)   Låsekreds brudt under kørsel (ved etage X).

3)   Elevatoren kan ikke køre, fejl i dørlukningssekvens (ved etage X).

4)   Elevatoren stoppet udenfor oplukkerzonen (ved etage X).

5)   Elevatoren kan ikke starte (ved etage X).

6)   For lav spænding for elevatorstyring (ved etage X).

7)   Elevatoren kan ikke køre under selvtest (ved etage X).

8)   Fejl i normal døråbningssekvens (ved etage X).

9)   Elevatorens hovedforsyning er afbrudt/slukket.

10) Elevator er i inspektions mode/servicekørsel.

11) Alarmknappen er trykket.

12) Spændingsforsyning til stollys er afbrudt/slukket.