Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Lov
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Fiskimálaráðið
  • Útgávudagur: 01-04-1921
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Lov nr. 179 af 1. April 1921 om Afløsning af Vintergræsningsretten paa Trøer, indlagte fra Fæstegaarden Husegaard og fra Embedsgaarden Aalekær.

§ 1. Retten til Vintergræsning for Faar paa Trøer, indlagte fra Fæstegaarden Husegaard og fra den til Amtmandsembedet henlagte Gaard Aalekær ved Thorshavn kan, saafremt den ikke maatte blive afløst ved frivillig Overenskomst, af Trøejeren kræves afløst mod et af Landvæsenskommissionen fastsat Pengevederlag.

§ 2. Det i § 1 omhandlede Vederlag tilfalder, forsaavidt angaar Aaalekær, Statskassen. For Husegaards Vedkommende tilfalder Halvdelen af Afløsningssummen Fæsteren. Den anden Halvdel skal, saafremt det i Henhold til Lov Nr. 63 af 12. April 1892 paahviler Fæstet at afdrage Godtgørelsessummer for udførte Grundforbedringer, afskrives som Afdrag paa disse Summer, medens den i øvrigt skal frugtbargøres efter Justitsministeriets nærmere Bestemmelse, saaledes at den til enhver Tid værende Fæster oppebærer Renterne. Fæsteren skal derhos, naar han kan paavise, at han paa Fæstet har udført Foranstaltninger, som enten har almindelig landbrugsgavnlig Betydning eller har givet Fæstet en varig Værdiforøgelse, have Ret til at faa udbetalt en saa stor Del af Beløbet, som efter Godsbestyrelsens Skøn svarer til de afholdte Udgifter.