Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Lov
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Fiskimálaráðið
  • Útgávudagur: 27-03-1903
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Lov nr. 55 af 27. Marts 1903 om Foranstaltninger mod Udbredelse af Rustsvampe

§ 1. Berberisbuske maa kun findes i botaniske Haver, knyttede til Undervisningsanstalter. Dog kan Landbrugsministeren i ganske særlige Tilfælde meddele Tilladelse til, at der maa findes Berberisbuske i større eller mindre bestemt afgrænsede Distrikter, hvor Berberissens Forekomst efter Ministerens Skøn ikke vil kunne skade landøkonomiske Interesser.

§ 2. Enhver Bruger af en fast Ejendom, paa hvilken der drives Jordbrug, er berettiget til at fordre, at der ikke inden for en Afstand af 300 Alen fra Ejendommens Skel forefindes Planter af Korsved (rhamnus cathartica, almindelig kaldet Vrietorn) og Cypres-Vortemælk, samt til at forlange, at saadanne Planter fjernes af Brugeren af det paagældende Areal.

§ 3. Begæring om Fjernelse af de i § 2 nævnte Planter kan rettes til den stedlige Politimyndighed, der da giver vedkommende Paalæg om inden en angiven kort Frist at fjerne Planterne samt Tilhold om ikke at foretage ny Plantning af saadanne Planter inden for den i § 2 nævnte Afstand fra den paagældende Ejendom.

§ 4.1)  Overtrædelse af det i § 1 indeholdte Forbud straffes, saafremt vedkommende Bruger er vidende om, at Berberis forefindes paa Ejendommen, med Bøder fra 5 til 100 Kr., hvorhos Berberissen ved det offentliges Foranstaltning fjernes paa hans Bekostning.

Er den paagældende uvidende om, at Berberissen forefindes paa Ejendommen, paalægges det ham inden en angiven kort Frist at fjerne denne.

Overtrædelse af et i Henhold til § 3 eller i Henhold til 2det Stykke af nærværende Paragraf givet Paalæg eller Tilhold straffes med Bøder, hvorhos Planterne foranstaltes fjernede af det offentlige paa Overtræderens Bekostning.

Sager, der anlægges i Henhold til nærværende Lov, behandles som offentlige Politisager.

§ 5. Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1904.

 1) Ændret ved lov nr. 127 af 15. April 1930 og lov nr. 186 af 7. juni 1958