Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Lov
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Umhvørvis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 21-12-1938
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

21. december 1938Nr. 370

Lov for Færøerne om Bekæmpelse af smitsomme Plantesygdomme og Skadedyr

§ 1.

1.    Ministeren for Landbrug og Fiskeri bemyndiges til at træffe Foranstaltning dels til at forebygge, at Plantesygdomme eller Skadedyr, der maa anses for farlige for de i Landbruget, Havebruget og Skovbruget dyrkede Planter, og som ikke hidtil er paavist paa Færøerne, eller som kun optræder med en begrænset Udbredelse, indslæbes eller indføres til Færøerne, dels til at bekæmpe saadanne Plantesygdomme eller Skadedyr være sig ved Forbud mod Saaning, Planting eller Transport af Kulturplanter, Tilintetgørelse eller Desinfektion af disse eller af Emballage og andet, hvorfra Smitte kan antages at kunne udbredes, eller ved Isolering af Jordstykker, Desinfektion af Oplagsrum, Redskaber og lignende eller paa en hvilken som helst anden Maade, der maatte skønnes egnet til Bekæmpelse af disse Sygdomme og Skadedyr.

2.    I paatrængende Tilfælde kan de i nærværende Paragraf omhandlede Foranstaltninger træffes af Amtet, der da uopholdelig skal gøre Indberetning derom til Ministeren.

3.    Undlader en Ejer eller Bruger at udføre de af Ministeren henholdsvis Færø Amt paabudte Foranstaltninger, kan Ministeren eller Amtet lade Arbejdet udføre paa vedkommendes Bekostning.

4.    De Udgifter, der er forbundet med Gennemførelsen af de i Medfør af nærværende Paragraf trufne Foranstaltninger, afholdes af vedkommende Importør, Ejer eller Bruger, jfr. dog § 4.

§ 2.

1.    Ministeren for Landbrug og Fiskeri bemyndiges til ved Udførsel fra Færøerne af levende Planter eller Plantedele at træffe alle saadanne Foranstaltninger, som maatte være paakrævet i Henhold til fremmede Landes Plantesygdomslovgivning.

2.    De Udgifter, der er forbundet med Gennemførelsen af de heromhandlede Foranstaltninger, afholdes af vedkommende Eksportør.

§ 3. Den, der er bekendt med, at Planter eller Plantedele, der er i hans Besiddelse eller beror hos ham, er angrebet af nogen af de i § 1 omhandlede Sygdomme eller Skadedyr, skal straks gøre Anmeldelse herom til Amtet og maa ikke afhænde eller fjerne fra Stedet saadanne Planter eller Plantedele, medmindre han dertil har indhentet Amtets Tilladelse.

§ 4.

1.    Erstatning ydes for det Tab, der maatte opstaa ved en efter Landbrugsministerens eller Amtets Bestemmelse iværksat Tilintetgørelse af en Afgrøde, saavel som for fremtidige Afgrødetab, der af vedkommende Ejer godtgøres at være en Følge af de foretagne Foranstaltninger.

2.    Erstatning eller Godtgørelse kan dog i intet Tilfælde tilstaas, saafremt den Skadelidte ved Overtrædelse af de givne Forholdsregler eller paa anden Maade selv har foraarsaget Skaden.

3.    Ethvert Krav om Erstatning eller om Godtgørelse for Udlæg fortabes, hvis det ikke er fremsat over for Amtet inden 6 Maaneder, efter at Skaden eller Udlægget har fundet Sted.

4.    Erstatningen fastsættes med Fradrag af det Beløb, hvortil Afgrøden vurderes, af 3 Mænd, hvoraf Amtet vælger de to og den Skadelidte den tredie.

5.    Al Erstatning og Godtgørelse efter denne Lov saavel som Udgifter ved Gennemførelse af de i Henhold til Loven trufne Bestemmelser afholdes forskudsvis af Færø Amts Repartitionsfond. Statskassen refunderer Fonden Halvdelen af de Udgifter, der endeligt kommer til at paahvile det Offentlige.

6.    Udlæg til Bekæmpelsesmidler, saasom Sprøjtevædsker, Desinfektionsmidler o.lign., kan godtgøres efter Landbrugsministerens Bestemmelse.

§ 5. 1) Overtrædelse af de i denne Lov indeholdte og de i Medfør af samme fastsatte Bestemmelser behandles som Politisager og straffes, for saa vidt der ikke herved efter den øvrige Lovgivning er forskyldt større Straf, med Bøder fra 50 Kr. eller Hæfte.

§ 6. Denne Lov træder straks i Kraft.

 

 1) 2. pkt. ophævet ved lov nr. 186 af 7. juni 1958.